כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  תכנים אחרונים

  1 תגובות   יום שני, 20/4/20, 19:21
   

   

  נבהיר  כבר בתחילת הדברים כי צו מנהלי לא נחשב להליך פלילי, אלא לפעולה בה נוקטים גורמים מנהליים ברשות המקומית (יו"ר ועדה מקומית - ראש העיר, יו"ר עדה מחוזית, מתכנן/מהנדס העיר או המחוז וכו') אם ישנו יסוד סביר כי מבוצעות עבודות  ללא היתר, בסטייה מהיתר. הסמכות להוצאת צו מנהלי מוסדרת בסעיפים 226- 233 לחוק התכנון והבניה, אולם ישנם סייגים לסמכות להוצאת היתר בעיקר אם החל הליך משפטי בגין עבירות הבנייה.

  מטרתו העיקרית של הצו היא הפסקה מידית של עבודות המתבצעות על מנת למנוע מצבים בהם חוסר היכולת לנקוט בפעולה מהירה יוביל לעובדה מוגמרת בשטח. הואיל והצו המנהלי נכלל בתחום המשפט הציבורי חלים עליו כללי מנהל תקין, ובכלל זאת החובה לבחון את כל השיקולים הרלוונטיים להוצאת הצו, שקילת כל השיקולים וכן פירוט מינימלית בגוף הצו.

  הרשויות משתמשים בצו הריסה בקלות ראש ויש חשיבות רבה לפנות לבעל ניסיון בתחום תכנון ובניה כמו בן קלינגר בכדי להתמודד עם צוו הריסה  ולדאוג להשאיר את הבניה על קנה בד"כ בדרכים יצירתיות.

  צו ההפסקה המנהלי תקף 30 יום בלבד, אלא אם הוגשה לבית המשפט בקשה מתאימה להארכת תוקף הצו. במידה והצו אושר על ידי בית משפט הוא הופך לצו שיפוטי אשר מתבטל רק אם הוחלט אחרת או אם בוטל הצו על ידי בית המשפט.


  הואיל וההליכים המתקיימים בעקבות חריגות / עבירות בנייה הם פליליים הערעור על הצו ייעשה כפי שמעררים על פסק דין פלילי. עם זאת, הצו לא נועד להוות אמצעי ענישה, אלא אמצעי זמני לעצירת הבנייה הבלתי חוקית.

  במקרים בהם מבוצעת עבודה נוספת לאחר שהצו הוצא רשאי יו"ר הוועדה המקומית / המחוזית להורות על הריסת העבודות. כמו כן, במקרים בהם בוצעו עבודות בניגוד צו ניתן להטיל קנס יומי בהתאם לסעיף 237 לחוק. 

   


   

   

   

  ההוראות למתן צו שיפוטי מוסדרות בסעיף 234 לחוק התכנון והבניה והן נועדו להסדיר את המעבר מהשלב שבו ניתן צו מנהלי לשלב מתקדם יותר בו הצו מוסב לצו הניתן על ידי ערכאה שיפוטית. חרף המעבר לצו הניתן מערכאה שיפוטית מדובר בהליך ביניים במסגרת ההליך הלילי שאינו מחייב הגשת כתב אישום ואינו מעיד על הכרעה בעובדות המוצגות בתיק.

  בהתאם לכך, עקרונות היסוד של ההליך לצו השיפוטי (בין אם להפסקת עבודות / הפסקת שימוש או הריסת בנייה) הן כי מדובר בהליך ביניים בו נבדקות ראיות לכאורה בלבד - וזאת מבלי שמתקיים דיון לגופן של טענות ולבחינת נכונותן ומהימנותן. משכך, אף הוצאת הצו אינה מהווה הכרעה בהליך השיפוטי בדבר האשמה או החפות של הצו להליך. בכלל הליך ביניים זה אינו מחייב כי יוגש כתב אישום בגין העבירות שבגינן מבוקש הצו השיפוטי.

  רמת הוכחת הראיות בהליך הבקשה לצו שיפוטי מסווגת כ- נמוכה ביותר (די בהצגת ראיה קלושה), כך שדי בהצגת תשתית ראייתית מצומצמת ביותר.  למשל על מנת להוכיח כי מבוצעת בנייה בניגוד להיתר מספיק להציג את ההיתר שניתן, את התכניות החלות על המקרקעין ותצהיר של גורם מקצועי מטעם רשות התכנון הרלוונטית כי מבוצעת בנייה בניגוד להיתר בדרך דומה ניתן גם להוכיח הוכחת ביצוע עבודות בניגוד לתכנית.

  המטרה שלשמה מוגשת בקשה לצו שיפוטי נועדה בד"כ למנוע מצבים בהם אי עצירת המשך הבנייה או השימוש יובילו לקביעת עובדה מוגמרת בשטח שלא יהיה ניתן לחזור ממנה. הדיפת נקודת ה"אל - חזור" נועדה לאפשר את אכיפת דיני התכנון והבניה, כך שיתאפשר להקפיא את המצב בשטח עד לבירור הטענות. ויוטעם, לאור העובדה כי הצו השיפוטי ניתן עוד לפני שמוגש כתב אישום ולפני שבוצע בירור הולם של הראיות - אישור הצו אינו מהווה סנקציה עונשית או מעיד על פליליות הנובעת מהמעשה.

  את הפעולות המועלות כנגד בקשה לצו שיפוטי ניתן לייחס ביחס לסמכות לבקשו או ביחס לנסיבות המאפשרות את נתינתו. למשל, במקרים רבים מועלות טענות המציגות את הפעולות שמבוצעות כעבודות הפטורות מהיתר, כי הצו מבוקש בניגוד לכללי מנהל תקין וכו'. להתנהלות בשלב זה עשויה להיות השפעה רבה על המשך ההליכים, כך למשל בחירה באפיק של הכשרת חריגות בנייה עשויה למנוע בקשות לקבלת צו הריסה, לסיים את ההליך הפלילי בענישה מקלה, מניעת המשך ביצוע עבודות בניגוד לצו שיפוטי שניתן (נסיבה המחמירה את הענישה ואשר עלולה להוביל להשתת קנס יומי). לכן, יש לתת חשיבות יתרה לשלב זה ולבחון את מכלול הפעולות שיכולות להביא לביטול הצו או לניהול הליך יעיל יותר.

  מה ההבדל בין צו מנהלי לצו שיפוטי?

  צו​ מנהלי ניתן על ידי מוסדות התכנון, ומשכך הוא מבוצע ללא פיקוח משפטי נדרש. לכן, לכל צו שניתן יש זכות ערר למי שרואה עצמו נפגע וכן תוקף מוגבל בזמן. מטרת התוקף נועדה למנוע הוצאה וחידוש של הצו מעת לעת מבלי שיינקטו הליכים פלילים ומבלי שתינתן ביקורת על ידי ערכאה שיפוטית.

  מכיוון שהצו המנהלי ניתן על ידי רשויות התכנון ישנה דרישה קפדנית לפירוט ולתיעוד של הפעולות המבוצעות. כך למשל על נותן הצו לציין את פרטי המקרקעין, העבודות שעל בסיסן הוחלט להוציא את הצו, קיום היוועצות, הסבר בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו וכיצד ניתן לצור קשר עם נותן הצו. כמו כן, ישנה התייחסות נוספת וצמצום בתוקף צו ארעי שניתן.

  כמו כן, הואיל והצו המנהלי ניתן על ידי גופים סטטוטוריים (גפים שהוקמו מכוח חוק) כללי המשפט הציבורי חלים עליו, ובכלל זאת עמידה במנהל תקין. לכן, בחלק מהמקרים יהיה ניתן לטעון על אכיפה בררנית מצד הרשת התכנונית, שיקולים זרים המונחים בבסיס ההחלטה, הסתמכות על הבטחה שלטונית וכו'. לעומת זאת, צו שיפוטי ניתן על ידי ערכאה משפטית אשר דנה בנושא ובראיות המובאות - אולם, כפי שניתן לראות לעיל הדיון אינו ממצה (אחרת היה ניתן לסיים את המחלוקת המשפטית לאחר דיון אחד) מכיוון שנדרשות ראיות לכאורה ברמת סיווג קלושה.

  עם זאת היקף בחינת הצו השיפוטי הינה רחבה יותר, ולאחר שנשקלות מכלול הנסיבות.

  לצר האמור לעיל,​ בין הצו המנהלי לבין הצו השיפוטי יש גם דמיון הובע מהיותם של הצווים מוקדמים להליך הפלילי, נטולי ענישה ועוד נקודות דומות המפורטות במאמרנו. 

   

  ההליך הפלילי:

   

  חוק התכנון והבניה מכיל מגוון רב של תחומי משפט היוצרים תמהיל המורכב ממספר רב, ואף יש לומר רבדים, של דינים כגון: כללים מתחום המשפט הציבורי והמנהלי, דיני החוזים, דיני החיובים, דיני המס ובייחוד בכל הקשור לנושא המאמר דיני העונשין. בהתאם לכך, חוק התכנון והבניה מטיל אחריות פלילית על מבצע עבירות תכנון ובניה הכוללת ענישה המתחילה בקנסות בגובה אלפי ועשרות אלפי שקלים ועד לעונשי מאסר בפועל.

  הכפפת ההליכים הפליליים לדיני העונשין מטילה על מוסדות התכנון וגופי התביעה לאמוד בכללי התקינות המנהלית ולעקרונות הדין הפלילי, לרבות: חיקור העבירות, קיום שימוע לפני הגשת כתב אישום (הזדמנות למסור גרסה),הגשת כתב אישור, סדרי הדין והעלאת טענות הגנה (לרבות טענות הגנה מקדמיות), דיון הוכחות, הכרעת דין, טיעונים לעונש וגזר דין. 

  נכון להיום הרשויות המקומיות הן אלו שאמונות על אכיפת דיני התכנון והבניה והן כפופות להנחיותיו של היועץ המשפטי לממשלה. את הסכמות לדון בתיקים הללו קנה בית המשפט לעניינים מקומיים. עם זאת, וכפי שיובהר בהמשך ניתן לסגור תיקים בהליך של הסדר מותנה ולאו דווקא באמצעות הליך פלילי. לאופן ניהול ההליך הפלילי השפעה רבה על גזר הדין, העונש שיושת על הנאשם ואף על הכשרתן של חריגות הבניה בעתיד.

  ייצוג על ידי עורך דין הבקיא בתחום דיני התכנון והבניה, דיניה העונשים בכלל ובפרט בעבירות בנייה רצוי ונחוץ בהליכים אלו. שכן, באמצעות ייצוג הולם ומקצועי ניתן לצמצם את גובה הקנסות שיוטלו בגין העבירות (גובה הקנס נקבע לפי מספר פרמטרים הכוללים את חומרת העבירה ואופן ניהול ההליך על ידי הנאשם), ביטול עונשי מאסר, עריכת הטיעונים באופן מקיף  וממצה (נסיבות מקלות, הסתמכו על מצגים של הרשות, התנהלות הרשות וכו').

  לייצוג המשפטי וכמו כן לחוות דעת מתכנן מומחה  יש חשיבות רבה בימוחד לאור תיקון 116 לחוק התכנון והבניה שמרחיב את האמצעים העומדים לרשות מוסדות התכנון, רשויות האכיפה וגופי התביעה, לרבות: מתן כלים נוספים לאכיפת הוראות החוק, יצירת , הרחבת תחולת הוראות החוק על עבירות נוספות, הגברת האכיפה והחמרת הענישה בתופעת עבירות הבניה שהוגדרה זה מכבר כמכת מדינה.

  ייצוג טוב ויעיל מתחיל כבר בשלבים הראשונים של ההליך הפלילי עוד בזמן נסיון מפקחי הבניין לבדוק את הנכס,בזמן זימון למסירת גרסה ("שימוע")עת מועלות הטענות במסגרת מסירת הגרסה וביסוס הטענות באופן המתקבל על הדעת. כמו כן, חל צורך להכין רשימה של טענות מקדמיות רלוונטיות, להעזר בחוות דעת מומחה תכנוני כמו בן קלינגר, לנתח את סיכויי המקרה ואת מהות האשמה לפי היקף האישומים ומהותם - ובהתאם לכך לנהל הליך.

  פעמים רבות הצלחנו להגיע עם מחלקת הפקוח על הבניה להסדרים מהותיים.

  הסדר מותנה:
   

   

  שלבי ההליך הפלילי מתחילים בחשד לביצוע עבירה שבגינו נפתחת חקירה, וכך כל עוד מדובר בשלבי חקירה הנחקר מוגדר כחשוד - ולאחר מכן, במידה ומוגש נגדו כתב אישום הוא יוגדר כנאשם. במידה ובסיום החקירה התביעה הגיע למסקנה שאין די ראיות או לחלופין שאין אינטרס לציבור בהמשך ניהולו של התיק - תידרש התביעה לסגור את התיק. בתווך שבין ההליך הפלילי לבין הזיכוי, משתרע הליך ביניים הנקרא "הסדר מותנה".

  תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר תיקים פליליים בהסדר מותנה, כך שניתן בהליך קצר, מהיר ונוח יחסית לסגור תיקים פליליים מבלי שיתנהל הליך פלילי או יוגש כתב אישום. במצב זה, רשויות האכיפה מפנות את הנאשם להסדר מותנה לאחר בחינת חומרת העבירה, נסיבותיה וכן מאפייניו האישיים של הנאשם. בהתאם לכך, גם עבירות התכנון והבניה אשר מסווגות (בחלק מהמקרים) כעבירות בעלות חומרה נמוכה יחסית מופנות להסדר מותנה.

