כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 8/2009

  1 תגובות   יום שני, 31/8/09, 14:10

  טיפול בצווי הריסה


           

   

  צו הריסה מנהלי וחוק התכנון והבנייה

   

  תכליתו של סעיף 238א לחוק התכנון והבנייה, שמכוחו מוצאים צווי הריסה מינהליים על-ידי ראשי ועדות התכנון והבנייה, הנה מתן מענה מיידי ויעיל למיגורה של תופעת הבנייה הבלתי חוקית, תוך שמירה על שלטון החוק – בכלל, ועל דיני התכנון והבנייה – בפרט.

   

  צווי ההריסה המינהליים נועדו לסלק על-אתר בנייה בלתי חוקית, בעודה בחיתוליה, כדי למנוע קביעת עובדות מוגמרות בשטח. השופטים מתייחסים לצו ההריסה כאחד מהאמצעים החשובים והאפקטיביים שהוקנו לרשויות התכנון לשם אכיפה יעילה של הפרות חוקי התכנון והבנייה, ומיגור עבירות הבנייה באיבן, אשר חיוני להפעילו נוכח מימדיה הנרחבים של הבנייה הבלתי חוקית והצורך לעקור מן השורש תופעה פסולה זו שהייתה לרעה חולה במחוזותינו (רע"פ מלכיאל נ’ מדינת ישראל).

  מהם התנאים להוצאת צו הריסה מנהלי?

  סעיף 238א(א) לחוק קובע, כי תנאי להוצאת צו הריסה מינהלי על-ידי יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובנייה, הנו הגשת תצהיר חתום בידי מהנדס הוועדה המקומית, המציין כי לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר בנייה או בחריגה מהיתר בנייה, כי לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר מששים ימים לפני הגשת התצהיר, וכי ביום הגשת התצהיר הבניין לא מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים יום. כמו כן מורה סעיף 238א(ב) לחוק, כי לא יינתן צו הריסה מינהלי אלא לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

   

  מהן העילות לביטול צו הריסה מנהלי?

   

  העילות לביטולו של צו הריסה מינהלי הנן מצומצמות וצרות בהיקפן. סעיף 238א(ח) לחוק, מתייחס לשתי עילות ביטול:

   

  • אם הבנייה "בוצעה כדין",
  • אם הוכח "שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

   

   

  על-פי הפסיקה, העילה השנייה נבחנת בהתאם לקריטריונים שנקבעו בסעיפים 238א(א)(2) ו-(3) לחוק, כלומר, אם מדובר בבנייה שנסתיימה מעל ששים יום לפני מועד הגשת התצהיר ליו"ר הוועדה המקומית, וכן בבנייה שאוכלסה מעל שלושים יום לפני אותו מועד.

   

  בנוסף לשתי העילות האמורות, נפסק כי לבית-המשפט לעניינים מקומיים סמכות ביקורת והתערבות בצו הריסה מינהלי, אם נפל בו פגם שעניינו העדרו של יסוד מהיסודות החוקיים שיש בהם כדי להקנות לו תוקף.

   

  ההלכה הפסוקה מורה כי בית-המשפט לעניינים מקומיים מוסמך לבטל צו הריסה מינהלי אם נפלו בו "פגמים חמורים" שיש בהם כדי להביא להצהרה על בטלות הצו מעיקרו. עוד הודגש בפסיקה, כי על-רקע תכליתו של סעיף 238א, עילות הביקורת השיפוטית מצומצמות, ואף "יש להיזהר שלא לשים את הסמכות להוציא צו הריסה מינהלי בסד, באופן שישבש את האפשרות להילחם בבנייה הבלתי חוקית".

   

  בהקשר זה הודגש בפסיקה, כי זכות הקניין, שהנה זכות יסוד חוקתית, נסוגה מפני אינטרס הכלל, שנקבע בדיני התכנון והבנייה, וכי "באיזון שבין זכות הקניין לבין איסור הבנייה בלא היתר, יד האיסור על העליונה".

   

  בית-משפט מוסמך לעכב ביצועו של צו הריסה מינהלי, אף אם לא נפלו בו פגמים המביאים לבטלותו, ואולם לאור תכליתו של הצו יעשה הדבר אך במקרים חריגים ויוצאי דופן. על-רקע התכלית החקיקתית שביסוד סעיף 238א לחוק, נפסק כי צווי הריסה מינהליים, שאין עילה לביטולם, יעוכבו רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, כמו למשל כאשר היתר הבנייה נמצא בהישג יד. 

   


  לסיכום,

   

  בבקשה לביטול צו הריסה מינהלי נקודת המוצא הנה, כי הצו ניתן כדין, וזאת על-רקע חזקת תקינות המעשה המינהלי. על-כן, על העותר כנגד הצו רובץ הנטל להוכיח כי קמה עילה לביטולו. מומלץ לפנות אלינו בהקדם האפשרי לשם קבלת מידע מקצועי.

