כותרות TheMarker >
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  תכנים אחרונים

  0 תגובות   יום שלישי, 23/4/19, 13:14

   2018עודכן בנובמבר
    תיקון פרק האכיפה – לחוק התכנון והבניה 116 תיקון


  בן קלינגר-0523-888813
  www.klinger.co.il   
   לחוק התכנון והבניה. התיקון כולל החלפה של 116 ייכנס לתקפו תיקון 25/10/17ביום פרק האכיפה הקיים בחוק (פרק י')  בפרק אכיפה חדש. להלן בקצרה תמצית עיקרי השינויים על פי התיקון. יודגש כי תמצית זו הוכנה למען הנוחות בלבד ואין בה בכדי ליצור הסתמכות או התחייבות, כאשר הנוסח המחייב הוא נוסח החוק המלא. עוד יובהר כי אנו נמצאים ערב כניסתו של התיקון לתוקף וסביר כי הנושא עוד יעוצב ויתפתח בהתאם לפסיקת בית המשפט.
  להלן תמצית עיקרי השינויים הצפויים:
  הרחבת סמכויות מפקחים בתיקון הורחבו סמכויות המפקחים ונוספו סמכויות תפיסה ועיכוב בתנאים הקבועים בחוק.
  הרחבת השימוש בצווים מנהליים: התיקון מרחיב את אפשרות השימוש בצווים מנהליים, מוסיף צווים, מצמצם את המגבלות לשימוש בצווים מנהליים ומבטל את מגבלת תוקף צו ההפסקה המנהלי ל-   ימיים (הצווים בתוקף עד לביטולם) 30
  צו מנהלי להפסקת עבודה: נוספה אפשרות להוצאת צו ארעי ע"י יו"ר או מהנדס הועדה אף ללא דו"ח פיקוח וללא  תוקף הצו –התייעצות עם תובע במקרים בהם קיים צורך דחוף להפסיק את העבודה   ימים. 5הארעי
  צו מנהלי להפסקת שימוש: התיקון מוסיף אפשרות להוצאת צו מנהלי חדש להפסקת שימוש. צו זה מוסמך להוציא יו"ר או מהנדס הועדה כאשר יש יסוד סביר להניח כי מתבצע שימוש אסור, לא יאוחר   יום בבית למגורים ובהתייעצות עם תובע. 30 - חודשים מתחילת השימוש ו 6 -מ ימים לאחר 60 נוספה אף אפשרות להוצאת צו מנהלי נוסף לסגירת מקום למשך שהופר צו מנהלי להפסקת שימוש
  צו הריסה מנהלי: הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים-   ימים ממועד האכלוס. 30 ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם  חודשים לאחר 6 על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך ביצוע ההריסה.  ימים לגבי 7 - ימים מהמצאתו ו 4 צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף עבודה שהסתיימה.
  בקשות לביטול צווים מנהליים:   יום מהמצאת הצו. 15על פי התיקון ניתן להגישם תוך ארכה לביצוע צו מנהלי תינתן ע"י בית המשפט רק מנימוקים מיוחדים שיירשמו ובלבד   חודשים. 6שסך תקופות הארכה לא יעלה על
  הוצאות ביצוע צווים: יחולו על פי התיקון על מי שהייתה מוטלת עליו החובה לבצעם גם כאשר הצו בוצע ע"י הוועדה.
  צווים שיפוטיים בתיקון נקבע כי בקשה לצו הפסקת עבודה/איסור שימוש/מניעת פעולות יכול להיות הליך עצמאי ולא רק הליך ביניים. לגבי צו הריסה ללא הרשעה נוספה אפשרות להוצאתו במקרה בו תובע החליט שאין עניין לציבור בניהול הליך פלילי.
  אכיפה פלילית  שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה ללא היתר – נוספה הגדרה בחוק לשימוש אסור או בניגוד לתנאי ההיתר או התכנית וכן שימוש בעבודה אסורה. נוסף סעיף לנסיבות מחמירות בביצוע העבירה: מקרקעין המיועדים לתשתית לאומית, סביבה חופית, קרקע חקלאית מוכרזת, גן לאומי או שמורת טבע, שטח ציבורי פתוח.
  סכומי הקנסות הועלו באופן משמעותי:  ₪ 452,000ובנסיבות מחמירות  ₪ 226,000 קנס על עבודה אסורה ושימוש אסור (עונש המאסר עלה משנה לשנתיים) ₪ 226,000 קנס על אי קיום צו – ליום, על הפרת צו  ₪ 700ליום ובשימוש למגורים  ₪ 2,800 קנס יומי על שימוש אסור  ליום. ₪ 1,400  מהקנסות שלעיל 3 על תאגיד ניתן להטיל עד פי
  צווים בגזר הדין נוספה מגבלה חוקית על האפשרות לקביעת מועד דחוי לכניסת הצו לתוקף, ככלל  וניתן לקבוע בגזר הדין בתנאים מסוימים מועד דחוי עד 30יבוצע הצו ע"י המורשע תוך שנה.  קביעת מועד דחוי לביצוע הצו תיעשה בכפוף לתנאים שיבטיחו את ביצוע הצו לרבות ערובה, תשלום הוצאות ותשלום אגרות ותשלומי חובה.
  עיכובי ביצוע של כל הצווים:
  עיכוב ביצוע כהליך עצמאי: הכלל הוא כי אין לעכב צווים והעיכוב יינתן מנימוקים מיוחדים שיירשמו. ניתן לעכב אם קיימת הצדקה, אין סכנה לשלום הציבור ובכפוף לתנאים כגון ערובה, תשלום הוצאות ואגרות והיטלים. בקשה לעיכוב ביצוע תוגש לבית המשפט האחרון שדן בעניין, היינו אם הצו אושר בעליון בקשה לעיכוב ביצוע תוגש בעליון.  חודשים. בית המשפט רשאי בנסיבות 6תקופת עיכוב הביצוע לא תעלה על  6חריגות ויוצאות דופן ומטעמים מיוחדים לעכב לתקופה נוספת שלא תעלה על חודשים (בסך הכול שנה).
  בית המשפט רשאי להתנות את עיכוב הביצוע  בתנאים (ערובה, אגרות והיטלים וכו..) החלטה על עיכוב ביצוע היא החלטה אחרת וניתנת לערעור רק ברשות. בית המשפט לא יעכב ביצוע של צווי הריסה אם נמשכה העבודה האסורה לאחר המצאת הצו או אם העבודה האסורה אינה תואמת את התכנית החלה על המקרקעין (תכנית היא תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה בלא צורך באישור תכנית נוספת)
   
  כאשר מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע במסגרת הליך של ערעור או בקשה לביטול צו אין מגבלת זמן על משך העיכוב אך החוק קובע, כי ככלל אין לעכב, עיכוב יינתן רק כשמתקיימת הצדקה, אין סכנה לציבור ובכפוף לתנאים כגון ערובה, חיוב בהוצאות, תשלומי אגרות. אין לעכב ביצוע צו אם העבודה נמשכה לאחר המצאת הצו. לגבי צו מנהלי להפסקת עבודה, צו למניעת פעולות וצו הפסקה שיפוטי לא יינתן עיכוב  ימים מהגשת הבקשה ולאחר דיון במעמד 30והחלטה בבקשה לביטולם תינתן תוך הצדדים.
   
  הוראות לעניין צווים לרבות עיכובי ביצוע יחולו על צווים שהוצאו לאחר כניסת החוק  בחוק הקיים) לגביו 212 ), למעט לעניין צו הריסה ללא הרשעה ( 25/10/17לתוקף ( ימשיך לחול נוסח החוק הקיים על מבנים שנבנו לפני כניסת התיקון לתוקף ובלבד שהמבנה אינו בנוי על מקרקעין המפורטים בנסיבות מחמירות, היינו סביבה חופית, תשתית לאומית, קרקע חקלאית, גן לאומי או שמורת טבע, שצ"פ וייעוד למבני ציבור.
   
  לעניין שימוש למגורים נקבע כי הוראות החוק הקיים בנוגע לשימוש אסור ימשיכו לחול למשך שנתיים נוספות מיום כניסת התיקון לתוקף ובלבד שהשימוש למגורים החל לפני  .25/4/15 ובניית המבנה בו נעשה שימוש למגורים הסתיימה עד ליום 21/3/17 -ה
  עבירות מנהליות
   
   פורסמו תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי - תכנון ובנייה) תשע"ח 20/6/18ביום  .20/12/2018 אשר ייכנסו לתוקף ביום 2018 התקנות קובעות מספר עבירות בנייה כעבירות מנהליות עם קנס מנהלי קצוב בצדן. הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה כוועדה עצמאית תתחיל במשלוח הודעות קנס  .2018 מנהלי בהתאם לתקנות עם כניסת התקנות לתוקף בדצמבר
  להלן בקצרה העבירות שנקבעו כעבירות מנהליות והקנס הקצוב שנקבע לעבירה:
   
  עבירה בנסיבות מחמירות (על שטח דרך, שצ"פ, סביבה חופית, קרקע חקלאית, גן לאומי או שמורת טבע, תשתית לאומית):   ש"ח 10,000   מ"ר  10 . עד 1  ש"ח 25,000   מ"ר 25 עד 10 .2  ש"ח 50,000   מ"ר 50 עד 25 .3 ₪ 100,000   מ"ר 75 עד 50 .4   ש"ח 200,000  מ"ר 100 עד 75 .5  ש"ח 300,000   מ"ר 100 . מעל 6
   
  לכל יום בו נמשכה העבירה  ₪ 1,400 בגין שימוש אסור ניתן להטיל קנס נוסף על סף   . ימים 90עד למקסימום של
  עבירה שאינה בנסיבות מחמירות:  עבודה אסורה   ש"ח 25,000    מ"ר 50 עד 25 .1  ש"ח50,000   מ"ר 75 עד 50 .2  ש"ח 100,000  מ"ר 100 עד 75 .3  ש"ח 150,000   מ"ר 100 . מעל 4 שימוש אסור   ש"ח 50,000  מ"ר 100 עד 25 .5  ש"ח 100,000   מ"ר 100 . מעל 6
   
  לכל יום בו נמשכה העבירה  ₪ 750 בגין שימוש אסור ניתן להטיל קנס נוסף על סף   ימים. 90עד למקסימום של
   
    ש"ח 50,000  הפרת צו מנהלי להפסקת עבודות או הפסקת שימוש
   
  הערות:   הקנס הקבוע הוא הקנס ליחיד כאשר תאגיד יחויב בכפל קנס   הקנס בעבירת שימוש בנסיבות של שימוש למגורים יהיה מחצית הקנס  מ' ואינה בנסיבות מחמירות יהיה 1.5 הקנס לבניית גדר שגובהה אינו עולה על  מחצית הקנס
  כתבי אישום לעבירות מנהליות:
   
  ככלל עבירה שנקבעה כעבירה מנהלית תיאכף באמצעות קנס מנהלי. להלן יפורטו הקווים המנחים למקרים בהם ככלל יוחלט על הגשת כתב אישום בעבירה מנהלית:  . עבירות חוזרות. 1
   
  . הטלת הקנס המנהלי אינה יעילה מטעמים שונים לרבות נסיבות כלכליות של 2 החשוד.
   
  ההחלטה על הגשת כתב אישום תהיה על פי שיקול דעתו של התובע, בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה. 
  אין ברשימה האמורה כדי להוות רשימה סגורה ועל פי שיקול דעתו של התובע, ובהתאם למדיניות המתעדכנת ומשתנה מעת לעת, ניתן להגיש כתבי אישום בעבירות מנהליות שאינן מנויות ברשימה שלעיל או שיוטל קנס מנהלי במקרים בהם ישנן נסיבות המצדיקות שלא להגיש כתב אישום, גם אם העבירה הינה עבירה שמנויה על הרשימה שלעיל.

   

   

  בן קלינגר-0523-888813
  www.klinger.co.il

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום שבת, 1/9/18, 18:21

   צעדים ומונחים ראשונים בהגשת בקשה להיתר בניה :

   בחירת מגרש - איך מתחילים ?
   מה ההבדל בין אדריכל , ארכיטקט ומעצב פנים?
   מהו "תיק מידע"?
   מהו תכנית תב"ע , תקנון , ניספח בינוי?
   מהו "גבול מגרש" , "קו בנין " ?
   מה זה " תכסית "?
   מהו "שטח עיקרי" ? מהו "שטח שירות "?
   האם יש חובה לבנות מרחב מוגן ( ממ"ד ) ?
   האם מרפסת נחשבת שטח בניה ?
   מה נחשב "מרתף " לענין התב"ע ?

   תכנון

   מהי חלוקת העבודה בין האדריכל למהנדס הבנין?
   מהי "בנייה אקלימית" ? "תכנון אקלימי"?
   מה עדיף, קומה אחת או שתיים?
   מהי הפניית המיבנה הרצויה?
   מה עדיף גג רעפים או גג שטוח?
   מה עדיף, כניסה מהחזית או מהצד?
   מהו "פאטיו"?
   מה עדיף חלון הזזה או חלון ציר?
   מה זה "חלון בלגי"? "פרופיל בלגי"?
   מה עדיף תריס גלילה או תריס הזזה ?
   מהי "זכוכית בידודית"? ומהי זכוכית "טריפלקס" ?
   מהו "בלוק בידודי"? "בלוק טרמי"?
   מה ההבדל בין בידוד לאיטום?
   מהי "תקרה מונמכת"?
   מה ההבדל בין נפחות למסגרות ?

   ביצוע ופיקוח

   מה עדיף : "קבלן שלד" ו"קבלן גמר" או "קבלן מפתח"?
   האם כדאי לשכור מפקח צמוד?
   מהו "טופס 4" ?
   חריגות בניה ?
   צו הריסה מינהלי ?
   צו הריסה שיפוטי?
   אישור לטאבו ?

   ב קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי זמינים לתת לך תשובות.

   ייעוץ טלפוני ללא עלות!

   השירות בפריסה כלל ארצית
   טל': 03-6990132
   פקס: 6990134 - 03
   נייד- בן קלינגר 0523-888813

   klinger.co.il
   משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי מתמחה בייעוץ וזירוז בתחומים מוניציפליים, ובכלל זה נושאי רישוי עסקים, היתרי בנייה,הכשרת חריגות בנייה,טיפול בצו....
   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום שני, 6/8/18, 01:07

    תנאים להוצאת צו הריסה מנהלי לפי סעיף 238א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

     
    צו ההריסה המנהלי הינו כלי דראסטי המשתייך למשפחת הצווים אשר תכליתם להפסיק באופן מידי פעילות הנוגדת את הוראות חוק התכנון והבניה מבלי שיהא צורך בניהול הליך משפטי ארוך וממושך בו מוגש כתב אישום ומבוררות לעומק טענות המאשימה והנאשם. 

    תכליתו, ליתן בידי הוועדה המקומית כלי יעיל וקל למיגורה של הבנייה הבלתי-חוקית בעוד היא בחיתוליה. 


    "צו הריסה מינהלי - מתחילתו ומעיקרו - נועד למנוע היווצרותן של עובדות מוגמרות בשטח ולְקַדֵּם פני מצב של "נבנה ונשמע", קרא: נקבע עובדות בשטח ורק לאחר מכן נעשה - אם נעשה בכלל - להשגת היתרים ואישורי בנייה. מכאן סמכותו של יושב-ראש ועדה מקומית לתקוף כאשר הבנייה נמצאת בשלביה הראשונים. כך גם באשר למהירות בה ניתן הצו לביצוע. אכן, תכלית צו ההריסה המינהלי באה לידי ביטוי בהיקפה הרחב והעמוק של הסמכות אשר הופקדה בידיו של יושב-ראש ועדה מקומית, סמכות שמכוחה יכול הוא להורות על פגיעה משמעותית ומיידית בקניינו של הפרט ללא כל צורך בצו שיפוטי. "

    במסגרת הליך זה כל אשר נדרש מהועדה הוא להוכיח: 
    א. טרם נסתיימה בניית המבנה/ בנייתו נסתיימה לא יותר מ- 60 ימים טרם הוצאת הצו.
    ב. המבנה טרם אוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על 30 ימים.

    מרגע שהוצא הצו והודבק הוא על המבנה אשר הוקם ללא היתר, עקרונית, תוכל הועדה לבצע את ההריסה תוך 24 שעות. אולם, מי שרואה עצמו נפגע מצו הריסה מנהלי, רשאי הוא לפנות לביהמ"ש בבקשה לביטול הצו. 

    בבוא ביהמ"ש לדון בבקשה לביטול הצו השיקולים המהותיים היחידים אשר יהיה בהם להביא לביטולו הינם:
    א. האם המבנה הוקם כדין?
    ב. האם אכן הצו דרוש לשם מניעת "עובדה מוגמרת" (מבנה אשר נסתיימה בנייתו והוא כבר אוכלס) או שמא כבר מדובר ב"עובדה מוגמרת" ומשכך, ההליך המנהלי אינו הולם עוד.
    אך לפני הכול יתכן ואפשר לפסול את הצו על היותו לא תקין.נתקלנו בן השאר  בצווי הריסה שלא נחתמו ע"י הגורם המאושר לחתום.
    תמיד נחמד לפסול צו על עניין טכני.

    כאמור, היות שמדובר בצו אשר כל מהותו הינה בתוצאה המהירה אשר מניב הוא, אף כאשר מוגשת לביהמ"ש התנגדות לביצועו יקבע ההליך לדיון תוך מספר ימים ותבחן אך ורק שאלת חוקיות המבנה ולחילופין, שאלת סיום הבניה ואכלוס המבנה.

    שאלות רבות נדונו בעניין צווים אלו במסגרת פסקי הדין ובכללם, מתי מוגדר מבנה כמבנה מוגמר המתאים לאיכלוס? האם מבנה הכולל קירות וגג הינו מבנה גמור? האם עליו להיות גם מרוצף? מה לגבי חיבור למערכות האינסטלציה? חיבור מעקות ועוד כיוצ"ב. בפסק הדין המכונן בנושא ר"ע 1/84 אברהם דוויק ואח' נ' ראש העיר ירושלים נקבע: 

    "איכלוס" לעניין זה הוא איכלוס, שמתאים למבנה שבו מדובר..."

    בהתאם לפסק דין זה יש לבחון מה תכליתו של המבנה והאם אכן ניתן להתייחס אליו כאל מבנה הבנוי באופן מספק למטרה שלשמה נועד הוא כאשר ברור שלא דומה לול תרנגולות למבנה המיועד למגורים מבחינת רמת הגימור הנדרשת בו. 