  סגירת תיק בהסדר מותנה מאפשרת לסגור תיקים בזמן מהיר יחסית, לחסוך בכוח אדם ובזמן שיפוטי ולהקצות משאבים ביעילות. זאת ועוד, ההסדר מטיב גם עם הנאשם שלא נאלץ להתמודד עם הליך פלילי מתיש ומלחיץ שעתיד לגבות ממנו בסופו של דבר זמן יקר והשקעה כלכלית לא מבוטלת. כמו כן, מכיוון שעבירות על חוק התכנון והבניה מוגדרות כעבירות מסוג אחריות קפידה, קרי עבירות שדי בהוכחת היסוד העובדתי, הרי שבכול מקרה הוכחת קיום העבירה והאשמה הם למעשה הליך אחד.

  לכן, בהתחשב בכך שלא אחת תוצאות ההליך הפלילי והאפשרות להכשיר את חריגות הבניה נקבעות לפי התנהגות הנאשם וניהול ההליך הפלילי על ידו - רצוי, בנסיבות מסוימות, לשקול את הבחירה בהסדר מותנה או לחלופין לקבל החלטות שלא יאריכו את ההליך הפלילי ואת הזמן השיפוטי.

  התביעה חייבת לשקול האם יש להציע לנאשם או לחשוד לסגור את התיק במסגרת הסדר מותנה, אך מעבר לבחינת האפשרות אין חובה שהבדיקה תסתיים בהצעה משום שלפי שיקול דעתה של התביעה המקרה אינו מתאים להיסגר בהסדר מותנה. עם זאת, במקרים בהם מאפייניהם של המקרה ושל הנאשם עולים בקנה אחד עם הקריטריונים לקיום הסדר מותנה עליה להציע לנאשם לסגור את התיק בהסדר מותנה. אולם, העדר הצעה אינה סותרת את חזקת התקינות המנהלתית של התביעה.

  בית המשפט ייטה שלא להתערב ולהחליף את שיקול דעת התביעה במקרים בהם נבחנה סגירת התיק בהסדר מותנה - אמנם, העדר בחינה של התיק עשוי להוביל להחלטה לבטל את כתב האישום. לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה - על גופי התביעה לערוך רשימה של התיקים המנהלים אצל ולבחון אלו תיקים מתאימים לסגירה בהסדר. אולם, על מנת למנוע הפללת יתר על התובעים לוודא כי ישנה תשתית ראיתית המספיקה להגשת כתב אישום וכן שקיים אינטרס ציבורי.

  החלטה להפנות את התיק להסדר מותנה מותנית בהתקיימותם של מספר קריטריונים הכוללים את נסיבות ביצוע העבירה, תדירותה, האם מדובר בעבירה המהווה חלק ממכלול של עבירות, חלקו היחסי של החשוד בעבירה, התמשכות העבירה, התנהלות הנאשם לאחר הביצוע (הודאה בעבירה, ניהול מסורבל של ההליך, הפרת צווים), נסיבות אישיות ונסיבות מקלות (התנהלות הרשות הסתמכות הנאשם על מצגים וכו').

  ישנם מקרים שצביון העבירה ישקף רמת חומרה נמוכה יחסית כמו ביצוע חריגות בניה קלות, בניה למטרה שאינה מסחרית, ביצוע עבודות הכלולות בתקנות הפטור מהיתר, שימוש חורג מהיתר (להבדיל מתכנית) ושימוש שאינו יוצר פגיעה משמעותית מהתכנון החל המקרקעין. לעומת זאת, ייתכנו פעולות שייחשבו לחמורות יותר, כגון: הפרת צווים (מנהליים או שיפוטיים), מסירת ידע כוזב, מתן היתר שלא כדין, ביצוע עבודות ושימוש חורג בניגוד לתכנית וכו'. על כן, ייתכנו מקרים בהם חומרת העבירה תגרור אינטרס ציבורי שיחייב לדעת גופי התביעה ניהול הליך פלילי.

  סגירת תיק בהסדר מחייבת הודאה של הנאשם / החשוד, התחייבות לתשלום קנס שלא יעלה על סכום של כ- 30,000 ש"ח (קצת מעל), התחייבות להימנע מעבירה למשך פרק הזמן שנקבע בתיק ההסדר ושלא תעלה על שנה, נקיטת אמצעים לתיקון הנזק שנגרם, לרבות: התחייבות להסרה, הריסה וסילוק של העבודות או השימוש שבעטיים נפתח ההליך וכן עוד פעולות נוספות (אימוץ נהלים פנימיים, התפטרות מתפקיד ועוד). את ההסדר לא ניתן להציע לנאשם שהורשע בחמש שנים שקדמו להליך, אין תיקים נוספים - פתוחים שאינם כלולים בהסדר המותנה.

  מדיניות ענישה בגין חריגות בנייה:
   

  היקפן הנרחב של העבודות הדרושות היתר בנייה הביא ללכידת פעולות רבות ברשת הפעולות הטעונות היתר, אולם בשל גורמים שונים חברתיים - כלכליים - התנהגותיים - תודעתיים וכו - מבוצעות עבודות רבות הטעונות היתר ללא היתר. משכך, נקל לראות מדוע מספר העבירות נמצא בעלייה מתמדת וכן מדוע עבירות הבנייה הוגדרו כמכת מדינה. הגדרתן של עבירות אלו נועדה לשקף את חומרתן ואת הפגיעה הנוצרת כתוצאה מעשייתם בשלטון החוק.

  בעוד שהפעולות המהוות עבירת בנייה מוסדרות בחוק התכנון והבניה ותקנותיו, הרי שקביעת מתחם הענישה נעשית באמצעות חוק העונשין והוראות חוק התכנון והבניה. בכך למעשה הערכאות המשפטיות שומרות על מתחם ענישה אחיד המאפשר להטיל את העונש המתאים לכל עבירה לפי נסיבותיה וחומרתה.

  את מתחם הענישה קובעים לפי העונשים שהושתו בגזרי דין קודמים שניתנו בעבירות על חוק התכנון והבניה, העלאת טענות להחמרה או להקלה בענישה לפי נסיבותיו של כל מקרה לגופו וקביעת העונש בסופו של התהליך.

   

  באמצעות יצירת מתחם ענישה מבטאות הערכאות השונות את הערך החברתי שנפגע כתוצאה מהעבירה, וכן את העונש שראוי לתת בצדה. כך למשל - ייתכנו מקרים בהם תבוצע חריגת בנייה של 10 מ"ר בנסיבות מקלות ביותר לעומת סטייה של 500 מ"ר שתיחשב לחריגה רחבה עד כדי שהבנייה תיחשב כאילו היא בוצעה ללא היתר.

  נסיבות אלו כמובן מהוות גם את חלק מהשיקולים להקלה או להחמרה. אולם, יש לזכור כי גזר הניתן ניתן בשלב מאוחר יחסית לאחר שניתנת הכרעת הדין בה קובעים האם הנאשמים זכאית או מורשעים, ורק לאחר מכן קובעים את עונשם. לעניין זה ראוי להביא את הדברים הבאים שהוזכרו בגזר הדין שניתן בהליך רע"פ 5509/13 סאלח סלימאן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה "מבוא העמקים, כך:

  "חשיבותם של דיני התכנון והבניה לשמירה על שלטון החוק, הסדר הציבורי והמדיניות התכנונית, כמו גם חומרת העבירות על חוקי התכנון והבניה והצורך במיגורן, הודגשו בפסיקת בתי המשפט"

  כאמור, את חומרת העבירה מדרגים לפי נסיבות העבירה ובהן: היקף עבירות הבנייה, סוג עבירת הבנייה שבוצעה, כמות חריגות הבנייה שבוצעו, מבחן המגרש הריק, משך הזמן שעבר מאז שבוצעו החריגות, התנהלות הנאשם בהליך וכו'. כך למשל יינתן משקל שונה לעבירה שבוצעה תוך כדי הפרת צו שיפוטי לעומת משקל נמוך שיינתן לחריגת בנייה הרבה לפני מתן גזר הדין.

  בעת קביעת העונש ישנה חשיבות רבה להתנהלות לאורך ההליך, לטיעונים המועלים במהלכו ובמהלך שלב הטיעונים בגזר הדין וכמובן לייעוץ המשפטי הניתן לכל אורך הדרך. כך למשל אפילו במקרים בהם לא מבוקש עונש מאסר (כעט ברוב המכריע של המקרים) מבקשת התביעה (המאשימה) להטיל קנסות שנעים בין אלפים בודדים לבין עשרות ומאות אלפי שקלים.

  התיישנות

   

  חוק התכנון והבניה מטיל אחריות פלילית על מבצעי עבירות בניה, ומשכך הוראותיו הרלוונטיות לעניין זה כפופות לדיני העונשין. בהתאם לכך, מי שמואשם בעבירות התכנון והבניה זכאי לטעון טענות הגנה, לרבות טענות הגנה מקדמיות. טענת ההתיישנות נמנית על טענות ההגנה המקדמיות והיא נועדה לתחם בזמן את התקופה שבגינה ניתן להגיש כתב אישום כנגד ביצוע עבירה.

  את טענת ההתיישנות יש להעלות בהזדמנות הראשונה (שעשויה להתרחש לפני הגשת כתב הגנה אפילו), אחרת אי העלאת הטענה בזמן עשויה בסבירות גבורה לאיין את תוקפה של הטענה ולהפוך אותה מזכות דיונית לזכות מהותית. מכוון שעבירות התכנון והבניה הן כמעט באופן גורף (למעט חריגים) עבירות מסוג עוון, הרי שניתן לטעון להתיישנות כעבור 5 שנים ממועד ביצוע העבירה.

  לפיכך,  ביצוע עבירה מכח סעיף 243 לחוק התכנון והבניה (הסעיף שמחליף את סעיף 204 לפני תיקון 116 לחוק התכנון והבניה) בגין בניה ללא היתר מתיישנת כעבור 5 שנים, כך שלאחר תקופה זו לא יהיה ניתן להגיש כתב אישום בגין עבירות הבניה שבוצעו. עם זאת, לטענת ההתיישנות יש מספר חריגים:

  1. הגשת כתב אישום בגין שימוש חורג בניגוד להיתר: עבירות של שימוש חורג בניגוד להיתר מאופיינות כעברות המתחדשות מדי יום, ומשכך לא חלה התיישנות בגינן. מקרים שכיחים לעבירות מתחדשות מיוחסות לעבירה של פיצול דירה, כך שייתכן כי העבודות לפיצול הדירה התיישנו כעבור 5 שנים, אך עבירת השימוש עקב שימוש מדי יום בשתי יחידות דיור בתא שטח המסומן כיחידת דיור אחת על פי ההיתר מתחדש כל יום. 

   כך למשל גם הסבת מחסן או משרד לדירת מגורים מהווה עבירה שימוש חורג, לרבות השינויים שבוצעו בנכס להתאמתו למגורים כמו תוספת כלים סניטריים, הוספת חלונות, הוספת דלת וכו'. גם את העבירות הללו ניתן לציין במסגרת כתב אישום בגין שימוש חורג, וזאת להבדיל מהאישום בגין ביצוע עבודות בניה בניגוד להיתר.

  2. הריסה ללא הרשעה מכוח סעיף 239 לחוק התכנון והבניה: חוק התכנון והבניה מאפשר למוסדות התכנון לנקוט בהליך להריסת מבנה שבנייתו בוצעה בניגוד לתנאי ההיתר מבלי שיוגש כתב אישום (ועל כן ללא הרשעה), אולם לצורך כך חל הצורך להוכיח אינטרס ציבורי מיוחד וכן שיתקיים לפחות אח מהתנאים הנוספים המעוגנים בחוק התכנון והבניה, כך: לא ניתן למצוא את האדם שביצע את העבירה, מסירת ההזמנה לדין אינה מעשית, לא ניתן להוכיח מי ביצע את העבירה האסורה, מבצע העבירה קטין או שחלה בגין העברה התיישנות כאמור לעיל ובמקרים בהם אין עניין לציבור להעמדה לדין. הצו לא יבוצע לפני שיחלפו לפחות 21 ימים מעת המצאתו.

  הכשרת חריגות בניה:

   

  כפי שצוין במאמרנו לעיל, למוסדות התכנון, רשויות המקומיות, וגופי האכיפה ובעיקר לערכאות משפטיות יש סמכות לפתוח בהליכים פליליים כדי להגן על האינטרס הציבורי - חברתי הנובע מאכיפת דיני תכנון ובניה וכן להחזיר את המצב לקדמותו באמצעות הוצאת צווי הריסה. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן להימנע מהריסת הבניה שנעשתה בניגוד או ללא היתר ולפעול להכשרת חריגות הבניה במקום הריסתן.

  הכשר חריגות הבניה מכונה לעתים גם כלגליזציה של עבירות הבניה כשפעולה זו נועדה לאפשר למי שביצע עבירות בניה להימנע מהריסתן באמצעות הגשת בקשה מתאימה  במסלול רישוי לקבלת להיתר בניה התואם את מצב הבניה בפועל או לחלופין להגיש בקשה לקבלת הקלה או שימוש חורג. כמו כן לעתים היקפן הרחב של חריגות יחייב לנקוט בהליכי תכנון לפני הליכי הרישוי המפורטים לעיל.

  במקרים בהם מתקיימים הליך פלילי תלוי ועומד בגין עבירות הבניה שבוצעו מומלץ להתחיל בפעולות להכשרת החריגות ללא דיחוי ולבקש מבית המשפט להקפיא את ההליכים עד שיסתיימו הליכי הרישוי לקבל היתר לחריגות שבוצעו. עם זאת, מומלץ לא לחכות עם הכשרת החריגות עד שיפתחו הליכים פליליים, אלא להסדיר את הנושא עוד קודם לכן.  

