כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  תכנים אחרונים

  0 תגובות   יום רביעי, 6/5/20, 12:29

  מהן סמכויות פקחי העירייה להיכנס למקרקעין?

   

   

   

  לאחרונה אנו רואים אכיפה מוגברת של חוק התכנון והבניה.  במרבית המקרים עקבות תלונה או לאחר בחינתם של תצלומי אויר  מגיעים פקחי הבנייה של הרשות המקומית לנכסים על מנת לבדוק האם בוצעה במקום עבירה ובמסגרת זו הם מבקשים להיכנס למקרקעין על מנת לבחון האם מתבצעת עבירה כמו שימוש שלא בהתאם להיתר הבניה, דירות שפוצלו וכדומה.
  הביקור נעשה גם  לצורך אסוף ראיות לצורך ההליך המשפטי ו/או המנהלי הדרוש.
  כפי שיפורט להלן בית המשפט קבע כי ככל שאין מאפשרים לפקחים להיכנס לדירת המגורים לצורך בדיקה יש לפנות לבית המשפט על מנת שיבחן האם יש עילה לכניסה למקרקעין.

   

  סמכויות מפקחים (תיקון מס' 116) תשע"ז-2017


  206.  (א)  לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –

  (1)   לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

  (2)   לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך הדרושים לו לצורך ביצוע תפקידו; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

  (3)   לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;

  (4)   להיכנס בכל עת לכל מקרקעין, ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים, אלא באחד מאלה:

  (א)   בעת סבירה ולאחר שקיבל את הסכמת המחזיק, ובלבד שהמחזיק הוא בגיר ושהמפקח הודיע למחזיק כי הוא רשאי לסרב לכניסתו;

  (ב)   ניתן צו של בית משפט המתיר לו להיכנס למקום.

            (ב)  התעורר חשד לביצוע עבורה לפי חוק זה, רשאי מפקח –

  (1)   לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים (2) ו-(3) לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), בשינויים המחויבים;

  (2)   לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים;

  (3)   לבקש מבית המשפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-34 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים;

  (4)   להיכנס בכל עת סבירה למקרקעין, ורשאי המפקח לעשות שימוש בכוח סביר כלפי רכוש לשם כך, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא לפי צו של בית משפט.

            (ג)   סירב אדם להיענות לדרישת מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלא או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו-(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים.

            (ד)  אין בסמכויות מפקח לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שנתונות לו לפי כל דין אחר.

   

   

  חובת הזדהות (תיקון מס' 116) תשע"ז-2017

  207.[15] (א) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

  (1)   הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי מפקח בצבע ובצורה שהורה שר האוצר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי משטרה;

  (2)   יש בידו תעודה החתומה בידי שר האוצר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יראה על פי דרישה.

            (ב)  חובת הזדהות לפי סעיף קטן (א) לא תחול אם קיומה עלול לגרום לאחד מאלה:

  (1)   סיכול ביצוע הסמכות בידי המפקח;

  (2)   פגיעה בביטחון המפקח או בביטחון אדם אחר.

            (ג)   חלפה הנסיבה שבשלה לא קיים המפקח את חובת ההזדהות כאמור בסעיף קטן (ב), יקיים המפקח את חובתו כאמור, מוקדם ככל האפשר.

   

   

  (תיקון מס' 116) תשע"ז-2017

   

  אם קבלת הודעה על כניסה למקרקעין אנו ממליצים לך לפנות למשרדינו בהקדם לייעוץ טלפוני ראשוני  ללא עלות.

   

   

   

   

   
  קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
  ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
  היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

  חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
  דיווח עפ"י התקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
   
   
   
   
  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
   
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il

   

   

   

     דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום רביעי, 10/7/19, 00:04

   הליך קבלת היתר לשימוש חורג ברישוי עסקים

   klinger_b@bezeqint.net

   קלינגר מומחים  רישוי עסקים והתרי בניה 

   03-6990132

   www.klinger.co.il
       

       

    

   על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מוסדרים, במקביל לבדיקת גורמי הרישוי השונים, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי בודקת אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאים:

   • חוקיות המבנה והיתר הבנייה.
   • באם אין היתר בנייה – מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה.
   • התאמת השימוש בנכס לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר (תב"ע).

   אם השימוש אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע (תכנית בניין עיר), ע"פ תיקון 101 בעל העסק נדרש להגיש בקשה לקבלת היתר לשימוש חורג. במערכת הארצית של "רישוי זמין". אי לכך אין צורך לצרף טופס בקשה לשימוש חורג על גבי תכנית לניהול עסק.
   קבלת ההיתר כרוכה בתשלום אגרת שימוש חורג, היטל השבחה ועלויות נוספות.

    

   תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה אשר נכנס לתוקף ב- 4.9.16 קובע כי בעת הבקשה להיתר שימוש חורג, מבקש הבקשה מחויב להגיש בקשה לתיק מידע.  את תיק המידע יש להגיש דרך האינטרנט באתר רישוי זמין. חשוב לציין כי לצורך התנהלות מול אתר זה יש להצטייד ב"כרטיס חכם", רק עם קבלת הכרטיס ניתן יהיה להגיש בקשה במערכת "רישוי זמין".  ניתן למצוא באתר הנחיות והדרכות להגשת הבקשה ובמידת הצורך ניתן ליצור קשר במספר טלפון  02-6293367 המענה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:30 או לכתובת המייל Bnia@iplan.gov.il 

    