    יצוין כי מעבר לדרישות המהותיות המהוות את הבסיס להוצאת הצו, ישנם מספר לא מבוטל של תנאים פרוצדורליים אשר על הועדה לעמוד בהם כתנאי למתן הצו ולעיתים, אי עמידה בתנאים אלו, תביא לביטולו.
    בית המשפט הדן בבקשה לביטול הצו, יברור ויבחן אך את הטענות הרלוונטיות להליך זה ובהתאם לטענות המבקש ישקול האם אכן יש לבטל את הצו אם לאו.
    משכך, מקום בו הוצא צו מנהלי כנגד מבנה יש לפנות מידית לגורם משפטי המתמחה בתחום ומכיר על בוריו את ההליך המנהלי ואת העילות אשר יש בהן להביא לביטול הצו הן מבחינה פרוצדוראלית והן מבחינה מהותית וזאת במטרה להביא לסיכול ביצוע ההליך המנהלי ולכל הפחות לעכב את ביצועו המידי.
    קלינגר יכולה לסייע גם בחוות דעת תכנוניות,קונסטרוקטביות ואחרות שתגביר את הסכוי לבטול ו/או עקטוב צוו ההריסה המנהלי.
    שרות זה נותן המשרד גם למשרדי עורכי דין אחרים.
    קיבלת צו הריסה ?
    פנה עוד היום לקלינגר:
    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     
    השירות בפריסה כלל ארצית
    טל': 03-6990132

    פקס: 6990134 - 03
    נייד- בן קלינגר 0523-888813
    www.klinger.co.il
    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום חמישי, 5/7/18, 23:11

     קיבלת צו הריסה ? זאת איננה "גזירה משמיים" - בעזרת ייעוץ וליווי נכון תוכל לצאת מזה 

     מאת בנימין קלינגר מומחה ברישוי עסקים והתרי בנייה.   [ 05/07/2018 ] 

     מילים במאמר: 400   [ נצפה 3223 פעמים ]


       

     טיפול בעבירות בנייה

      
      

     ביטול צווי הריסה,הכשרת חריגות בנייה וקלינגר התרי בנייה.עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

      

      

      

      

     נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

       " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

      

     • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
     • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
     • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

      

      

     המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג ללא היתר, פיצול דירות ועוד…

      

      

     לשיחת יעוץ ראשונית ללא תשלום וללא שום התחייבות מצדכם, 
     צרו עמנו קשר לטלפון 03-6990132


     ''

     כמומחה בתחום התכנון והבנייה ומנהלה של קלינגר רישוי עסקים והיתרי בנייה, המתמחה מזה שנים בטיפול בבנייה ללא היתר, אנו ממליצים ללכת בדרך המלך ולקבל היתר בנייה, וכן,לבצע את עבודות הבנייה כדין. כמו שנאמר הרבה בבית המשפט, מדובר בחוק התכנון והבנייה ולא בחוק הבנייה והתכנון.

      

     פעמים רבות אדם בונה ללא היתר בתום לב. לא פעם מגיעים אלינו לקוחות שביצעו תיקון לגג, החליפו חלק ממנו וקבלו צו הריסה. כמו כן, ישנם כאלה שבנו פרגולה, סגרו מרפסת בבנייה קלה וכדומה. כמובן, לא מעט פונים אלינו, מאחר ובנו מבנים שלמים ללא הייתר כולל בנייה על גגות, חלוקת דירות והסבת מבנים חקלאיים לאכסנה, מיפעלים ו/או מגורים. לא מעט אנשים חוששים או נכשלים מן המורכבות מול הבירוקרטיה.

      

     רבות מתגלה הבנייה על ידי הלשנה/תלונה למחלקת הפיקוח על הבנייה ו/או המוקד העירוני. חלק מההלשנות נובעות מצרות עין של אחרים, בשל סיכסוך עם וועד הבית, שכן או אפילו קבלן מבצע.

     פונים ומגיעים אלינו בד"כ כששומעים מפה לאוזן ובעקבות פרסומים אשר נתגלתה אצלהם בנייה ללא היתר. 

     פונים אלינו בכל מיני שלבים של מצוקה. ישנם שפונים כאשר מפקחי הבנייה מבקשים להיכנס לנכס ומשאירים מכתב. אנו ממליצים לפנות כבר בשלב זה, מכייון שבהתנהלות נכונה, ברוב המקרים, ניתן למנוע את ביקורם. חשוב לעשות זאת בצורה נבונה מבלי לפגוע בעבודתם וכבודם של עובדי הרשויות.

      

     כמובן שצריך נסיון רב בעבודה והתנהלות מול מפקחי הבנייה תוך הכרות עם החוקים והנהלים.

     במידה ולא מתגלה העבירה, כנראה שלא יתקבל  צו הפסקת עבודה,לא צו הריסה וגם לא כתב אישום.

     אנו יודעים גם לבדוק את זכויות הבניה ואת האפשרות לקבלת היתר בנייה או היתר לשימוש חורג בדיעבד.

      העבירה על בנייה ללא היתר, מתיישנת לאחר כ- 5 שנים, ואז, ברוב המקרים, כבר לא ניתן לדרוש הריסה. חשוב לציין שעל שימוש שלא עפ"י היתר, לא מתקיימת התישנות וזוהי מדובר בעבירה מתמשכת.

      

     לצו הריסה חייבים להתייחס ברצינות רבה וללא דיחוי. לרוב, בעזרת חוות דעת מומחים שלנו, ניתן לשכנע את השופט לבטל/לעכב  את צו ההריסה. 

      

     בעזרת ייצוג משפטי נכון, ניתן לעיתים למצוא "פגמים" בצו ולגרום לביטולו.  בנסיבות הנכונות, ניתן אף להגיע להסדרים עם התביעה ועם מחלקת הפקוח על הבניה.

     חשוב גם לבחון את האפשרויות במישור התכנוני. במידה וקיימת היתכנות לקבלת היתר בנייה בדיעבד, הסיכויים לעכוב  צו ההריסה גבוהים ביותר.

      

     לאחרונה, נקבעו מספר שינויים מהותיים בחוק התכנון והבנייה, שלכאורה כובלים את ידיו של בית המשפט למתן ארכות ממושכות.

      

     במידה ויש לך חשש, תתגלה אצלך בנייה בלתי חוקית ו/או קבלת צו הריסה, זימון למסירת גירסה, זימון לבית המשפט וכו', כדאי כי תפנה מוקדם ככל האפשר  למומחה בתחום!

      

     http://www.klinger.co.il/טיפול-בעבירות-בנייה-1

     קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     השירות בפריסה כלל ארצית
     נייד: 3888813 - 052
     טל': 03-6990132
     פקס: 6990134 - 03

      

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום שבת, 23/6/18, 13:09

      לאחרונה מחמירים מאוד הרשויות ובתי המשפט עם בניה ללא היתר. צוי הריסה מוצאים בהמונהם וברובם מסתימים בהריסה עצמית או הריסה ע"י הרשות תוך כדי נזקים והוצאות רבות לבעל הנכס.

       

      עם קבלת צו ההריסה חיבים לשקול הת המהלך הבא. כדאי לפנות למומחה אלינו בעוד מועד!

      לנו הנסיון לסייע לך במקרה וקבלת צו הריסה מנהלי או צו הריסה שיפוטי.

      כן במישור התכנוני והמשפטי.

       

       

      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       
      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132

      פקס: 6990134 - 03
      נייד- בן קלינגר 0523-888813
      www.klinger.co.il

       

      קלינגר דוגמא לביטול צו הריסה:

       

      בע"א
      בית משפט השלום פתח תקווה

      63054-05-16
      13/11/2016

      בפני השופט:
      נחום שטרנליכט 

      - נגד -המבקשים:
      1. מחאמד אבו זאיד
      2. זיאד אלסיד עלא תלאווי

      עו"ד עלא תלאוויהמשיבה:
      הועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז מרכז עפרה אורנשטיין
      עו"ד עפרה אורנשטייןהחלטה

       

       

         
      1. מבוא

      מונחת בפני בקשת המבקשים לביטולו של צו הריסה מנהלי, אשר הוצא ע"י יו"ר המשיבה ביום 25.5.16 (להלן- צו ההריסה). צו ההריסה הוצא ביחס לבנייה במקרקעין הידועים כחלקה 63 בגוש 8867, והנמצאים בכפר קאסם (להלן – המקרקעין).

       

      המבקשים הם בעלי הזכויות במקרקעין. לטענת המבקשים, כאשר רכשו את הזכויות במקרקעין, היה שם משטח מביטון. המבקשים הקימו על משטח ביטון זה סככה (להלן – הסככה). הקמת הסככה הסתיימה בחודש מרץ 2016. ביום 25.5.16 הוצא צו ההריסה ביחס לבניה זו. צו ההריסה הוצא ע"י יו"ר המשיבה, לאחר שיו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה נמנע מהוצאת צו שכזה.

       

      לטענת המבקשים, במתן צו ההריסה נפלו מספר פגמים, שבגינם יש לבטל את צו ההריסה, כפי שיפורט להלן:

       

      א.        בניית הסככה הסתיימה למעלה משישים יום לפני מתן צו ההריסה. לפיכך לא ניתן היה להוציא את צו ההריסה;

       

      ב.         צו ההריסה אינו נחוץ לצורך מניעת עובדה מוגמרת, מאחר שבניית הסככה הסתיימה והסככה מוכנה לאיכלוס;

       

      ג.         קיים פגם בהפעלת הסמכות המנהלית ע"י המשיבה, וזאת מחמת שיקולי צדק;

       

      ד.         נימוקים נוספים שיפורטו בהמשך.

       

      1. פירוט טענות המבקשים

      2.1 בניית המבנה הושלמה זה מכבר

      לטענת המבקשים, בניית הסככה הושלמה למעלה מששים יום לפני שהוצא צו ההריסה.

       

      כיום יש לפרש את הוראות החוק בכל הנוגע למועד סיום בנייתו של מבנה כמועד סיום בניית השלד של אותו מבנה. ממועד סיום בניית השלד יש לראות את אותו מבנה כמבנה שבנייתו הסתיימה, "דבר שמשמיט את הקרקע מהוצאת צו הריסה מנהלי". פרשנות זו מתיישבת עם תכלית החקיקה בכל הנוגע להוצאת צווי הריסה מנהליים, אשר נועדו להפסקתן של עבודות בניה, כאשר אלו מצויות בתחילתן. פרשנות אחרת תחטיא את תכלית החקיקה. הדברים מתבקשים לנוכח הוראות חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 101), תשע"ד-2014 (להלן – תיקון 101), שבמסגרתו ניתן פטור מקבלת היתר לביצוען של "עבודות רבות שבעבר היו מחייבים היתר".

       

      2.2 צו הריסה מנהלי נועד למניעת עובדה מוגמרת

      צו הריסה מנהלי נועד למניעת יצירת עובדה מוגמרת. במקרה דנן הסתיימה בניית הסככה, ועל כן שוב לא קיים הטעם של מניעת יצירת עובדה מוגמרת. לכן אין במתן צו ההריסה כדי להשיג את התכלית לשמה נועדה הסמכות למתן צווי הריסה מנהליים.

       

      בהקשר זה נטען על ידי המבקשים, כי לאחר מתן צו ההריסה לא בוצעו עבודות נוספות במקום.

       

      2.3 שיקולי צדק

      על הרשות היה להפעיל את סמכותה בהוצאת צו ההריסה המנהלי, אם בכלל, בעת שהחל ביצוע עבודות הבניה ולא להמתין עד לסיום העבודות ורק אז להוציא את הצו.

       

      בטרם הוצא צו ההריסה היה מקום לקיים שימוע למבקשים. אילו אכן היה מתקיים שימוע, היו העובדות מתבררות לאשורן, וצו ההריסה לא היה מוצא. זכות הטיעון קיימת גם במקום בו היא לא נקבעה מפורשות בחיקוק. אי קיומו של שימוע עובר להוצאתו של צו ההריסה מהווה פגיעה קשה בזכות יסוד של המבקשים. הדבר מלמד על התנהלות חסרת תום לב של המשיבה.

       

      המשיבה פועלת במקרה זו תוך ביצוע אכיפה בררנית וסלקטיבית בכל הנוגע לעבירות בניה באזור. קיימים באזור מאות מבנים, אשר נבנו ללא היתר, ומשמשים לשימושים מסחריים שונים. לא ברור מדוע בחרה המשיבה לפעול דווקא נגד המבקשים. טענות אלו בדבר אכיפה בררנית רלוונטיות גם במקרה זה, למרות שכאן מדובר בהפעלת סמכות מנהלית.

       

      הוצאת צו הריסה מנהלי היא בבחינת חריג, שיש לעשות בו שימוש רק כאשר מדובר בבניה הגורמת נזק ממשי לציבור. על הרשות בהוציאה צו הריסה מנהלי להפעיל סמכות זו באופן מידתי.

       

      2.4 הפעלת הסמכות ע"י יו"ר הוועדה המחוזית

      המקרקעין מצויים במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ובניה "קסם". לפיכך בטרם הוצא צו ההריסה היה על יו"ר המשיבה לפנות ליו"ר הוועדה המקומית בדרישה להוצאת צו הריסה. ככל שיו"ר הוועדה המקומית לא היה ממלא אחר דרישה זו היה רשאי יו"ר המשיבה להוציא את צו ההריסה.

       

      לא ברור, מדוע יו"ר הוועדה המקומית לא הוציא צו הריסה. יש לבדוק זאת.

       

      1. טענות המשיבה

      הסככה בנויה במקרקעין, שייעודם התכנוני הוא לשימוש חקלאי.

       

      ביום 19.4.16 בעת עריכת בדיקה למתן הרשאת חשמל למבנים מסוימים גילה מפקח של היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובניה מבנה, הכולל גג אסכורית ורצפת ביטון בשטח כולל של 1,170 מ"ר במקרקעין. המדובר בסככה, שביחס אליה הוצא צו ההריסה. הסככה נבנתה ללא היתר, כאשר בתוכה הושאר על כנו מחסן לכלים חקלאיים בשטח של 20 מ"ר, שלגביו ניתן היתר בינואר 2013.

       

      בעת שהמפקח ביקר במקום טרם הושלמה בניית הסככה, הקיר הדרומי טרם הושלם ולא הותקנה בו דלת. בתוך הסככה לא הסתיימו עבודות הבניה וחומרי בניה היו מפוזרים על הרצפה.

       

      ביום 21.4.16 הוצא צו הפסקה מנהלי, שהופר. בניית הקיר הדרומי של הסככה הושלמה והותקנה בה דלת לאחר הוצאת צו ההפסקה המנהלי.

       

      ביום 18.5.16 נשלחו ע"י המשיבה הוראות ליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה "קסם" להוציא בתוך 7 ימים צו הריסה מנהלי ביחס לסככה. ביום 22.5.16 השיב יו"ר הוועדה המקומית, כי התיק מצוי בטיפול המשיבה, ולכן טוב שימשיך להיות מטופל כך. ביום 25.5.16 הודיע ראש עיריית כפר-קאסם על התנגדותו להריסה. בנסיבות אלו פעל יו"ר המשיבה, והוציא את צו ההריסה ביום 25.5.16.

       

      צו ההריסה הודבק ע"י המפקח על הסככה ביום 26.5.16. גם אז הבחין המפקח, שעבודות הבניה בסככה טרם הושלמו, והסככה טרם אוכלסה.

       

      למבקש 1 אין כל זיקה משפטית לסככה. הבעלים של המקרקעין היה ג'אבר עלי אבו ג'אבר, הוא מכר אותם בשנת 2013 למבקש 2 ולאדם נוסף.

       

      המשיבה נקטה בכל הפעולות החוקיות הדרושות בטרם הוצא צו ההריסה.

       

      בהתאם להוראות סעיף 238א(ח) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק), לא יבטל בית המשפט צו הריסה מנהלי, אלא אם התברר שהבניה ביחס אליה הוצא הצו בוצעה כדין או שהצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. אין חולק שהסככה נבנתה ללא היתר. אין חולק, כי מדובר בבניה טרייה המצויה בראשיתה. אין חולק, כי הסככה טרם אוכלסה, וצו ההריסה נחוץ לשם מניעת השלמת הבניה והאיכלוס ויצירת עובדה מוגמרת.

       

      העילות לביטול צו הריסה מנהלי הינן עילות מצומצמות וצרות בהיקפן. במקרה דנן לא התקיימו עילות אלו. בניית הסככה לא הסתיימה בעת מתן צו ההריסה. הבניה אינה תואמת היתר בניה כלשהו.

       

      לא היתה כל חובה לעריכת שימוע כלשהו בטרם הוצאת צו ההריסה. קיומו של שימוע בטרם מתן צו הריסה מנהלי סותרת את תכלית החקיקה בכל הנוגע למתן צווים שכאלו, אשר נועדו לשמש ככלי מהיר ויעיל להתמודדות עם פורעי חוק.

       

      פעילות הרשות באמצעות צו ההריסה נגד הסככה בשונה ממבנים בלתי חוקיים אחרים באזור נבעה מכך שבניית הסככה התגלתה בטרם הושלמה.

       

      1. דיון והכרעה

      בסעיף 238א(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), הוסמכה המשיבה להוציא צו הריסה מנהלי, וכך נקבע שם:

       

      "הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בנין כאמור, רשאי יושב ראש הועדה המקומית לצוות בכתב שהבנין, או אותו חלק ממנו שהוקם או הוחל בהקמתו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, ייהרס, יפורק או יסולק, ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך המציין כי –

      (1)        לפי ידיעתו הוקם הבנין ללא היתר או שהבנין חורג ובמה הוא חורג;

      (2)        לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבנין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר;

      (3)        ביום הגשת התצהיר, אין הבנין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים ימים".

       

      בסעיף 238א(ח) לחוק נקבע:

       

      "לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבניה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

       

      כאמור לעיל, עיקר טענתם של המבקשים נוגעת לעילה השנייה, הקבועה בסעיף 238א(ח) הנ"ל והיא כי צו ההריסה אינו דרוש למניעת עובדה מוגמרת (סעיף 11 לבקשה). טענה מרכזית נוספת של המבקשים היא, כי בניית הסככה הסתיימה במהלך חודש מרץ 2016 (סעיף 5 לבקשה) ולמעלה מ-60 ימים בטרם ניתן צו ההריסה (סעיף 15 לבקשה). הנטל להוכחת הטענות, כי הבניה הושלמה למעלה מ-60 יום לפני הגשת התצהיר, שמכוחו ניתן צו ההריסה המנהלי, וכי צו ההריסה איננו דרוש למניעת עובדה מוגמרת, מוטל – כפי שנקבע בפסיקה – על המבקשים את ביטולו של הצו. בעניין זה ראה האמור ברע"פ 8720/09, אבו רנה נ' יו"ר הועדה המקומית חיפה, ניתן ביום 1.11.09:

       

      "ברי, איפוא, כי הטוען לפגם בהוצאת צו ההריסה המנהלי, עליו הנטל להוכיח את הפגם בצו. במקרה שבפנינו, המערער לא הוכיח, כי הבנייה שבגינה הוצא צו ההריסה נבנתה כדין או כי ביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

       

      בעניינינו, המבקשים לא צרפו בתחילה כל ראיה שהיה בה כדי לשפוך אור על מועד סיום הבניה. ביום 11.7.16, ולאחר מועד הדיון בתיק, שבמסגרתו נפרסו בפני ראיות הצדדים, הגישו המבקשים "בקשה להוספת ראיה נוספת". במסגרת בקשה זו צרפו המבקשים אישור מחברת עדי מרום הנדסה בע"מ – מי שהיתה החברה הקבלנית,  שבנתה את המבנה (להלן – הקבלן) – ובאישור זה נכתב, כי מועד סיום העבודות היה ביום 27.2.16 (להלן – אישור הקבלן). המשיבה, הסכימה לקבל את המסמכים, גם כראיה לתוכנם. בהודעת המשיבה מיום 28.8.16 נאמר: "המשיבה מסכימה להגשת המסמכים ...". בבקשה, שהגישה המשיבה ביום 5.9.16, נאמר ע"י המשיבה: "הח"מ הסכימה להגשת המסמכים ולכך שישמשו ראיה לתוכנם ...". המשיבה הודיעה על ויתורה על קיומו של דיון בעניינן של הראיות הנוספות. המשיבה ויתרה על חקירת  עורך אישור הקבלן אודות האמור באותו אישור. ממילא לא נפרך ולא נסתר האמור באישור הקבלן, ויש לקבל את האמור שם, כי הבנייה הסתיימה ביום 27.2.16, כעובדה מוכחת.