   

   

   

  לאחר סיכום,

  קיבלתם צו הריסה? ככל שתמהר לפעול כנגדו כך גדלים הסיכויים שתוכל לבטלו. למרות שמדובר בענישה מנהלתית, בתי-המשפט מגבילים לעיתים את הרשויות המקומיות.

  צו הריסה מנהלי המוצא על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בעקבות בניה בלתי חוקית מהווה, בדרך כלל, מכה לא קטנה לבעלי המבנה. הדבר גורר תוצאות קשות אף יותר כאשר לצו נלווה גם כתב אישום (שהרי המדובר גם בעבירה פלילית). במהלך השנים האחרונות הרחיבו בתי-המשפט את עילות התקיפה של צווי ההריסה המנהליים. כמו במקרים אחרים משתפרים בדרך כלל הסיכויים לביטול הצו ככל שהטיפול המשפטי מתחיל בשלב מוקדם יותר.
  סמכותו של יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לצוות על הריסת מבנה בתחום שיפוטו מעוגנת בהוראת החוק[1] הקובעת כי
  "הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתוכנית או הוחל בהקמתו של בנין כאמור, רשאי יושב ראש הוועדה המקומית לצוות בכתב שהבנין, או חלק ממנו שהוקם או שהוחל בהקמתו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתוכנית, יהרס, יפורק או יסולק, ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הוועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך, המציין כי - הבניין הוקם ללא היתר או שהבניין חורג ובמה הוא חורג; ושלא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר"
  בבית-המשפט העליון נפסק, תחילה, כי עילות הביקורת השיפוטית של בית-המשפט על צו הריסה מינהלי הן שתיים בלבד - אלו שנקבעו במפורש בחוק[2] והמורות כי
  "לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבניה שבגללה ניתן הצו בוועדה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת"
  יחד עם זאת, בפסיקה מאוחרת[3], הורחב מיתחם עילות הביקורת השיפוטית על צו הריסה מינהלי. כך למשל נקבע כי
  "הכלל הוא שבית-המשפט, המבקר צו הריסה מינהלי, יכבד את לשונו של סעיף 238א ולא יתערב בפגמים שאינם מנויים באותו סעיף... כלל זה כפוף לחריג אחד: שצו ההריסה נפגם בפגם חמור כל כך העושה את הצו בטל מעיקרו"
  יוצא איפוא, כי בהלכה הפסוקה, נקבע, כי קיימות שלוש עילות, לפיהן רשאי בית-המשפט לבטל, על-פי שיקול דעתו, את צו ההריסה המינהלי או להתלות את תוקפו: לפי שתי העילות הקבועות בחוק וכן לפי העילה השלישית - יציר הפסיקה - פגם חמור מאד בצו ההריסה המינהלי עושה אותו בטל מעיקרו (void), קרי: הוא נעדר תוקף מלכתחילה.

  יצויין כי בהלכה הפסוקה, לא נקבעה, במפורש ובאופן ממצה, זהותם האובייקטיבית של הפגמים וכן הנסיבות הקונקרטיות בהן נהפך הפגם לחמור מאד, ועושה את הצו בטל מעיקרו. כל מקרה ידון לגופו ועל רקע נסיבותיו[4]. כך למשל בוטלו, במספר מקרים, צווי הריסה מינהליים, מחמת שניתנו בחוסר סמכות או מאחר שלא הוגש ליושב ראש הועדה המקומית תצהיר כדין[5], לפני שהפעיל את סמכותו והורה על הריסת המבנה. גם חוות-דעתו של מהנדס העיר נדרשת[6] ולא ניתן לוותר עליה.

  במקרה שהיה[7], הגישה הוועדה המקומית נגד בעלי מבנה ונגד המחזיקה בו, בקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה, המתייחסת לסגירת מרפסת בחזית הבניין. בית-המשפט קבע כי צו הריסה ללא הרשעה[8] אינו הליך פלילי, ברם, מידת ההוכחה המוטלת על המבקש סעד, אינה נופלת ממידת ההוכחה המוטלת על התביעה בבואה להוכיח עבירה[9]. הוראות הסעיף הינן יוצאות דופן ומרחיקות לכת ביותר במסגרת הדין. ניתן להטיל על-פיהן צו אשר אדם עשוי להיפגע פגיעה קשה מתוצאותיו מבלי שהועמד לדין בעבירה, בעוד שאילו היה עומד לדין - שהרשעה בו היתה מביאה להטלת הצו - יכול היה לעורר טענות המשמשות מחסום והגנה מלאה כלפי העמדתו לדין, שהוא ההסדר החוקתי הנורמטיבי והרגיל.