   תהליך שימוש חורג ברישוי עסקים

   1. הגשת בקשה לרישיון עסק ע"י בעל העסק – אם במסגרת בדיקת הבקשה, המחלקה לתכנון ולרישוי הנדסי תמצא כי השימוש בנכס בו אמור לפעול העסק אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע, בעל העסק יצטרך להגיש בקשה לשימוש חורג במערכת הארצית של "רישוי זמין". לאחר מכן הבקשה תועבר לדיון בוועדה המייעצת של מינהל הנדסה.
    במידת הצורך, יקיים מהנדס התכנון והרישוי סיור במקום העסק ויבקש את חוות דעת הפיקוח על הבנייה.
   2. דיון בבקשה בוועדה מייעצת ופרסום המלצת הוועדה.
   3. שליחת מכתב לבעלים ובו הודעה מפורטת באשר להמלצות הוועדה המייעצת ודרישה להגיש בקשה לשימוש חורג, להמציא מסמכים רלבנטיים ולבצע פרסום בעיתונים ולשכנים של העסק ושל החלקה עליה נמצא הנכס.
   4. הגשת בקשה לשימוש חורג, ע"י בעל העסק.
    לבקשה יש לצרף הסכמה של בעלי הנכס, וטופס הצהרת מהנדס בדבר יציבות המבנה וכל מסמך נוסף שיידרש ע"י הוועדה.
    לשם ביצוע הפרסומים הנ"ל יש לפנות ישירות לחברת הפרסום "טלנכסים" או לחברת "פרסום המערכת", בפרטי הקשר המופיעים מטה. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לפטור מפרסום על ידי פנייה בכתב למרכזת הוועדה לשימושים חורגים. הפרסום כרוך בתשלום
    על פי חוק, יש להמתין 14 יום לאחר הפרסום בהן ניתן יהיה להגיש התנגדויות לבקשה.
   5. ריכוז התנגדויות (אם יש) ע"י מרכזת הוועדה לשימושים חורגים.
    אם תעלנה התנגדויות, תישלח לבעל העסק ולמתנגדים הזמנה לוועדת התנגדויות.
   6. אם התקבלו התנגדויות - דיון בבקשה בוועדת התנגדויות, בהשתתפות שני הצדדים. פרוטוקול הדיון יועבר לוועדת המשנה לתכנון ולבנייה.
   7. דיון בבקשה בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה ופרסום החלטתה.
    לפרוטוקולי הוועדה המקומית של רישוי עסקים.
   8. אם תאשר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה את הבקשה, בעל העסק יידרש על פי הצורך לשלם אגרת שימוש חורג והיטל השבחה ולמלא את דרישות הוועדה.
    אגרת שימוש חורג מחושבת על פי שטח העסק.
    לחישוב היטל ההשבחה יש לפנות למחלקת היטל השבחה באגף הכנסות מפיתוח ובנייה.
    שימו לב. חובת תשלום היטל השבחה חלה על בעל הנכס. עסק לא יקבל היתר לשימוש חורג או רישיון עסק ללא תשלום ההיטל.
    לידיעתכם. עפ"י החלטת העירייה, עסקים ששטחם עד 70 מ"ר יהיו פטורים מתשלום היטל ההשבחה לתקופת ההיתר עד 5 שנים הראשונות של העסק.
   9. אם תחליט הוועדה שלא לאשר - יוצא סירוב לבקשה והטיפול בבקשה לרישיון יופסק.
   10. ערעור על החלטות הוועדה - ניתן להגיש ערעור לוועדת ערר (ע"י בעל העסק או המתנגד) תוך 30 יום מקבלת ההודעה, כמתחייב בחוק.
    הבקשה תידון בוועדת ערר ויוצא סיכום החלטה.
   11. אם בעקבות ועדת ערר לא אושר שימוש חורג, ועדת הערר תוציא סירוב לבקשה והטיפול בבקשה לרישיון יופסק.
   12. אם אושרה הבקשה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה ו/או בוועדת הערר, לאחר ביצוע דרישות הוועדה וביצוע התשלומים הנדרשים, יופק היתר לשימוש חורג ותנאי ההיתר.

    

   דרכי הערעור על החלטת ועדת המשנה לתכנון ולבניה:

   1. לפניה ליו"ר הוועדה בבקשה לקיים דיון חוזר בוועדת המשנה.
   2. הגשת ערר לוועדת ערר של משרד הפנים. הנחיות להגשת בקשת שימוש חורג בוועדת ערר.

   הגשת השגה וערעור על שיעור היטל ההשבחה

   • יש לפנות ישירות ליחידת היטל השבחה
   • ראה פרטים בדף הנחיות לבעל עסק בנושא חובת תשלום היטל השבחה.
    פרטי קשר של חברות פרסום או ועדת ערר, ניתן למצוא בגורמי רישוי בעלי תפקידים

    

   klinger_b@bezeqint.net

   קלינגר מומחים  רישוי עסקים והתרי בניה 

   03-6990132

   www.klinger.co.il

   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום רביעי, 23/11/16, 17:14

    ב. קלינגר מברכים את חברי הועד החדשים של איגוד המהנדסים.