   

  בנוסף, רצו להכשיר את חריגות הבניה כיוון שהן מקשות על מכירת הנכס לצד שלישי, על העברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין, נטילת משכנתא, קבלת אישור למימוש זכויות בניה בנכס וכו'. לפיכך, ניתן לראות כי לחריגות הבניה יש השפעה לא רק בהליכים פליליים שננקטים בגינן, אלא גם בעת מכירת נכס כשהאחריות במרבית המקרים לכך חלה על המוכרים. לכן, במספר פסקי דין הוטלה האחריות על הפרת ההסכם בגין חריגות על המוכרים כשההצדקה לכך הייתה כי למוכרים מרבית הזיקה לנכס ומרבית הכלים לדעת את מצבו. משכך, לא נוקטים בדרך כלל בגישת "יזהר הקונה".

  את הבקשה להכשרת חריגות הבניה מוסדות התכנון בוחנים לפי שיקולים תכנוניים ולפי שיקולי מדיניות המאזנים בין הצורך להרתיע מפני ביצוע עבירות בניה לבין הימנעות מפגיעה יתרה ולא מדתית בקניינו של בעל הנכס. כיום ישנם מספר שיקולים תכנוניים לבחינת הבקשה כשהעיקרי שבהם נעשה לפי מבחן המגרש הריק. לעומת זאת, מבחני המדיניות יתעמקו יותר בהיקף חריגות הבניה שבוצעו, בהפרת צווים שיפוטיים, עלות הריסת המבנה וכו'. במאמרי המשנה שלהלן ישנה התייחסות מפורטת ביחס לכל אחד משיקולי הוועדות המקומיות וכן ביחס לקריטריונים נוספים המשפיעים על הכשרת חריגות הבניה.

  במקרים מסוימים (וחריגים) בהן מבוצעות עבירות בניה רבות וחריגות בניה בהיקף רחב עשויה התביעה (בדר"כ המאדימה בהליך שיתקיים בפני בית המשפט לעניינים מקומיים תהיה הוועדה המקומית לתכנון ובניה) תבקש למנוע מהנאשמים (מבצעי העבירה) לפעול להכשרת חריגות הבנייה באמצעות יהול הליכי רישוי במקביל.

  יש לציין כי סוג הפעולות ומשך הזמן שייקח לבצען עשוי להשתנות ככול שמדובר בהכשרת חריגות בניה שנעשו בבית משותף לעומת הכשרת חריגות בניה בבית פרטי.

  מדיניות היועץ המשפטי לממשלה בעניין הסדרת חריגות בנייה:
   

  בדיקה באתר של היועץ המשפטי מגלה כי ישנן מספר רב של הנחיות בכל הקשור לדיני התכנון והבניה, כשבבדיקה זריזה ניתן למנות לפחות 12 הוראות / הנחיות בתחום זה. מבין הנחיותיו של היועמ"ש ניתן למנות 8 הנחיות המשליכות באופן ישיר על ניהולם של הליכים פליליים בעקבות עבירות על חוק התכנון והבניה. לצורך הנחות תינתן התייחסות קצרה למספר הנחיות בעלות משמעות 

  • דחיית הליך פלילי בשל הגשת בקשה להיתר או לתכניתהנחיה זו של היועמ"ש מתייחסת למקרים בהם מבוקש לעכב הליכים פליליי עד לסיום הפעולות הדרושות לאישור תכנית שנועדה להכשיר את עבירות הבנייה. לעיין זה יש לציין כי ניתנה בעבר הנחיה של היועמ"ש המתירה ומבכרת המשך בהליכים פליליים חרף בקשות להוצאת היתר כאמצעי להכשרת חריגות הבנייה, אך הליכים לאישור תכנית לא ניתנה התייחסות עד כה. בעקבות זאת, ניתנה הוריה לפי אין מניעה לניהול מקביל של הליכים פליליים יחד עם בקשות לאישור תכנית. עוד נקבע כי למוסדות התכנון אין סמכות לעיכוב דיון באותן תכניות המועלות לאישור חרף ההליכים הפליליים המתקיימים בגינם. עם זאת, למוסדות התכנון יש סמכות לדחות את התכניות המוגשות כחלק מהשיקולים המועלים כהרתעה, מניעת פגיעה בשלטון החוק וכיו"ב

  • התערבות המדינה באיפת עבירות התכנון והבניה במקום הרשויות המקומיותהנחיה זו של היועמ"ש נועדה להסדיר את חלוקת התפקידים בין גופי האכיפה השונים ואת מידת ההתערבות במקרה הצורך. ככלל, ניתן לראות כי ישנה מגמה שלא להתערב בענייניה של הרשות המקומית, אולם להנחיה זו יש משמעות כשתלונותיו של גורם מסוים לא מטופלת.

  • מסירת הודעה למתלוננים שלא להעמיד לדין וזכות להגיש עררהנחיה זו של היועמ"ש נועדה לחדד את כי על גורמי האכיפה הכפופים לרשויות המקומיות ישנה חובה להודיע למתלוננים על סגירת תיק מבלי שהחשוב יועמד לדין וכן על זכותם להגיש ערר על ההחלטה לסגור את התיק בהתאם להוראות סעיפים 63 ו- 64 לחסד"פ.

  • הסמכת תובעים ברשויות המקומיותהנחיה זו של היועמ"ש היא בעלת השפעה נמוכה יותר על הציבור, כיוון שהיא מכוונת יותר לרשויות המקומיות. אולם, באמצעות הנחיה זו ניתן לעקוב אחר החובות וההנחיות המוטלות על התובעים ועל היקף הדרישות החלות עליהם מכח מנהל תקין ודיני העונשין השונים.

  עיקר החשיבות של הנחיות היועמ"ש ביחס לפרטים, השפעתן על העבירות המבוצעות ועל ההליכים הננקטים בגינם זוכה לתשומת לב בעקבות עמדתו של היועמ"ש ביחס לסוגיות עקרוניות וביחס לעמדות שהובעו אשר בעזרתן מביעים את השלבים שעתידים להתבצע בהמשך. כמו כן, ישנו משקל נוסף גם להנחיות של המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה (לשעבר המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין).

  המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה:

  להנחיותיה של המחלקה להנחיית תובעים השפעה רבה על הליכים פליליים וניהולם. בהתאם לכך, ניתן למנות עשרות הנחיות שהוצאו תחת ידיה של המחלקה אשר מתייחסות באופן ישיר לאכיפת דיני התכנון והבניה ואשר לתחולתן יש השפעה רחבה. כל למשל במאמר שנכתב באתרינו זה בעניין זיכוי נאשמת מכח טענה של הגנה מן הצדק הוחלט לזכות בשל אי קיום הליך מסירת גירסה בהתאם להנחיות המחלקה.

  להלן התייחסות לרשימה חלקית של הצהרות המחלקה:

  • הנחיות בדבר מתן הזדמנות למסור גירסה: הנחיות של המחלקה בעניין החשיבות של מסירת גירסה של חשוב לפני הגשת כתב אישום והפיכתו לנאשם וצאות מעת לעת על ידי המחלקה אשר מציינות את החשיבות של הקפדה אחר חשיבותה של הוראה זו. להנחיה מיום: 26.6.17

  • בחינת טענות אנונימיות: הוראות אלו נועדו להגביר את פעילות האכיפה בידי רשויות מקומיות והפסקת המדיניות שאוסרת על טיפול בתלונות אנונימיות.

  • כניסה למקרקעין לשם ביצוע בדיקההנחיה זו ניתנה לפי סעיף 257 לחוק התכנון והבניה מאפשר לרשויות המקומיות או הוועדות המחוזיות להיכנס למקרקעין לצורך ביצוע חיפוש, ובלבד שהכניסה מבוצעת לאחר שנשלחה הודעה בת 24 שעות מראש, הפעולה תבוצע בשעות היום וכי בנכס נמצא הבעלים או מי שמחזיק בהם כדין. מיותר לציין כי אי עמידה של הרשויות בהנחיות הללו הוכרה כנסיבה מקלה להפחתת העונש בגזר הדין (ניתן לעיין בחלטה במאמר העוסק בהרשעה בגין עבירות בנייה חרף פגמים שהתנהלו בהתנהלות המאשימה), אולם אי עמידה בהוראות אלו לא הוכרו כסיבה מספקת לביטול פסק הדין.

  • רישום צווים בפנקסי לשכת רישום המקרקעין או ברשות מקרקעי ישראל: חוק התכנון והבניה קובע חובה על רישום צו הריסה בנסיבות מסוימות, וכן על רישום צווים נוספים שאינם בגדר חובה. בהנחיה זו של היועמ"ש מוטלת חובה על התובעים לבקש רישום צווים הדרושים לרישום בנסיבותיו של המקרה וזאת בעיקר לצורך שיקוף מצבו של הנכס באופן פומבי, הרתעה מפני ביצוע עבירות, הקשחת התנאים על ידי הבנקים לשעבוד הנכס וכו'.

  • רענון הנחיות בעניין צו הפסקה מנהליהנחיה זו עוסקת בעיקר בשיתוף בין הגורמים האחראים על הוצאת הצו לבין התובע מטעם אותה רשות מקומית, וזאת על מנת למנוע מצבים בהם מוצאים צווים שלא לצורך או ללא ביצוע אכיפה. כן מופיעות בהנחיה הוראות נוספות הקשורות להוצאת הצו ולנקיטת אמצכי זהירות נוספים. לפרטים נוספים ניתן למצוא תחת הכותרת לעיל בעניין "צו מנהלי".

  את חומרת העבירה מדרגים לפי נסיבות העבירה ובהן: היקף עבירות הבנייה, כמות חריגות הבנייה שבוצעו, מבחן המגרש הריק, משך הזמן שעבר מאז שבוצעו החריגות, התנהלות הנאשם בהליך וכו'.

  השפעת עבירות תכנון ובניה בעת מכירת ורכישת דירה:

   

  עבירות התכנון והבניה משפיעות במידה ניכרת על שוויו של נכס, ובתוך שכך על התמורה שתתקבל בעת מכירתו. הסיבה לכך נעוצה בירידת הערך הנגרמת על פי הערכת שמאי. לירידה זו משמעות רבה בייחוד במקרים בהם הנכס ממומן באמצעות , כך שאם שווי הנכס יהיה נמוך מגובה המשכנתה ייתכן שלא תאושר הלוואה ו/או מימון

   

  ''
   
   
   
   
   
  קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
  ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
  היתרי בניה,הכנת תכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

  חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
  דיווח עפ"י התקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
   

   
  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
   
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il
  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום חמישי, 9/1/20, 01:32
   •  
       

   אינטרפוץ תקרא לאחותך: מילון השיפוצים השלם

   עומדים לבנות בית חדש או לשפץ את הקיים? כדי שתוכלו לתקשר עם הקבלן, כדאי שתדעו מה ההבדל בין ספיידר לספייסר, למי מתאים חלון רפפה ומה זה לעזאזל שפרוץ

     
    

   החלטתם לשפץ את הבית שלכם, או לצאת למסע לבניית בית חדש? אתם כבר בטח יודעים שבדרך לדירת המחמד שלכם ניצבים לא מעט מכשולים, כאבי ראש והחלטות שצריך לקבל. רגע אחרי שההתרגשות הראשונית נגמרת ונחילי האדרנלין זורמים בכל חלקי הגוף, מגיע הזמן לשבת ולהשקיע מחשבה בתהליך עבודה יסודי שמשלב בחוכמה בין הפנטזיה, הרגש, חשבון הבנק והנתונים בשטח. העבודה עצמה כרוכה במגע מתמיד עם בעלי מקצוע שונים ודורשת קבלת החלטות מושכלת.

   •  

   ובנוסף לכל זה, לבנייה ולשיפוץ יש ז'רגון מיוחד וספציפי. מה זה "קונצ'טו"? על מה מדבר הקבלן כשהוא אומר לכם שצריך "טריפלקס"? ואיך תדעו אם אתם מעונינים ב"שפרוץ"? קבלו את המילון העברי הבסיסי לבונה ולמשפץ:

    


   אינטרפוץ - מנגנון הפעלה למים חמים וקרים במקלחת או באמבטיה.

   אנטי סליפ - אריח בעל מקדם החלקה נמוך.

   ברז פרח - ברז שבסיסו מהכיור או מהמשטח ולא מהקיר.

   דיינמיק ספייס - חמישה אזורי בסיס בתכנון המטבח (בישול, עבודה, ניקיון, אחסנה וציוד).

   היבה שיבה - הרם-הזז. מנגנון פתיחת חלון באמצעות הרמה והזזה של הזגוגית.

   וונדוזה - מכשיר יניקה שנצמד ללוחות זכוכית ומאפשר להזיז אותם או לאחוז בהם במהלך ההתקנה.

   זכוכית רפלקטיבית 
   - זכוכית מראה. שקיפותה משתנה בהתאם לאור השמש, כך שבשעות היום היא מונעת הצצה מן החוץ אל הפנים, ואילו בערב היא שקופה לגמרי.

    לא מושך. חלון היבה שיבה | צילום: טלביחלון רפפה
    - חלון עם מערכת הצללה עשויה שלבים. השלבים יכולים להיות מזכוכית, פלסטיק, אלומיניום או כל חומר אחר.

   טריפלקס (PVB) 
   - זכוכית רבדים. זכוכית אקוסטית דו שכבתית, שבמרכזה שכבה של חומר פלסטי. במקרה של שבר, ההדבקה לשכבה הפלסטית מונעת את פירוק הלוח ואת התרסקותה המוחלטת של הזכוכית. משמשת בין השאר במקלחונים.

   לאפטו 
   - סוג של גימור לאריחי גרניט פורצלן, המעניק להם ברק עדין.

   מיקרון 
   - יחידת מידה השווה לאלפית המילימטר. משמשת להגדרת עובי שכבת הצבע.