  לבית-המשפט מסור שיקול דעת ההולך וגדל ככל שחולף המועד מאז ביצוע העבירה. כך, למשל, הגביל המחוקק בשתיים את העילות לביטול צו הריסה מינהלי, אשר זה מוצא כאשר הבניה עדיין לא הסתיימה; כאשר הורשע אדם על עבירה ובתחילת ההליכים טרם הסתיימה הבניה או שנסתיימה תוך ששה חודשים שלפני תחילת ההליכים ונקבע מתן צו הריסה כחובה, למעט במקרים יוצאי דופן.

  כאשר הורשע אדם בביצוע עבירה בכל מקרה אחר, הותיר המחוקק שקול דעת. במרבית מקרים אלה, די בקיום הבניה הבלתי חוקית כדי שינתן צו ההריסה ונטל השכנוע שלא להעניקו מוטל על הנאשם. ההליך על פי הסעיף האמור חורג מעקרונות המשפט רגילים ועל כן, בהיותו יוצא דופן, דרוש שכנוע והסבר מדוע יחרוג בית-המשפט מההסדר הנורמטיבי הרגיל ויעשה שימוש בשיקול דעתו. לא די בקיומה של הבנייה הבלתי חוקית בלבד כטעם למתן הצו, הנטל למתן הצו רובץ איפוא על מבקשו.

  עוד נקבע, כי כאשר בעבר ביקשה הוועדה המקומית להעמיד לדין את ה"עבריינים", ואלה זוכו מהעבירה תוך קביעה עובדתית מתאימה, נמנעה מהוועדה המקומית האפשרות לטעון שוב כנגד הבניה הבלתי חוקית, אף כאשר נעשה הדבר ללא בקשת הרשעה. זאת, במידה ובמשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסוימת, שהיתה חיונית לתוצאה הסופית, והיא הוכרעה שם, בפירוש או במשתמע. במקרה שכזה, בעלי הדין מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט שני, חרף אי הזהות בין העילות שבשתי התביעות (השתק פלוגתא).
  [1] סעיף 238א'(א) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965
  [2] סעיף 238א' לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965
  [3] רע"פ 5635/93 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ת"א - יפו נ' רפאל עורקבי
  [4] וראו למשל רע"פ 4398/99 הראל נ' מ"י
  [5] בע"פ 6289/02 (מחוזי-י-ם) יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, ירושלים נ' חלמי עבאסי נקבע, בפסק-דין מיום 13/11/02, כי ההסמכה של המהנדסים החתומים על התצהירים נעדרת תוקף, ועל כן, גם צווי ההריסה בטלים מעיקרם
  [6] רע"פ 5171/91 יואל אלראי, ראש עירית נתניה ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה נ' ג'ימי סמיפור ואח', פ"ד מו(1), 380
  [7] ת"פ (בית-המשפט לעניינים מקויים בת"א) 4/87 הוועדה המקומית לתכנון ובנין עיר תל אביב-יפו נ' קרן מרדכי קריתי אגודה עותמנית, תש"ן(2) 514 בפסק-הדין מיום 3/9/89
  [8] סעיף 212 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965
  [9] וראו למשל ב"ש 89/96 (בית-המשפט לעניינים מקומיםי בנתניה) מדינת ישראל נ' בית"ר נתניה, שם נקבע, בפסק-דין מיום 7/3/02, כי לבית המשפט מסור שקול דעת ההולך וגדל ככל שחולף המועד מאז ביצוע העבירה, ויש למעבר הזמן חשיבות ככל שהתקופה בין מועד הבניה לבין מועד נקיטת ההליך המשפטי ארוכה יותר, ללא תגובה וטפול מצד הרשויות, כך יהווה הדבר שקול בפני בית המשפט שלא להענות לבקשה. ככל שהתקופה קצרה יותר, וככל שהיה טפול עקבי ורציף מצד הרשויות המוסמכות בבניה הבלתי חוקית, כך יהווה הדבר שקול בפני בית המשפט להעתר לבקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה. עוד נקבע כי תנאי - בלעדיו אין להפעלתו של סעיף 212 לחוק המניח כתנאי לחלותו את הממצא כי "נעברה עבירה בבנין". לגבי קיומו של התנאי השני בדבר סמכות של בית המשפט להוציא צו הריסה אילו הורשע אדם בגין ביצוע עבירה של בניה ללא היתר, הרי נקבע לא אחת כי בדונו בבקשה עפ"י סעיף 212, שומה על בית המשפט לבדוק בראש ובראשונה אם היה מרשיע את מי שניתן היה להביאו לדין במסגרת הרגילה של ההליכים אילו הובא כך. רק אם תהא תשובתו חיובית, רשאי הוא ליתן צו הריסה בלא הרשעה.