     

    חברי הנהלת ו-ועד האיגוד החל מיום 10.11.2016

     

     

    חברי הנהלה

     

     

    דני מריאן

    יו"ר איגוד המהנדסים

    danny@marian.cc

    ישראל דוד

    מ"מ וסגן יו"ר האיגוד, ראש תא מבנים

    israel@davideng.co.il

    איתי לויתן

    יו"ר ועדת השתלמויות

    info@leviathan.co.il

    מיכאל גרונסקי

    גזבר האיגוד, יו"ר ועדת הכספים

    miki@gronsky.co.il

    אדי קורן

    יו"ר ועדת בוררים ומומחים

    eddy@epstein.co.il

    עמי פורן

    חבר הנהלה

    ami@poran-shrem.com  

     

     

    חברי ועד 

      

     

    דני מריאן

    יו"ר האיגוד

    danny@marian.cc

    ישראל דוד

    מ"מ וסגן יו"ר האיגוד, יו"ר תא מבנים

    israel@davideng.co.il

    יעקב פרידמן

    יו"ר תא בטיחות אש

     admin@jfpe.com

    יאיר דיקמן

    חבר תא מבנים ומ"מ יו"ר תא מבנים

     yair@zhbd.co.il

    איתי לויתן

    חבר תא מבנים

    info@leviathan.co.il

    פאולינה וייץ

    יו"ר תא ביצוע

    paulina@shikunbinui.com

    אורלי אינדיצקי

    יו"ר תא בנייה ירוקה (קיימות)

    orly_in@hch.co.il

    דוד דוד

    יו"ר תא גיאוטכניקה

    engdavid@bezeqint.net

    אדי ליבוביץ

    יו"ר תא הנדסה סיסמית

    eoleng@netvision.net.il

    גלית אגרנטי

    יו"ר תא חומרים

     agalit@tx.technion.ac.il

    יהודה אריה

    יו"ר תא תנועה ותחבורה

    yehuda@del.co.il

    ראובן לבאון

    יו"ר תא כבישים

    reuven@hozeisrael.co.il

    יאיר קורנברג

    יו"ר תא מים וביוב

    yair@sbk-eng.co.il

    ארנון רוזן

    יו"ר תא מנהור

    arnon@a-rozen.co.il

    שי מרגולין

    יו"ר תא ניהול פרויקטים

     shai@margolin-bros.com

    עמי פורן

    חבר תא ניהול פרויקטים

    ami@poran-shrem.com

    אורי שקד

    חבר תא ניהול פרויקטים

    ory@ccce.co.il

    רוני סרי

    חבר תא ניהול פרויקטים

     ronis@gadish.co.il

    אדי קורן

    חבר תא ניהול פרויקטים

    eddy@epstein.co.il

    שמוליק גדרון

    חבר תא ניהול פרויקטים

     gidron@del.co.il

    יעקב גריאני

    חבר תא ניהול פרויקטים

     Gheriani@del.co.il

    לוזי מרגוילן

    חבר תא ניהול פרויקטים

     luzi@margolin-bros.com

    מכאל גרונסקי

    חבר תא ניהול פרויקטים

    miki@gronsky.co.il

     

     

    מזכירות האיגוד

     

    מיכל קרסני

    מנכ"לית

    michal@engineering.org.il

    לילך גפני

    מנהלת המשרד

    info@engineering.org.il

    סופי מור

    מנהלת אדמיניסטרציה

     sofi@engineering.org.il

    יובל למפל

    מנהל פיתוח תכניות הדרכה

    Yuval@engineering.org.i

    יעל בייטל

    מנהלת מח' הדרכה

    yael@engineering.org.il 

        

    על האיגוד

    איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות, המייצג את המהנדסים האזרחים בישראל, הוקם בשנת 1998 במטרה לקדם את מקצוע ההנדסה האזרחית ואת מעמד המהנדס האזרחי. האיגוד פועל במסגרת לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל, המייצגת את כלל המהנדסים בכל תחומי ההנדסה. האיגוד מונה כ- 3,500 חברים הפועלים בהתנדבות..
     

    פעילות מקצועית

     

    פעילות האיגוד מתבצעת במסגרת 12 תאים מקצועיים בתחום ההנדסה האזרחית: ניהול הבנייה, מבנים (קונסטרוקציות), הנדסה סייסמית, תנועה ותחבורה, כבישים, גיאוטכניקה, חומרים וטכנולוגיות, בניה ירוקה, מים ביוב וניקוז, אחזקה, מנהור, בטיחות אש, ביצוע. הכשרה והעשרה מקצועית הינן חוד החנית של פעילות האיגוד, אשר נעשית במסגרת כנסים, קורסים, סיורים וימי עיון. האיגוד מקיים עשרות מפגשי העשרה בשנה בהם משתתפים אלפי מהנדסים מכל רחבי הארץ. איגוד המהנדסים מקיים שיתוף פעולה עם הדרג המחוקק והמבצע, בכל הקשור לענף התכנון והבנייה במטרה לקדם נושאים בתחום התקינה, הכשרת מהנדסים בישראל וייצוג האיגוד בארגונים הנדסיים מובילים בעולם. יו"ר האיגוד חבר במועצה להנדסה ואדריכלות, ונציגי האיגוד מוזמנים ומשתתפים, באופן קבוע, בישיבות ועדות הכנסת הקבועות ו/או המיוחדות, הדנות בנושאים הקשורים להנדסה אזרחית ולנושאי תכנון ובנייה.

      

    מכון התקנים

      

    איגוד המהנדסים פעיל ומעורב בנושא תקינה ותקנים. כ- 45 חברי איגוד יושבים בוועדות התקינה הראשיות, בועדות הטכניות ובועדות המומחים. מהנדס חבר האיגוד משמש כנציג לשכת המהנדסים בהנהלת מכון התקנים, מרכז ומוביל את פעילות חברי האיגוד במכון, ובכלל זה- מינויים בוועדות השונות..

     

    בוררים ומומחים

     

    איגוד המהנדסים מרכז עבור לשכת המהנדסים את נושא מינוי מומחים, בוררים ומגשרים בענף. האיגוד פועל להכשרת המומחים והבוררים, לקיום רשימת הבוררים והמגשרים ולמינויים על פי קריטריונים מקצועיים לבקשת בתי המשפט או בעלי דין..