       

      המבקשים עמדו, איפוא, בנטל המוטל עליהם, והוכיחו, כי בניית הסככה הסתיימה למעלה מ-60 יום לפני מתן התצהיר, שמכוחו הוצא צו ההריסה המנהלי.  התצהיר ניתן ביום 2.5.16, בעוד שהבניה הסתיימה 65 יום לפני כן, ביום 27.2.16. במצב דברים זה נפל פגם במתן צו ההריסה המנהלי, ויש להורות על ביטולו.

       

      אמנם הוצג ע"י המבקשים מסמך נוסף מטעם הקבלן. המדובר במסמך מיום 7.7.16, ובו מצויין:

       

      "אנו מאשרים בזאת שהדלת פורקה ממקומה עקב אי תקינות נישלחה (כך במקור – נ"ש) לתיקון וחזרה להתקנה בתאריך 29/4/16".

       

      נראה שאין באישור נוסף זה כדי לגרוע מהאמור באישור הקבלן בדבר מועד סיום בניית הסככה. הורדת דלת לצורך תיקון איננה מצביעה על אי השלמת בנייתו של המבנה.

       

      יצויין, כי המשיבה טוענת, שאישור הקבלן, שהוצג ע"י המבקשים, "לא מעלה ולא מוריד", שכן גם ביום 26.5.16 – מועד הדבקת הצו במקרקעין - נראו במבנה חומרי בנין וכלי עבודה, וברור מהתמונות, שעבודות הבניה עדיין לא הסתיימו (ראה סעיף 5 ל"תגובת המשיבה לבקשה מס' 7" מיום 11.7.16). יש לדחות טענות המשיבה בעניין זה.  עיון בתמונות שהציגה המאשימה  (מוצגים מש/1 ו-מש/2), מלמד כי המבנה עומד על תילו ונראה כי בנייתו הושלמה.

       

      בפסיקה נקבע, כי המועד לסיום הקמת מבנה הוא בסיום השלבים, שמאפשרים אכלוס המבנה באופן סביר כמקובל. בעניין זה ראה האמור בר"ע 1/84, דוויק נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פד"י לח(1) 494, 496:

       

      "הפירוש שיש לתת לסיום בניה לפי סעיף 238א(ח) לחוק - הוא סיום כל השלבים של הבניה שיאפשרו את האיכלוס כמקובל על ידי בני אדם. לא ייתכן לומר על מבנה כי גמור הוא אם עדיין יש בו ערימות של חומר בניה, פתחים חשופים והקירות ללא כוחלה (כך במקור – נ"ש) וממראה עיני ראיתי שאלמלא צו הפסקת עבודת בנין ביום 29.11.83 לגבי אותו מבנה - ייתכן שהמבנה היה נראה היום אחרת - גמור ואולי מושלם. לכך בדיוק כוון המחוקק בהפסקה בנייה בעודה באיבה על ידי צו הריסה המינהלי".

       

      ולענייננו, אמנם, בחלק מהתמונות שהוצגו ע"י המאשימה נראים מספר לוחות מעץ ומעט פסולת ברצפת המבנה. אולם, אין בכך כדי ללמד, כי בניית המבנה טרם הושלמה. לדידי, לכלוך על רצפת הביטון לא מלמד על אי השלמת הבנייה. זאת במיוחד, בשים לב לעובדה, כי אין המדובר במבנה, המיועד למגורים. מדובר בהאנגר לשימוש מסחרי או חקלאי. ממילא ניתן לצפות, כי רצפת המבנה לא תהייה ממורקת מניקיון, וקיומן של שאריות חומרי בניין אין בה כדי לגרוע מאפשרות איכלוס הסככה.


      משמצאנו, כי נפל פגם במתן צו ההריסה, וכי יש להורות על ביטולו, התייתר הצורך לדון ביתר טענות הצדדים.

       

      5.סיכום

      הבקשה מתקבלת.

       

      צו ההריסה שניתן ביום 25.5.16 מבוטל בזאת.

       

      ניתנה היום, י"ב חשוון תשע"ז, 13 נובמבר 2016, בהעדר הצדדים.

       

       

      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132

      פקס: 6990134 - 03
      נייד- בן קלינגר 0523-888813
      www.klinger.co.il
      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום שלישי, 19/6/18, 23:12

       צו הריסה מנהלי הוא צו דורסני המוצא על ידי הועדה המקומית כנגד בנייה המבוצעת ללא היתר. מדובר בהליך מנהלי מהיר המאפשר הריסת המבנה בתוך זמן קצר לאחר הוצאת צו ההריסה המנהלי. לכן  במקרה שקיבלתם צו הריסה מנהלי מומלץ לפעול במהירות האפשרית ולהגיש לבית המשפט בבקשה לביטול צו ההריסה בהתאם לעילות הקבועות בחוק.
        
       חשוב לדעת כי ביצוע צו ההריסה המנהלי ניתן לביצוע תוך 24 שעות ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד מתן הצו או המועד בו דחה בית המשפט את הבקשה לביטולו.

       חשוב להדגיש כי העילות לביטול צו הריסה מנהלי הנן עילות מצומצמות ולעיתים הגשת בקשה לביטול הצו על-ידי מי שאינו מתמחה בתחום עשויה להביא לדחייתה. במסגרת הבקשה אין רלוונטיות לשיקולים סוציאליים כגון שמדובר בדירת מגורים. גם אין רלוונטיות לטענה שהיה צורך דחוף להחליף את הגג משום שהוא עמד להתמוטט או שחדרו דרכו מי גשמים או כי הוא היה מסוכן משום שהיה עשוי מאסבסט.

       מה תכליתו של צו ההריסה המנהלי?

       צו הריסה מנהלי הינו אמצעי דרסטי וקיצוני, שנועד להעניק לרשויות הממונות על אכיפת דיני התכנון והבנייה אמצעי יעיל ומהיר במלחמתן נגד נגע הבנייה הבלתי חוקית. מטרת ההליך הוא לתת אפשרות להפעיל סמכות הריסה של בנייה חדשה שנבנית או נבנתה ללא היתר במהירות וביעילות, על מנת למנוע עובדות מוגמרות. המחוקק הגביל את סמכותו של בית המשפט להתערב בהליך מנהלי זה לעילות מצומצמות. 


       מהם ההליכים הננקטים להוצאת צו הריסה מנהלי?

       הוצאת הצו על יסוד תצהיר מהנדס
       במקרים בהם הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בנין רשאי יושב ראש הועדה המקומית להוציא צו הריסה מנהלי. תנאי להוצאת צו הריסה מנהלי הוא שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, המציין כי:
       1. לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר או שהבניין חורג ובמה הוא חורג
       2. לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר מששים ימים לפני יום הגשת התצהיר
       3. ביום הגשת התצהיר, אין הבניין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים ימים
       חשוב לציין כי מתן התצהיר מגובה במסמכים המעידים על הבנייה הבלתי חוקית הכוללים צילומים, תשריט המעיד על הבנייה הבלתי חוקית וכן מבצעים תרשומת של הביקור במקום. 

       הדבקת הצו
       לאחר הוצאת צו ההריסה המנהלי מתבצעת הדבקה של הצו והמסמכים שהיוו בסיס למתן הצו בנכס.


       תוך כמה זמן מבוצע צו הריסה מנהלי?

       ניתן לבצע צו הריסה מנהלי ביחס למבנה שהוקם ללא היתר בתוך 24 שעות ובכל מקרה אחר בתוך 72 שעות ואולם בכל מקרה לא יאוחר מ-30 יום לאחר הוצאת הצו או החלטה הדוחה את הבקשה לביטול הצו.


       תוך כמה זמן ניתן להתנגד לצו הריסה מנהלי?

       בהתאם לחוק יש חובה להגיש בקשה לביטול צו הריסה מנהלי או ביטולו בתוך 3 ימים מהמועד בו נודע למבקש על הוצאת הצו. מאחר וצו ההריסה המנהלי מבוצע בתוך זמן קצר ביותר חשוב להגיש בקשה לביטול צו ההריסה המנהלי לבית המשפט לעניינים מקומיים במהירות האפשרית.


       תוך כמה זמן נקבע דיון בבקשה לביטול צו הריסה מנהלי?

       בהתאם לחוק הדיון בבקשה לביטול או עיכוב צו הריסה מנהלי הינו תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה.


       האם הגשת הבקשה לביטול צו ההריסה מעכבת את ביצועו?

       לא. יש צורך להגיש בקשה לעיכוב צו ההריסה המנלי ובית המשפט רשאי לעכב את צו ההריסה המנהלי לתקופה של עד 15 יום ואולם אם הדיון הוא במעמד הצדדים אזי הוא רשאי להאריכו בתקופות נוספות.


       מהי מסגרת הזמנים הכוללת לביצוע צו הריסה מנהלי?

       סעיף 238א, המקנה את הסמכות להוציא צו הריסה מינהלי, קובע מסגרת זמן נוקשה, שמטרתה לאפשר הריסה מינהלית של בניינים חדשים בלבד, בהליכי בנייה או שבנייתם רק הסתיימה והם אוכלסו לא מכבר.  בשלב הראשון, לפי סעיף 238א(א), אין יושב-ראש הוועדה המקומית רשאי להוציא צו הריסה אלא אם (על-פי התצהיר החתום בידי מהנדס) הקמת הבניין לא נסתיימה, או שהיא נסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר, וכן שהבניין, אם אוכלס, אוכלס לא יותר משלושים ימים לפני יום הגשת התצהיר.  בשלב השני, אם צו ההריסה הוצא בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בסעיף 238א(א), ניתן לבצע את הצו, לפי סעיף 238א(ט), תוך 30 ימים מיום הגשת התצהיר ליושב-ראש הוועדה המקומית.
       כלומר השילוב של שני סעיפים אלה יוצר את מסגרת הזמן להליך של הריסה מינהלית: אין לבצע צו הריסה מינהלי אלא, לכל המאוחר, תוך תקופה של תשעים ימים מיום שנסתיימה הקמת הבניין או אם הבניין אוכלס, תוך תקופה של שישים ימים מיום אכלוס הבניין. 


       מהן העילות להתערבות בית המשפט בצו הריסה מנהלי?

       סמכותו של בית המשפט מצומצמת לעילות הקבועות בסעיף 238 לחוק התכנון והבנייה וכן לעילות מנהליות בנוגע לשיקול דעת הרשות בהוצאת הצו.

       העילות הקבועות בסעיף 238 לחוק התכנון והבנייה

       סעיף 238א (ח) לחוק התכנון והבניה קובע כי : "לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח כי הבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שבצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

       ניתן לבטל את צו ההריסה המנהלי אם הבנייה בוצעה כדין
       במידה והבנייה נעשתה על פי היתר בנייה כדין אזי לא היה מקום בהוצאת צו ההריסה המנהלי. חשוב להדגיש כי החלפת ישן בחדש על פי היתר קיים אינה מהווה בנייה על פי היתר בנייה כדין. כך למשל אם הורסים בנייה קיימת ובונים את אותו מבנה בדיוק לפי ההיתר הישן – אין מדובר בבנייה על פי היתר. כך גם כאשר מחליפים גג קיים בגג חדש מדובר בבנייה המצריכה קבלת היתר בנייה. על פי החוק בנייה חדשה במקום ישנה והרי בניית חדש במקום ישן גם היא הקמת "בניין", על פי סעיף 1 לחוק. גם לעניין סעיף 238א נפסק מפורשות, כי "בנין חורג", כמשמעותו בסעיף 238א (א), כולל גם בניית חדש במקום ישן. ראה: ע"פ (ת"א) 86/1361 ישיל יוסף ואח' נ' מדינת ישראל.

       ניתן לבטל את צו ההריסה המנהלי אם הבנייה אינה טעונה היתר
       במידה והבנייה אינה טעונה היתר בנייה אז לא היה מקום בהוצאת צו ההריסה המנהלי. כך למשל כאשר מדובר בשינויים פנימיים במבנה קיים הרי שככל עבודות כאלה אינן טעונות היתר כגון שיפוץ דירה שאינו כולל שינויים מבניים.

       ניתן לבטל את צו ההריסה אם בצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת?
       על מנת להביא לביטולו של הצו יש צורך להוכיח קיומם של שני תנאים:
       1. הבנייה הסתיימה למעלה מ- 60 יום לאחר הגשת תצהיר המהנדס, שעל בסיסו ניתן הצו. כאשר המבנה אינו מאפשר מגורים. כלומר שחסרים בו חלונות או דלתות לא מדובר בעובדה מוגמרת. לעומת זאת במקרים בהם מדובר בהשלמות זניחות אפשר ויראו את הבנייה כמוגמרת.
       2. המבנה נשוא צו ההריסה מאוכלס תקופה העולה על שלושים יום ממועד הגשת תצהיר המהנדס.
        משרדנו מתמחה בקבלת היתרי בניה ואשורים בדיעבד.

       כחלק מבדיקת תוקפו של צו ההריסה המנהלי נבחן היא בדיקת הפגיעה בציבור מחד, ובמבקש מאידך, אם יבוטל הצו. ככל שהאינטרס הציבורי רב יותר כך ייטה בית המשפט להשאיר את הצו על כנו. היקף הבנייה בה מדובר, מקום הבנייה (שטח פרטי או ציבורי), האם הבנייה ניתנת להכשרה והאם הוגשה בקשה להיתר ובאיזה שלב היא מצויה מהווים שיקולים רלוונטיים לעניין זה.

       ביטול צווי הריסה,הכשרת חריגות בנייה וקלינגר התרי בנייה.עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

        

        

        

        

       נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

         " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להמנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".

        

       • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
       • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הבירוקרטי.
       • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

        

        

       המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג , פיצול דירות ועוד…


        

        קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       השירות בפריסה כלל ארצית
       נייד: 3888813 - 052
       טל': 03-6990132
       פקס: 6990134 - 03
       דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
       www.klinger.co.il

       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום חמישי, 14/6/18, 12:10

        נמאס לך להתמודד עם הרשויות?

        צור קשר ונשמח לסייע בפתרון יצירתי לבעיה שלך!

         

        ''

         

        לפי חוקי התכנון והבניה, כמעט כל שינוי במבנה טעון היתר וכל בניה ללא היתר היא עבירה פלילית שעונשה בצידה. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בהוצאת היתרי בניה ויוכל לסייע לך לאשר תוכניות בקלות ובמהירות.    

                  קבלת היתר בנייה היא הליך ארוך ומתיש. על מנת לקבל את ההיתר תצטרכו להתמודד מול מערכת בירוקרטית לא קלה, כאשר חוסר היכרות עם הנהלים השונים עלול להוביל לכך שתכלו את זמנכם לריק,תוציאו סכומים מבוזבזים ולא תצליחו להשיג את היתר הבניה הדרוש לכם.  

        • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.

         

        קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         

        השירות בפריסה כלל ארצית
        טל': 03-6990132

        פקס: 6990134 - 03
        נייד- בן קלינגר 0523-888813
        www.klinger.co.il

        cafe.themarker.com/user/144603

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום שני, 16/10/17, 11:13

         מסמך המדיניות – וועדת הרצליה

         1. 1.            מבוא ורציונל למסמך המדיניות

         הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה ביקשה לקבוע מדיניות לשם גיבוש סדר עדיפות באכיפתה את עבירות הבניה הנעברות בתחומה, תוך אפיונן וע"י מתן עדיפות למניעת פגיעה בציבור, שמירה על הוראות כל דין ודגש על טיפול בבנייה טרייה.

         קביעת המדיניות, תביא להגברת המודעות בקרב הציבור לחשיבות בקיום החוק, להערכות מוקדמת ומתאימה מצד גורמי האכיפה הפועלים מטעם הוועדה המקומית וליעילות מרבית של פעולות אכיפה אלו.

          

         1. 2.            סדר עדיפות גבוה באכיפה
         • בנייה טרייה
         • בנייה באזור חוף ים (בניית מבנים יבילים מסחריים לתקופת הקיץ – קיוסקים, ברים)
         • בניה/פלישה לשטחים ציבוריים (כולל סלילת דרך, חפירה ושינוי קרקע)
         • בנייה בציר ראשי
         • קרוואן למגורים
         • מכולה/קונטיינר
         • בניה בשטחים המיועדים לתשתיות (קו דלק, רצועות תכנון של הרכבת הקלה, נתיבי ניקוז, קווי מתח גבוה)
         • בנייה בשטחים  חקלאיים
         • שימושים חורגים
         • מערום עפר באתרי בניה
         • הפרת הוראות של הרשות ביחס לשימור המבנים לשימור
         • שינוי חזית בבנין משותף
         • מדרגות חיצוניות
         • סגירת מרפסת
         • תוספות בניה קשיחה או קלה (בכל מפלס) ללא היתר או בסטייה מהיתר
         • הפרת צו בית משפט

          

          


          

         1. 3.            מימוש המדיניות והנחיות עבודה 

         3.1.         מדיניות הפיקוח 

         מערך הפיקוח היזום 

         עבירות בראש סדר העדיפויות לאכיפה בוועדה

         מדד הצלחה להקטנת עבירות/הגברת האכיפה

         דגשים לאופן הטיפול  

         שעות פיקוח לצורך השגת יעד  (שבועי)

         מנגנון ניהול/מעקב/סיוע

         בנייה באזור חוף ים (בניית מבנים יבילים מסחריים לתקופת הקיץ – קיוסקים, ברים)

         בניה/פלישה לשטחים ציבוריים (כולל סלילת דרך, חפירה ושינוי קרקע)

         בנייה בציר ראשי

         גילוי העבירה בהקדם האפשרי והריסה מיידית בידי עובר העבירה או בידי הוועדה

         גילוי העבירה, הוצאת צו הריסה מנהלי בסיוע הלשכה המשפטית. במידה ועובר העבירה הרס – נסגר תיק פיקוח.

         במידה ולא הרס תוך 30 יום , הוועדה הורסת.

         במקרים מתאימים יוגש גם כתב אישום פלילי, למרות ביצוע הריסה בפועל.

         12

         הזנה לקומפלוט והוספת תזכורת ב-OUTLOOK.