   

   

   

   

              גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר      
            קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
  בית שמאי 7, רמת גן
  טל': 3888813 - 052
  פקס: 6990134 - 03
  דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

  הפחתת מיסים וארנונה | רישוי וייצוג מול הרשויות | שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה | צור קשר
  דרג את התוכן:
   6 תגובות   יום ראשון, 30/8/09, 19:50
   הקדמה:

   קשיש, חוסה במחלקה גריאטרית, מת במיטתו תוך שינה.
   איש לא שיער שבשורה תצא מצפון פ'לאט נברסקה,.
   לא מצאו שום דבר בעל ערך  בין חפציו,
   בחיטוט בעזבונו הדל ,נגלה סוד המכתב.
   פואמה מרשימה, מלאכת מחשבת בשפה פשוטה.
   אחרי קריאה והתפעלות שכפלו וחילקו לכל הצוות.
   אחת האחיות העבירה עותק לצאצאיו של הקשיש.
   כך הפכה הפואמה לנחלת רבים מאוזן לאוזן מאיש לאיש,
   היא פורסמה בעיתון של סט' לואיס במהדורת חג המולד,
   במדור בריאות הנפש.
   בעידודו של הממסד היא הפכה לדרך טיפול,.
   וכך מכתב פרי עטו של בר מינן עני, שחרט בדם ליבו אמת,
   הפך משורר הפואמה האלמוני לחוצה תבל באינטרנט.

       המכתב

   מה את רואה אחות המחלקה בשעה שאת בי מתבוננת?
   אילו מחשבות חולפות בראשך כשאת אותי בוחנת?
   האם זה זקן טרחן, נרגן מוסתר בינה ומנותק?
   חסר ביטחון, מוזנח לבוש, מבט חולמני ומרוחק?

   האם הריר הדביק הנוטף מפי, גופי המותש משדר רפיון?
   כשאת מבקשת בקול רם מאד "אני מצפה לעוד ניסיון!"
   זה שאיני מבחין כלל במאמציך מבוקר ועד ערב,
   זה שמאבד חפציי כל הזמן אם זה נעל או אם זה גרב?

   רואה בי עקשן, אדיש, שמקבל בהכנעה כל מה שאת רוצה
   למלא את היום הארוך תוכן, הזקוק להאכלה או רחצה?
   אם זה מה שאת חושבת? רואה בי כזה בעייתי?
   אז פקחי עיניך אחות מחלקה את אינך רואה אותי!

   עכשיו אגלה לך באמת מי זה היושב כאן ללא נוע,
   אני כמאובן הסר לפקודתך, אוכל מכפיך ומתקשה לבלוע,
   אני הילד העליז בן העשר, חי באושר עם אבא ואמא.
   אחים אחיות לרוב במשפחה, שחוק וחדווה בבית פנימה,

   אני, הנער הטיפש עשרה, שכנפיים לרגליו בדמיון מעופף,
   המשתוקק שבקרוב לעיניו תתגלה הנערה שהוא אוהב,
   אני החתן, אוטוטו בן עשרים, לבי מתפוצץ מהמעמד המהמם,
   זוכר היטב את כל הנדרים שבכל ישותי הבטחתי לקיים,

   ואני הבוגר בן העשרים וחמש, חובק ילדי, מתוקים שכמותם,
   הזקוקים לידי התומכת באון, בשבילם הקמנו בית חם,
   אני הגבר בן השלושים, ילדי מזדרזים טרם עת להתבגר,
   לומדים לגדור גבולות הדדיים, טווה עבותות שהקשר יישמר,

   גופי האיתן נושא על כתף את כבוד הבית ועול הפרנסה,
   היה בכוחי להריץ עולמות ת"ק פרסה על פרסה.
   בארבעים לחיי, צעירי הבנים פרסו כנפיהם לשוט בתבל,
   רעייתי אשר תמיד לצידי, עדה שאיני מתאבל.

   ברוב עמלי ראיתי ברכה, קודמתי ועמדתי בראש מפעל,
   חיי זרמו במסלול קבוע, חשבתי "מי יכול עלי בכלל."
   ביובל שנותיי מתחדשים חיי, הבית שוב נמלא שמחה,
   נכדים כרוכים סביב ברכי, מעשה ידינו מלאו ברכה,

   ימים קודרים טורפים את ימי, רעייתי הסתלקה לעולם האמת,
   אחוז פחד, חרד לעתיד, מה נותר לי מכל זה כעת?
   יוצאי חלצי הקימו משפחות, עסוקים בפרנסה וטיפוח אחווה
   וזכרוני מציף אותי בעצב, לימים בהם אף אני חוויתי אהבה,

   שיבה זרקה בי, זקן תשוש והטבע המהתל ממשיך להתאכזר,
   בשריקה מבודחת מציב אותי כאן כזקן טיפש או מפגר
   הגוף שחוח, חסר חן, נטול נועם וכולו וכואב
   אבן נוקשה מונחת עכשיו במקום בו היה פועם הלב,

   אך בתוך אותה גוויה בלה נער צעיר עדיין מתגורר
   ושוב, כמו אז הסוללה ממלאה את הלב החם המתעורר
   עדיין זוכר את ההנאות, את הלבטים והחשש
   ועדיין מגלה חיבה, חיות , כאילו מתחיל, חי מחדש,

   אני נזכר בהרבה, כה מעט שנות חיי שחלפו, עברו כה מהר,
   אני קולט את העובדה הקשה, שדבר לנצח לא יישאר,
   אז אנא מכם, פקחו עיניים, רכזו מבט חד לחוּבִּי,
   לא בזקן הנרגן, הטרחן, התבוננו היטב...בי!!!