     

    ארגונים בינלאומיים

     

    איגוד המהנדסים חבר בארגונים בין לאומיים בתחום ההנדסה האזרחית ומייצג את מדינת ישראל ומהנדסיה בכנסים ופעילויות בינלאומיות. כמו כן, האיגוד מארגן ומארח כנסים בינלאומיים בתחומי ההנדסה האזרחית. בשנת 2012 הקים האיגוד, בשיתוף עם עמותת האדריכלים, את הסניף הישראלי של CTBUH- המועצה לבנייה גבוהה ובאפריל 2013, ארח איגוד המהנדסים את כנס

    FIB, בהשתתפות מאות מהנדסים אורחים מחו"ל..

     

    מגזין הנדסת בנייה ותשתיות

     

    איגוד המהנדסים מפיק את המגזין המקצועי  "הנדסת בנייה ותשתיות", היוצא לאור אחת לרבעון. המגזין כולל כתבות ומאמרים מקצועיים, לצד סיקור פעילותו של האיגוד בתחומים השונים. המגזין מופץ בקרב כל חבריו ובקרב עוסקים אחרים בענף הבנייה .

     

      

    רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים

      
    GovXParagraph1

    ''

    חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 ותקנותיו, מסדיר את הליך הרישום והרישוי של המהנדסים והאדריכלים בישראל.

     
    ההליך מתבצע בשלושה שלבים עיקריים:

    1. רישום - על סמך לימודים לבעלי תואר ראשון בהנדסה או אדריכלות, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי הרשם.
    2. התמחות וניסיון מקצועי - ביצוע שלוש שנות התמחות או רכישת ניסיון מקצועי בהתאם למדור הרישום ולקריטריונים לכל ענף ומדור.
    3. רישוי – הרישוי הוא שלב מתקדם של הסמכה הניתן למהנדס או אדריכל רשום

    רישום המהנדסים והאדריכלים מתבצע בענפים ובמדורים שונים, בהתאם להתמחות מוגדרת, ומקנה הכרה בתואר מהנדס/אדריכל. רשימת המדורים מתעדכנת ומאושרת ע"י שר הכלכלה ומתפרסמת ברשומות.

    תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשכ"ז – 1967 מגדירות את הפעולות שיוחדו למהנדסים/אדריכלים בעלי רישיון, רק מהנדסים/אדריכלים בעלי רישיון יכולים לבצע את אותן הפעולות שיוחדו בחוק.

    היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, היחידה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר הכלכלה, ומועצת ההנדסה והאדריכלות, המעוגנות בחוק הנ"ל ובתקנותיו.

     

    ישנם מקרים המצריכים זימון מועמד לרישום או רישוי להופיע בפני ועדה מקצועית מייעצת לרשם על-מנת ללבן את היקף ואופי ההכשרה האקדמית (לצורך רישום) או המעשית (לצורך רישוי) המוצגת מטעמו. במקרים מסוימים עשוי מועמד להידרש להציג עבודות שהגיש או ביצע ולהתייחס לשאלות או בקשת הבהרות לגביהן.

        

    קונסטרוקטור - שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה

     
     

    קלינגר שירותי קונסטרוקטור, שירותי הנדסה וביקורת ליקויי בנייה

    תכנון ליווי ופיקוח הנדסי
     צוות משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מונה מהנדסים מומחים, בעלי ניסיון רב, הבאים מרקע מקצועי שכולל תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים עבור קבלני בניין וחברות בנייה בכל הארץ. מהנדסי החברה הינם בעלי ניסיון מצטבר של מאות בדיקות ועבודות פיקוח בשטחים ציבוריים, דירות פרטיות, רכוש משותף במבני מגורים, בנייני משרדים ומבני ציבור ותעשייה בכל רחבי הארץ.

    שירותים בתחום ביקורת ליקויי בנייה

    המהנדסים בצוות הליווי והפיקוח בחברה עברו הכשרות בתחום ביקורת ליקויי הבנייה, והינם מוכרים כעדים מומחים על ידי בתי המשפט. בתחום זה, המשרד מבצע את השירותים הבאים:

     

    • תכנון הנדסי
    • חישובים סטטיים
    • פיקוח על שיפוצים
    • פיקוח צמוד על תהליך הבנייה
    • ליווי פרויקטים
    • פיקוח ואחריות מהנדס בשטח
    • חישוב כמויות
    • אומדני ביצוע ופרטי ביצוע
    • אישור על ביצוע תיקונים למבנים מסוכנים
    • ליווי, אפיון ופיקוח על פרויקטים של שדרוג מבנים לרעידות אדמה על פי תמ"א 38
    • אישורי יציבות למבנים
    • חוות דעת ועד מומחה לבתי משפט
    שירותים מתחום ההנדסה 
    • פרצלציה ורישומי פרצלציה
    • איחוד וחלוקה של מגרשים
    • סימוני בניינים
    • מדידת מבנים
    • חלוקת מגרשים
    • תוכניות למודד המחוזי
    • חוות דעת לבתי משפט
    • היטל השבחה
    • אגרות שילוט
    • דמי היוון
    • כופר חניה
    • מפות טופוגרפיות
    • הכנת תוכניות רקע לתב"ע
    • חישובי שטחים לצורכי מיסוי
    • תכניות לצורכי רישום בטאבו
    • תשריטים לבתים משותפים
    • חתכים ותוכניות לצורך תכנון מחדש של מבנים קיימים
    • הכנת בקשות, הגשה, ליווי וייצוג מול הרשויות
     קלינגר - ייעוץ בתחום הפחתת מיסים וארנונה

     קלינגר   03-6990132

        

    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il 

    דרג את התוכן:
     1 תגובות   יום רביעי, 15/7/15, 12:32

     14 יולי 2015

     מדובר בחוק שהיה חלק מהסכמים קואליציוניים של מפלגת כולנו מול ליכוד. מטרתו להעביר את כל שרשרת ייצור הדירות בישראל לזוג ידיים אחד – מטה הדיור במשרד האוצר ובכך להגדיל את היצוע ולהוזיל את מחירי הדירות

     ''

     מינהל התכנון עובר למשרד האוצר

     שר האוצר משה כחלון קיבל אמש את אחד הכלים החשובים ל"ארגז הכלים" שהוא דרש, איתו הוא מבטיח להגדיל את ההיצע ולהקטין את המחירים. אתמול בערב, ברוב של 51 ח"כים נגד 45 מתנגדים, אישרה הכנסת את העברת הסמכויות של מינהל התכנון משרד האוצר.