          

         קראוון למגורים*

         מכולה/קונטיינר

         גילוי העבירה בהקדם האפשרי והריסה או פינוי מיידים בידי עובר העבירה או בידי הוועדה

          

          

         גילוי העבירה, הוצאת צו הריסה מנהלי בסיוע הלשכה המשפטית, ככל שהתנאים מאפשרים זאת.

         במידה והתנאים אינם מתאימים לצו הריסה מנהלי, החומר יועבר לתביעה שתחליט על הליך האכיפה המתאים.

          

         העתק מהצו לתובע.

         קשר צמוד בין המחלקות אשר עוקבות על ביצוע הצו. 

         קו דלק

         רצועות תכנון של הרכבת הקלה

         נתיבי ניקוז

         קווי מתח גבוה

         גילוי העבירה בהקדם האפשרי והריסה מיידית בידי עובר העבירה או בידי הוועדה

         גילוי העבירה, הוצאת צו הריסה מנהלי בסיוע הלשכה המשפטית. במידה ועובר העבירה הרס – נסגר תיק פיקוח.

         במידה ולא הרס תוך 30 יום , הוועדה הורסת.

         במקרים מתאימים יוגש גם כתב אישום פלילי, למרות ביצוע הריסה בפועל.

         12

         הזנה לקומפלוט והוספת תזכורת ב-OUTLOOK.

         בנייה באזור חקלאי

         מערום עפר באתרי בניה

         ירידה בהיקף התופעה

         גילוי העבירה, הוצאת צו הריסה מנהלי (באמצעות הלשכה המשפטית)/צו הפסקת עבודה מנהלי, שליחת מכתבי התראה רגילים לבעל הנכס ולמבצע העבירה – בגין בניה ללא היתר.

         במידה ואין היענות, אחרי 30 יום מכתב התראה נוסף – לפני נקיטת הליכים משפטיים. 

         15

         הזנה לקומפלוט.

          

          

          

         עבירות בראש סדר העדיפויות לאכיפה בוועדה

         מדד הצלחה להקטנת עבירות/הגברת האכיפה

         דגשים לאופן הטיפול  

         שעות פיקוח לצורך השגת יעד  (שבועי)

         מנגנון ניהול/מעקב/סיוע

         תוספת בניה קשיחה או קלה (בכל מפלס)

         שינוי חזית בבנין משותף

         מדרגות חיצוניות

         סגירת מרפסת

         ירידה בהיקף העבירות,

         עליה במספר בקשות להיתרים

         גילוי העבירה, עצירת העבודות (הוצאת צווי הפסקת עבודה או הגשת כתב אישום על הפרת הצו, כשעבירה התגלתה במהלך בניה. שליחת מכתב התראה לבעל הנכס.

         במידה ואין היענות, אחרי 30 יום מכתב התראה נוסף – לפני נקיטת הליכים משפטיים. 

         העברת החומר לתובע העירוני לטובת הכנת כתב אישום בגין בניה לא חוקית.

         80 שעות

         הזנה לקומפלוט, מקבל של הלשכה המשפטית .

          

         הפרת צו בית משפט

         ירידה במספר צווים מופרים, ועלית ישעור הריסה עצמית ע"י הנאשמים

         מעקב אחר ביצוע צווים, העברת הפרטים למנהל הפיקוח. הוראה למפקח האזורי לבדוק את קיום הצו. במידה והצו קוים/הוצא היתר – המפקח האזורי מוציא דוח הכולל תמונה ללשכה המשפטית, ונסגר תיק הפיקוח.

         במידה והצו לא קוים, המפקח מוציא  דוח ותמונה ומנהל המחלקה מוציא מכתב התראה לנאשם, בגין אי קיום צו ביהמ"ש – לצורך גביית עדות. במידה והנאשם מגיע, נגבית ממנו עדות, והחומר עובר ללשכה המשפטית לצורך הכנת כתב אישום בגין אי קיום צו ביהמ'ש,  הגשת כתב אישום לפי סעיף 210.

         במידה ולא מגיע לגביית עדות, וקיים אישור מסירה בגין שליחת המכתב, חומר הראיות עובר ללשכה המשפטית, הגשת כתב אישום לפי סעיף 210.

         6

         מעקב ע"י מזכירת מחלקת פיקוח בניה וגם על ידי הלשכה המשפטית לגבי מועדי צווי ההריסה.

         הזנה בקומפלוט, עדכון הפרטים לגבי קיום/אי קיום הצו.

         הגדלת מרתף בסטייה מהיתר

         ירידה בהיקף העבירות

         מעקב אחרי הבניין בשלביה השונים, גילוי העבירה, הוצאת צווי הפסקת עבודה (עבירה התגלתה במהלך בניה), שליחת מכתב התראה לבעל הנכס.

         כשבעל הנכס מתייצב – מתן אשפרות להכשיר את העבירה (במידת האפשר). ומידה ואי אפשר להכשיר – הריסת החריגה על ידי מבצע העבירה. במידה ולא הרס, העברת החומר לתובע העירוני לטובת הכנת כתב אישום בגין בניה בסטיה מההיתר.

         12

         הזנה לקומפלוט.

          

         הפרת הוראות של הרשות ביחס לשימור המבנים לשימור

          

          ביצוע ביקורות יזומות,  גילוי העבירה, הוצאת צו הריסה מנהלי (בסיוע הלשכה המשפטית)/צו הפסקת עבודה מנהלי, שליחת מכתבי התראה רגילים לבעל הנכס ולמבצע העבירה – בגין בניה ללא היתר.

         במידה ואין היענות, אחרי 30 יום מכתב התראה נוסף – לפני נקיטת הליכים משפטיים. 

          

          

          

          

          

         3.1.1.    מקרים בהם לא יפתח תיק חקירה – אלה במקרים חריגים באישור/הנחיית התובע העירוני

         ראה סעיף 3.1.2

          

         3.1.2.    עבירות שככלל – אין  עניין לציבור באכיפתם

         • עמודונים, סטופרים, מחסום חשמלי בשטח פרטי המשמש כחנייה בגבולות המגרש.
         • גרילים וכיורים חיצוניים בתוך קווי הבניין בלבד.
         • פיתוח שטח הקרקע : שבילים, אדנית, ספסלים וכו' כולל בניית קירות תומכים עד

         לגובה של 0.5 מ' וללא שינויים במפלס הקרקע.

         • פיתוח שבילי גישה באמצעים קשיחים וברוחב שלא יעלה על 1.5 מ' ובלבד שלא ישונו

         פני השטח, אינם מהווים בסיס לבניית מבנה / הסדרת חנייה וללא שינוי או פגיעה

         בתשתיות תת קרקעיות קיימות.

         • סוככים מתקפלים.
         • מזגנים ביתיים ודודי שמש, למעט בבניינים חדשים בהם נקבע בהיתר מיקומו של

         המזגן ולמעט בחזיתות הפונות לרחוב, ו/או לשטחים ציבוריים פתוחים (גינות,

         • שבילים וכיוצ"ב ובתנאי שלא מהווה מפגע או מטרד לשכנים.
         • התקנת ונטה ללא הבלטה במישור החזית.
         • תריסים וסורגים למעט בחזיתות מסחריות.
         • אדניות שבחזיתות הבניין או בשטח הגג.
         • ארון כלי גינה בחצר נכס, פריק ומחומרים קלים, בשטח של עד 2.5 מ"ר ובגובה עד 2.05 מ'.
         • מעקות בטיחות מכל סוג בגגות צמודים בבעלות הבונה, התואמות לחזית המבנה.
         • שינוי גודל חלון בחזית שאינה קדמית ואינה פונה לרחוב.
         • החלפת ויטרינה ישנה בהיתר, באותן מידות, שאינה מהווה פגיעה אריכטקטונית בחזית הבניין.
         • מפריד שומן תת קרקעיים.
         • שינוי ביתני אשפה כולל שילובם בנישות בצמוד לגדר בהסכמת אגף שאיפ"ה /

         היחידה לאיכות הסביבה.

         • החלפת ישן הקיים בהיתר בחדש מאותו חומר ובאותה צורה שאין בה משום תוספת

         שטח למעט החלפת גג בטון בגג דומה אלא אם כן קיימת חוות דעת הנדסית תומכת

         ותכנון אדריכלי מאושר.

         • גדרות מפרידות מרשת בשטח פרטי כולל ברכוש משותף.
         • דקים בגובה 10 ס"מ ובתנאי שיהיו בשטחיים פרטיים ולא בשטחים ציבוריים
         • מחסני פלסטיק קנויים עד גודל 4 מ"ר, וגובה של 2.2 מטר
         • גני ילדים עד 5 ילדים בשימוש חורג מהיתר

          

          


          

         3.2.        מדיניות התביעה

         3.2.1.    בחינה פרטנית של העניין לציבור בנקיטת הליכי אכיפה

         נקודת המוצא היא שכל עבירה חייבת להיאכף.

         כאשר נדמה מתוך הנתונים שהוצגו בפני התביעה, שמדובר בעבירה קלת ערך (מבחינת היקף הבניה, היעדר פגיעה בציבור), או נעשה ניסיון כן ואמיתי להכשיר את הבניה הבלתי חוקית או לסלק אותה והבנייה הוכשרה או נהרסה/סולקה , אלה המקרים בהם לא מחייב למצות את הדין מול התושבים.

          

         3.2.2.    בחירת אפיק ו/או אפיקי האכיפה המתאימים

         בנושא בחירת האפיק באכיפת החוק קיים הבדל מהותי בין הרצוי למצוי, כאשר מבחינת התביעה, הרצוי הינו נקיטה בהליכים מנהליים. אולם המצוי מונע זאת בשל אילוצים תקציביים, כאשר החוק אינו מאפשר לנקוט בהליכים מסוימים.

         קיים קושי בקביעת אפיק פעולה כללי מבלי לבחון כל מקרה לגופו, בוודאי שלא ניתן לעשות זאת, ובטרם קבלת חומר הראיות של כל מקרה לגופו.

          

         אפיק הפעולה ייקבע או יומלץ בהתאם לנתונים שיוצגו ע"י מחלקת הפיקוח על בניה.

          

         3.2.3.    מדיניות ענישה (מתחמי ענישה על פי תיקון לחוק העונשין 113)

          

         מדיניות ענישה חשובה ורצויה לקביעת מדיניות אחידה בכל הארץ לעבירות באותו החוק, הן מבחינת בתי המשפט הן מטעם התביעה והן מטעם נאשמים. ויחד עם זאת גם כאן ניתקל בצורך בבחינת נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ובפרט נסיבות אישיות של הנאשמים. 

          

         3.3.        דרכי מימוש המדיניות – תכנון

         3.3.1.    נושאים לבחינת הנחיות התכנון ותוכנית המתאר המקומית

           א.       מתן הגדרות ברורות ומדויקות, ומובנות לציבור לגבי תנאי בניית פרגולות (שטח, פרטים ומקום), בשאיפה ליצור סטנדרט אחיד לבניית פרגולות, אשר לא יחייבו היתר.

           ב.       ההתייחסות להריסת מבנים לשימור תקבל את ביטויה בתוכנית השימור, אשר הנמצאת בתכנון.

            ג.        הוראות מפורשות לשמירה על חזית נאה, גם אם בוצעו בה שינויים לא אחידים (למשל, מעקה של מרפסת גם אם אין מרפסת).

         3.3.2.    דגשים לתהליך התכנון והרישוי

         במקרים בהם נוצרת השתלשלות מקרים בצורה תלולה, שבה הרשות המקומית וגם הרשות המשפטית אינן נותנות פתרון ומעבירות את ההכרעה אחת לשנייה, על הרשות המקומית לנסות לפרוץ את הלולאה על ידי מתן הנחיות חד משמעיות.

          

         3.4.        דגשים כלליים

         3.4.1.      אכיפה מוכוונת דרגי השפעה

          

         כתבי אישום יוגשו כנגד בעל הנכס וכן נגד גורמים קשורים (כגון מהנדס שלד, אדריכל, קבלן מבצע) בהתאם לסעיף 208 (א) לחוק.

          

         3.4.2.    הנחיות במקרים של הכשרת עבירות

          

         במידה ובוצעה עבירת בניה ובעל הנכס מגיש בקשה להיתר בדיעבד, בקשתו נבחנת לגופו של ענין . מתן ההיתר או אי מתן היתר אינו מהווה כלי ענישה, ובד בבד מתקיים טיפול משפטי בחשוד בביצוע העבירה במקרים מתאימים.

         וועדת תכנון ובניה של עירית הרצליה משתדלת להמעיט בהפקדת תכניות שמטרתן הכשרת עבירות בניה. 

          

         קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          
         השירות בפריסה כלל ארצית
         טל': 03-6990132

         פקס: 6990134 - 03
         נייד- בן קלינגר 0523-888813
         www.klinger.co.il

         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום שני, 19/6/17, 23:13

          תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי), 
          תש"ע-2010

          רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – צווים

          רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – סדרי דין

          תוכן ענינים

          סעיף 1

          הגדרות

          Go

          2

          סעיף 2

          הגשת הבקשה ומועדה

          Go

          2

          סעיף 3

          דיון בבקשה לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו

          Go

          2

          סעיף 4

          דיון בבקשה להארכת מועד לביצוע צו

          Go

          2

          סעיף 5

          הודעת החלטה

          Go

          3

          סעיף 6

          אי עמידה בתקנות

          Go

          3

          סעיף 7

          בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור

          Go

          3

          סעיף 8

          תחילה

          Go

          3

           

          תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי), 
          תש"ע-2010*

                     בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

          הגדרות

          1.       בתקנות אלה –

                     "בקשה" – בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו או בקשה להארכת מועד לביצוע צו;

                     "בקשה לביטול צו" – בקשה לפי סעיף 238א(ז)(1) לחוק לביטול צו;

                     "בקשה לעיכוב ביצוע צו" – בקשה לפי סעיף 238א(ז)(1) לחוק לעיכוב ביצוע צו;

                     "בקשה להארכת מועד לביצוע צו" – בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת בידי מי שרואה את עצמו נפגע על ידי הצו או בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת בידי מי שהורה על הוצאת הצו;

                     "מועד ביצוע הצו" – המועד האחרון לביצוע הצו לפי סעיף 238א(ט) לחוק או המועד כפי שקבע בית המשפט;

                     "צו" – צו הריסה מינהלי לפי סעיף 238א(א) או (ב1) לחוק.

          הגשת הבקשה ומועדה

          2.       (א)  בקשה –

          (1)   לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת הראשונה, בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו;

          (2)   להארכת מועד לביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת השניה, עד שבעה ימים לפני מועד ביצוע הצו.

                     (ב)  הבקשה תפרט באופן מלא את כל ההליכים המינהליים והמשפטיים, בכל הערכאות, בעניין הבנייה או השימוש שאליהם מתייחס הצו, ויצורפו אליה העתקים של כל הצווים, פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לעניין.

                     (ג)   הבקשה תיתמך בתצהיר לאימות העובדות העומדות בבסיסה; בקשה הכוללת טענות עובדתיות, לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, תיתמך גם בתצהיר של איש המקצוע המטפל בהליך הרישוי, ויצורפו אליו העתקים של כל המסמכים הנוגעים לעניין.

                     (ד)  המבקש ימציא העתק מהבקשה לוועדה המקומית שהיושב ראש שלה נתן את הצו; ואם ניתן הצו לפי סעיף 238א(ב1) – לוועדה המחוזית שהיושב ראש שלה או מי שהוא הסמיכו לכך נתן את הצו.

          דיון בבקשה לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו

          3.       דיון בבקשה לביטול צו או בבקשה לעיכוב ביצוע צו יתקיים, בתוך שבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.

          דיון בבקשה להארכת מועד לביצוע צו

          4.       (א)  בקשה להארכת מועד לביצוע צו תוגש לבית המשפט שדן בבקשה לביטול צו, ככל שהוגשה, ותצורף לה תגובה בכתב של המשיב לבקשה.

                     (ב)  החליט בית המשפט כי הבקשה אינה מצריכה דיון במעמד הצדדים, יכריע בבקשה בהחלטה מנומקת בכתב.

                     (ג)   החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה דיון במעמד הצדדים, יקבע את הדיון, ככל שניתן, בתוך פרק זמן קצר, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.

                     (ד)  הובא לידיעת בית המשפט כי המועד המתוכנן לביצוע הצו בפועל מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (ג), יקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשה, ככל הניתן, באופן שלא יביא לביטול או לדחייה של המועד המתוכנן לביצוע הצו.

          הודעת החלטה

          5.       החלטת בית המשפט בבקשה תומצא לצדדים בדואר או בכל דרך אחרת שיורה בית המשפט; מועד ההמצאה ייחשב כיום קבלת ההחלטה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

          אי-עמידה בתקנות

          6.       בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

          בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור

          7.       התקנות יחולו בשינויים המחויבים, גם על בקשה להארכת מועד לביצוע צו עד למתן פסק דין או החלטה, המוגשת במסגרת ערעור או בקשה למתן רשות ערעור על פסק דין או החלטה הדוחה בקשה.

          תחילה

          8.       תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

          תוספת ראשונה

          (תקנה 2(א)(1))

          ]בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו[

           

          תוספת שניה

          (תקנה 2(א)(2))

          ]בקשה להארכת מועד לביצוע צו [

          י"ג בשבט התש"ע (28 בינואר 2010)                           יעקב נאמן

                                                                                                                שר המשפטים

           

              

           

          טיפול בצווי הריסה

          גם אם קיבלת צו הריסה או צו הפסקת עבודה, יש פתרון לבעייה

          צו הריסה מנהלי וחוק התכנון והבנייה

           

          תכליתו של סעיף 238א לחוק התכנון והבנייה, שמכוחו מוצאים צווי הריסה מינהליים על-ידי ראשי ועדות התכנון והבנייה, הנה מתן מענה מיידי ויעיל למיגורה של תופעת הבנייה הבלתי חוקית, תוך שמירה על שלטון החוק – בכלל, ועל דיני התכנון והבנייה – בפרט.

           

          צווי ההריסה המינהליים נועדו לסלק על-אתר בנייה בלתי חוקית, בעודה בחיתוליה, כדי למנוע קביעת עובדות מוגמרות בשטח. השופטים מתייחסים לצו ההריסה כאחד מהאמצעים החשובים והאפקטיביים שהוקנו לרשויות התכנון לשם אכיפה יעילה של הפרות חוקי התכנון והבנייה, ומיגור עבירות הבנייה באיבן, אשר חיוני להפעילו נוכח מימדיה הנרחבים של הבנייה הבלתי חוקית והצורך לעקור מן השורש תופעה פסולה זו שהייתה לרעה חולה במחוזותינו (רע"פ מלכיאל נ' מדינת ישראל). 

          מהם התנאים להוצאת צו הריסה מנהלי?

          סעיף 238א(א) לחוק קובע, כי תנאי להוצאת צו הריסה מינהלי על-ידי יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובנייה, הנו הגשת תצהיר חתום בידי מהנדס הוועדה המקומית, המציין כי לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר בנייה או בחריגה מהיתר בנייה, כי לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר מששים ימים לפני הגשת התצהיר, וכי ביום הגשת התצהיר הבניין לא מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים יום. כמו כן מורה סעיף 238א(ב) לחוק, כי לא יינתן צו הריסה מינהלי אלא לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

           

          מהן העילות לביטול צו הריסה מנהלי?