   משקוף עיוור 
   - משקוף סמוי, המותקן בשלב הבנייה ומשמש תשתית למשקופים הדקורטיביים שיותקנו מעליו.

   נישה 
   - שקע בקיר בעל חשיבות עיצובית ויישומית. משמש לרוב להתקנת מדפים וכונניות או למיקום של רהיט.

   צפוף פה. משטח קונצ'טו | צילום: מטבחי דקור
   ספיידר - מחבר המשמש להקמה של קירות מסך (ע"ע). רשת של ספיידרים יוצרת מערכת להצמדת משטחי הזכוכית, ומכאן גם שמם.

   ספייסר 
   - זוויתון שמניחים בעת הריצוף בין אריח לאריח על מנת לקבל לקבל פוגה (ע"ע) אחידה.

   פוגה 
   - המרווח בין אריח לאריח.

   צבע מגורען 
   - טקסטורת צביעה המעניקה לפרופיל גימור מחוספס.

   ציפוי אנודייז 
   - שיטת גימור לפרופילי אלומיניום, המעניקה להם מראה מתכתי בגוונים שונים. התהליך מתבצע על ידי טבילה של הפרופיל בחומצה והעברת זרם חשמלי.

   קונצ'טו 
   - משטח עבודה עשוי פלחי קווארץ מודבקים בצפיפות. התוצאה המתקבלת היא משטח בעל רמת עמידות גבוהה במיוחד.

   קוריאן 
   - חומר המשמש לייצור כיורים ומשטחי עבודה למטבחים וחדרי אמבט במקשה אחת, ללא פסי חיבור. הקוריאן עמיד מאוד, וניתן לליטוש חוזר לשחזור רמת הגימור הראשונית.

    קיר מסך - קיר שעשוי בדרך כלל מזכוכית ומהווה אלמנט עיצובי בתכנון המבנה. יתרונו הגדול בכך שהוא מאפשר חדירה של אור מרובה לתוך הבניין.

   רוֹבָּה
    - חומר למילוי הרווחים בין אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן. ניתן לבחור בין חומר בעל צבע זהה או מנוגד לאריחים, בהתאם למראה שמנסים ליצור.

   שופ-דרואינג 
   - חוברת מפרט טכני של כל מוצרי האלומיניום, השרטוטים, המידות והצבע במבנה. מהווה בסיס להצעת מחיר מדויקת ואסמכתה לגבי הזמנת העבודה מקבלן האלומיניום.

   שפרוץ 
   - פרופיל המשמש לחלוקה פנימית של שטח החלון, במטרה ליצור אזורי זיגוג נפרדים.
   קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
    
   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132

   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813
   www.klinger.co.il
   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום חמישי, 28/6/18, 14:21

    רוצה לשבור קיר?

     
    אם כבר חושבים על שבירת קירות בבית, יצירה של חללים חדשים או הרחבת חללים קיימים, יש להזמין מהנדס בניין או קונסטרוקטור שיפקח על העבודה ויאשר אילו קירות ניתן יהיה לשבור בנכס או במבנה. ישנם קירות רבים שהם קירות תומכים. הגדרת קיר תומך מתבצעת על פי עוביו, מיקומו וסוג חומר הגלם אשר ממנו הוא בנוי. יש לתת לבעל מקצוע שיעשה את העבודה, כך שתוכלו לעצב מחדש את הבית, אך לפחות להיות בטוחים כי לא ייגרם נזק חמור למבנה כך שעשוי אף לסכן אתכם ואת דיירי הבית במידה והעבודה לא תתבצע על הצד המקצועי. חוות דעת מקצועית, היא זו שתיתן את האישור להריסת קירות מסוימים בבית.
     
    לאחר מחשבות והתייעצות עם קונסטרוקטור, ניתן יהיה לבצע שבירת קירות. לשבירת הקיר, יש להשתמש עם פטיש באופן הדרגתי, כך שניתן יהיה לשבור חלקים ממנו ולהימנע מקריסה פתאומית. חשוב לציין, כי פעולה זו, לא כדאי לבצע  לבד ומומלץ כי יהיה עוד אדם שיהיה נוכח בעבודה זו, כך שאם  חלילה יקרה משהו, יהיה מי שיזעיק עזרה. יש להניח על הרצפה משהו שיספוג את נפילת האבנים מהקירות. אם בכוונתכם להסיר קיר שלם, יש להסיר לפני השבירה את הפנלים.

    הריסת קיר חיצוני רק בליווי קונסטרוקטור מומחה

     
    הריסה של קירות חיצוניים, חייבת להיות מלווה בפיקוח של קונסטרוקטור. יש לקבל אישורים לשבירת הקיר ממחלקת ההנדסה בעירייה. גם אם מדובר על פתיחה של פתח לאוורור, גם ביצוע של פתיחת הפתח, מחייב באישור מהעירייה. לפעמים ישנן עבודות שתהיינה מרכבות יותר כמו פירוק של חגורת בטון, אך יש להיזהר במיוחד  בגלל שהן קשורות לעמודי המבנה. יש לבצע חיתוך של הברזל מהעמוד ויש לחצוב לאט ליד העמודים, בכדי שהחגורות לא יגרמו נזק בשעת הפירוק.

    הריסת קיר פנימי רק עם קונסטרוקטור מומחה

     
    הריסה של קירות, היא אינה עבודה לחובבנים, כי אם רק לבעלי מקצוע ויש להבין בסוגי הקירות של כל מבנה. כאשר ישנם קירות תומכים שמטרתם הינה לשאת בעומסים. כעיקרון אסור להרוס שום קיר לפני התייעצות מקדימה עם קונסטרוקטור, גם אם מדובר על קיר פנימי. ישנם קירות אשר משמשים למחיצות בלבד כך שניתן יהיה להרוס אותם מבלי שהעמודים וחגורות הבטון תיהרסנה.
     
    ישנם מקרים, אשר בהם יש לשבור חצאי קירות, במקרים אלה, יש להשתמש עם משחזת דיסק בטון בכדי לסמן את הגובה המתאים לשבירת חצי הקיר. ניתן להשתמש בכלים ייעודים עבור שבירת קירות כמו: פטיש 5 ק"ג, משחזת 9 אינצ', פטישון ואזמל.
     
     

    קונסטרוקטור - שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה

     
     

    קלינגר שירותי קונסטרוקטור, שירותי הנדסה וביקורת ליקויי בנייה

    תכנון ליווי ופיקוח הנדסי
     צוות משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מונה מהנדסים מומחים, בעלי ניסיון רב, הבאים מרקע מקצועי שכולל תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים עבור קבלני בניין וחברות בנייה בכל הארץ. מהנדסי החברה הינם בעלי ניסיון מצטבר של מאות בדיקות ועבודות פיקוח בשטחים ציבוריים, דירות פרטיות, רכוש משותף במבני מגורים, בנייני משרדים ומבני ציבור ותעשייה בכל רחבי הארץ.

    שירותים בתחום ביקורת ליקויי בנייה

    המהנדסים בצוות הליווי והפיקוח בחברה עברו הכשרות בתחום ביקורת ליקויי הבנייה, והינם מוכרים כעדים מומחים על ידי בתי המשפט. בתחום זה, המשרד מבצע את השירותים הבאים:

     

    • תכנון הנדסי
    • חישובים סטטיים
    • פיקוח על שיפוצים
    • פיקוח צמוד על תהליך הבנייה
    • ליווי פרויקטים
    • פיקוח ואחריות מהנדס בשטח
    • חישוב כמויות
    • אומדני ביצוע ופרטי ביצוע
    • אישור על ביצוע תיקונים למבנים מסוכנים
    • ליווי, אפיון ופיקוח על פרויקטים של שדרוג מבנים לרעידות אדמה על פי תמ"א 38
    • אישורי יציבות למבנים
    • חוות דעת ועד מומחה לבתי משפט
    שירותים מתחום ההנדסה 
    • פרצלציה ורישומי פרצלציה
    • איחוד וחלוקה של מגרשים
    • סימוני בניינים
    • מדידת מבנים
    • חלוקת מגרשים
    • תוכניות למודד המחוזי
    • חוות דעת לבתי משפט
    • היטל השבחה
    • אגרות שילוט
    • דמי היוון
    • כופר חניה
    • מפות טופוגרפיות
    • הכנת תוכניות רקע לתב"ע
    • חישובי שטחים לצורכי מיסוי
    • תכניות לצורכי רישום בטאבו
    • תשריטים לבתים משותפים
    • חתכים ותוכניות לצורך תכנון מחדש של מבנים קיימים
    • הכנת בקשות, הגשה, ליווי אדריכלי מול הרשויות
    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום שלישי, 6/3/18, 23:33

      

      

      
      קלינגר שמחה לעדכן:

      

     בהמשך לעדכון אשר , להלן קובץ התקנות שהתפרסם ב- 5.3.18,  בנושא תיקונים לתקנות התכנון והבנייה - רישוי בנייה.

     להלן הסבר קצר לתיקונים שבוצעו בתקנות: 

     1. תיקון הגדרות אחראי לביקורת על הביצוע ואחראי לביצוע שלד הבניין:

        הבהרה כי אחראי לביקורת על הביצוע ממונה ע"י בעל ההיתר ואחראי לביצוע השלד ממונה
         ע"י הקבלן.
         הבהרה כי אותו אדם אינו רשאי למלא את שני התפקידים בעת ובעונה אחת.

         תיקון להגדרת תנאי הכשירות כך שיתאפשר למהנדסים ואדריכלים רשומים וכן להנדסאים
         למלא את התפקידים האמורים, בכפוף להגבלות שנקבעו בתקנה.

     2. תיקון תקנה 18(א) לגבי בניינים בהם לא נדרשת היוועצות עם רשות הכבאות טרם מתן
         היתר, באופן הבא:


         תיקון פסקאות (1) ו-(2) בהתאם לנוסח שהיה בתוקף ערב התקנת תקנות הרישוי בשנת
         2016.

        תיקון פסקה (4) כך שתתאפשר תוספת שטח לדירה כך ששטח הדירה כולל התוספת לא
        יעלה על 140 מ"ר ובנוסף לכך הוספה או הגדלה של גזוזטרא (המוגדרת בתקנות חישוב
        שטחים כמרפסת הבולטת מקירותיו החיצוניים של הבניין).

     3. תיקון תקנות 42(ב) ו-(ג), 47, 95(א) ו-(ב) כך שייכללו גם התייחסות למצבים בהם הייתה
         הבקשה מסוג הבקשות שלגביהן קבע שר האוצר כי הן אינן בסמכות מכון בקרה או שהן
         בסמכות מכון בקרה אך לא נתונה הסמכות לבקר מורשה לעניין גורם מאשר המנוי בסעיף
         158כא לחוק.

     4. הוספת תקנה 90א במקום סעיף 16.08א בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה
         (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), לעניין שמירת אחריות קבלן.

     5. תיקון תקנה 95(ב) והוספת דרישה לאישור קיום היוועצות עם רשות הכבאות לעניין מתן
         תעודת גמר באותם מקרים בהם נדרשת היוועצות בתקנה 18(א) וקביעה כי פנייה
         להיוועצות שלא ניתן לה מענה תוך 30 יום כמוה כקיום חובת היוועצות.

     6. תיקון תקנה 121(ב) ודחיית תחילתן של התקנות הנוגעות להסכמת רשות מקרקעי ישראל
         ליום 1.1.19 לאור משך ההיערכות הנדרש לצורך כך והכנת המערכות הנלוות. 

     7. תיקון תקנה 122(ב) והארכת הוראת המעבר לגבי האפשרות לנהל את ההליכים לפי
         תקנות רישוי באמצעות מערכת מקוונת להגשת מסמכים ולניהול תהליכים שלא באמצעות
         מערכת רישוי זמין עד ליום 1.1.19 (חל לגבי ועדות מקומיות מסויימות).

     8. תיקונים קלים נוספים:

         תקנה 16(ג) ו-(ז) – טעות סופר.
         תקנה 22(ב) – טעות סופר.
         תקנה 36(ה) – הבהרה כי הרישא "על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ד)" מתייחסת
         לעניין הסכמת רשות מקרקעי ישראל.
         תקנה 122(ד) – טעות סופר.

     9. תחולת התיקון:

         התיקון לתקנות 18א ו-95(ב)(5) יחול על בקשה למידע שהוגשה החל מפרסום התיקון ועל
         בקשה להיתר שתוגש על פי מידע כאמור.

     10. הוראת מעבר:

           אחראי לביקורת על הביצוע או אחראי לביצוע שלד הבניין שמונה לתפקיד לפני פרסום
           התיקון יראו אותו כאילו מתקיימים לגביו תנאי ההגדרה שנקבעו בתיקון. החל מפרסום
           התיקון יש למנות את בעלי התפקיד האמורים בהתאם לתנאים שנקבעו בהגדרות
           החדשות.


      בברכה, 

     רחלי אדרי, עו"ד 
     מנהלת קשרי ממשלה ורגולציה

      

      

      

      

      

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום רביעי, 20/12/17, 12:54

      אנליזות זרימה לצורך ניתוח עומסי רוח הפועלים על מבנים - ד"ר דורון שלו

      מבוא''

      מגמת הבנייה לגובה של בניינים מעל 100 מ' הולכת וגוברת. 

      בד בבד- כמות המבנים הלא רגולריים המתוכננים בארץ עולה משמעותית. 

      התקן הישראלי לרוח, ת"י 414 , אינו נותן מענה הולם ואמין למבנים אלו בהיבט העומסים האופקיים הפועלים עליהם.

      הניסיונות להכיל את הנחיות התקן על מבנים אלו יגרור בדרך כלל פילוגי לחצים גבוהים ומוטעים ביחס למציאות.