     מדובר בחוק שהיה חלק מהסכמים קואליציוניים של מפלגת כולנו מול ליכוד. מטרתו להעביר את כל שרשרת ייצור הדירות בישראל לזוג ידיים אחד – מטה הדיור במשרד האוצר, בראשו של אביגדור יצחק.

     כיום מפוזרים גופים האחראים לשיווק קרקעות ותכנון דירות חדשות בין מספר משרדי ממשלה, מה שיוצר ביורוקרטיה ועיכובים עצומים בבנייה. רשות מקרקעי ישראל, שהיא כיום הגורם הבלעדי שמחלק קרקעות לתכנון, כפופה למשרד הבינוי בעוד שוועדות התכנון נמצאות תחת אחריותו של משרד הפנים. כעת רשות מקרקעי ישראל תוכפף למשרד האוצר וכי גם למשרד הבינוי ולחברה הממשלתית "דירה להשכיר" שכפופה למשרד האוצר יינתן אישור לתכנן קרקע.

     בנוסף, תוקם ועדה לתכנון ופיתוח קרקע שתהפוך לגוף שיקצה קרקעות לתכנון לכל הגורמים שרשאים לתכנן. כך עשויה להיווצר תחרות בין הגופים המוסמכים מבלי שאחד מהם יכול למנוע הקצעת קרקעות משאר הגופים.

     שר האוצר הוא זה שימנה את ראשי ועדות התכנון. מהיום הם לא יהיו מנהלי המחוזות מטעם משרד הפנים, כפי שנהגו עד כה.

      

     קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      

     השירות בפריסה כלל ארצית
     טל': 03-6990132

     פקס: 6990134 - 03
     נייד- בן קלינגר 0523-888813
     www.klinger.co.il

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום שני, 11/5/15, 09:34

      חקיקה בתחום עברות בניה

       
       


       
      חקיקה בתחום עבירות הבניה
       

       

      חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הינו החוק המסדיר את פעולתם של מוסדות התכנון בישראל, מהרמה הארצית עד לרמה המקומית, מפרט את מטרות והוראות תוכניות המתאר השונות (ארצית , מחוזית , מקומית, מפורטת, מיוחדת, שימור אתרים ותשתית לאומית), את פעולות ועדות הערר, את סדרי הרישוי, חלוקה ואיחוד, הפקעות והשבחה.

       

      בחוק יש תוספות המפרטות את החוק, בכל הנוגע לקרקע חקלאית מוכרזת, הסביבה החופית, השבחה ושימור אתרים.

       

      חוק התכנון והבניה כולל בתוכו פרק המפרט את סוגי העבירות על חוק התכנון והבניה, העונשין שיש לנקוט לגבי כל עבירה ועבירה, ע"י בתי המשפט וע"י יו"ר הועדות המקומיות והמחוזיות לתכנון ולבניה.

       

       
       
      דרג את התוכן:
       1 תגובות   יום חמישי, 30/1/14, 22:51
       משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
       בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 

        המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
       רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים, 
       מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

        תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

        

       יעוץ  וקידום סטטוטורי לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!

       ייעוץ טלפוני ללא תשלום.

                   03-6990132      


         

        

       המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. יתרון בהיכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות , תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.
        הטיפול הינו אישי וצמוד לכל לקוח בהתאם לצרכי העסק.

         טיפול וייצוג  בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין ברשויות ומשרדי הממשלה מכל סוג:
       • עיריות
       • רשויות מקומיות
       • רשויות אזוריות
       • ועדות מקומיות ומחוזיות
       • משרדים ממשלתיים
       • משרד הבריאות
       • המשרד להגנת הסביבה
       • משרד הפנים
       • משרד הדתות
       • ועדות ערר
       • משרד ההגירה
       • משרדי שלטונות המס
       • המוסד לביטוח לאומי
       • המשרד לבטיחות ולגהות
       • משרדי הטאבו
       • מכון התקנים
       • מנהל מקרקעי ישראל
       • מועצות מקומיות

         רישוי עסקים,היתרי בנייה,בקשות לשמוש חורג-ייצוג מול הרשויות בכל הארץ !  משרד הבריאות,המשרד לאיכות הסביבה,כיבוי אש,משטרה,השרות הוטרינרי ועוד.תמ"א 38 התרי בניה ורשוי עסקים צור קשר                                                                                                                                

        03-6990132

       0523-888813

        

        

       לתשלום באמצעות paypal

        ''
        

        

        

        
        
        
        

       קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132
       פקס: 6990134 - 03

       נייד- בן קלינגר 0523-888813

       www.klinger.co.il

       קלינגר השבחת נדל"ן בע"מ 
       מנחם בגין 52 תל אביב,מגדל סונול משרדי יורוטרייד
       דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net 

       הפחתת מיס

       דרג את התוכן:
        1 תגובות   יום שני, 26/8/13, 01:58

        מסלולים ומהויות – מסלול המהיר 

        לאחרונה נבנה תהליך הרישוי במתכונת חדשה של "מסלולי רישוי"

        במתכונת החדשה סוגי הבקשות מחולקות ל-4 קטגוריות ראשיות ואלו הן:

        · בניה חדשה

        · תוספות ושינויים

        · מסלול מהיר 

        · בניה ציבורית/תעסוקה 

        כל קטגוריה מחולקת למהויות משנה. חלוקה זו נועדה ליצור התאמה בין מהות הבקשה לבין הדרישות ההכרחיות לצורך הוצאת היתר בניה. הגדרת מהות הבקשה על ידי המגיש בתחילת התהליך, בעת הגשת הבקשה למידע, קובעת את מסלול הטיפול בבקשה, את המוצגים הנדרשים בעת הגשתה, ואת הגורמים אשר אמורים להתייחס לבקשה או לאשרה לקבלת היתר.