   זכרו היטב פואמה זאת, כשתפגשו אדם בא בימים,
   הסירו את המעטפת מעל גילו, התבוננו אל נפשו, בפנים-
   כי לא ירחק היום הזה, תחלוף שנה ועוד שנה
   וכל אחד מכם יחווה אריכות ימים ועת זקנה.

   אנא, שתפו את יקיריכם ,מלאו כאן איזה חוב,
   ושיהיה לכם יום מקסים,שיהיה לכם רק טוב.

   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום ראשון, 30/8/09, 06:55
     

    דף הבית » היתרי בנייה » אנציקלופדיה להוצאת הייתר בנייה-תמ"א 38 קלינגר

    אנציקלופדיה להוצאת הייתר בנייה

               

    יתר בנייה הוא האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה. היתר בנייה ניתן על פי רוב לתקופה של שנה מיום הוצאתו וממנו ניתן ללמוד על היקף זכויות הבנייה למבנה הספציפי. היתר הבנייה הפורמלי מבוסס על תשריט להיתר המכונה "גרמושקה" התשריט כולל את תרשים החלקה או המגרש נשוא ההיתר, תרשים סביבה, טבלת שטחים (עיקריים ושטחי שרות) ותשריט של התוספת, השינוי או ההריסה נשוא ההיתר בחתך קומתי.

    עניינים נוספים וחשובים הנלמדים מתשריט ההיתר: שם מגיש הבקשה, שם האדריכל, שם המהנדס, שמות בעלי הזכויות בנכס, תוכניות בנין עיר החלות על הנכס נשוא היתר (אך אין סקירה מלאה של כל התוכניות החלות על הנכס), מידע על הקלות שאושרו במסגרת ההיתר, מאזן מקומות החניה וכיוצא בזה.

    על התשריט להיות חתום ומאושר להיתר על ידי הוועדה לתכנון.

    משרד קלינגר  מייצג ומלווה בכל ההליך!

    תוכן עניינים


    //

    ] מתי דרוש היתר בנייה

    • הקמת בניין חדש או הריסתו של בניין.
    • כל תוספת או שינוי חיצוני לבניין קיים לדוגמה חניה מקורה, הקמת גדר, הקמת פרגולה, סככה, תוספת בנייה.
    • שינוים פנימים שפוגעים בקונסטרוקציה של הבניין או בצנרת המשותפת.
    • התווית דרך, סלילה או סגירה של דרך, חפירות, הנחת תשתיות.
    • כל שימוש חורג.
    • כל מבנה זמני מכולות, מבנים ניידים, שלטים וכו'.
    • כל מבנה כפי שמוגדר בחוק בהגדרה רחבה וכוללת גם מבנים פעוטים כגון שובך יונים, עמודי חשמל, תמרורים וכו'.

    ההליכים לבקשת היתר בנייה

    • הוכחת בעלות על הקרקע של מבקש ההיתר.
    • בבית משותף או קרקע משותפת יש להחתים את כל בעלי הזכויות בקרקע. חוק המקרקעין קובע כי יוחתמו 75% מהבעלים, או הבעלים של שני שליש מהרכוש המשותף. תוספת בנייה של ממ"ד מחייבת השגת רוב של 60% בלבד. עם זאת, חוק התכנון והבנייה מאפשר הפעלת תקנה 2א' אשר מהותה מתן אפשרות להגיש תכניות גם במידה ולא הושג הרוב הדרוש. במקרה זה ישלחו מכתבים רשומים לאלה שלא חתמו תוך מתן אפשרות להתנגד. תקנה זו באה למנוע מצב בו התנגדות משיקולים פסולים תמנע מאדם להרחיב את ביתו.
    • במקרה של הקמת מבנה יש צורך בהגשת מפה טופוגרפית של אתר הבנייה- מפה מעודכנת שנערכה על ידי מודד מוסמך עד חצי שנה לפני מועד הבקשה להיתר.
    • הגשת תוכנית הגשה לועדה המקומית לתכנון ובנייה, שמפרטת את תוכנית הבניין או תוספת הבנייה על גבי תשריט. על גבי התוכנית צריכה להיות מצורפת חתימתם של המהנדס האדריכל והשכנים.
    • במקרה שדרושה הקלה יש לבצע פרסום בשלושה עיתונים שניים מהם בתפוצה ארצית בעיתון נפוץ ומקומון שמופץ אחת לשבוע לפחות. בישוב ערבי או באזור שמתגוררים בו דוברי השפה הערבית ההודעה תפורסם בנוסף גם בעיתון בשפה הערבית. כמו כן, המבקש הקלה ישלח בדואר רשום את נוסח ההקלה לכל המגרשים הגובלים, ועליו להציב שלט בולט בחזית הקרקע או הבניין.
    • הועדה המקומית לתכנון ובנייה תאפשר להגיש התנגדויות לכל מי שרואה עצמו נפגע מן התוכנית, את ההתנגדויות יש להגיש תוך 14 יום מהתאריך האחרון של הפרסום. ניתן לערער תוך 30 יום בפני ועדת ערר על החלטת הוועדה המקומית.