           

          העילות לביטולו של צו הריסה מינהלי הנן מצומצמות וצרות בהיקפן. סעיף 238א(ח) לחוק, מתייחס לשתי עילות ביטול:

           

          • אם הבנייה "בוצעה כדין",
          • אם הוכח "שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

           

           

          על-פי הפסיקה, העילה השנייה נבחנת בהתאם לקריטריונים שנקבעו בסעיפים 238א(א)(2) ו-(3) לחוק, כלומר, אם מדובר בבנייה שנסתיימה מעל ששים יום לפני מועד הגשת התצהיר ליו"ר הוועדה המקומית, וכן בבנייה שאוכלסה מעל שלושים יום לפני אותו מועד.

           

          בנוסף לשתי העילות האמורות, נפסק כי לבית-המשפט לעניינים מקומיים סמכות ביקורת והתערבות בצו הריסה מינהלי, אם נפל בו פגם שעניינו העדרו של יסוד מהיסודות החוקיים שיש בהם כדי להקנות לו תוקף.

           

          ההלכה הפסוקה מורה כי בית-המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לבטל צו הריסה מינהלי אם נפלו בו "פגמים חמורים" שיש בהם כדי להביא להצהרה על בטלות הצו מעיקרו. עוד הודגש בפסיקה, כי על-רקע תכליתו של סעיף 238א, עילות הביקורת השיפוטית מצומצמות, ואף "יש להיזהר שלא לשים את הסמכות להוציא צו הריסה מינהלי בסד, באופן שישבש את האפשרות להילחם בבנייה הבלתי חוקית".

           

          בהקשר זה הודגש בפסיקה, כי זכות הקניין, שהנה זכות יסוד חוקתית, נסוגה מפני אינטרס הכלל, שנקבע בדיני התכנון והבנייה, וכי "באיזון שבין זכות הקניין לבין איסור הבנייה בלא היתר, יד האיסור על העליונה".

           

          בית-משפט מוסמך לעכב ביצועו של צו הריסה מינהלי, אף אם לא נפלו בו פגמים המביאים לבטלותו, ואולם לאור תכליתו של הצו יעשה הדבר אך במקרים חריגים ויוצאי דופן. על-רקע התכלית החקיקתית שביסוד סעיף 238א לחוק, נפסק כי צווי הריסה מינהליים, שאין עילה לביטולם, יעוכבו רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, כמו למשל כאשר היתר הבנייה נמצא בהישג יד. 

           


          לסיכום,

           

          בבקשה לביטול צו הריסה מינהלי נקודת המוצא הנה, כי הצו ניתן כדין, וזאת על-רקע חזקת תקינות המעשה המינהלי. על-כן, על העותר כנגד הצו רובץ הנטל להוכיח כי קמה עילה לביטולו. מומלץ לפנות אלינו בהקדם האפשרי לשם קבלת מידע מקצועי.

           

           

          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
           
          השירות בפריסה כלל ארצית
          טל': 03-6990132

          פקס: 6990134 - 03
          נייד- בן קלינגר 0523-888813
          www.klinger.co.il
             

          דרג את התוכן:
           0 תגובות   יום שלישי, 10/1/17, 03:08

           צו הריסה מנהלי הוא צו די דורסני המוצא על ידי הועדה המקומית כנגד בנייה המבוצעת ללא היתר.
           מדובר בהליך מנהלי מהיר המאפשר הריסת המבנה בתוך זמן קצר לאחר הוצאת צו ההריסה המנהלי. לכן  במקרה שקיבלתם צו הריסה מנהלי מומלץ לפעול במהירות האפשרית ולהגיש לבית המשפט בבקשה לביטול צו ההריסה בהתאם לעילות הקבועות בחוק.
            
           חשוב לדעת כי ביצוע צו ההריסה המנהלי ניתן לביצוע תוך 24 שעות ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד מתן הצו או המועד בו דחה בית המשפט את הבקשה לביטולו.

           חשוב להדגיש כי העילות לביטול צו הריסה מנהלי הנן עילות מצומצמות ולעיתים הגשת בקשה לביטול הצו על-ידי מי שאינו מתמחה בתחום עשויה להביא לדחייתה. במסגרת הבקשה אין רלוונטיות לשיקולים סוציאליים כגון שמדובר בדירת מגורים. גם אין רלוונטיות לטענה שהיה צורך דחוף להחליף את הגג משום שהוא עמד להתמוטט או שחדרו דרכו מי גשמים או כי הוא היה מסוכן משום שהיה עשוי מאסבסט.

           מה תכליתו של צו ההריסה המנהלי?

           צו הריסה מנהלי הינו אמצעי דרסטי וקיצוני, שנועד להעניק לרשויות הממונות על אכיפת דיני התכנון והבנייה אמצעי יעיל ומהיר במלחמתן נגד נגע הבנייה הבלתי חוקית. מטרת ההליך הוא לתת אפשרות להפעיל סמכות הריסה של בנייה חדשה שנבנית או נבנתה ללא היתר במהירות וביעילות, על מנת למנוע עובדות מוגמרות. המחוקק הגביל את סמכותו של בית המשפט להתערב בהליך מנהלי זה לעילות מצומצמות.


           מהם ההליכים הננקטים להוצאת צו הריסה מנהלי?

           הוצאת הצו על יסוד תצהיר מהנדס
           במקרים בהם הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בנין רשאי יושב ראש הועדה המקומית להוציא צו הריסה מנהלי. תנאי להוצאת צו הריסה מנהלי הוא שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, המציין כי:
           1. לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר או שהבניין חורג ובמה הוא חורג
           2. לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר מששים ימים לפני יום הגשת התצהיר
           3. ביום הגשת התצהיר, אין הבניין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים ימים
           חשוב לציין כי מתן התצהיר מגובה במסמכים המעידים על הבנייה הבלתי חוקית הכוללים צילומים, תשריט המעיד על הבנייה הבלתי חוקית וכן מבצעים תרשומת של הביקור במקום. 

           הדבקת הצו
           לאחר הוצאת צו ההריסה המנהלי מתבצעת הדבקה של הצו והמסמכים שהיוו בסיס למתן הצו בנכס.


           תוך כמה זמן מבוצע צו הריסה מנהלי?

           ניתן לבצע צו הריסה מנהלי ביחס למבנה שהוקם ללא היתר בתוך 24 שעות ובכל מקרה אחר בתוך 72 שעות ואולם בכל מקרה לא יאוחר מ-30 יום לאחר הוצאת הצו או החלטה הדוחה את הבקשה לביטול הצו.


           תוך כמה זמן ניתן להתנגד לצו הריסה מנהלי?

           בהתאם לחוק יש חובה להגיש בקשה לביטול צו הריסה מנהלי או ביטולו בתוך 3 ימים מהמועד בו נודע למבקש על הוצאת הצו. מאחר וצו ההריסה המנהלי מבוצע בתוך זמן קצר ביותר חשוב להגיש בקשה לביטול צו ההריסה המנהלי לבית המשפט לעניינים מקומיים במהירות האפשרית.


           תוך כמה זמן נקבע דיון בבקשה לביטול צו הריסה מנהלי?

           בהתאם לחוק הדיון בבקשה לביטול או עיכוב צו הריסה מנהלי הינו תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה.


           האם הגשת הבקשה לביטול צו ההריסה מעכבת את ביצועו?

           לא. יש צורך להגיש בקשה לעיכוב צו ההריסה המנהלי ובית המשפט רשאי לעכב את צו ההריסה המנהלי לתקופה של עד 15 יום ואולם אם הדיון הוא במעמד הצדדים אזי הוא רשאי להאריכו בתקופות נוספות.


           מהי מסגרת הזמנים הכוללת לביצוע צו הריסה מנהלי?

           סעיף 238א, המקנה את הסמכות להוציא צו הריסה מינהלי, קובע מסגרת זמן נוקשה, שמטרתה לאפשר הריסה מינהלית של בניינים חדשים בלבד, בהליכי בנייה או שבנייתם רק הסתיימה והם אוכלסו לא מכבר.  בשלב הראשון, לפי סעיף 238א(א), אין יושב-ראש הוועדה המקומית רשאי להוציא צו הריסה אלא אם (על-פי התצהיר החתום בידי מהנדס) הקמת הבניין לא נסתיימה, או שהיא נסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר, וכן שהבניין, אם אוכלס, אוכלס לא יותר משלושים ימים לפני יום הגשת התצהיר.  בשלב השני, אם צו ההריסה הוצא בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בסעיף 238א(א), ניתן לבצע את הצו, לפי סעיף 238א(ט), תוך 30 ימים מיום הגשת התצהיר ליושב-ראש הוועדה המקומית.
           כלומר השילוב של שני סעיפים אלה יוצר את מסגרת הזמן להליך של הריסה מינהלית: אין לבצע צו הריסה מינהלי אלא, לכל המאוחר, תוך תקופה של תשעים ימים מיום שנסתיימה הקמת הבניין או אם הבניין אוכלס, תוך תקופה של שישים ימים מיום אכלוס הבניין.


           מהן העילות להתערבות בית המשפט בצו הריסה מנהלי?

           סמכותו של בית המשפט מצומצמת לעילות הקבועות בסעיף 238 לחוק התכנון והבנייה וכן לעילות מנהליות בנוגע לשיקול דעת הרשות בהוצאת הצו.

           העילות הקבועות בסעיף 238 לחוק התכנון והבנייה

           סעיף 238א (ח) לחוק התכנון והבניה קובע כי : "לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח כי הבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שבצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

           ניתן לבטל את צו ההריסה המנהלי אם הבנייה בוצעה כדין
           במידה והבנייה נעשתה על פי היתר בנייה כדין אזי לא היה מקום בהוצאת צו ההריסה המנהלי. חשוב להדגיש כי החלפת ישן בחדש על פי היתר קיים אינה מהווה בנייה על פי היתר בנייה כדין. כך למשל אם הורסים בנייה קיימת ובונים את אותו מבנה בדיוק לפי ההיתר הישן – אין מדובר בבנייה על פי היתר. כך גם כאשר מחליפים גג קיים בגג חדש מדובר בבנייה המצריכה קבלת היתר בנייה. על פי החוק בנייה חדשה במקום ישנה והרי בניית חדש במקום ישן גם היא הקמת "בניין", על פי סעיף 1 לחוק. גם לעניין סעיף 238א נפסק מפורשות, כי "בנין חורג", כמשמעותו בסעיף 238א (א), כולל גם בניית חדש במקום ישן. ראה: ע"פ (ת"א) 86/1361 ישיל יוסף ואח' נ' מדינת ישראל.

           ניתן לבטל את צו ההריסה המנהלי אם הבנייה אינה טעונה היתר
           במידה והבנייה אינה טעונה היתר בנייה אז לא היה מקום בהוצאת צו ההריסה המנהלי. כך למשל כאשר מדובר בשינויים פנימיים במבנה קיים הרי שככל עבודות כאלה אינן טעונות היתר כגון שיפוץ דירה שאינו כולל שינויים מבניים.
           בחינת האינטרס הציבורי
           כחלק מבדיקת תוקפו של צו ההריסה המנהלי נבחן היא בדיקת הפגיעה בציבור מחד, ובמבקש מאידך, אם יבוטל הצו. ככל שהאינטרס הציבורי רב יותר כך ייטה בית המשפט להשאיר את הצו על כנו. היקף הבנייה בה מדובר, מקום הבנייה (שטח פרטי או ציבורי), האם הבנייה ניתנת להכשרה והאם הוגשה בקשה להיתר ובאיזה שלב היא מצויה מהווים שיקולים רלוונטיים לעניין זה. 


           ניתן לבטל את צו ההריסה אם בצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת?
           על מנת להביא לביטולו של הצו יש צורך להוכיח קיומם של שני תנאים:
           1. הבנייה הסתיימה למעלה מ- 60 יום לאחר הגשת תצהיר המהנדס, שעל בסיסו ניתן הצו. כאשר המבנה אינו מאפשר מגורים. כלומר שחסרים בו חלונות או דלתות לא מדובר בעובדה מוגמרת. לעומת זאת במקרים בהם מדובר בהשלמות זניחות אפשר ויראו את הבנייה כמוגמרת.
           2. המבנה נשוא צו ההריסה מאוכלס תקופה העולה על שלושים יום ממועד הגשת תצהיר המהנדס.
           דוגמה
           מר בנאי הינו בעלים של בית פרטי. באחד הימים הוא בנה חדר נוסף בחצר ביתו לקראת לידת בנו. פקחי העירייה הגיעו לביקור לקראת סוף הבנייה. הם צילמו את פנים המבנה שהיה גמור לחלוטין וכבר היה מרוהט ומחובר לבית אך הם לא צילמו את המבנה מבחוץ שטרם הורכבו בו חלונות.
           בשל עומס במשרדי הפיקוח על הבנייה התעכבו הפקחים בהגשת צו ההריסה המנהלי בשלושים יום. בחלוף שלושים יום הגישו הפקחים ליו"ר הועדה המקומית תצהיר שנחתם על ידם ובו הם מצהירים שהבנייה טרם הושלמה וכי הבניין טרם אוכלס.
           מר בנאי הגיש בקשה לביטול צו ההריסה המנהלי. בבקשתו הוכיח בהסתמך על צילומי הפקחים כי המבנה היה גמור (והרי המבנה לא צולם מבחוץ) וכי הוא מאוכלס למעלה משלושים יום (שהרי כבר במועד ביקור הפקחים הנכס היה מרוהט והתצהיר הוגש ליו"ר הועדה המקומית 30 יום לאחר מכן) לפיכך בוטל צו ההריסה המנהלי.

           עילות מנהליות
           ניתן לתקוף את צו ההריסה המנהלי בטענות ועילות המבוססות על המשפט המינהלי כנגד שיקול הדעת המינהלי שהביא להחלטה להוציא את הצו, אך זאת בהיקף מצומצם ורק אם מדובר בפגמים חמורים אשר עושים את הצו לבטל מעיקרו: "כאשר הטענה היא טענה של חוסר סמכות או כאשר מדובר בפגם חמור שתוצאתו היא בטלות מעיקרא של הצו".

           לעניין אופן הפעלת שיקול הדעת - הרי שהבסיס לכך הוא תשתית עובדתית: שעמדה בפני הרשת בעת הוצאת צו ההריסה המנהלי - "רשות מנהלית סבירה, כמו כל אדם סביר, לא תקבל החלטה אלא על יסוד תשתית של עובדות. כך לגבי ההחלטה אם יש לרשות סמכות במקרה מסויים; כך לגבי החלטה אם נתקיימו במקרה זה התנאים המחייבים את הרשות, או מרשים לה, להפעיל את הסמכות; וכך לגבי ההחלטה כיצד להפעיל באותו מקרה את שיקול הדעת שהחוק העניק לה... אכן, שיקול הדעת הוא חופש לבחור בין אפשרויות שונות, אך אין הוא חופש מוחלט. שיקול דעת אינו קפריזה. רשות מינהלית שמפעילה את שיקול הדעת שלה ללא בירור העובדות הנוגעות לעניין...אינה מפעילה שיקול דעת כנדרש בחוק. במקרה כזה ניתן לומר על הרשות כי היא פועלת בשרירות. שרירות היא סוג של שחיתות. יש בה חומרה קיצונית. היא עילה לפסול כל החלטה מינהלית".

           לאחר סיכום,

           קיבלתם צו הריסה? ככל שתמהר לפעול כנגדו כך גדלים הסיכויים שתוכל לבטלו. למרות שמדובר בענישה מנהלתית, בתי-המשפט מגבילים לעיתים את הרשויות המקומיות.

           צו הריסה מנהלי המוצא על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בעקבות בניה בלתי חוקית מהווה, בדרך כלל, מכה לא קטנה לבעלי המבנה. הדבר גורר תוצאות קשות אף יותר כאשר לצו נלווה גם כתב אישום (שהרי המדובר גם בעבירה פלילית). במהלך השנים האחרונות הרחיבו בתי-המשפט את עילות התקיפה של צווי ההריסה המנהליים. כמו במקרים אחרים משתפרים בדרך כלל הסיכויים לביטול הצו ככל שהטיפול המשפטי מתחיל בשלב מוקדם יותר.
           סמכותו של יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לצוות על הריסת מבנה בתחום שיפוטו מעוגנת בהוראת החוק[1] הקובעת כי
           "הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתוכנית או הוחל בהקמתו של בנין כאמור, רשאי יושב ראש הוועדה המקומית לצוות בכתב שהבנין, או חלק ממנו שהוקם או שהוחל בהקמתו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתוכנית, יהרס, יפורק או יסולק, ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הוועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך, המציין כי - הבניין הוקם ללא היתר או שהבניין חורג ובמה הוא חורג; ושלא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר"
           בבית-המשפט העליון נפסק, תחילה, כי עילות הביקורת השיפוטית של בית-המשפט על צו הריסה מינהלי הן שתיים בלבד - אלו שנקבעו במפורש בחוק[2] והמורות כי
           "לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבניה שבגללה ניתן הצו בוועדה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת"
           יחד עם זאת, בפסיקה מאוחרת[3], הורחב מיתחם עילות הביקורת השיפוטית על צו הריסה מינהלי. כך למשל נקבע כי
           "הכלל הוא שבית-המשפט, המבקר צו הריסה מינהלי, יכבד את לשונו של סעיף 238א ולא יתערב בפגמים שאינם מנויים באותו סעיף... כלל זה כפוף לחריג אחד: שצו ההריסה נפגם בפגם חמור כל כך העושה את הצו בטל מעיקרו"
           יוצא איפוא, כי בהלכה הפסוקה, נקבע, כי קיימות שלוש עילות, לפיהן רשאי בית-המשפט לבטל, על-פי שיקול דעתו, את צו ההריסה המינהלי או להתלות את תוקפו: לפי שתי העילות הקבועות בחוק וכן לפי העילה השלישית - יציר הפסיקה - פגם חמור מאד בצו ההריסה המינהלי עושה אותו בטל מעיקרו (void), קרי: הוא נעדר תוקף מלכתחילה.

           יצויין כי בהלכה הפסוקה, לא נקבעה, במפורש ובאופן ממצה, זהותם האובייקטיבית של הפגמים וכן הנסיבות הקונקרטיות בהן נהפך הפגם לחמור מאד, ועושה את הצו בטל מעיקרו. כל מקרה ידון לגופו ועל רקע נסיבותיו[4]. כך למשל בוטלו, במספר מקרים, צווי הריסה מינהליים, מחמת שניתנו בחוסר סמכות או מאחר שלא הוגש ליושב ראש הועדה המקומית תצהיר כדין[5], לפני שהפעיל את סמכותו והורה על הריסת המבנה. גם חוות-דעתו של מהנדס העיר נדרשת[6] ולא ניתן לוותר עליה.