      יתרה מזו מנחה התקן כי במקרים אלו, יש לפנות לגורמים נוספים בכדי לקבל פילוג לחצים מהימן כתוצאה מעומסי רוח:

      • ניסויים, מנהרת רוח.
      • שיטות אנליטיות - CFD – Computational Fluid Dynamic.

      להלן האיזכור מת"י 414 (סעיף 1.1 – חלות התקן):

       

      ''

       

      מנהרת רוח

      • מדובר על ביצוע ניסוי על דגם מוקטן של המבנה, נהוג לכלול בדגם גם חלקים מהסביבה.
      • הניסוי מבוצע במתקן ניסוי על ידי חברה המתמחה בתחום.
      • היתרון בשיטה זו הוא הדיוק, ואילו החסרונות בשיטה זו הן העלויות והזמן הדרוש לביצוע הניסוי הכולל בניית מודל מוקטן וקשיח אינסופית של המבנה והסביבה, חוסר היכולת לנתח אזורים מקומיים שלא הוגדרו מראש, וחוסר היכולת להתחשב בגמישות המבנה הנבחן.

       

      שיטות אנליטיות

      • מדובר על בניית מודל מתמטי הן של המבנה והן של התווך (האוויר).
      • פתרון משוואות הזרימה באופן נומרי.
      • יחסי גומלין בין תווך האוויר לבין התווך המוצק המייצג את המבנה.
      • ביצוע אנליזות לקבלת תגובת המבנה לעומסי הרוח הפועלים עליו.

      שימוש בשיטה זו מאפשר בין היתר:

      • ניתוח התנהגות גלובאלית של המבנה תחת פילוג לחצים מדויק.
      • התנהגות מקומית בהיבט: קירות מסך, מרפסות, מעקות ופרגולות.
      • טיפול במבנים גמישים.
      • מתן מענה לתופעות דינאמיות תוך התחשבות באינטראקציה בין גמישות המבנה לרוח (FSI - Fluid Structure Interaction), תופעות כגון: VIV - Vortex Induced Vibration, השלת מערבולות, מבני תרנים.
      • הצורך לחשב את רמת התנודה האופקית של מבנים ייחודיים, לדוגמא: כאלה הכוללים מעבדות וציוד רגיש לתנודת המבנה.
      • אנליזות מקדימות לניסויים יקרים במנהרת רוח.
      אנליזות זרימה נומריות החלו להתפתח עוד בשלהי שנות ה- 60 של המאה הקודמת בתעשיית הרכב והתעופה. מגמה זו גברה ככל שכלי העבודה הממוחשבים השתכללו. 
       
      כך נוצרה ההזדמנות לשלב אנליזות זרימה דינאמיות ממוחשבות, CFD - Computational Fluid Dynamic.
       
      אנליזות זרימה מיוצגות על ידי משוואות נווייה-סטוקס. אין פתרון סגור - מחייב פתרונות נומריים.
       
       
      ''
       
       
      גישת הפתרון לאנליזות זרימה שונה מהגישה לפתרון אנליזות מבנה:
      • באנליזות מבנה אנו פותרים את המשוואות הדיפרנצאליות ברמת החלקיק (Lagrange), מבט מראשית הצירים.
      • באנליזות זרימה פותרים את המשוואות ברמת התווך (Euler), המערכת מונחת ונעה על החלקיק.

      במאמר זה נציג מספר מקרים בהם בוצעו אנליזות זרימה לניתוח במבנים שונים, כגון:

      1. מבנה גמיש - אוהל מוזיאון הסובלנות בירושלים.
      2. בחינת רמת התנודה האופקית של מבנה תחת זרימת רוח קריטית - מגדל עזריאלי שרונה.
      3. התנהגות של אזורים מקומיים בהיבט קירות מסך, מתחם מגדלי מגורים נאות אריאל שרון. מעל 30 מפלסים.

       

      מבנה גמיש - אוהל מוזיאון הסובלנות
       
      פרויקט מוזיאון הסובלנות בירושלים תוכנן על ידי משרד ירון-שמעוני-שחם.
       
      הפרויקט כולל אוהל בגאומטרייה משתנה בממדים כלליים של 35x30 מ' במתחם.
       
      מטרת האנליזות "לבחון את הכוחות המתפתחים בעוגני הממברנה כתלות בעומסי הרוח בלבד".
       
      לצורך ניתוח כוחות אלו בוצעה אנליזה מקיפה שחולקה לשני שלבים:
       
      בשלב הראשון, בוצעה אנליזת זרימה תלת מימדית לצורך קבלת פילוג הלחצים המתפתחים בממברנה כתלות בעומס הרוח.
       
      בשלב השני, נותחו הכוחות המתפתחים בעוגנים כתלות בפילוג הלחצים שהתקבלו בשלב הראשון.
       
      כמו כן בוצעה השוואה עם עומסי רוח מחושבים על פי ת"י 414.
       
       
      ''
       
       

      לתמונות נוספות של גיאומטריית המבנה, המודל המתמטי, תוצאות וקטור המהירות וגרדיאנט הלחץ היכנסו : לחצו כאן

       

      להלן חישוב עומסי הרוח בגישת ת"י 414 עבור רוח בניצב לרחוב אבא הילל בלבד:

      • P = qb*Ce*Cd*Cf
      • qb - לחץ הייחוס של הרוח. בהנחת מהירות רוח של 36 [מ'\שנ']: qb = (v^2/16) = 81 [kg\m^2] qb
      • Ce - מקדם החשיפה. בהנחת דרגת חספוס של IV נקבל Ce = 1.2.
      • Cd - בהזנחת תופעות דנאמיות, Cd = 1.0. 
      • Cf - מקדם הכוח האווירודינאמי המורכב מהלחץ החיצוני Cpe והלחץ הפנימי Cpi. במקרה הנדון נניח מבנה דו שיפועי עם שיפוע של 30 מעלות.

       

      ''

       

      ''

      ''
       
       
       

      ''

      תוצאות – רוח מכיוון רח' אבא הלל

      ת"י 414

      ''

       

      תוצאות – רוח מכיוון רח' אבא הלל

      CFD

       
       
      מסקנות
       
      התקן אינו מתאר נכונה את המקרה, והכוחות המתקבלים בכבלים שונים בגודלם ואף בכיוונם.
      ניתן לייחס זאת לשלושה היבטים:
      1. התקן אינו מתאר בדיוק את המקרה האמור.
      2. כיווני זרימת הרוח במציאות אינם תואמים את התקן במלואם.
      3. התקן אינו מתייחס לעובדה שהממברנה קרובה לקיר חזית המוזאון ובתוך כך נוצרת אינטראקציה בזרימה בין שני הגופים.

       

       
      בחינת רמת התנודה האופקית של מבנה - מגדל עזריאלי שרונה
       
      בניין עזריאלי דרום הקרייה ביזמות חב' עזריאלי תוכנן על ידי משרד י. דוד מהנדסים בע"מ.
       
      חברת סטרט-אפ מתמקמת במפלס 48 בבניין ומייעדת שטח למעבדה הכוללת ציוד רגיש לתנועה אופקית בדגש על פעילות שכיחה יומיומית כגון פעילות זרימת רוח.
       
      עלה החשש כי תזוזות ומהירויות אופקיות של מפלסי המבנה שמקורם בעומסי רוח ישבשו את תפקוד הציוד הרגיש.
       
      משרדנו התבקש לשקף ולאפיין את תנועת הבניין במפלס האמור תחת פעילות זרימת רוח אשר הוגדרה על ידי הלקוח כ"רוח קריטית".
       
       
       
      תוכנית הפעולה
       
      שלב א' - ניתוח מהירויות רוח אופייניות באזור.
      שלב ב' - ביצוע מדידות באזור לאפיון תדירות המבנה, מהירות ותזוזה האופקית במפלס האמור וכן איפיון של משבי רוח באזור האמור.
      שלב ג' - בניית שני מודלים מתמטיים, הראשון מודל זרימה למטרת אפיון פילוגי הלחצים המתפתחים במבנה כתלות במהירות הרוח. השני מודל מבני לצורך חישוב התגובה הדינאמית של המבנה הכוללת במקרה זה את המהירות האופקית כתלות בתוצאות מודל הזרימה.
      שלב ד' – כיול המודלים המתמטיים לתוצאות המדידה ולמנהרת רוח שבוצעו למבנה.
      שלב ה' – ניתוח המהירות האופקית המתפתחת במבנה כך שתייצג את אופיין המהירויות במפלס האמור.
       
       
       
      ''
       
      ''
       
       
      אפיון מהירות הרוח באזור: V = 6 m/s. 
       
      המדידות כללו שישה מדידי תאוצה ומדיד מהירות רוח אחד, האיור הבא מציג את מיקום המדידים.
       
       
      ''

       

      לצורך איפיון משבי הרוח הפועלי על המבנה נותחו שלושה מקטעי זמן שונים, האיור הבא מציג את איפיון משבי הרוח הפועלים על המבנה.

       
       
      ''
       
       
       
       
      לתמונות נוספות של אפיון מהירויות הרוח, ניטור התגובה הדינאמית ואפיון משבי רוח במבנה, המודל המתמטי, מהירויות, לחצים, ניתוח תגובת המבנה - מודל מתמטי, תדרים עצמיים, עומסים, תזוזות ומהירויות היכנסו: לחצו כאן
       
       
       
      התנהגות מקומית בסמוך לקירות מסך - מתחם מגורים נאות אריאל שרון
       
      פרויקט "נאות אריאל שרון" ביזמות של חב' קרסו נדל"ן כולל 6 מגדלים בכ 35 מפלסים. מתוכנן על ידי אדריכלים יסקי-מור-סיוון.
       
      קונסטרוקציה - משרד דורון שלו הנדסה.
       
      כרגיל - נערך תכנון מערכות תומכות לקירות מסך, חלונות ודלתות זכוכית על ידי יועץ האלומיניום.
       
      בדרך כלל על פי פילוגי לחצים על בסיס ת"י 414.
       
      היות ומדובר במבנה בעל גאומטריה לא שגרתית, ת"י 414 אינו מפרט כראוי את פילוגי הלחצים בחזיתות המבנה.
       
      הרכיבים המייחדים את חתך המבנה ואשר אין להם מענה מדויק בתקינה כוללים: צורת משולש בעל קודקודים מעוגלים אשר מקיפים שטחי מרפסות, חלקן מרוצפות וחלקן כוללות חללים וכל זאת מאחורי קורות שפה.
       
      במבנה גיאומטרי שכזה צפויה להיווצר זרימה טורבולנטית הן גלובלית סביב התכנית המשולשת והן לוקאלית באזורי הקורות ההיקפיות והמרפסות החלקיות.
       
       
      מטרות העבודה
      • לאפיין נכונה את פילוגי הלחצים הפועלים על המבנהכתלות בעומסי הרוח.
      • בחירת מערכת אופטימלית עבור תמיכת קיר המסך, כתלותבעומסי הרוח.

       

      בתמונות הבאות ניתן לראות את המודל המתמטי:

       

      ''

      ''
       
       
       
      לתמונות נוספות של הגדרת עומסי רוח, ותוצאות המהירויות היכנסו: לחצו כאן
       
       
      סיכום
       
      מתוך מפל הלחצים שהתקבל מהאנליזות שבוצעו, אופיין המבנה התומך לקירות המסך.
      מהשוואה לעומסים המקוריים אשר חושבו על ידי יועץ האלומיניום על פי ת"י 414 , נמצא כי התקבל חיסכון של עשרות אחוזים אשר משמעותו עבור פרויקט בסדר גודל שכזה – רבה מאוד !
       
       
       
      סיכום
      בהרצאה זו הוצגו אנליזות זרימה למספר מבנים שאינם מקבלים מענה בת"י 414.
       
      מתוך הדוגמאות שהוצגו ניכר כי לביצוע אנליזות זרימה במבנה יתרונות רבים, בינהם:
      • התייחסות לאזורים לוקאליים כגון קירות מסך.
      • בחינת התזוזות האופקיות של המבנה למשבי רוח.
      • היכולת להוזיל עלויות כתלות בניתוח מפל הלחצים המדוייק על מבנה לא רגולרי.

       

      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       
      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132

      פקס: 6990134 - 03
      נייד- בן קלינגר 0523-888813
      www.klinger.co.il

      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום ראשון, 8/10/17, 12:10
       אישור מהנדס לפרגולה-עבודה פטורה מהיתר-דיווח ע"פ התקנות החדשות

       חשוב לדעת כי אם בעבר היה צורך בקבלת היתר לבניית פרגולה אשר הצריך בין היתר התמודדות בירוקרטית מסורבלת והוצאה כספית של עשרות אלפי שקלים, מאז תיקון  101 וכניסת החוק באוגוסט 2014, במקרים רבים אין עוד צורך בקבלת היתר מסורבל ויקר. 

       יש צורך בהוצאת אישור מהנדס לפרגולה – הליך פשוט, קצר ולא יקר יחסית.


       מטרת תיקון החוק הינה לזרז הליכים, להימנע מביורוקרטיה ולספק לדיירים אפשרות הרחבה בהתאם לצרכיהם בקלות ובמהירות.

        

       מהי פרגולה ועל מה מדובר?


       פרגולה, (או "מצללה" כפי שמוגדר בחוק), היא מבנה פתוח, ללא קירות ועם כירוי חלקי המשמש להצללה, בגודל שאינו עולה על 50 מטרים רבועים (או בשטח אשר אינו גדול משטח השווה לרבע משטח הגינה או הגג) הגדול מבין השניים.

        

       היתר לפרגולה או אישור לפרגולה? יש הבדל!


       עד לאוגוסט שנת 2014, היה צורך בהיתר לכל פרגולה שנבנתה אך כיום אין עוד צורך בהיתר. יחד עם זאת, קיימת חובה בקבלת אישור מהנדס. זאת כל עוד, בהתאם לחוקי התכנון והבנייה, בניית הפרגולה או הסוכך, אינם מפריעים בדרך כלשהי למרחב הציבורי ,נבנו בהתאם להנחיות המרחביות של הרשות/מועצה מקומית.