        תשומת לב מיוחדת ניתנה לבחינת כל אחת מהקטגוריות ומהויות המשנה במטרה לצמצם עד למינימום ההכרחי את מספר הגורמים המאשרים. זאת בשונה מטיפול בבקשות דומה בעבר. 

        לדוגמה: התחנות הנדרשות להקמת "בניין חדש (לא גבוה)" במסלול בניה חדשה:

        תיק המידע - בקשה לתיק מידע תועבר למדור מידע באגף תכנון עיר לקביעת זכויות והוראות

        הבניה עפ"י התכניות החלות במגרש.

        - משם הבקשה תועבר למחלקת מדידות לשם סימון קווי בנין על גבי מפת מדידה

        - ולמכון הרישוי העירוני לסימון מפלס 0.0, מיקום כניסה לרכב וסימון חיבור לתשתיות

        קיימות.

        לאחר קבלת תיק המידע- אין צורך בתאום מוקדם!

        בקשה להיתר – לאחר פתיחת בקשה להיתר היא תיסרק ותועבר לקבלת התייחסות מכון הרישוי העירוני, המאגד בתוכו את הגורמים האחראים על היבט החניה, אצירת אשפה, מקלוט, פיתוח ואדריכלות למתן חוות דעת ראשונית לפני הדיון בועדה.

        אישורים חיצוניים - המגיש יתבקש לצרף, לפני הועדה או אחריה, את אישורי חברת חשמל ובזק ולהגיש תכניות תברואה(נספח סניטרי) וחישובים סטטיים.

        הערה:

        התחנות הנדרשות בכל מהות נקבעות מראש, בהתאם למסלול. בשלב הטיפול בבקשה יתכן שתבוטלנה דרישות או שיידרשו מסמכים/אישורים נוספים בהתאם לנושא הבקשה ולגופה.

        במקרה של הוספת דרישה, הדבר יבוא לידי ביטוי בהחלטת הועדה או בתנאי מהנדס העיר בעת קבלת ההחלטה.

        תאור מלא של המסלולים, המהויות, התחנות ודרישות ההגשה מפורט במסמך

          

        השינוי המשמעותי ביותר בתהליך הנו המסלול המהיר. 

        במסלול המהיר לא יידרש עורך הבקשה לתיק מידע.

        בבדיקה שערכנו נמצא שהבקשות הכלולות בקטגוריה זו מהווים 15% - %20 מכלל הבקשות המוגשות לרישוי.

        כפי שנרמז בשם המסלול, הטיפול בבקשות צפוי להסתיים תוך 4 חודשים מיום הגשתן.

        המסלול המהיר כולל את המהויות הבאות:

        · חדרי יציאה לגג / עליית גג (לפי תכנית ג' או ג-1 ) מעל בניין קיים בהיתר;

        · תוספת מעלית חיצונית / פנימית;

        · תוספת גזוזטראות לבניין קיים;

        · בריכת שחיה;

        · מבנה חניה באזור עבר הירקון;

        · שינויים במהלך בניה (כהגדרתם בתקנות);

        · שינוי שם בעל ההיתר / הארכת תוקף;  

        · ארגון אתר בניה / משרד מכירות;

        · הריסה;

        · אנטנה סלולרית ( תמ"א 36 ); 

        · פרגולה;

        · ארובה, מתקנים טכניים, אנטנות, תאים פוטו-וולטאים לשימוש פרטי;

        · שינויים בפיתוח / מרפסת גג / גדרות / ריצוף / דק;

        עבור רוב המהויות המפורטות לעיל הוכנו עלוני מידע המפרטים את התנאים ואת הדרישות לקבלת ההיתר. העלונים יפורסמו בקרוב באתר עיריית תל אביב-יפו.

        בקשה במסלול המהיר הנה בקשה פשוטה; בדיקתה מקבלת עדיפות באזורי הרישוי.

        לרוב הבקשה תועבר לדיון רשות הרישוי ללא צורך בדיון במליאת ועדת המשנה, וללא צורך בדרישה לבדיקה של גורמים נוספים מלבד בדיקה מרחבית של במחלקת הרישוי. (בכפוף לכך שהבקשה אינה כוללת "הקלות").

        לצורך פתיחת בקשה במסלול המהיר ניתן להגיע אל מרכזות הרישוי ללא צורך בקביעת פגישה מראש.

        עבור מהויות הנכללות בהגדרה של "עבודה מצומצמת" כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה, ניתן להגיש בקשות בצירוף טופס "עבודה מצומצמת" וללא צורך בהכנת תכנית בקשה להיתר מלאה.

        ניתן להוריד את הטופס מאתר עיריית תל אביב יפו מתוך   " טפסים וחומר עזר   " 

        הפקת דף זכויות בניה במערכת אינטרנט 

        מ ניתן לקבל מידע בכתב אודות זכויות הבנייה בנכס מ המערכת המקוונת לזכויות בנייה   ואף להפיק תכנוני

        מלא וחתום   ע"י מהנדס העיר. מכתב זה יכול לשמש כאסמכתא.