     האישורים הנדרשים לאחר אשור הבקשה להיתר בנייה

     ראו גם

    קישורים חיצוניים

     

    הבהרה: המידע  נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.

     
     
     
    if (window.isMSIE55) fixalpha();
    ניווט
     
     
     
                גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר                 קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
    בית שמאי 7, רמת גן
    טל': 3888813 - 052
    פקס: 6990134 - 03
    דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

    הפחתת מיסים וארנונה | רישוי וייצוג מול הרשויות | שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה | צור קשר
    דרג את התוכן:
     1 תגובות   יום ראשון, 30/8/09, 01:59

     אתמול בלילה

     לאיש אחד נמאס מהמצב בו הוא צריך כל יום ללכת לעבודה, בעוד אשתו נשארת כל היום בבית. זה ממש לא הוגן, שרק אני אהיה זה שעובד כל כך קשה! הייתי רוצה שפעם אחת היא תרגיש מה זה לצאת ולעבוד בחוץ... שתבין מה עובר עלי בעבודה הנוראית שלי!! בלילה, לפני שהלך לישון התפלל לאלוהים: "או, אלוהים הכל יכול, בבקשה בבקשה עשה משהו שאני ואשתי נתחלף בתפקידים ולו רק ליום אחד! שהיא תוכל לחוות את מה שאני חווה כל יום! ואני אשאר בבית במקומה ואבלה את כל היום בנעימים..!" עם תפילה זו על שפתיו שקע האיש בשינה עמוקה. אלוהים, רחום וחנון, ומשתדל למלא את בקשותיהם של מאמיניו – איפה שאפשר – דאג להחליף בין הבעל והאישה.. בבוקר, כשהתעורר הבעל, הוא מצא עצמו בגופה של אשתו, ואילו היא התעוררה בדמותו.
     הבעל קם, הכין ארוחת בוקר, העיר את הילדים, הכין להם סנדוויצ'ים לבית הספר, דאג שיאכלו את ארוחת הבוקר שהכין להם, הסיע אותם לבית הספר, חזר הביתה ואסף כביסה מלוכלכת מכל החדרים, שם מכונת כביסה ורץ לבנק למשוך כסף כדי לשלם את חשבונות הטלפון והחשמל. משם הלך לדואר, שילם את החשבונות, ומשם המשיך לסופרמרקט כדי לקנות מצרכים לארוחת הערב. חזר הביתה, סידר את המצרכים במזווה ובמקרר, והעביר את הכביסה למייבש. כשגמר לנקות את קופסת החול של החתול ולרחוץ את הכלב, הייתה השעה כבר אחרי אחת בצהרים. הוא עלה לחדרי השינה וסידר את המיטות, שאב אבק וטאטא ושטף את רצפת המטבח. ניקה את בתי השימוש והאמבטיות, וקיפל את הכביסה שבינתיים כבר התייבשה ושם לכל אחד את הבגדים בארון. אחר כך נהג מהר לבית הספר ולגן כדי להספיק להוציא את הילדים בזמן ולהסיעם הביתה. בדרך הביתה נאלץ להתערב בויכוחים ביניהם ולהשתיק אותם, לגעור באחד, להעניש את השני ולנחם את השלישי הבוכה. אחר כך ישב עם הילדים על שיעורי הבית שלהם, ובמקביל העמיד את קרש הגיהוץ והמגהץ כדי לגהץ את מה שיצא מהכביסה והיה זקוק לגיהוץ. בערך בארבע וחצי, הוא התחיל לקלוף תפוחי אדמה לארוחת הערב ולשטוף ירקות להכנת הסלט. הוא ניקה את העוף והכין לו רוטב מתאים כדי להכניסו לתנור. אחרי ארוחת הערב הוא ניקה את השולחן, הכניס כלים למדיח, רחץ את הילדים והשכיב אותם לישון אחרי שסיפר לכל אחד מהם סיפור בנפרד. בעשר בלילה הוא כבר היה כל כך סחוט שבקושי הצליח לגרור את עצמו למקלחת ולמיטה. וגם בכך לא נגמר היום שלו, כי עוד ציפו ממנו לעשות אהבה, והוא לא התנגד והצליח לעבור גם את זה מבלי להשמיע אף תלונה. למחרת בבוקר, איך שהוא התעורר ומצא את עצמו עדיין בגוף של האישה, פנה מיד לאלוהים בתחינה ואמר לו: "אלוהים היקר, תעזור לי. אני לא יודע מה חשבתי על אשתי לפני כן, אבל עכשיו שראיתי מה היא עוברת כל יום, אני מסיר את הכובע בפניה. רוצה לחזור להיות אני עצמי למרות כל הקשיים שיש לי בעבודה, כי זה כלום לעומת הקושי שלה יש כאן בבית. בבקשה תחליף בינינו שוב."
     אלוהים, רחום וחנון, מוכן תמיד להיעתר לבקשות של מאמיניו, עד כמה שניתן, ענה לו: "בני, אני שמח שלמדת את השיעור שלך, ואני אשמח להחזיר את המצב לקדמותו. אבל אתה תצטרך לחכות תשעה חודשים, כי אתמול בלילה נכנסת להריון... "