       גם אם הפרגולה בביתכם נבנתה לפני שנים רבות וגם אם טרם נבנתה – עליכם לקבל אישור מהנדס לפרגולה בסוף ההליך. מהנדס בניין/ קונסטרוקטור, יבדוק את הפרגולה, את יציבותה, את עיגונה של הפרגולה לקרקע עליה היא מוצבת ויאשר את בטיחותה.

        

       מה דינו של מי שאינו מוציא אישור מהנדס בנייה לפרגולה?


       למען בטיחותכם ובטיחות משפחותיכם, כדאי (ואף חובה) להזמין מהנדס על מנת שיבדוק שהיא אכן בטוחה לשימוש ושאינה מסכנת את יושביה.

       החוק אמנם פוטר את החובה בהוצאת היתר לפרגולה אך עדיין מחייב קבלת אישור מהנדס לבנייתה.

       כדאי לדעת: כל אחד יכול לבנות בכוחות עצמו פרגולה אך קיימת חובה להעביר אל הרשויות את אישור המהנדס. כל עוד אין ברשותכם אישור מהנדס, הרי שאתם חשופים לכתב אישום, צו הריסה, קנסות גבוהים ומיותרים.

        

       אילו פרגולות מצריכות קבלת אישור מהנדס?


       כל סוגי הפרגולות מחוייבות בקבלת אישור: פרגולות עץ, פרגולות אלומיניום, פרגולות המעוגנות לרצפה וגם פרגולות חשמליות המעוגנות לקיר חיצוני.

        

       אישור לפרגולה - מה כולל האישור ומהו התהליך?


       מעוניינים לבנות פרגולה? סוכך? סיימתם לבנות פרגולה? כעת,  צרו עמנו קשר ונשמח להגיע בהקדם לאישורה (יש לשלוח את אישור המהנדס לפרגולה בתוך 45 יום ממועד בנייתה).

       מתן אישור מהנדס מטעמנו, כולל ביקור מהנדס מבנים / קונסטרוקטור באתר התקנת הפרגולה, בדיקת החומרים מהם הותקנה הפרגולה (קורות העץ, פרופיל האלומיניום, ברגי עיגון, חיבור משטח ההצללה לגוף הפרגולה ועוד).

        המהנדס יבדוק  את עיגון הפרגולה לרצפה/לחומה/ לקיר חיצוני, ובנוסף ימדוד אותה, את המרווחים שבין התומכים בה, ולסיום יצלם אותה.


       תוך מס' ימים ממועד הבדיקה יישלח אלכם דו"ח ממוחשב המאשר את בניית הפרגולה, עיגונה יציבותה ודיווח ע"פ התקנות כולל מספר דיווח ממנהל הפנים.

        

       אישור לפרגולה מעץאישור לפרגולה מעץ

       את הדו"ח הכולל אישור המהנדס לפרגולה, שולחים לרשות המקומית (רצוי תוך 45 ימים מיום הקמתה).

       לתשומת לבכם,ייתכנו מספר ליקויי בטיחות אשר ימנעו את קבלת האישור. לדוגמא, כאשר הפרגולה אינה מעוגנת או אינה יציבה לפי שיקול/חוות דעתו של המהנדס. גם במידה שנעשה שימוש בקורות קטנות מידי לגודל הפרגולה הקיימת, או שהברגים בחיבור לקיר אינם מהסוג המתאים או שהם קצרים מידי, וכן ליקויי בטיחות אחרים – כל אלה עלולים למנוע הוצאת אישור מהנדס לפרגולה.

        

       מה עושים במידה והמהנדס לא אישר את הפרגולה ?

       אל דאגה! נעזור לכם לתקן את הליקויים – הדו"ח שתקבלו מאתנו יפרט את רשימת הליקויים שיש לתקן. את הדו"ח תוכלו להגיש למתקין הפרגולה שלכם על מנת שיוכל לתקן את הליקויים. עם תום עבודת התיקונים, נבדוק אותה שוב וננפיק את

       האישור בהתאםשולח...

       דוגמאות לפרגולות מאושרות
       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום ראשון, 3/9/17, 01:36

        אל תהיו פראיירים! לא קונים לפני שבודקים את טייב הבניה ושוללים קיומם של חריגות בניה.

        קבלן בודק את הבית
        ישנו תחום אחד בישראל שבו אנו פשוט לא מסוגלים להגיד "רגע אולי כדאי לנו לבדוק טוב יותר את מה שאנחנו קונים?" לתחום הזה קוראים נדל"ן, ובתחום הזה להיות פראייר עולה הרבה מאוד כסף. מדוע מה שהפך כתנאי לחתימה על חוזה בארצות הברית ובעולם, עדיין מדשדש בישראל?
        המונח "תקופת הבדק" שהוא חלק מחוק המכר בישראל קובע כי בעת מסירת דירה חדשה על ידי הקבלן, ישנה תקופה הנמשכת בין שנה ל 7 שנים ( תלוי בתקלה ) בה הוא מחויב לתקן את הליקויים המתקיימים בבית ואינם נכללים תחת אחריות הרוכש. בתום שנה מיום הכניסה לדירה על הקונה להוכיח בכוחות עצמו כי הליקוי אכן קשור ישירות לקבלן והוא איננו תוצאה של שימוש לא ראוי או הזנחה. 
        תקופת אחריות זו הולידה את בדיקת "בדק בית" – בדיקה שנועדה למנוע מן הקונה מצבים כאלו מול הקבלן אבל לא רק. רבים בישראל אינם מודעים לעובדה כי בדיקת "בדק בית" נדרשת בכל עסקת נדל"ן. דמיינו מכונית שאתם מעוניינים לקנות, מדוע בעסקה של כמה עשרות אלפי שקלים אתם בודקים במכונים מורשים, אבל בעסקה הגדולה ביותר בחייכם אתם פשוט חותמים ודי?
         
         

        אם כך מהי בדיקת בדק הבית?

        "בדק הבית היא בדיקה מקיפה שנועדה לאתר ליקויים במבנה ובמערכותיו המרכזיות כגון: שלד, מעטפת חיצונית ופנימית, חשמל ובעיקר מערכות המים והאינסטלציה. אם בעבר הבדיקה הייתה נעשית על סמך עינו החדה של קונסטרקטור/מהנדס, כיום ישנה הבנה כי הבדיקה צריכה להיעשות על ידי מומחים בעלי ציוד מתאים. בדיקת בדק הבית יכולה להיעשות כפי שצוין בזמן "תקופת הבדק" של בית חדש אך בעיקר נדרשת בעת קנייה/מכירה של נכס מיד שנייה."

        מתווך דירה
        אל תסמכו רק על "המילה" של המתווך או המוכר. תנו לאיש מקצוע אובייקטיבי להחליט-חריגות בניה זה לא צחוק!

         

        אילו תקלות יכולות להתעורר בבית?

        "לצערנו הרב הנושא של נזקי מים הוא נושא שכיח, 34% מן התביעות בנושאי רכישת דירה, המגיעות לפתחי בית המשפט הן תביעות מים ונזקיהם העקיפים, רק לשם ההשוואה תביעות חשמל מהוות רק 2% מסך התביעות. הבעיה הגדולה היא שאנשים נתקלים בבעיות ונזקי מים רק בדיעבד, מתוך שימוש במערכת או בעקבות חורף גשום. חשוב להדגיש כי נזקי מים יכולים לגרום לנזק כפול גם בבית השכנים, כך שבעלי הדירה הנוכחיים חשופים לתביעות." 
        בדיקת בדק הבית כוללת בדיקה המערכות הביתיות בהם עוברים מים:
        צנרת מי הקולחין  
        צנרת מי השתייה – בעגה המקצועית "מים חיים"
        מערכת ניקוז מי גשמים
        חימום תת רצפתי ועוד...
        כשל בכל אחת מן המערכות הללו (נזילה, פיצוץ צנרת וכדומה) יכול ליצור נזק בלתי הפיך בבית ונזקים כמו טחב, עובש בקירות אך חמור מכך רטיבות של החול ( "מצע") תחת הריצוף ואז מתחילה תופעה של רטיבות קפילארית או חלחול מטה אל השכנים בבניינים משותפים. מקרים קשים של נזקי צנרת יכול להסתכם בעשרות אלפי שקלים ויותר כיוון שתיקונם דורש שבירה של קירות, הרמה של ריצוף ובכלל מצב לא נעים לכלל דיירי הבית.
         
        עובד בדירה
        אל תגידו "לי זה לא יקרה"
         

        אז מי רשאי להזמין את הבדיקה, הקונה או המוכר? (למי זה משתלם?)

        נדמה כי בדיקת בדק הבית מיטיבה עם קהל רוכשי הנדל"ן בלבד? אין ספק כי בדיקת מומחה, עוזרת לקבל החלטת קנייה מושכלת ובייחוד שמדובר במוצר היקר ביותר שתרכשו בחייכם. האם הבדיקה מתאימה גם למוכרים? לדבריו של לוזון: "בוודאי שהבדיקה מתאימה גם לקהל מוכרי הדירות ואפילו אם ישנם אז גם למתווכים בעסקה. באמצעות הבדיקה המוכר יודע מה מצב הנכס שלו, הוא יכול לקבוע מחיר ריאלי בהתאם ולא להתפשר עליו כי הבדיקה משמשת לו כאסמכתא. במקרה של ליקויים הנמצאים בדירה, המוכר יכול לקבוע מחיר בניכוי הליקויים ולא להיות חשוף לפשרות במחיר מול הקונים שכמובן ירצו לקבל מחיר נמוך יותר. בנוסף, "בדיקת בדק בית מגנה גם על המוכר מפני תביעות עתידיות, כיוון שהקונה היה מודע לתקינותו של הנכס עוד לפני החתימה על החוזה." גם המתווך מרוויח מעסקה שכללה בדק בית כי גם המוכר וכמובן הקונה, לא מופתעים, לא מרגישים מרומים והמחיר הסופי של העסקה מקובל על כולם.     
        חשוב לציין כי חלה חובה על בעלי דירה להסכים לביצוע בדיקת בדק בית מצד הקונה, אם לא, סימן שיש שהם כבר מודעים לבעיה המתחבאת אצלם בדירה."
         
        קניית דירה
        בדק בית - תעשו את זה פשוט

         

        סל בדיקות הוראות ושרותים לענף הבנייה-מכון התקנים

         
         
         תקנות איחוד וחלוקהשר הפנים פירסם תקנות חדשות לאיחוד וחלוקה המבטלות תקנות מחוזיות קיימות. להלן תמצית התקנות וכן נוסח התקנות המלא במסמך נפרד.המשך''תקנות איחוד וחלוקה נגישות לאנשים עם מוגבלותהנני להביא לידיעתכם כי פורסמו תקנות נגישות למבנים תקנות אלו מאפשרות לאנשים עם מוגבלות להשתמש במבנים בביטחה בצורה דומה בה משתמשים אנשים ללא מוגבלות במבנים.המשך''נגישות לאנשים עם מוגבלות הוראות כיבוי אש לבנייניםהמסמך המצורף מכיל את הוראות מפקח כבאות ראשי לגבי דרישות כיבוי אש ממנים בגבהים שונים , 13 מ',13-29 מ', 29-42מ' ומעל 42 מ'המשך''הוראות כיבוי אש לבניינים  הגשת עירעור על החלטת הכבאותמפקח ראשי לכבאות פירסם ניוהל להגשת עירעור על החלטות של מפקדי תחנות או של האחראים על מניעת דלקות בתחנות הכיבוי. אני מצרף נוהל זה לידיעת החברים ולשימושם.המשך''הגשת עירעור על החלטת הכבאות הוראות מפקח כבאות ראשי למבניםבעקבות פירסום תקנות בטיחות אש חדשות, פירסמה נציבות כבאות והצלה את דרישותיה לגבי מבנים בני גבהים שונים: עד 13 מ', בין 13מ' ועד 29 מ', מבנים 29מ' ועד 42 מ', ומבנים מעל 42 מ'. החברים מתבקשים להתעדכן בהוראות לפני שהם ניגשים לקבל אישור של כיבוי אשהמשך''הוראות מפקח כבאות ראשי למבנים תקנות בטיחות אש חדשותעקב פירסום תקנות חדשות לבטיחות אש, פירסמה נציבות כבאות והצלה נוהל המסביר מה צריך להגיש כאשר מבקשים אישור של כיבוי אש. רצוי שהחברים יתעדכנו בנוהל לפני שמגישים בקשה לאישורם של כיובי אשהמשך''תקנות בטיחות אש חדשות תקנות לאצירת אשפהמשרד הפנים פירסם תקנות חדשות לאצירת אשפה הדנות הן בכלי האצירה והן במבנה של כלי האצירה.המשך''תקנות לאצירת אשפה טיפול בגז רדוןתקנות תכנון ובנייה חדשות מחייבות כי בכל מקום החשוד שיש בו גז רדון יטופל המבנה בצורה שתמנע מגז רדון להיכנס למבנה.המשך''טיפול בגז רדון תקנות תכנון ובניה – דרכי מילוטאינג' נתן חילו מנהל האגף הטכניהמשך''תקנות תכנון ובניה – דרכי מילוט תקנות מילוט הודעה לחברים 
        מצ"ב הודעה לחברים לגבי תקנות מילוט וכן תוכן העניים של התקנות להקלת ההתמצאות בהם.המשך''תקנות מילוט הודעה לחברים 

            

         
        קלינגר בדיקת נכסים לפני קניה.
        היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         
        השירות בפריסה כלל ארצית
        טל': 03-6990132

        פקס: 6990134 - 03
        נייד- בן קלינגר 0523-888813
        www.klinger.co.il
            

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום רביעי, 30/8/17, 10:51

         המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה שינויים בתקנות הרישוי  

          


         בתאריך 4 יולי 2017 אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה שינויים בתקנות התכנון והבניה (רישוי הבנייה), התשע"ו-2016.