        מה- 1/1/2013 לא ניתן להזמין מכתבי מידע בכתב במחלקת מידע. דפי המידע במערכת המקוונת

        מחליפים אפשרות זו.

           חשיפת תיקי הבניין הסרוקים באינטרנט 

        הארכיון הדיגיטלי   הנה מערכת חדשה באמצעותה ניתן לעיין במסמכים, היתרים קודמים ותכניות המבנים של עשרות אלפי תיקי בניין שכבר הועלו לאתר העירייה. המערכת מאפשרת נגישות רבה יותר לתיקי הבניין וחוסכת מהציבור את הטרחה להגיע לבניין העירייה. מדי שבוע מתווספים למערכת מאות תיקים חדשים. בדיקה מקדימה במערכת – האם תיק הבניין הועלה לאתר, עשויה לחסוך זמן! לשרותכם: כניסה למערכת 

        עיון בבקשות הרישוי הנסרקות 

        כל הבקשות שהוגשו החל מתאריך 1.1.2013 נסרקות. ניתן לעיין במסמכי הבקשה האלו באתר האינטרנט של עיריית תל אביב - יפו   .   לשרותכם: כניסה למערכת 

        כל המעוניין לעיין בבקשות לצורך הגשת התנגדות, יוכל לעשות זאת רק דרך המערכת המקוונת.

        מעתה ואילך לא ינתן יהיה לקבל מענה פרונטלי בנושא זה אצל מתאמות הרישוי.

         

          סרטון הסבר כיצד ניתן לעיין באינטרנט בהרמוניקת הבקשה להיתר

        לשירות מקבלי הודעה על הגשת בקשה להיתר לפי סעיף 2ב' או פרסום הקלות לפי סעיף 149 לתקנות, הוכן סרטון המסביר כיצד באפשרותם לעיין באינטרנט בבקשה להיתר.

        לצפיה בסרטון לחצו כאן

        בדיקת סטטוס בקשה

        לאחר פתיחת בקשה להיתר, ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה, החלטות ועדה ותאריכי אישורים שהתקבלו. בעת פתיחת הבקשה תתבקשו להזין את המערכת במס' תעודת זהוי וכתובות מייל עדכניות של מבקש ההיתר ועורך הבקשה.

        הגישה למערכת מיועדת רק למבקש ועורך הבקשה באמצעות מספרי הזהוי. לשרותכם כניסה למערכת: מערכת המקוונת לבדיקת סטטוס הטיפול
        מעתה ואילך לא ינתן מענה פרונטלי בנושא זה אצל מתאמות הרישוי

        שרותי פרסום עפ"י חוק התכנון והבניה

        חוק התכנון והבניה מחייב לבצע פעולות שונות ליידוע הציבור בהליכי אישורי תכניות והיתרי בניה. עיריית תל אביב-יפו פרסמה מכרז פומבי לביצוע עבודות אלו ובמסגרתו התקבלו הצעות על ידי שתי חברות : "טלנכסים" ו- "פרסום המערכת".

        כאשר העירייה דורשת מהלקוח (מבקש הבקשה או מגיש התכנית) לבצע פעולות מסוג זה, באפשרותו לבחור באחת משתי החברות ולבצע את הפעולה באמצעותה.

        להלן המחירים אותם הציעו החברות וכן פרטי התקשרות איתן (ראה נספח 3 המצורף לאיגרת).

        ישיבות של עובדי האגף מול לקוחות

        בהליך ההיתר יתקיימו ישיבות מקצועיות של עובדי האגף רק עם עורך הבקשה או המתכנן המקצועי (תנועה, בטיחות אש וכד').

        הטיפול מול מנהל ההנדסה לצורך קבלת טופס 4 ותעודת גמר, יעשה על-ידי בעלי התפקידים הבאים:

        · בעלי ההיתר;

        · עורך הבקשה;

        · מתכנן שלד;

        · מהנדס אחראי לביקורת;

        · אחראי לביצוע שלד;

        · קבלן מבצע (בעל החברה או מנהל העבודה).

        מילוי טפסים והגשת אישורים בכל שלב, ניתן לבצע בעזרת מיופה כח של כל אחד מהנ"ל.

        הטיפול מול תחנות מקצועיות, דוגמת כיבוי אש ותנועה, יבוצע רק על-ידי עורך.

        בניה ירוקה

        הועדה המקומית לתכנון ובניה קבעה הוראות לטיפול בנושא בניה ירוקה.

        יישום הוראות הועדה בתהליך הרישוי יבוצע בשלב זה במהויות הבאות :

        · בתי מלון ;

        · מבני ציבור;

        · מבנים לתעסוקה/מסחר/משרדים/מלאכה;

        · בניה חדשה עירונית (בית ספר/גן ילדים/מועדון);

        · בניה חדשה של מגדלי מגורים שגובהם מעל 29 מ';

        · מתחמי מגורים הכוללים 120 יחידות דיור ומעלה.

        הליך הטיפול יבוצע באופן הבא:

        1. בשלב פתיחת בקשה להיתר, יש להגיש לרשוי אישור התקשרות עם מכון התעדה מוסמך.

        2. לפני מתן היתר, יש להגיש לרישוי אישור מאת מכון התעדה התאמה לשלב א' (תכנון מפורט)

        3. בזמן הבניה ולפני קבלת אישור טופס 4, יש להגיש ליח' לאיכות הבניה אישור של מכון התעדה על התאמה לשלב ב' (ביצוע).

        הערה: מצורפות דוגמאות של שלושת האישורים הנדרשים וכן החלטת הועדה בנדון (ראה נספחים 4 - 7).