     דרג את התוכן:
      5 תגובות   יום שישי , 28/8/09, 07:24

      אודות שפעת החזירים

      מאת ד"ר אנטוניו אלזינה

      אחים יקרים,

      בהביאנו בחשבון את התגברות המגפה של שפעת החזירים, יש לפניכם מספר עצות פשוטות לטיפול ומניעה.

      יש להדגיש במיוחד את החשיבות של ההיגיינה המתמדת של הידיים, ובמקרה של הופעת המחלה לקחת מינונים גבוהים של ויטמין C , (בין 4-8 גרם ליום, מחולקים לפעמיים-שלוש ביום). כדי להעלות את היכולת החיסונית של הגוף אפשר לקחת אכיניציאה ו/או ציפורן חתול, אם אין רגישות לחומרים אלה, מנה בכל היום.

      זיהוי שפעת החזירים :

                         

      סימפטומים

       

       
      שפעת עונתית
      חום 
      שפעת חזירים

       

       

       

      מתחיל בפתאומיות ב 39 מע' כאב ראש

       

       

       

       

      כאב ראש חזק מאוד

       

      צמרמורת
      שפעת עונתית
       

       

      מידי פעם
      שפעת חזירים

       

      צמרמורות תכופות
      שפעת עונתית
       

       

      עייפות
       

       

      שפעת חזירים
       

       

      עייפות קיצונית


      שפעת עונתית
      כאב גרון

       

      מודגש
       
       
      שפעת חזירים

       

      קל
       

       

      שיעול
       
      שפעת עונתית

       

      בעוצמה נמוכה

       

      שיעול יבש רצוף

       

      נזלת

       

      חזקה , סתימת כלי נשימה

       

      לא שכיח, במקרים בודדים

       

      כאבי שרירים

       

      שפעת חזירים
       

       

      בעוצמה גבוהה

       

      צריבה בעיניים

       

      שפעת חזירים
       

       

      בעוצמה גבוהה

       

           

      שאלות ותשובות :

      כמה זמן הווירוס נותר חי על ידיות או משטח חלק ?

       

      עד 10 שעות

       

      עד כמה יעיל אלכוהול לניקוי הידיים?

       

      הוא הורג את הווירוס מייד

       

      מהו האמצעי השכיח ביותר בהדבקה של הווירוס?

       

      האוויר אינו האמצעי העיקרי בהעברת הווירוס, התנאי המרכזי לקיומו והעברתו של הווירוס היא הלחות. נזלות, ליחה של הפה והעיניים. הווירוס אינו עף באוויר ולא מגיע יותר ממטר באוויר.  

       

      האם קל להידבק במטוסים?

       

      לא.

       

      כיצד נוכל להימנע מהדבקה?

       

      להימנע ממגע הידיים בפנים, בעיניים, באף ובפה. להימנע משהייה בחברת אנשים חולים. לשטוף את הידיים סביב 10 פעמים ביום.

       

      מה תקופת הדגירה של הווירוס?

       

      בממוצע 5-7 ימים, הסימפטומים מופיעים באופן כמעט מיידי.

       

      מתי יש להתחיל לקחת תרופות?

       

      תוך 72 שעות האפשרות להחלמה גבוהה מאוד, עד ל-100%

       

      מה היא הדרך דרכה הווירוס חודר לגוף?

       

      במגע ידיים, נשיקה בלחי, דרך לחות האף, עיניים, פה.

       

      האם הווירוס קטלני?

       

      לא. הדבר שגורם למוות הם הסיבוכים של המחלה, דלקת ריאות.

       

      באיזה סיכון נמצאים הקרובים למי שנפטר מהמחלה?

       

      הם יכולים להיות נשאים, חלק משרשרת ההעברה.

       

      האם המים בבריכות מעבירות את הווירוס?

       

      לא, בגלל הכימיכאלים (כלור) הנמצאים במים.