          
         בין השינויים שאושרו ע"י המועצה, אושרו שני שינויים משמעותיים הנוגעים ישירות לבעלי התפקידים בהליך הבנייה:

          
         שינוי הגדרות "האחראי לביצוע שלד הבניין" ו"האחראי לביקורת על הביצוע" – השינוי מאשר את החלטת
           ועדת   המשנה לתקנות, שהתקבלה בעקבות פניית האיגוד והתאחדות בוני הארץ, ומתקן את העיוות הקיים כיום
           בתקנות הרישוי.

          

           בהתאם לנוסח המתוקן שאושר, יוכלו מהנדסים הרשומים במדורי "מבנים", "ניהול וביצוע" ו"ניהול הבנייה
           ביצוע   ופיקוח" לבצע כל אחד מן התפקידים האמורים.

          

           בנוסף קובעות ההגדרות החדשות במפורש, כי תהיה הפרדה ברורה בין שני התפקידים שלעיל וכי "האחראי  
           לביקורת על הביצוע" לא יוכל לבצע גם את תפקיד "האחראי לביצוע שלד הבניין".

          

         * הוספת תקנה 90א העוסקת באחריות הקבלן – המועצה אישרה את החלטת ועדת המשנה לתקנות להוסיף
           לתקנות הרישוי את הוראות סעיף 16.08א לתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר ולקבוע כי אין באחריותם
           של בעלי תפקידים אחרים כדי לפטור קבלן מאחריותו לביצוע הבניה לפי ההיתר ולאיכותה, לרבות
           אחריות לקיום פיקוח מלא וביקורת על ביצוע הבנייה, לפי כל דין.

          

          

         התקנות הועברו לחתימת שר האוצר, הנדרשת לצורך כניסתן לתוקף.
             

         לעיון במסמך ההחלטות הרשמי של המועצה הארצית לחץ כאן.

          

         דרג את התוכן:
          1 תגובות   יום שישי , 24/2/17, 12:32

          ההוראה שעלולה להפיל את פרויקטי התמ"א 38 לקרשים

          רשות המסים שוקלת: האם עסקת תמ"א 38 בין יזמים תחוייב במס רכישה כפול? ■ איך זה ישפיע על היזמים ועל הדיירים?

           

              

          פרויקטי תמ"א 38 של חב' "יובל נכסים  ובניה" ביהוד / צילומים: אלון רון

                              

          טיוטת הוראת ביצוע של רשות המסים הנוגעת לתחום ההתחדשות העירונית ולתמ"א 38 בפרט עם דגש על עסקאות במסלול הריסה ובנייה מחדש (תמ"א 38/2) מאיימת לטלטל את התחום כולו. מדובר בטיוטה שהועברה בימים האחרונים לעיון אנשי המקצוע ולהתייחסויות טרם הטיוטה תהפוך לרשמית ותיכנס לתוקף.

           

          הנקודה המשמעותית במסגרת הטיוטה שהגיע לידי "גלובס" מתייחסת לשינוי המדיניות הקיימת הקשורה למס רכישה בעסקאות מכירה של פרויקט מיזם אחד לאחר. על פי הוראת הביצוע המסתמנת, עסקה כזו תהיה חייבת במס רכישה כפול, הן מצד היזם שמוכר את הזכויות והן מצד היזם שרוכש.

          רו"ח עו"ד יוסי אלישע, ראש מחלקת מיסוי במשרד ליפא מאיר ושות' ויו"ר פורום מיסוי בלשכת עורכי הדין מסביר כי בהחלטה שניתנה לפני כשנתיים באותו הנושא ניתנה פרשות שונה. כעת, מדובר בשינוי עמדה של רשות המסים שעתיד לייקר עסקאות מחד ואף להוביל לעיכובים וביטולים של עסקאות מנגד.

          "הוראת הביצוע הזו מחייבת במס רכישה גם את היזם היוצא וגם את הנכנס. העלות הנוספת הזו עשויה לייקר את העסקאות בכ-6%, ומעבר לזה, היזם היוצא, עשוי להתחייב לבטל החוזה מול הדיירים כדי לא להיות חייב במס הרכישה, מהלך שעשוי לגרור עיכוב משמעותי בעסקאות ואף את ביטולן".

          עוד מוסיף אלישע כי: "לפעמים יזם רוצה לצאת מעסקה, אפילו ללא תמורה, ההחלטה החדשה הזו עשויה לטרפד את זה. והמשמעות הרחבה יותר תהיה עיכוב בנייה של פרויקטים בתוכנית שהממשלה מנסה לקדם. אנחנו ביקשנו ישיבה דחופה עם רשות המסים בנושא כדי להעלות את הסוגיות הללו".

          בתקופה האחרונה עסקאות של מכירה בין יזם ליזם בפרויקטים של תמ"א 38 הפכו להיות נפוצות, כאשר לא מעט מארגני עסקאות, כמו גם חברות, מבינים כי הם לא יכולים לקדם את הפרויקט וחברות נדל"ן הפועלת בתחום מוכנות לרכוש פרויקטים. העובדה שמרבית מכרזי הקרקע מופנים לכיוון מחיר למשתכן בשנה וחצי האחרונות גרם ללא מעט חברות נדל"ן לפעול ביתר שאת בתחום ההתחדשות העירונית ולכן מדובר בכר פורה של עסקאות.

          במקביל, מדיניות הממשלה המוצהרת היא לקידום תחום ההתחדשות העירונית, אם בפינוי-בינוי ואם בתמ"א 38. בתוכנית האסטרטגית לענף הנדל"ן, שאושרה רק לאחרונה בקבינט הדיור, נכתב כי תחום ההתחדשות העירונית עתיד להוות בעתיד חלק נכבד מהתחלות הבנייה המתוכננות במשק כולו. מסיבה זו תוהים כעת גורמים הבקיאים בתחום מדוע רשות המסים החליטה לשנות גישה בכל הנוגע לתחום זה ולנסח הוראת ביצוע שלא תטיב עם התחום, אלא עשויה לגרום לעיכובים ואי ודאות.

           

          מרשות המסים נמסר בתגובה כי: "מדובר בטיוטה שפורסמה על ידי הרשות לגורמים הרלוונטיים, לשימוע ציבורי, במטרה לקבל את התייחסותם ולבחון את הדברים באופן סדור. לכשתגובש הוראת הביצוע הסופית בנושא, שתהווה עמדה רשמית של הרשות, נשמח להתייחס אליה".

             

           
          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
           
          השירות בפריסה כלל ארצית
          טל': 03-6990132

          פקס: 6990134 - 03
          נייד- בן קלינגר 0523-888813
          www.klinger.co.il
              

          דרג את התוכן:
           0 תגובות   יום רביעי, 11/1/17, 15:20

           האם כדאי להזמין קונסטרוקטור?

           חשוב לדעת לדעת כאשר מתוכננת  בנייה או שנויים בבניה קימת. כמובן אם מתעורר חשד לבעיה קונסטרוקטיבית.

            

           א. כאשר ישנו חשד לבעיות במבנה כגון סדקים עוברים בקירות, סדקים אלכסוניים, שקיעת ריצוף בקומת קרקע, סדקים בקירות פיתוח ,נזילות וכד'.
           ב. כאשר רוצים לבדוק אפשרות לביצוע תוספת בניה למבנה קיים.
           ג. כאשר רוצים לבדוק ביצוע עב' קבלן שלד בגמר ביצוע השלד.
           ד. כאשר רוצים לבדוק גגות בטון, גגות רביץ, חיזוקים לצורך התקנת מערכות סולאריות.
           ה.בדיקה ואישור עבור שינויים בבית לפני השיפוץ ולאחר השיפוץ כגון: שבירת קירות, הסרת עמודיי בניין , פתיחת פתח בתקרה וכו...
           ו. בעת פיקוח צמוד בהקמת מבנה.
           ז.כאשר נדרש להכין חישובים סטטיים לעירייה / ועדה בכל הגשה בעת תוספת בניה או בנית בית חדש.
           ח. כאשר נדרש לבדוק ולתכנן קונסטרוקציית פלדה כגון: תכנון גלריה, תכנון קומת גלריה, סככות, סגירת חלל בבית, בנייני משרדים,מבני תעשיה, מחסנים כל תכנון הדורש מהנדס קונסטרוקציה.

           ז. אישור מהנדס להתקנת פרגולה

           ח. דיווח  על פי התקנות החדשות (101) לחוק התכנון והבניה על עבודה פטורה מהיתר.

           ט. בדיקות של גופים תלויים.

           מי רשאי לבצע בדיקת קונסטרוקציה?

           מהנדס בנין קונסטרוקטור בעל רישיון בהנדסת מבנים ממשרד התמ"ת ובעל ותק של מס' שנים בתכנון ופיקוח מבנים.

           בד"כ בכדי לבצע בדיקת קונסטרוקציה נדרש להמציא למהנדס קונסטרוקטור את מירב האינפורמציה שיש לגביי המבנה כגון: תכניות קונסטרוקציה (אם קיימות), תכניות הגשה מאושרות, ההיסטוריה של המבנה וכל מסמך טכני הקשור למבנה.
           לעיתים, בכדי לתת פתרונות עקב בעיות בשלד המבנה, נדרש חוו"ד יועץ ביסוס אשר יבדוק סוג הקרקע באזור המבנה ויחווה דעתו לעניין השיפורים הנדרשים ביסודות המבנה. יועץ הביסוס מעביר הדו"ח למהנדס קונסטרוקציה קונסטרוקטור שבדק המבנה וזה מוציא תכניות קונסטרוקציה לתיקון המבנה.

           קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
            
           השירות בפריסה כלל ארצית
           טל': 03-6990132

           פקס: 6990134 - 03
           נייד- בן קלינגר 0523-888813
           www.klinger.co.il  

           דרג את התוכן:
            0 תגובות   יום שישי , 25/11/16, 17:48


            מאת קלינגר רישוי עסקים ובנייה
            אחר

            מחובר

            תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי),
            תש"ע-2010

            רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – צווים

            רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – סדרי דין

            תוכן ענינים

            סעיף 1

            הגדרות

            Go

            2

            סעיף 2

            הגשת הבקשה ומועדה

            Go

            2

            סעיף 3

            דיון בבקשה לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו

            Go

            2

            סעיף 4

            דיון בבקשה להארכת מועד לביצוע צו

            Go

            2

            סעיף 5

            הודעת החלטה

            Go

            3

            סעיף 6

            אי עמידה בתקנות

            Go

            3

            סעיף 7

            בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור

            Go

            3

            סעיף 8

            תחילה

            Go

            3

             

            תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי),
            תש"ע-2010*

                       בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

            הגדרות

            1.       בתקנות אלה –

                       "בקשה" – בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו או בקשה להארכת מועד לביצוע צו;

                       "בקשה לביטול צו" – בקשה לפי סעיף 238א(ז)(1) לחוק לביטול צו;

                       "בקשה לעיכוב ביצוע צו" – בקשה לפי סעיף 238א(ז)(1) לחוק לעיכוב ביצוע צו;

                       "בקשה להארכת מועד לביצוע צו" – בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת בידי מי שרואה את עצמו נפגע על ידי הצו או בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת בידי מי שהורה על הוצאת הצו;

                       "מועד ביצוע הצו" – המועד האחרון לביצוע הצו לפי סעיף 238א(ט) לחוק או המועד כפי שקבע בית המשפט;

                       "צו" – צו הריסה מינהלי לפי סעיף 238א(א) או (ב1) לחוק.

            הגשת הבקשה ומועדה

            2.       (א)  בקשה –

            (1)   לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת הראשונה, בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו;

            (2)   להארכת מועד לביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת השניה, עד שבעה ימים לפני מועד ביצוע הצו.

                       (ב)  הבקשה תפרט באופן מלא את כל ההליכים המינהליים והמשפטיים, בכל הערכאות, בעניין הבנייה או השימוש שאליהם מתייחס הצו, ויצורפו אליה העתקים של כל הצווים, פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לעניין.

                       (ג)   הבקשה תיתמך בתצהיר לאימות העובדות העומדות בבסיסה; בקשה הכוללת טענות עובדתיות, לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, תיתמך גם בתצהיר של איש המקצוע המטפל בהליך הרישוי, ויצורפו אליו העתקים של כל המסמכים הנוגעים לעניין.

                       (ד)  המבקש ימציא העתק מהבקשה לוועדה המקומית שהיושב ראש שלה נתן את הצו; ואם ניתן הצו לפי סעיף 238א(ב1) – לוועדה המחוזית שהיושב ראש שלה או מי שהוא הסמיכו לכך נתן את הצו.

            דיון בבקשה לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו

            3.       דיון בבקשה לביטול צו או בבקשה לעיכוב ביצוע צו יתקיים, בתוך שבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.

            דיון בבקשה להארכת מועד לביצוע צו

            4.       (א)  בקשה להארכת מועד לביצוע צו תוגש לבית המשפט שדן בבקשה לביטול צו, ככל שהוגשה, ותצורף לה תגובה בכתב של המשיב לבקשה.

                       (ב)  החליט בית המשפט כי הבקשה אינה מצריכה דיון במעמד הצדדים, יכריע בבקשה בהחלטה מנומקת בכתב.

                       (ג)   החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה דיון במעמד הצדדים, יקבע את הדיון, ככל שניתן, בתוך פרק זמן קצר, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.