           במקרה שהיה[7], הגישה הוועדה המקומית נגד בעלי מבנה ונגד המחזיקה בו, בקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה, המתייחסת לסגירת מרפסת בחזית הבניין. בית-המשפט קבע כי צו הריסה ללא הרשעה[8] אינו הליך פלילי, ברם, מידת ההוכחה המוטלת על המבקש סעד, אינה נופלת ממידת ההוכחה המוטלת על התביעה בבואה להוכיח עבירה[9]. הוראות הסעיף הינן יוצאות דופן ומרחיקות לכת ביותר במסגרת הדין. ניתן להטיל על-פיהן צו אשר אדם עשוי להיפגע פגיעה קשה מתוצאותיו מבלי שהועמד לדין בעבירה, בעוד שאילו היה עומד לדין - שהרשעה בו היתה מביאה להטלת הצו - יכול היה לעורר טענות המשמשות מחסום והגנה מלאה כלפי העמדתו לדין, שהוא ההסדר החוקתי הנורמטיבי והרגיל.

           לבית-המשפט מסור שיקול דעת ההולך וגדל ככל שחולף המועד מאז ביצוע העבירה. כך, למשל, הגביל המחוקק בשתיים את העילות לביטול צו הריסה מינהלי, אשר זה מוצא כאשר הבניה עדיין לא הסתיימה; כאשר הורשע אדם על עבירה ובתחילת ההליכים טרם הסתיימה הבניה או שנסתיימה תוך ששה חודשים שלפני תחילת ההליכים ונקבע מתן צו הריסה כחובה, למעט במקרים יוצאי דופן.

           כאשר הורשע אדם בביצוע עבירה בכל מקרה אחר, הותיר המחוקק שקול דעת. במרבית מקרים אלה, די בקיום הבניה הבלתי חוקית כדי שינתן צו ההריסה ונטל השכנוע שלא להעניקו מוטל על הנאשם. ההליך על פי הסעיף האמור חורג מעקרונות המשפט רגילים ועל כן, בהיותו יוצא דופן, דרוש שכנוע והסבר מדוע יחרוג בית-המשפט מההסדר הנורמטיבי הרגיל ויעשה שימוש בשיקול דעתו. לא די בקיומה של הבנייה הבלתי חוקית בלבד כטעם למתן הצו, הנטל למתן הצו רובץ איפוא על מבקשו.

           עוד נקבע, כי כאשר בעבר ביקשה הוועדה המקומית להעמיד לדין את ה"עבריינים", ואלה זוכו מהעבירה תוך קביעה עובדתית מתאימה, נמנעה מהוועדה המקומית האפשרות לטעון שוב כנגד הבניה הבלתי חוקית, אף כאשר נעשה הדבר ללא בקשת הרשעה. זאת, במידה ובמשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסוימת, שהיתה חיונית לתוצאה הסופית, והיא הוכרעה שם, בפירוש או במשתמע. במקרה שכזה, בעלי הדין מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט שני, חרף אי הזהות בין העילות שבשתי התביעות (השתק פלוגתא).
           [1] סעיף 238א'(א) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965
           [2] סעיף 238א' לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965
           [3] רע"פ 5635/93 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ת"א - יפו נ' רפאל עורקבי
           [4] וראו למשל רע"פ 4398/99 הראל נ' מ"י
           [5] בע"פ 6289/02 (מחוזי-י-ם) יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, ירושלים נ' חלמי עבאסי נקבע, בפסק-דין מיום 13/11/02, כי ההסמכה של המהנדסים החתומים על התצהירים נעדרת תוקף, ועל כן, גם צווי ההריסה בטלים מעיקרם
           [6] רע"פ 5171/91 יואל אלראי, ראש עירית נתניה ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה נ' ג'ימי סמיפור ואח', פ"ד מו(1), 380
           [7] ת"פ (בית-המשפט לעניינים מקויים בת"א) 4/87 הוועדה המקומית לתכנון ובנין עיר תל אביב-יפו נ' קרן מרדכי קריתי אגודה עותמנית, תש"ן(2) 514 בפסק-הדין מיום 3/9/89
           [8] סעיף 212 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965
           [9] וראו למשל ב"ש 89/96 (בית-המשפט לעניינים מקומיםי בנתניה) מדינת ישראל נ' בית"ר נתניה, שם נקבע, בפסק-דין מיום 7/3/02, כי לבית המשפט מסור שקול דעת ההולך וגדל ככל שחולף המועד מאז ביצוע העבירה, ויש למעבר הזמן חשיבות ככל שהתקופה בין מועד הבניה לבין מועד נקיטת ההליך המשפטי ארוכה יותר, ללא תגובה וטפול מצד הרשויות, כך יהווה הדבר שקול בפני בית המשפט שלא להענות לבקשה. ככל שהתקופה קצרה יותר, וככל שהיה טפול עקבי ורציף מצד הרשויות המוסמכות בבניה הבלתי חוקית, כך יהווה הדבר שקול בפני בית המשפט להעתר לבקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה. עוד נקבע כי תנאי - בלעדיו אין להפעלתו של סעיף 212 לחוק המניח כתנאי לחלותו את הממצא כי "נעברה עבירה בבנין". לגבי קיומו של התנאי השני בדבר סמכות של בית המשפט להוציא צו הריסה אילו הורשע אדם בגין ביצוע עבירה של בניה ללא היתר, הרי נקבע לא אחת כי בדונו בבקשה עפ"י סעיף 212, שומה על בית המשפט לבדוק בראש ובראשונה אם היה מרשיע את מי שניתן היה להביאו לדין במסגרת הרגילה של ההליכים אילו הובא כך. רק אם תהא תשובתו חיובית, רשאי הוא ליתן צו הריסה בלא הרשעה.

            

           קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
            
           השירות בפריסה כלל ארצית
           טל': 03-6990132

           פקס: 6990134 - 03
           נייד- בן קלינגר 0523-888813
           www.klinger.co.il

           דרג את התוכן:
            0 תגובות   יום ראשון, 10/4/16, 15:32

            ''    צו הריסה מנהלי-יש פתרון!

            צו הריסה מנהלי, מורה נבוכים ...

            הכול על צו הריסה מנהלי וחוק התכנון והבנייה:

             

            תכליתו של סעיף 238א לחוק התכנון והבנייה, שמכוחו מוצאים צווי הריסה מינהליים על-ידי ראשי ועדות התכנון והבנייה, הנה מתן מענה מיידי ויעיל למיגורה של תופעת הבנייה הבלתי חוקית, תוך שמירה על שלטון החוק – בכלל, ועל דיני התכנון והבנייה – בפרט.

             

            צווי ההריסה המינהליים נועדו לסלק על-אתר בנייה בלתי חוקית, בעודה בחיתוליה, כדי למנוע קביעת עובדות מוגמרות בשטח. השופטים מתייחסים לצו ההריסה כאחד מהאמצעים החשובים והאפקטיביים שהוקנו לרשויות התכנון לשם אכיפה יעילה של הפרות חוקי התכנון והבנייה, ומיגור עבירות הבנייה באיבן, אשר חיוני להפעילו נוכח מימדיה הנרחבים של הבנייה הבלתי חוקית והצורך לעקור מן השורש תופעה פסולה זו שהייתה לרעה חולה במחוזותינו (רע"פ מלכיאל נ’ מדינת ישראל).

            מהם התנאים להוצאת צו הריסה מנהלי?

            סעיף 238א(א) לחוק קובע, כי תנאי להוצאת צו הריסה מינהלי על-ידי יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובנייה, הנו הגשת תצהיר חתום בידי מהנדס הוועדה המקומית, המציין כי לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר בנייה או בחריגה מהיתר בנייה, כי לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר מששים ימים לפני הגשת התצהיר, וכי ביום הגשת התצהיר הבניין לא מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים יום. כמו כן מורה סעיף 238א(ב) לחוק, כי לא יינתן צו הריסה מינהלי אלא לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

             

            מהן העילות לביטול צו הריסה מנהלי?

             

            העילות לביטולו של צו הריסה מינהלי הנן מצומצמות וצרות בהיקפן. סעיף 238א(ח) לחוק, מתייחס לשתי עילות ביטול:

             

            • אם הבנייה "בוצעה כדין",
            • אם הוכח "שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

             

             

            על-פי הפסיקה, העילה השנייה נבחנת בהתאם לקריטריונים שנקבעו בסעיפים 238א(א)(2) ו-(3) לחוק, כלומר, אם מדובר בבנייה שנסתיימה מעל ששים יום לפני מועד הגשת התצהיר ליו"ר הוועדה המקומית, וכן בבנייה שאוכלסה מעל שלושים יום לפני אותו מועד.

             

            בנוסף לשתי העילות האמורות, נפסק כי לבית-המשפט לעניינים מקומיים סמכות ביקורת והתערבות בצו הריסה מינהלי, אם נפל בו פגם שעניינו העדרו של יסוד מהיסודות החוקיים שיש בהם כדי להקנות לו תוקף.

             

            ההלכה הפסוקה מורה כי בית-המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לבטל צו הריסה מינהלי אם נפלו בו "פגמים חמורים" שיש בהם כדי להביא להצהרה על בטלות הצו מעיקרו. עוד הודגש בפסיקה, כי על-רקע תכליתו של סעיף 238א, עילות הביקורת השיפוטית מצומצמות, ואף "יש להיזהר שלא לשים את הסמכות להוציא צו הריסה מינהלי בסד, באופן שישבש את האפשרות להילחם בבנייה הבלתי חוקית".

             

            בהקשר זה הודגש בפסיקה, כי זכות הקניין, שהנה זכות יסוד חוקתית, נסוגה מפני אינטרס הכלל, שנקבע בדיני התכנון והבנייה, וכי "באיזון שבין זכות הקניין לבין איסור הבנייה בלא היתר, יד האיסור על העליונה".

             

            בית-משפט מוסמך לעכב ביצועו של צו הריסה מינהלי, אף אם לא נפלו בו פגמים המביאים לבטלותו, ואולם לאור תכליתו של הצו יעשה הדבר אך במקרים חריגים ויוצאי דופן. על-רקע התכלית החקיקתית שביסוד סעיף 238א לחוק, נפסק כי צווי הריסה מינהליים, שאין עילה לביטולם, יעוכבו רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, כמו למשל כאשר היתר הבנייה נמצא בהישג יד. 


            לסיכום,

             

            בבקשה לביטול צו הריסה מינהלי נקודת המוצא הנה, כי הצו ניתן כדין, וזאת על-רקע חזקת תקינות המעשה המינהלי. על-כן, על העותר כנגד הצו רובץ הנטל להוכיח כי קמה עילה לביטולו. מומלץ לפנות אל קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה.

             

            משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
            בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 

             המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
            רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים,
            מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

                 


            ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!

            היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

            חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
            דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
             

            דיווח עפ"יהתקנות החדשות ואישור קונסטרוקטור על בנייה פטורה מהיתר
             
             
             ''
             
             
            קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
             
            השירות בפריסה כלל ארצית
            טל': 03-6990132

            פקס: 6990134 - 03
            נייד- בן קלינגר 0523-888813
            www.klinger.co.il

            דרג את התוכן:
             0 תגובות   יום שבת, 21/11/15, 22:11

             צווים מנהליים בחוק התכנון והבניה 
              224צו הפסקה מינהלי סעיף  226אישור צו הפסקה מינהלי סעיף  צו להריסת תוספות שנבנו לאחר מסירת צו  א231 ההפסקה - סעיף  א238צו הריסה מינהלי סעיף  א157 ניתוק מתשתיות (חשמל טלפון ומים )סעיף 
             3
             הסמכות המנהלית   
              "הסמכות המינהלית נתווספה כדי לאפשר תגובה  על אתר וכדי למנוע קביעת עובדות בהסתמך על כך שההליכים המשפטיים הרגילים דורשים ,לא  אחת ,זמן לא מועט ,וכי גם קיימות דרכים ,שאין  תמיד אפשרות מעשית לחוסמן ,כדי למשוך הליכים  באופן מלאכותי .על כן הוספה ,כאמור ,הסמכות  להורות על פעולה מינהלית ,הבאה למנוע ,על   חנניה  273/86 אתר ,עובדה מוגמרת( ."בר"ע פרץ)
             4
             הסמכות המנהלית   צו ההריסה המינהלי הוא אמצעי אשר נועד לשמש מכשיר  יעיל לאכיפת דיני התכנון והבנייה שהענישה הפלילית על הפרתם נמצאה בלתי מספקת ונטולת כח הרתעה ממשי ,וכדי  למנוע יצירת עובדות מוגמרות בשטח הפוגעות פגיעה קשה  בתכנון  ומקשות על השבת המצב לקדמותו . 
             מטרתה העיקרית של ההריסה המינהלית היא להשיב מצב לקדמותו כדי לסלק את חריגת הבנייה .הצורך באמצעי  ההריסה המינהלית נועד להילחם בעודה באיבה בתופעת עבריינות הבנייה שפשתה בציבור ,ובטרם נוצרו עובדות  מוגמרות בשטח המקשות על החזרת המצב לקדמותו ".. ) יוסף סועאד 1782/03 (רע"פ
             5
             יישום שקול וזהיר של הסמכות 
             "ייחודו של אמצעי זה בכוח שהוא נותן בידי בעל הסמכות להרוס ,ולשנות מצב חדש שנוצר בקניינו הפרטי של אדם בלא מעורבות בית משפט .צעד זה ,מעין 'עשיית דין עצמית  ' של הרשות המוסמכת בקניינו של אדם ,הוא הסדר יוצא דופן  וייחודי בשיטה שבה מרבית הסמכויות והפעולות שניתן  לבצען לצורך החזרת מצב לקדמותו מחייבות מעורבות  .) יוסף סועאד 1782/03 ואישור ערכאה שיפוטית..." (רע"פ
             6
             יישום שקול וזהיר של הסמכות
               לפיכך ,הליך הוצאת של הצו רצוף ערובות וסייגים  מינהליים שייעודם להבטיח כי יישמרו עיקריו של המשפט  - 5584/03 המינהלי לעת פגיעה בקניין הזולת  .(רע"פ מאיר פינטו)  "המחוקק מסר בידי רשויות התכנון והבניה מכשיר רב   עצמה ,צו ההריסה מנהלי ,המאפשר להן לפגוע בקניינו  של אדם ללא צו שיפוטי ובהליך מנהלי גרידא .זו סמכות  מרחיקת לכת שהמופקדים על ביצועה חייבים להישמר  11156/07 ) היטב מפני הפעלתה שלא כדין (ע"א (ים ג'וואד סוויטי)   ...תרופות במקרים של התרשלות במימוש הסמכות 
             ההליך המנהלי    
              בירור קיומה של סמכות  איסוף התשתית העובדתית והערכתה   שקילת השיקולים הרלוונטיים  קבלת החלטה  פרסום וביצוע ההחלטה 
             8
             חזקת תקינות המעשה המנהלי 
             חזקת תקינות המעשה המנהלי - אקט מנהלי ,נהנה  מחזקת תקינות ובהיעדר טענה מפורטת ,חזקת התקינות נותרת בעינה .   סברי חסן  1088/86 רע"פ  אבנר אברהם 80086/01 ע"א  
             9
                 
             צו הפסקה מנהלי  
             10
               הסמכות – 224צו הפסקה מנהלי 
              לחוק מסמיך את יו"ר הועדה המקומית  224סעיף  (ובעייריה גם יו"ר ועדת משנה )או יו"ר ועדה מחוזית    –     או מתכנן המחוז או מהנדס עיר (ואם אין מהנדס עיר מהנדס שהוסמך לכך על ידי יו"ר ועדה מקומית או יו"ר ועדה מחוזית  לצוות בכתב על הפסקת בניה ,אם יש לו  – ) יסוד סביר להניח שהעבודה מתבצעת ללא היתר או  בסטייה מהיתר או מתוכנית  . 
             11
              ? אימתי – 224צו הפסקה מנהלי 
              .היה ליושב ראש הועדה המקומית ,ובעירייה - גם ליושב ראש ועדת 224  המשנה לתכנון ולבניה ,או ליושב ראש הועדה המחוזית או למתכנן המחוז או  למהנדס העיר ,ובאין מהנדס עיר - למהנדס שהוסמך לכך על ידי יושב ראש  הועדה המחוזית או על ידי יושב ראש הועדה המקומית ,ובתחום גן לאומי או  שמורת טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים  ,גם למנהל כמשמעותו בחוק האמור ,יסוד סביר  1998- ואתרי הנצחה ,תשנ"ח להניח כי מבצעים עבודת בניה בלי היתר לפי חוק זה או בסטייה מהיתר או מתכנית ,הרי כל עוד לא הוגש לבית המשפט כתב אישום בדבר העבירה   ,רשאי הוא לצוות בכתב לכל 239שבבניה זאת או בקשה להפסיקה לפי סעיף  לביצוע העבירה ולכל עובד בשירותו של 208אדם הנראה לו אחראי לפי סעיף אותו אדם ,להפסיק מיד את הבניה שנעשתה ללא היתר או בסטייה  מהיתר או מתכנית (להלן - צו הפסקה מנהלי.) 
             12
              ? אימתי – 224צו הפסקה מנהלי 
               – הוצאת צו כאשר מבוצע שימוש חורג  ניתן להוציא צו להפסקת שימוש אסור במקרקעין    – 224 ' במסגרת צו לפי ס  , )בע"מ 1994(  המועצה האזורית חבל אילות 1/98 ) ע"פ (ב"ש   :  ביג מרכזים מסחריים בע"מ  2013/08  וכן ,בש
             13
              ? אימתי – 224צו הפסקה מנהלי 
             נקבע כי :"גם שימוש ללא היתר מקים את הסמכות להוצאת צו    : )עניינו 3( 145 . זאת הואיל וסעיף 224הפסקה מינהלי מכח סעיף "כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות  כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית  ." באים בגדרן של "עבודת בניה 145ואם אמרנו שכל חלקיו של סעיף  ,הרי שגם שימוש במשמע ,לאור  224 בלי היתר "האמורה בסעיף 145 (3".) 
              239אם הוגש כתב אישום או בקשה לפי סעיף  לחוק לא ניתן להוציא צו הפסקה מינהלי.
             14
              ? אימתי – 224צו הפסקה מנהלי כאשר יש היתר ,לא ניתן להוציא צו הפסקה מינהלי ,אלא  יש לדאוג לבטל באופן חוקי את ההיתר. 
              : בלורי בע"מ 80194/02 עפ"א  "הצו שהוציא אדריכל גולן מהווה למעשה ,אם גם לא פורמאלית ,ביטול של היתרי הבניה שבידי המערערת , שעל פיהם בנו .שהרי אין מדובר בצו הפסקה לגבי  כך שאפשר –עבודות שבוצעו בסטייה מהיתר בניה  או בצו המתייחס –להמשיך את העבודות על פי ההיתר לעבודות שכלל לא ניתן להן היתר".
             15
              ? אימתי – 224צו הפסקה מינהלי
             "אין חולק שלמהנדס רשות מקומית (המשמש כמזכיר  (ג )לחוק 20הועדה המקומית לתכנון ולבניה מכוח סעיף התכנון והבניה  אין כל סמכות לבטל היתרי בניה – ) שהוצאו על ידי הועדה המקומית .גם הסמכות לפי סעיף  לחוק התכנון והבניה ,לבטל היתר בניה שהוצא על  216 סמך פרטים כוזבים ,מסורה לוועדה המקומית עצמה ,זו שהוציאה את ההיתר."
             16
               - הבסיס בצו 224צו הפסקה מנהלי  –צו הפסקה מינהלי יפרט בין השאר  ; )את המקרקעין שעליהם הוא חל 1(  )את העובדה שהעבודה או חלק ממנה בוצעה ללא היתר או  2(  בניגוד לתכנית או באיזו מידה יש בהם משום הפרת תנאי  ההיתר ;בוצעה העבודה בניגוד לתכנית ,יפרט הצו את שם  התכנית ,את העבודה שבוצעה בניגוד לה ואת הוראת התכנית  שהופרה;  ; )את החלק שבוצע מתוך העבודה שיש להפסיקה 3(  בדבר הזכות לבקש ביטול הצו ,ואת  236 )את הוראת סעיף 4(  המועד והמקום להגשת הבקשה לביטול הצו. 
             17
              226 -אישור צו הפסקה מנהלי  
              . יום 30תוקף צו הפסקה מינהלי  . הצו פוקע – יום 30אם הצו לא מוגש לאישור בתוך  יש להגיש לבית המשפט בקשה לצרף את הצו לרבות  אישור כי צו ההפסקה המנהלי נמסר ולגבות את הבקשה בתצהיר.
             18
             סיוע משטרת ישראל לאכיפת החוק 
              : לחוק התכנון והבניה 254סעיף  "מי שאינו מקיים צו הפסקה שיפוטי או צו הפסקה  מינהלי ,רשאי שוטר לעצרו ,ללא צו מעצר מבית המשפט  לפקוד הפרוצדורה 28 עד 25 - ו 14 עד 8וסעיפים הפלילית (מעצר וחיפושים )יחולו על מעצר זה ;סמכות זו  אינה גורעת מסמכויות אחרות למעצר לפי כל דין" 
             19
             צו להריסת תוספות שנבנו לאחר צו ההפסקה
             .נמשכו פעולות הבניה בניגוד לצו הפסקה מינהלי  231  בלי היתר לבניה באותו מקום לפי חוק זה ,או בסטיה מהיתר או מתכנית כשיש בה משום סכנת נפשות ,רשאי יושב ראש הועדה המחוזית או יושב ראש הועדה המקומית לצוות על מי שניתן לו צו ההפסקה המינהלי או על מי שהצו היה יכול להינתן לו ,להרוס מה שנבנה אחרי  מתן צו ההפסקה המינהלי ובניגוד לו. 
             .בהעדר ביצוע רשאי יו"ר הועדה להטיל את הביצוע 232  על עובדיו או שליחיו
             20
                  