        קבלת אישור כיבוי אש לטופס 4 / תעודת גמר

        לצורך קבלת טופס 4 /תעודת גמר מנפיקה היחידה לאיכות הבניה במכון הרישוי הפניה לקבלת אישור כיבוי אש. הליך האישור מתבצע בתחנת הכיבוי, ולא במכון הרישוי וזאת בהתאם להחלטת שירותי

        הכיבוי (שהם גוף נפרד מעיריית תל-אביב). מצורף מסמך הסבר של רשות הכבאות בנושא. שימו לב,

        כי הפניה הונפקה בצירוף שובר אגרה מתאים. מצורפת דוגמא (ראה נספח 8).

        דרג את התוכן:
         2 תגובות   יום שבת, 3/11/12, 23:03

         נתפסתם ? חרגתם? 
         הקנס על עבירות בנייה גדול? 
         לא הכל אבוד!!!

         קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי

         השירות בפריסה כלל ארצית

         טל': 03-6990132

         פקס: 6990134 - 03

         נייד- בן קלינגר 0523-888813

         www.klinger.co.il

         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום שלישי, 6/3/12, 13:07

           

          מהפכה בתחום פינוי-בינוי: לדיירים לא תהיה זכות התנגדות על בסיס כלכלי

           

          5 מרץ 2012

          בפרויקטים בעלי אחוז גבוה של דיירים המעוניינים לחתום על העסקה: 80% במקבץ של בניינים, ו-67% בכל בניין, ניתן יהיה לתבוע דיירים המסרבים סירוב בלתי סביר בתביעת נזיקין

          ''

          מהפכה בתחום פינוי-בינוי

          מהפכה של ממש קוראת בימים אלה בתחום של פינוי-בינוי בישראל. בעוד כחודשיים לבעלי זכויות על הקרקע (בעלי דירות) לא תהיה יותר זכות התנגדות על בסיס כלכלי ומי שיחליט על כדאיותו של פרויקט פינוי-בינוי זה או אחר יהיה שמאי פינוי-בינוי שנבחר מטעם הממשלה. השמאים יפעלו בפרויקטים בהם ישנו אחוז הסכמה: 66% במקבץ של בניינים ו- 51% בבניין בודד.

          ועדת האיתור מטעם מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים, בראשותו של עו"ד שרית דנה (המשנה ליועץ המשפטי לממשלה), בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון בראשותו של אריאל אטיאס, בחרה שבעה שמאי פינוי-בינוי שמטרתם תהיה לבקר בסביבת הפרויקט ולבחון את כדאיותו הכלכלית.

          שמאי פינוי-בינוי שנבחרו: אהרון בוץ, טובי גרש, רחלי טרייסטמן, איל יצחקי, אברהם כץ, ירון ספקטור ויוסף רייטן. בנוסף להם בחרה הוועדה חמישה שמאים כעתודה למקרה שיהיה צורך בהרחבת המאגר. היא קבעה שכרו של השמאי יקבע באופן הדרגתי בהתאם למספר הדירות במקבץ פינוי בינוי.

          מעתה, כאשר קיים רוב של דיירים המעוניינים לחתום על העסקת פינוי-בינוי הם יוכלו לפנות אל יו"ר הוועדה להתחדשות עירונית לצורך מינוי "שמאי פינוי ובינוי" שתפקידו להכריע בעניין הכדאיות. יו"ר הוועדה תמנה, באופן אקראי, שמאי מתוך רשימת השמאים שנקבעה בוועדה הממשלתית.

          השמאי יבקר בסביבת הפרויקט ויבחן מספר דירות אופייניות בבניינים המיועדים להריסה, יקיים דיון וישמע את הדיירים בעד העסקה וגם את הדיירים המתנגדים לה, יבחן את העסקה המוצעת ואת התוכניות המיועדות לאותו שטח. על סמך הנתונים שיוצגו בפניו ועל סמך ניסיונו המקצועי המוכח, הוא יכריע האם העסקה שהוצעה לבעלי הדירות היא כדאית כלכלית, ואם אינה כדאית, באילו תנאים תיחשב כדאית כלכלית. במקרה שדייר בפרויקט יחשוב כי ערך הנכס שלו גבוה מזה שקבע השמאי עבור כל הפרויקט הוא יוכל לפנות עליו (תמורת תשלום) להערכה פרטנית.

          בפרויקטים בעלי אחוז גבוה של דיירים המעוניינים לחתום על העסקה: 80% במקבץ של בניינים, ו-67% בכל בניין, ניתן יהיה לתבוע דיירים המסרבים סירוב בלתי סביר בתביעת נזיקין. במרבית המקרים מקורו של הסירוב הבלתי סביר הוא סחטנות – הרצון לקבל יותר מאחרים.

          שר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס, אמר בתגובה: "פינוי-בינוי הוא כלי חברתי מדרגה ראשונה המאפשר לאוכלוסיות חלשות ומעוטות יכולת להתחיל חיים חדשים עם רווחה כלכלית וסביבתית בדיור הולם ללא כל עלות נוספת מצידם. החלטה זו מצטרפת להחלטות שמשרד הבינוי והשיכון הוביל בחוק התקציב שבו הורדנו את שיעור ההסכמה הנדרשת לפרויקט פינוי-בינוי ל-66% בלבד מהדיירים בבניין".

           
          בן קלינגר
          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          טל': 03-6990132
          פקס: 6990134 - 03
          Klinger_b@bezeqint.net
          www.klinger.co.il

           

          דרג את התוכן:

           פרופיל

           benklinger
           1. שלח הודעה
           2. אוף ליין
           3. אוף ליין

           ארכיון

           פיד RSS

           הפעילות שלי

           אין רשומות לתצוגה