                       (ד)  הובא לידיעת בית המשפט כי המועד המתוכנן לביצוע הצו בפועל מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (ג), יקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשה, ככל הניתן, באופן שלא יביא לביטול או לדחייה של המועד המתוכנן לביצוע הצו.

            הודעת החלטה

            5.       החלטת בית המשפט בבקשה תומצא לצדדים בדואר או בכל דרך אחרת שיורה בית המשפט; מועד ההמצאה ייחשב כיום קבלת ההחלטה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

            אי-עמידה בתקנות

            6.       בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

            בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור

            7.       התקנות יחולו בשינויים המחויבים, גם על בקשה להארכת מועד לביצוע צו עד למתן פסק דין או החלטה, המוגשת במסגרת ערעור או בקשה למתן רשות ערעור על פסק דין או החלטה הדוחה בקשה.

            תחילה

            8.       תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

            תוספת ראשונה

            (תקנה 2(א)(1))

            ]בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו[

            תוספת שניה

            (תקנה 2(א)(2))

            ]בקשה להארכת מועד לביצוע צו [

            י"ג בשבט התש"ע (28 בינואר 2010)                           יעקב נאמן

                                                                                                                  שר המשפטים

            קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
             
            השירות בפריסה כלל ארצית
            טל': 03-6990132
            פקס: 6990134 - 03
            נייד- בן קלינגר 0523-888813
            www.klinger.co.il 

             

            דרג את התוכן:
             0 תגובות   יום רביעי, 23/11/16, 17:14

             ב. קלינגר מברכים את חברי הועד החדשים של איגוד המהנדסים.

              

             חברי הנהלת ו-ועד האיגוד החל מיום 10.11.2016

              

              

             חברי הנהלה

              

              

             דני מריאן

             יו"ר איגוד המהנדסים

             danny@marian.cc

             ישראל דוד

             מ"מ וסגן יו"ר האיגוד, ראש תא מבנים

             israel@davideng.co.il

             איתי לויתן

             יו"ר ועדת השתלמויות

             info@leviathan.co.il

             מיכאל גרונסקי

             גזבר האיגוד, יו"ר ועדת הכספים

             miki@gronsky.co.il

             אדי קורן

             יו"ר ועדת בוררים ומומחים

             eddy@epstein.co.il

             עמי פורן

             חבר הנהלה

             ami@poran-shrem.com  

              

              

             חברי ועד 

               

              

             דני מריאן

             יו"ר האיגוד

             danny@marian.cc

             ישראל דוד

             מ"מ וסגן יו"ר האיגוד, יו"ר תא מבנים

             israel@davideng.co.il

             יעקב פרידמן

             יו"ר תא בטיחות אש

              admin@jfpe.com

             יאיר דיקמן

             חבר תא מבנים ומ"מ יו"ר תא מבנים

              yair@zhbd.co.il

             איתי לויתן

             חבר תא מבנים

             info@leviathan.co.il

             פאולינה וייץ

             יו"ר תא ביצוע

             paulina@shikunbinui.com

             אורלי אינדיצקי

             יו"ר תא בנייה ירוקה (קיימות)

             orly_in@hch.co.il

             דוד דוד

             יו"ר תא גיאוטכניקה

             engdavid@bezeqint.net

             אדי ליבוביץ

             יו"ר תא הנדסה סיסמית

             eoleng@netvision.net.il

             גלית אגרנטי

             יו"ר תא חומרים

              agalit@tx.technion.ac.il

             יהודה אריה

             יו"ר תא תנועה ותחבורה

             yehuda@del.co.il

             ראובן לבאון

             יו"ר תא כבישים

             reuven@hozeisrael.co.il

             יאיר קורנברג

             יו"ר תא מים וביוב

             yair@sbk-eng.co.il

             ארנון רוזן

             יו"ר תא מנהור

             arnon@a-rozen.co.il

             שי מרגולין

             יו"ר תא ניהול פרויקטים

              shai@margolin-bros.com

             עמי פורן

             חבר תא ניהול פרויקטים

             ami@poran-shrem.com

             אורי שקד

             חבר תא ניהול פרויקטים

             ory@ccce.co.il

             רוני סרי

             חבר תא ניהול פרויקטים

              ronis@gadish.co.il

             אדי קורן

             חבר תא ניהול פרויקטים

             eddy@epstein.co.il

             שמוליק גדרון

             חבר תא ניהול פרויקטים

              gidron@del.co.il

             יעקב גריאני

             חבר תא ניהול פרויקטים

              Gheriani@del.co.il

             לוזי מרגוילן

             חבר תא ניהול פרויקטים

              luzi@margolin-bros.com

             מכאל גרונסקי

             חבר תא ניהול פרויקטים

             miki@gronsky.co.il

              

              

             מזכירות האיגוד

              

             מיכל קרסני

             מנכ"לית

             michal@engineering.org.il

             לילך גפני

             מנהלת המשרד

             info@engineering.org.il

             סופי מור

             מנהלת אדמיניסטרציה

              sofi@engineering.org.il

             יובל למפל

             מנהל פיתוח תכניות הדרכה

             Yuval@engineering.org.i

             יעל בייטל

             מנהלת מח' הדרכה

             yael@engineering.org.il 

                 

             על האיגוד

             איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות, המייצג את המהנדסים האזרחים בישראל, הוקם בשנת 1998 במטרה לקדם את מקצוע ההנדסה האזרחית ואת מעמד המהנדס האזרחי. האיגוד פועל במסגרת לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל, המייצגת את כלל המהנדסים בכל תחומי ההנדסה. האיגוד מונה כ- 3,500 חברים הפועלים בהתנדבות..
              

             פעילות מקצועית

              

             פעילות האיגוד מתבצעת במסגרת 12 תאים מקצועיים בתחום ההנדסה האזרחית: ניהול הבנייה, מבנים (קונסטרוקציות), הנדסה סייסמית, תנועה ותחבורה, כבישים, גיאוטכניקה, חומרים וטכנולוגיות, בניה ירוקה, מים ביוב וניקוז, אחזקה, מנהור, בטיחות אש, ביצוע. הכשרה והעשרה מקצועית הינן חוד החנית של פעילות האיגוד, אשר נעשית במסגרת כנסים, קורסים, סיורים וימי עיון. האיגוד מקיים עשרות מפגשי העשרה בשנה בהם משתתפים אלפי מהנדסים מכל רחבי הארץ. איגוד המהנדסים מקיים שיתוף פעולה עם הדרג המחוקק והמבצע, בכל הקשור לענף התכנון והבנייה במטרה לקדם נושאים בתחום התקינה, הכשרת מהנדסים בישראל וייצוג האיגוד בארגונים הנדסיים מובילים בעולם. יו"ר האיגוד חבר במועצה להנדסה ואדריכלות, ונציגי האיגוד מוזמנים ומשתתפים, באופן קבוע, בישיבות ועדות הכנסת הקבועות ו/או המיוחדות, הדנות בנושאים הקשורים להנדסה אזרחית ולנושאי תכנון ובנייה.

               

             מכון התקנים

               

             איגוד המהנדסים פעיל ומעורב בנושא תקינה ותקנים. כ- 45 חברי איגוד יושבים בוועדות התקינה הראשיות, בועדות הטכניות ובועדות המומחים. מהנדס חבר האיגוד משמש כנציג לשכת המהנדסים בהנהלת מכון התקנים, מרכז ומוביל את פעילות חברי האיגוד במכון, ובכלל זה- מינויים בוועדות השונות..

              

             בוררים ומומחים

              

             איגוד המהנדסים מרכז עבור לשכת המהנדסים את נושא מינוי מומחים, בוררים ומגשרים בענף. האיגוד פועל להכשרת המומחים והבוררים, לקיום רשימת הבוררים והמגשרים ולמינויים על פי קריטריונים מקצועיים לבקשת בתי המשפט או בעלי דין..

              

             ארגונים בינלאומיים

              

             איגוד המהנדסים חבר בארגונים בין לאומיים בתחום ההנדסה האזרחית ומייצג את מדינת ישראל ומהנדסיה בכנסים ופעילויות בינלאומיות. כמו כן, האיגוד מארגן ומארח כנסים בינלאומיים בתחומי ההנדסה האזרחית. בשנת 2012 הקים האיגוד, בשיתוף עם עמותת האדריכלים, את הסניף הישראלי של CTBUH- המועצה לבנייה גבוהה ובאפריל 2013, ארח איגוד המהנדסים את כנס

             FIB, בהשתתפות מאות מהנדסים אורחים מחו"ל..

              

             מגזין הנדסת בנייה ותשתיות

              

             איגוד המהנדסים מפיק את המגזין המקצועי  "הנדסת בנייה ותשתיות", היוצא לאור אחת לרבעון. המגזין כולל כתבות ומאמרים מקצועיים, לצד סיקור פעילותו של האיגוד בתחומים השונים. המגזין מופץ בקרב כל חבריו ובקרב עוסקים אחרים בענף הבנייה .

              

               

             רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים

               
             GovXParagraph1

             ''

             חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 ותקנותיו, מסדיר את הליך הרישום והרישוי של המהנדסים והאדריכלים בישראל.

              
             ההליך מתבצע בשלושה שלבים עיקריים:

             1. רישום - על סמך לימודים לבעלי תואר ראשון בהנדסה או אדריכלות, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי הרשם.
             2. התמחות וניסיון מקצועי - ביצוע שלוש שנות התמחות או רכישת ניסיון מקצועי בהתאם למדור הרישום ולקריטריונים לכל ענף ומדור.
             3. רישוי – הרישוי הוא שלב מתקדם של הסמכה הניתן למהנדס או אדריכל רשום

             רישום המהנדסים והאדריכלים מתבצע בענפים ובמדורים שונים, בהתאם להתמחות מוגדרת, ומקנה הכרה בתואר מהנדס/אדריכל. רשימת המדורים מתעדכנת ומאושרת ע"י שר הכלכלה ומתפרסמת ברשומות.

             תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשכ"ז – 1967 מגדירות את הפעולות שיוחדו למהנדסים/אדריכלים בעלי רישיון, רק מהנדסים/אדריכלים בעלי רישיון יכולים לבצע את אותן הפעולות שיוחדו בחוק.

             היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, היחידה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר הכלכלה, ומועצת ההנדסה והאדריכלות, המעוגנות בחוק הנ"ל ובתקנותיו.

              

             ישנם מקרים המצריכים זימון מועמד לרישום או רישוי להופיע בפני ועדה מקצועית מייעצת לרשם על-מנת ללבן את היקף ואופי ההכשרה האקדמית (לצורך רישום) או המעשית (לצורך רישוי) המוצגת מטעמו. במקרים מסוימים עשוי מועמד להידרש להציג עבודות שהגיש או ביצע ולהתייחס לשאלות או בקשת הבהרות לגביהן.

                 

             קונסטרוקטור - שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה

              
              

             קלינגר שירותי קונסטרוקטור, שירותי הנדסה וביקורת ליקויי בנייה

             תכנון ליווי ופיקוח הנדסי
              צוות משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מונה מהנדסים מומחים, בעלי ניסיון רב, הבאים מרקע מקצועי שכולל תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים עבור קבלני בניין וחברות בנייה בכל הארץ. מהנדסי החברה הינם בעלי ניסיון מצטבר של מאות בדיקות ועבודות פיקוח בשטחים ציבוריים, דירות פרטיות, רכוש משותף במבני מגורים, בנייני משרדים ומבני ציבור ותעשייה בכל רחבי הארץ.

             שירותים בתחום ביקורת ליקויי בנייה

             המהנדסים בצוות הליווי והפיקוח בחברה עברו הכשרות בתחום ביקורת ליקויי הבנייה, והינם מוכרים כעדים מומחים על ידי בתי המשפט. בתחום זה, המשרד מבצע את השירותים הבאים:

              

             • תכנון הנדסי
             • חישובים סטטיים
             • פיקוח על שיפוצים
             • פיקוח צמוד על תהליך הבנייה
             • ליווי פרויקטים
             • פיקוח ואחריות מהנדס בשטח
             • חישוב כמויות
             • אומדני ביצוע ופרטי ביצוע
             • אישור על ביצוע תיקונים למבנים מסוכנים
             • ליווי, אפיון ופיקוח על פרויקטים של שדרוג מבנים לרעידות אדמה על פי תמ"א 38
             • אישורי יציבות למבנים
             • חוות דעת ועד מומחה לבתי משפט
             שירותים מתחום ההנדסה 
             • פרצלציה ורישומי פרצלציה
             • איחוד וחלוקה של מגרשים
             • סימוני בניינים
             • מדידת מבנים
             • חלוקת מגרשים
             • תוכניות למודד המחוזי
             • חוות דעת לבתי משפט
             • היטל השבחה
             • אגרות שילוט
             • דמי היוון
             • כופר חניה
             • מפות טופוגרפיות
             • הכנת תוכניות רקע לתב"ע
             • חישובי שטחים לצורכי מיסוי
             • תכניות לצורכי רישום בטאבו
             • תשריטים לבתים משותפים
             • חתכים ותוכניות לצורך תכנון מחדש של מבנים קיימים
             • הכנת בקשות, הגשה, ליווי וייצוג מול הרשויות
              קלינגר - ייעוץ בתחום הפחתת מיסים וארנונה

              קלינגר   03-6990132

                 

             קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
              
             השירות בפריסה כלל ארצית
             טל': 03-6990132

             פקס: 6990134 - 03
             נייד- בן קלינגר 0523-888813
             www.klinger.co.il 

             דרג את התוכן:

              פרופיל

              benklinger
              1. שלח הודעה
              2. אוף ליין
              3. אוף ליין

              ארכיון

              פיד RSS

              הפעילות שלי