             צו הריסה מנהלי 
             21
              א238 –צו הריסה מנהלי  .בעל הסמכות צריך לחתום על הצו  עובדות בתצהיר המהנדס   ימים מאכלוס 30 , ימים מיום סיום הבניה 60  חובת התייעצות   נקודות ציון –זיהוי המבנה  העילות לביטול הצו  הרואה עצמו נפגע  +עילות לביטול הצו  עובדה מוגמרת ונטל ההוכחה  הסמכות להאריך את מנין הימים לביצוע הצו 
             22
               הסמכות  –צו הריסה מנהלי
              ) (א  הוקם בנין חורג ,לרבות ללא היתר או בסטייה  מהיתר או מתכנית ,או הוחל בהקמתו של בנין כאמור , רשאי יושב ראש הועדה המקומית לצוות בכתב שהבניין , או אותו חלק ממנו שהוקם או הוחל בהקמתו ללא היתר  או בסטייה מהיתר או מתכנית ,ייהרס ,יפורק או יסולק , ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או  אדריכל ,שאחד מהם הסמיכו לכך ,המציין כי -
             23
             התנאים להוצאת צו הריסה מנהלי לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר או שהבניין .1 חורג ובמה הוא חורג; לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או  .2 שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום  הגשת התצהיר; ביום הגשת התצהיר ,אין הבניין שלגביו מבוקש .3 הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה  עולה על שלושים ימים;  
             24
               ימים 60א  מנין 238 –צו הריסה מנהלי 
              א(א )לחוק התכנון והבניה ,מקנה את 238סעיף  הסמכות להוציא צו הריסה מנהלי ,בלשון מפורשת , לא רק אם הוחל בהקמת בניין והקמתו טרם נסתיימה  , אלא גם אם הבניין כבר הוקם ,ובלבד ,שהקמתו לא   יום לפני שהוגש על כך תצהיר  60 -נסתיימה יותר מ אזולאי בן 5086/97 חתום בידי מהנדס מוסמך (רע"פ חור)
             25
             התנאים להוצאת צו הריסה מנהלי
             חתימה על הצו  הגשת תצהיר אכלוס סיום הבניה חתימה על תצהיר
               ימים 60
               ימים 30
              ?  ימים
                 ?ימים
             26
               סיום עבודות הבניה –צו הריסה מנהלי
             27
               סיום עבודות הבניה –צו הריסה מנהלי
             28
               סיום עבודות הבניה –צו הריסה מנהלי   שיהוי בפעולת הרשות בהוצאת הצו אינו  9930 פוגם בתוקפו של הצו - רע"פ /07, עבאסי נגד מדינת ישראל:   
              "...שיהוי של כארבע שנים בין היום שבו נתגלתה עבירת הבנייה  על ידי פקחי הבנייה לבין מועד הוצאת צו ההריסה המנהלי על ידי  המשיבה אינו פוגם בתוקפו של הצו ולא מקים עילה לביטולו. ..המבחן החיוני להוצאת צו הריסה הוא מניעת יצירת עובדה מוגמרת, ועל כן, כל עוד ישנו חשש למצב כזה, צו הריסה מנהלי  דרוש בכל עת לשם מניעת פעולה כזו בידי מי שהוצא כנגדו הצו" ...
             29
              א - מועד אכלוס 238 –צו הריסה מנהלי
              , גם אם נכס מאוכלס בפועל ,אך הוא אינו ראוי למגורים  לא יחשב האכלוס בפועל כאכלוס לפי החוק ,ע"פ (י-ם  ) ) אבו זהרייה פריד 8622/04 ,כאשר מדובר בסוג מבנה אשר לפי מהותו אינו מתאכלס  התנאי של העדר איכלוס מתקיים תמיד .הסייג הקבוע   )נוצר כדי למנוע נקיטת אמצעים  3() א(א 238בסעיף מנהליים כאשר מדובר בבנין מאוכלס .לא כך הוא כאשר  מדובר בבניה אשר במהותה אינה מתאכלסת (בר"ע  ) אלי רזנאי 230/86 ( /השלמת ייעוד פוטנציאלי 
             30
               מהות העבודות –צו הריסה מנהלי
             31
               מהות העבודות –צו הריסה מנהלי
             32
               מהות העבודות –צו הריסה מנהלי
             33
               מהות העבודות –צו הריסה מנהלי
             34
               מהות העבודות –צו הריסה מנהלי
             35
               שיפוץ ותוספות –צו הריסה מנהלי
               ,... (א) לא יעשה אדם אחד מאלה ... אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית 145  היתר ... :    ) הקמתו של בנין ,הריסתו והקמתו שנית ,כולו או מקצתו ,הוספה לבנין קיים  2(         וכל תיקון בו ,למעט שינוי פנימי בדירה;  
              ניתן להוציא צו הריסה מנהלי גם אם בוצעו שיפוצים  ) (חיפה 539/98  ע"פ – במבנה ישן שנבנה ללא היתר חאלד אחמד מחמיד נ' יו"ר הועדה המחוזית : 
             "בענייננו מדובר במבנה ישן שנבנה ללא היתר. על-כן "השינויים  הפנימיים" שבתוך הבניין אינם יכולים לחסות בהיתר וכזה לא  ניתן בענייננו לבניית הבניין כולו"   
             36
             ביסוס עובדתי מלא ומיהמן
              לא נדרשת ידיעה אישית של מהנדס החותם על התצהיר  די בכך שהמהנדס יודע על הפרטים המפורטים בתצהירו ואין חובה שהפרטים יהיו ידועים לו מידיעתו האישית        . ) קורפלי מרדכי 80173/00 ) (עפ"א (ת"א  מומד 2034/06 אין חובת שימוע טרם הוצאת הצו (רע"פ  שקיר) 
              נסמכים (בד"כ )בעת מימוש  – יו"ר הועדה והמהנדס  הסמכות על דו"ח המפקח והראיות שאסף. המפקח אחראי לביסוס העובדות הנדרשות להוצאת הצו 
             37
             ביסוס עובדתי מלא ומהימן
             38
             ביסוס עובדתי מלא ומיהמן
               "בחקירתו הנגדית ,חזר המבקש בתוקף על הדברים ,וטען כי בתוך המבנה נמצאים חפציו  וחפצי ילדיו ,לרבות המזרונים עליהם הם ישנים ,ארונות ואף מיטה זוגית ,אשר לטענתו  , המפקח נמנע במכוון מלצלמם. ... המפקח אישר כי היו במבנה מזרונים ושמיכות וכי אלו לא צולמו .לטענתו ,בשל מגבלות  זוויות ושמש  . ... בניגוד לתמונות שצילם המפקח את פנים המבנה וסביבתו ,הוא נמנע מלצלם את אותן  ערימות עפר ,שלטענתו היוו את "האקדח המעשן "לכך שהבניה חדשה. ... המפקח צילם לא מעט תמונות ומהתמונות עולה כי הוא ניסה לתעד ולצלם חלקים מהמבנה שיסייעו לתמוך טענתו שהמבנה אינו מאוכלס .ואולם ,עולה מהתמונות שכשם שהן מגלות  טפח ,הן מסתירות טפחיים .כך למשל ,ברור כי המיטה שהיתה במבנה לא צולמה ,כמו גם  שלא צולמו המזרונים ,שאף המפקח העיד כי היו במקום .לא צולם גם חבל הכביסה   לא צולמו ערימות העפר ,שלטענת המפקח היוו את  – שהמפקח העיד על קיומו ,וכאמור הראיה לכך שהבניה חדשה. ... 
             39
             ביסוס עובדתי מלא ומיהמן   אין חובה לצלם תמונות והתמונות נועדו לשמש לראיה ,כראיות  אחרות .ואולם ,כלל הראיה הטובה מחייב שמקום בו נמצא המפקח  בשטח ,כשהוא חמוש במצלמה ,והוא מצלם את המקום ,כי אז יקפיד  ויצלם גם את אותו "אקדח מעשן "שהוא טוען לגביו מאוחר יותר. יתרה מכך ,המפקח נמצא במקום במסגרת חקירה ,ועליו לאסוף  ראיות ,אשר יהיה בהן כדי לבסס מסקנה כלשהי בדבר מועד בנייתו  ואכלוסו של המבנה .אין הוא פטור מלצלם ולאסוף ראיות שתומכות  בגרסתו של המבקש .בנסיבות בהן הוכח כי היו במבנה חפצים  נוספים ,המעידים על אכלוס ,הרי שהיה על המפקח לצלמם ,והעדר  התיעוד המלא פועל בהקשר זה לחובת המשיבה" . 1177 (בב"נ -08-11)  
             חובת התייעצות
              ) א(ב 238סעיף 
              חובת התייעצות עם  – 18ועדה מקומית לפי סעיף  היועץ המשפטי של הרשות       חובת התייעצות עם ראש  – 19ועדה מקומית לפי סעיף  הרשות המקומית שבתחומה מצוי הבניין החורג  חובת התייעצות עם נציג שר המשפטים –ועדה מחוזית  גם אם 19 בועדה המחוזית (ובמרחב ועדה לפי סעיף ראש הרשות)
             תכלית ההתייעצות  "תכלית ההתייעצות היא להבטיח יתר זהירות  בהוצאת צו ההריסה המינהלי ולצמצם את  הסכנה כי ההריסה תבוצע ללא שיקול מתאים  , בהיעדר מידע מספיק בדבר נתונים רלוונטיים או חוסר מודעות מספקת לכלל השיקולים שיש להביאם בחשבון בעת ההחלטה על הוצאת  הצו( "רע"פ סועאד) 
                עזבה נ 'מדינת ישראל 22/89 ע"פ השופט מצא:  ..."במתכונת עריכתה של התייעצות שכזאת מן הדין שיתקיימו שלושה מאפיינים הכרחיים אלה :ראשית ,צריך שהגורמים השותפים  להתייעצות יחליפו דברים זה עם זה (בכתב או בעל-פה )במישרין  ; שנית ,צריך שכל אחד משניהם יהיה ער ומודע לכך ,שמטרת חילופי  הדברים היא קיומה של התייעצות כנדרש בחוק ;ושלישית ,צריך   צו ההריסה …שהמבנה המהווה נושא להתייעצות יהיה מוגדר היטב הוצא בלא שקדמה לכך התייעצות נאותה ,ולפיכך היה נטול תוקף   "…מעיקרא השופט בייסקי: "עם כל הסתייגותי לענין הצורה בה קוימה ההתייעצות ,דעתי היא כי    "…מבחינה עניינית ולגופו של עניין היא לא נפגמה כאן
             43
               זיהוי המבנה –צו הריסה מנהלי
             "צו ההריסה אמור להיות מפורט בשים לב לאופי הבניה  אליה הוא מתייחס .צו ההריסה איננו שבלונה שממלאים בו את פרטי האדם אליו מופנה הצו ותו לא .כך למשל  כאשר ישנו בנין אחד בתוך חלקה מוגדרת ,הרי די  בפירוט קצר של מספר הגוש ,החלקה ואותו בניין פלוני  . במקרים אחרים כאשר צו ההריסה מתייחס לחלק בבניין , בין אם הבניין בנוי כדין ובין אם לאו ,הרי דרישת הפירוט מוגברת יותר ,וכך הוא המצב ככל שהבניה אליה מתייחס צו ההריסה היא מורכבת יותר( ".ע"פ (חי' )חברת גריס גידול בע"מ) 
             44
               זיהוי המבנה –צו הריסה מנהלי 
             זיהוי מבנה באמצעות נקודות ציון אורך ורוחב בעיקר  במקום בו אין רחובות ומספרים הינו הזיהוי המדויק והטוב ביותר ,בפרט בשטחים בהם לא ניתן לזהות מבנים  עלי  1681/04( .באמצעים אחרים לצורך אכיפת החוק  ,) אבו גאנם 1272/04 שעבן ,ב"ש
             45  
               זכות הגישה לערכאות –צו הריסה מנהלי 
              )הרואה עצמו נפגע על ידי צו הריסה מינהלי רשאי 1( ) (ז  לבקש מבית המשפט את ביטולו  , 
              הגשת הבקשה לא תתלה את תקפו של הצו אלא אם כן   נתן בית המשפט צו    בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור במעמד צד אחד  אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות הענין ,ובלבד שתקפו    ימים 15 לא יעלה על  ,  בית המשפט רשאי ,לאחר שקיים דיון במעמד הצדדים  להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות;  
             46
               הרואה עצמו נפגע –צו הריסה מנהלי 
                : בר יוסף 3249/05 ע"פ – " "הרואה עצמו נפגע 
              "קשה להלום ,כי הפתח פתוח לכל אדם ,ותהא זיקתו  לנכס זיקה שאיננה כדין ,ואף המנוגדת לדין ,לבוא בשערי בית המשפט לעניין הצו.
             47
               הרואה עצמו נפגע –צו הריסה מנהלי
             לעניין זה "רואה עצמו נפגע "משמעו ,בעל זכויות כדין   וזכויות כאלה יכול שיהיו - למשל –אשר רואה עצמו נפגע  של בעלי קרקע ,חוכרים ושוכרים ,בעלי נכס שכן שנכס – שלהם עלול להיפגע מהריסה וכיוצא בזה. 
             מקום בו מדובר במבנה הקיים זמן רב ,ובאנשים   משך – אף אם ללא כל זכות שבדין –המתגוררים בו  ,272/08 תקופה ארוכה יש לתת זכות עמידה (רע"פ אמטיראת) 
             48
               עילות לביטול הצו –צו הריסה מנהלי 
              ) (ח  לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת 
             49
               עילות לביטול הצו –צו הריסה מנהלי 
             בית המשפט דן בבקשות לביטול צו הריסה מנהלי   א(ח )לחוק  238בהתאם לעילות הקבועות בסעיף  כלומר אלא אם הוכח לו שהבניה שבגללה ניתן הצו  בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת  עובדה מוגמרת .בית המשפט המבקר צו הריסה  א(ח )ולא יתערב 238 מנהלי ,יכבד את לשונו סעיף  273/86 בפגמים אשר אינם מנויים באותו סעיף (ר"ע פרץ חנניה  .)
               
             50
               עילות לביטול הצו –צו הריסה מנהלי 
             בית המשפט אינו נכנס בנעלי הרשות המנהלית ,והיקף  הביקורת המנהלית מצומצם לדלת אמות הקבועות בחוק  למעט פגמים חמורים העושים את הצו לבטל מעיקרו  " ) עורקבי 5635/93 רג'בי רע"פ 3512/02 (עע"מ  
             51
               עילות לביטול הצו –צו הריסה מנהלי 
              פגם משפטי בעריכת הצו 
             היעדר היסודות החוקיים שיש בהם להקנות תוקף  למסמך המשפטי הנ"ל 
              פגם חמור ההופך את הצו לבטל מעיקרו  
             52
              " "עובדה מוגמרת –צו הריסה מנהלי 
             המשמעות של "עובדה מוגמרת "אינה זהה במובנה  ל"בנייה מוגמרת" ,היא בגדר ביטוי למה שקרוי "עובדות   בן  5086/97 חנניה פרץ רע"פ 273/86 בשטח( "בר"ע חור)
             53
              " "עובדה מוגמרת –צו הריסה מנהלי 
               , א ,הן מבחינת הלשון והן מבחינת התכלית 238סעיף  נועד לקטוע באיבה בניה בלתי חוקית .על מנת  להגשים מטרה זו ועל מנת שזריזים בהפרת החוק לא יצאו נשכרים ,נקבע בסעיף כי הרשות מוסמכת להוציא  צו הריסה מנהלי גם כשהבניין כבר הוקם ואף כשמדובר בבניין שהקמתו "נסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר ."
             54
              " "עובדה מוגמרת –צו הריסה מנהלי 
             המסקנה המתבקשת מכך היא כי בנין העונה לתנאים   אלה ,אין לראותו כ"עובדה מוגמרת ."העובדה שהמבנה שהקים המבקש נמצא בשלבים סופיים של הקמתו אינה יוצרת ,אפוא ,עובדה מוגמרת שהצו אינו   ) בן חור 5086/97 דרוש למניעתה (רע"פ
             55
               עובדה מוגמרת –צו הריסה מנהלי 
             על הטוען כי הבניה מהווה עובדה מוגמרת להביא לצורך  העמידה בנטל הראיה ,ראיות להוכחות טענתו כגון הבאת הקבלן שבנה את המבנה ושביצע את עבודות הגמר ,כדי  - סאלח 1874/01 ) להעיד על מועד סיומן(  .ב"ש (קריות איברהים זבידאת נ 'הועודה)  
             56
               יישום –צו הריסה מנהלי
               אין כל חובה לקיים שימוע לאחראי לבניה במסגרת צו הריסה  מינהלי. מתן זכות שימוע תסכל את מטרתו של צו ההריסה מינהלי לבער בצורה מהירה ויעילה את תופעת הבניה הבלתי חוקית.  2034  (רעפ  / מוחמד שקיר נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון 06 ולבניה ירושלים)   מצוקת דיור של המבקש את ביטולו של צו ההריסה אינה בגדר  העילות להתערבות בג"צ בשיקוליו של יו"ר הועדה בהוצאת צו  654 ההריסה (בג"צ / עלי סולימאן זברגה נ' יו"ר הועדה 88 .)94 )3( 88 המחוזית, תק-על טענות בדבר הזנחה תכנונית או היעדר תכנון אינן מקימות עליה  2553 לביטולו של צו הריסה מינהלי או לעיכוב ביצועו (ע"פ /08  (מחוזי) אבו סנינה נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים); 
             57
               יישום –צו הריסה מנהלי
                א' אין חובה על הרשות לציין במפורש 238 על-פי לשונו של סעיף  כי מילאה אחר התנאים המקדמיים. לרשות  קמה חזקת התקינות    – ומי שטוען שלא נתקיימו התנאים המקדמיים עליו נטל הראייה 1088 רע"פ . / סברי נ' הועדה המקומית הגליל המזרחי 86  ) אין חובה להדביק את התצהיר יחד עם הצו. ע"פ (ירושלים   אלי בלילטי נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה 40092/07 ירושלים   בתצהיר המהנדס אין חובה לכלול מידע על המצב התכנוני וכל  40470 ) תוכניות בהכנה. ע"פ (ים  / אחמד אבו נאב נ' יו"ר 07 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים.   ימים אם יו"ר הועדה המקומית מודיע לפני כן 7 אין צורך להמתין  3122 שאין בכוונתו להוציא הצו המינהלי - רע"פ  / עדאל אבו 08 סרור נגד מ"י. 
             58
               יישום –צו הריסה מנהלי
               , השלמת בנייה ואכלוס לאחר קבלת הצו מהווה חוסר ניקיון כפיים  אשר אינו מאפשר גישה לערכאות לבקשת ביטול צו או עיכובו (ע"פ   1453 ) (חיפה -, אגבאריה נגד מ"י 05-09 
               אין לעכב את ביצועו של צו הריסה מנהלי על-מנת לאפשר לבעליו  של המבנה לקדם הליכי תכנון הנמצאים בראשית דרכם.   1288 רע"פ / נימר נימר נ' יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 04 ירושלים 5205 ברע"פ  / אוהרנסיאן תכפור נ' הועדה המקומית לתכנון 07 ולבניה ירושלים
             59
               סופיות הדיון ותחולה –צו הריסה מנהלי 
             צו הריסה שניתן על ידי בית משפט במסגרת חוק התכנון  והבניה הינו צו שניתן כנגד המבנה עצמו ולא כלפי האדם. 5341  רע"פ   ; - פטמה צלאח נ 'יו"ר הועדה המקומית 06 2215  עע"מ : - שייך 'חליל איברהים עלמי נ 'הו 'המ 'י-ם 08
              "צו הריסה המינהלי מוצא כנגד הבנין החורג או חלקו  ולא כלפי בעלי זכויות במבנה, ולכן החלפת בעלי הדין אינה משנה את מצבו של צו הריסה מנהלי אשר נקבע כי הוצא כדין."   
             60
               סופיות הדיון ותחולה –צו הריסה מנהלי 
              הקמה מחדש של מבנה שנהרס על-פי צו הריסה  8918 מנהלי בג"ץ / סלים אסמעיל חסן נ' ועדת משנה 03 לפיקוח, מועצת תכנון העליונה, המנהל האזרחי: "ההנחה לפיה צו הריסה המוצא מכסה לא רק את המבנה נשוא הצו עצמו, אלא גם כל מבנה נוסף שיוקם ללא היתר באותו מקום לאחר הריסת המבנה המקורי היא פועל יוצא של מדיניות  אכיפת חוק סבירה ומתבקשת בתחום התכנון והבנייה. לא יתכן כי אדם יוכל לחזור  ולבנות מבנה בלתי חוקי על יסודותיו של בנין בלתי חוקי שנהרס קודם לכן על פי צו ההריסה, ויהא צורך לפתוח בכל בנייה כזו בהליך חדש של הוצאת צו הריסה כאשר עבריינות הבנייה בשטח הולכת ומעצימה. ההנחה כי צו הריסה המתייחס למבנה המקורי הבלתי חוקי מתפרש גם על מבנים חדשים שהוקמו על יסודותיו ללא היתר מעוגנת במפורש בדין, והדבר אף מתבקש מאליו. זאת, בכפוף להזדמנות הניתנת לבעל המבנה להראות כי חל בינתיים שינוי נסיבות מהותי המצדיק שלא לבצע שוב את צו ההריסה."  .) לחוק התכנון ביו"ש 39 (בהקשר של סעיף
             61
              –צו הריסה מינהלי  דוגמאות לביטול צווים  
              ביטול צו בשל תיאור  – שלמה בוחבוט 2383/07 ע"פ  חלקי ולא מדויק של המקרקעין   32952 ) בבנ (עכו  ביטול צו בשל  – - יעקוב זקור 10-11 חוסר פרוט בתצהיר של העדר איכלוס ,תוך ציון שתי  החלופות לעניין מצב הבניה ובשל הכנתו ע"י מפקח ולא ע"י מהנדס.   - חב 'אב צור בינוי ופיתוח בע"מ 1636/04 )' בש (נה  ביטול צו ההריסה בשל העדר התייעצות ופגמים בהוצאת הצו (תאריך שגוי בצו ,תיאורי מקרקעין שגויים ,מועדי  הבניה)  
             62
              –צו הריסה מינהלי  דוגמאות לביטול צווים   
             24091 בע"א   ביטול צו עקב העדר – - אבו ג'אמע 04-10 הקפדה על התנאים לנטילת הסמכות על-ידי הועדה  המחוזית  ביטול צו עקב – מוחמד מחמוד דעייף 3454 / 97 רע"פ  התייעצות חסרה .יו"ר הועדה המחוזית לא התייעץ עם  ראש הרשות המקומית בנוסף על ההודעה המתחייבת ליו"ר הועדה המקומית ומעבר להתייעצות עם נציג שר המשפטים בועדה המחוזית   
             63
               מועד לביצוע הצו –צו הריסה מינהלי 
              ) (ט  ) לא יבוצע צו 3()1 בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב הריסה מינהלי אם חלפו שלושים ימים מיום הגשת התצהיר כאמור בסעיף קטן (א) או מיום מתן ההחלטה של בית המשפט הדוחה את  הבקשה לביטול הצו, אם ניתנה החלטה כאמור, הכול לפי המאוחר, ורשאי בית   הימים, אם ראה כי מן 30 המשפט להאריך את תקופת הנכון לעשות כן.  
             64
             המועד לביצוע צו הריסה מנהלי
             חתימה על הצו  הגשת תצהיר אכלוס סיום הבניה
             חתימה על תצהיר
              ביצוע הצו
               ימים 60
               ימים 30
               ימים 30
             65
               מועד לביצוע הצו –צו הריסה מינהלי 
              מניין הימים לביצועו צו הריסה מנהלי לאחר החלטת בית  משפט, הינו מיום מתן ההחלטה בהתאם - הנחיית המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין   
              ) אחמד אבולעפיה נ 'ראש עיריית תל-אביב יפו 305/84 (למרות בג"צ 
             66
             צו הריסה מינהלי הארכת מועד לביצוע הצו
               בצווים המוגבלים בזמן, ניתן להאריך אותם באמצעות בית משפט  בנימוקים הנעוצים במשטרה, כאשר אין סיוע של משטרת ישראל  2373 ) ע"פ (י-ם 9430 / אנס עטון, רע"פ 00  / עתיק רע"פ 08  דוויק 709/09  היעדר יכולת של המשטרה לספק סיוע בביצוע ההריסה בתקופה  המבוקשת מהווה הצדקה להארכת מועד צו מינהלי. בין אם  מנימוקים מבצעיים ובין אם בשל עומס המוטל על המשטרה ע"פ 40278 ) (מחוזי ירושלים  / ד"ר הלוי פח'רי 07
              ) ע"פ (מחוזי-חיפה – ניתן להאריך מועד גם אחרי שפקע הצו   דדו משה נ' עמרם מצנע 1180/00
             67
             תקנות התכנון והבניה   (סדרי דין בבקשות לענין צו הריסה מינהלי)    . הגשת הבקשה ומועדה 2  ) (א  בקשה - (1)  לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו תוגש בכתב לפי  הטופס שבתוספת הראשונה ,בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו; (2)  להארכת מועד לביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת השנייה ,עד שבעה ימים לפני מועד ביצוע  הצו. 
             68
             נקיטה בהליכים מקבילים 
               להפסקת 224 האם אפשר לנקוט גם בצו לפי סעיף  עבודות וגם בצו הריסה מינהלי במקביל?  האם התשובה תשתנה במידה ויצא צו הפסקה מינהלי  שקיימו אותו, ולכן אין צורך בצו הריסה מינהלי?  האם לפני צו הריסה מינהלי, יש לנקוט קודם בצו הפסקה  מינהלי?
             69
             נקיטה בהליכים מקבילים - המשך 
              בית משפט מחוזי מחוז מרכז, השופטת נ. אהד עפ"א   צאלח בלעום נ' הועדה המחוזית מחוז 15398-09-10 מרכז:  "טענת המערער בדבר קיומו של צו הפסקה מינהלי,    דינה – ונוכח כך אין מקום להוצאת צו הריסה מינהלי להידחות מכל וכל.  ". דינו להידחות –  ניסיון המערער לכרוך בין השניים
             70
             הליכים מקבילים - המשך
                "מדובר בשני הליכים נפרדים, צו הפסקה מינהלי הוא  הליך אחד, וצו הריסה מינהלי הוא הליך אחר. לכל אחד מהליכים אלה מטרה שונה, והועדה רשאית  לעשות שימוש בשני ההליכים במקביל או באחד מהם, על פי  שיקול דעתה. אין חובה על הועדה להקדים צו הפסקה מינהלי לצו הריסה מינהלי או להסתפק בצו הפסקה מינהלי משנמצא כי צו ההפסקה מקויים הלכה למעשה."
             71
             נקיטה בהליכים מקבילים
                :  דינה דהן נ 'עירית בית שאן 439/09 עפ"א א לחוק ,הינו סעיף עצמאי ,אשר בין בו כל 238 "סעיף קשר להליך של צו הפסקה מינהלי ,ואין בו צורך ,כי יקדם להליך זה ,של צו הריסה מינהלי הליך אחר".
             72
             בקשה לביטול צו הריסה מנהלי         נדחתה בשלום
             ערעור לבימ"ש המחוזי
             דחייה
             רע"פ לבימ"ש העליון
             דחייה
             בקשת לעיכוב ביצוע (בימ"ש השלום)
             דחייה
             ערעור לבימ"ש המחוזי
             רע"פ לבימ"ש העליון
             בקשה לעיכוב ביצוע בשל נסיבות חדשות
             דחייה
             ערעור לבימ"ש המחוזי
             רע"פ לבימ"ש העליון
             וחוזר חלילה
             בקשה לעיכוב עד להכרעה בערעור
             דחייה
             ערעור לבימ"ש העליון
             דחייה
              ) המעגל השוטה – המעגל החוזר (ואם תרצו 
             בקשה להארכת מועד דיון  /בקשה לביטול  החלטה
             73
             ההליך המנהלי - דגשים   הליך דרסטי מאוד, שיש להקפיד הקפדה יתרה על מילוי  כל הוראות החוק בעניינו כלשונן וכרוחן, לבל יופעל בטעות או בשרירות 
              זהירות מהפיכתו להליך לא יעיל וממושך 
              שימוש מושכל במצבים מתאימים    
             74
                 
              157 ' ס –ניתוק תשתיות
             75
               - הסמכות 157 ' ס –ניתוק תשתיות (ו )ראתה הרשות המאשרת כי בנייתה של יחידת  157  דיור ,מסחר ,שירותים או תעשיה היוותה סטיה מהיתר , רשאית היא להורות לחברה ,למנהל או לספק ,למנוע או  להפסיק מתן חשמל ,שירותי טלפון או מים ,לפי הענין , לאותה יחידה. 
              (ז) זכות ערר תוך חמישה עשר ימים  ועדת הערר תיתן החלטתה בערר בתוך שלושים ימים מיום שהוגש לה ,ולאחר שנתנה הזדמנות לרשות המאשרת להשמיע עמדתה בפניה. 
              
             שימוש בסמכות להורות על ניתוק תשתיות  : ישראל ארצי 1369/01 ) עת"מ (ת"א 
             ניתן לעשות שימוש בסמכות לנתק מבנה מן תשתיות   גם לאחר שאוכלס וגם לגבי בניה שהושלמה תוך  סטייה מהיתר הבניה. 
             שימוש בסנקציה בנסיבות שבהן לא עולות סכנות  בטיחותיות או סכנות לרכוש מן המבנה שנבנה ללא  היתר או בסטייה מהיתר ,צריך להיות שימוש זהיר  מאוד במצב של הפרה קיצונית.
                שימוש בסמכות להורות על ניתוק תשתיות
              : ערר (י-ם )עדאל איוב עדואן 
              "ניתוק תשתיות מהווה נדבך חשוב בשמירה על שלטון  החוק בכל מה שנוגע לחוקי הבניה ,ולפעמים כבמקרה דנן ,אין מנוס מפעולה דרסטית שכזו כדי להעביר מסר ברור לכל מי שבנה בסטייה מהיתר ואת משמעות מעשיו  ואת אחריותו לתוצאה הקשה של ניתוק הבניין  מתשתיות"
             שימוש בסמכות להורות על ניתוק תשתיות 
             ערר (דרום )חברת מ.ל .השקעות ופיתוח בע"מ ניתוק תשתיות הינה סנקציה קיצונית אשר ראוי כי   תופעל רק במקרים קיצוניים תוך שיקול דעת רחב ותוך מתן זכות שימוע לגוף שנפגע
             79
                
             פרסום והמצאה  
             80
               - המצאה 224צו הפסקה מינהלי  224 תקנות התכנון והבניה (המצאת צווים לפי סעיפים  1  1985- לחוק )התשמ"ה 231-ו  .מסירת צווים 1  231 לחוק וצו לפי סעיף 224     על מסירת צו לפי סעיף  לחוק סדר הדין הפלילי 237 לחוק ,יחולו הוראות סעיף  .1982- [נוסח משולב] ,התשמ"ב
             81
               חסד"פ  –המצאת מסמכים  . המצאת מסמכים 237סעיף  ) (א  מסמך שיש להמציאו לאדם לפי חוק זה ,המצאתו  תהיה באחת מאלה:    ; ) - במסירה לידו 1(  - ובאין למצאו במקום מגוריו או במקום עסקו - לידי בן    משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה    שנים ,  - ובתאגיד ובחבר בני-אדם - במסירה במשרדו            הרשום או לידי אדם המורשה כדין לייצגו;
             82
               חסד"פ  –המצאת מסמכים
             (2)  במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם ,התאגיד או חבר בני האדם ,עם אישור מסירה ;בית המשפט רשאי לראות את התאריך שבאישור המסירה כתאריך ההמצאה. (ב )מסירת המסמך לידי סניגור הנאשם ,(זולת אם הודיע   הסניגור לבית המשפט ,תוך חמישה ימים ,כי אין ביכלתו  להביא את המסמך לידיעת הנאשם.)  ) (ג  נוכח בית המשפט כי המצאה לפי סעיף זה לא בוצעה עקב סירוב לקבל את המסמך או המכתב ,או לחתום על אישור המסירה ,רשאי בית המשפט לראות את המסמך כאילו הומצא כדין.
             83
               חסד"פ  –המצאת מסמכים
              ) (ד  נוכח בית המשפט שאי אפשר להמציא את המסמך כאמור בסעיפים קטנים (א )או (ב) ,רשאי הוא להורות על  המצאתו באחת הדרכים האלה: (1)  בהדבקת עותק שלו במקום הנראה לעין בבנין בית המשפט ,וכן בבית שבו ,כידוע ,גר או עסק הנמען לאחרונה; (2)  בפרסום מודעה ברשומות או בעתון יומי; (3)  בכל דרך אחרת שתיראה לו. 
             84
               חסד"פ  –המצאת מסמכים 
             כאשר מיוחסת לנאשמים הפרה של צווים ,יש להוכיח את   45773 (מסירת הצווים לנאשמים מעבר לכל ספק סביר  ) אחוזת הברון 05-11
             לעיתים ידיעה על מתן הצו יכולה להוות תחליף להמצאה  גם אם לא בוצעה המצאה של הצו בדרכים שנקבעו  – בחוק ודי בכך שהוא הגיע למעשה לידיעתו של האיש  עפ"א מרכז  –הנוגע בדבר והוא הפר אותו ביודיעין (45773 ) - אחוזת הברון 05-11
             85
             פגמים בהמצאה של צווים   
              - חיבת הארץ בניה ויזמות בע"מ 504/07 )' חע"מ (אש  זיכוי מעבירה של הפרת צוים עקב המצאה שלא כדין  . הצווים הודבקו על גבי המבנה ונמסרו לנאשם בשיחת  טלפון.  יעל בוכריס- זיכוי מעבירה של  256/06 ) חע"מ (קריות  הפרת צו הפסקה מנהלי עקב המצאה שלא כדין .הצו הודבק על גבי המבנה.   
             86
             פגמים בהמצאה של צווים   
             45773 עפ"א  לא הוכחה  – - אחוזת הברון בע"מ 05-11 כל מסירה של הצו המנהלי למי מן הנאשמים .הצו  השיפוטי נשלח בדואר רשום לבעלים של המקרקעין . השוכרת ומנהלה זוכו מעבירה של הפרת הצו השיפוטי עקב אי מסירה כדין.   
             87
               תחולה ופרסום –צו הריסה מנהלי תחולת הצו:   , (ה )צו הריסה מינהלי יודבק על קיר חיצון של הבנין 238 ובהעדר קיר חיצון - על מקום אחר הנראה לעין  במקרקעין ;בשעת ההדבקה יירשמו בגוף הצו המודבק  היום והשעה של ההדבקה . 
             המועד לביצוע הצו  (ו )צו הריסה מינהלי יהיה ניתן לביצוע -    שעות משעת 24 )אם הוקם בנין ללא היתר - בתום 1( הדבקתו ;  ." שעות משעת הדבקתו 72 )בכל מקרה אחר - בתום

             קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
              
             השירות בפריסה כלל ארצית
             טל': 03-6990132

             פקס: 6990134 - 03
             נייד- בן קלינגר 0523-888813
             www.klinger.co.il

             דרג את התוכן:

              פרופיל

              benklinger
              1. שלח הודעה
              2. אוף ליין
              3. אוף ליין

              ארכיון

              פיד RSS

              הפעילות שלי