       

      כיצד הווירוס גורם למוות?

       

      הוא גורם לשרשרת תגובות, לליקוי נשימתי, כגון דלקת ריאות חמורה, הגורמת למוות.

       

      מתי מתחיל שלב ההדבקה? האם לפני הסימפטומים, או רק אחרי?

       

      מאז שהווירוס בגופנו, ז"א לפני שהסימפטומים מופיעים.

       

      מה הסיכוי להדבק שוב באותה מחלה?

       

      כפי הנראה אפס אחוז, מכיוון שהגוף התחסן מפני הווירוס.

       

      היכן נמצא הווירוס בחלל?

       

      כשאדם הנושא אותו מתעטש או משתעל, הווירוס יכול להישאר על משטחים חלקים כגון ידיות, כסף, נייר, מסמכים, כל עוד יש מספיק לחות. מכיוון שלא ניתן לחטא את כל הבית, מומלץ לשמור על היגיינת הידיים.

       

      האם הווירוס תוקף יותר אנשים אסטמטיים?

       

      כן, אלו רגישים יותר, אך מכיוון שמדובר בחיידק חדש כולנו יכולים להיות רגישים.

       

      מהי האוכלוסייה שווירוס זה תוקף?

       

      בני 20 עד 50

       

      האם מסכה יעילה?

       

      ישנן כאלו בעלות איכות גבוהה יותר מאחרות אך אם הינך בריא זה יעשה את הפעולה ההפוכה. הווירוס יכול לחדור את המסכה ובעת השימוש במסכה נוצרת סביבה של לחות סביב הפה והאף שהינם תנאים טובים להתפתחות הווירוס. לכן רק אם הינך חולה השתמש במסכה כדי שלא להדביק אחרים

       

      האם אפשר להתעמל באוויר הפתוח?

       

      כן, הווירוס אינו נישא באוויר וגם אין לו כנפיים

       

      האם יש תועלת בלקיחת וויטמין C

       

      זה לא עוזר כדי להימנע מהידבקות בווירוס, אך זה עוזר להתגבר על המתקפה שלו.

       

      מי לא יחלה במחלה זו? מי פחות רגיש?

       

      אף אחד לא חסין, היגיינה בבית במשרד מאוד עוזרת. כמו כן להימנע משהייה במקומות ציבוריים

       

      האם הווירוס זז?

       

      לא, לווירוס אין כנפיים ולא רגלים. הוא "נדבק" למערכות שלנו

       

      האם חיות הבית מדביקות במחלה?

       

      בווירוס זה לא, אולי כן ווירוסים אחרים.

       

      אם אני הולך ללוויה של מישהו שנפטר ממחלה זו, האם אני יכול להידבק?

      לא

       

      מה הסיכון לנשים בהריון?

       

      נשים בהריון בסיכון כמו כל אחד אך עבור שניים, אם אפשרי יש לקחת תרופות אנטי וויראליות, אם יש הדבקה – רק תחת פיקוח של רופא

       

      האם העובר עלול להיפגע כשהאם שבהריון נדבקת?

       

      אנו לא יודעים אילו תופעות עלולות להיווצר – כי מדובר בווירוס חדש

       

      האם אני יכול לקחת אספירין?

       

      לא מומלץ, זה עלול ליצור מחלות אחרות, חוץ ממקרה שזה בעבור מחלות כליליות. אז המשך לקחת

       

      האם יעיל לקחת תרופות אנטי ווירליות לפני הופעת הסימפטומים?

       

      לא. זה לא יעזור בכלום.

       

      האם התקררות רצינית יכולה להפוך לשפעת כזאת?

       

      לא

       

      מה הורג את הווירוס?

       

      השמש, יותר מ-5 ימים בחלל הפתוח ללא לחות, סבון, תרופות אנטי וויראליות, ג'ל אלכוהולי.

       

      מה עושים בבתי החולים כדי למנוע הדבקה של חולים אחרים

       

      בידוד

       

      אם אני חוסנתי נגד שפעת עונתית, האם אני מחוסן בפני סוג שפעת זה?

       

      לא. עדיין לא מצאו חיסון נגד ווירוס זה

       

      האם ווירוס זה תחת שליטה?

       

      לגמרי לא, אך נוקטים בשיטות חמורות על מנת לבודד אותו

       

      מה המשמעות במעבר בין רמה 4 לרמה 5?

       

      רמה 4 אינה שונה מרמה 5, המשמעות היא שהווירוס התפשט בין אדם לאדם ביותר מ2 מדינות ורמה 6 זה כשמדובר ב3 מדינות.

       

      זה שנדבק בווירוס זה ונרפא, האם הוא מחוסן?

       

      כן

       

      אילו מידות זהירות יש לנקוט במקומות העבודה?

       

      לשטוף ידיים לעיתים תכופות

       

      האם אני יכול להידבק באוויר הפתוח?

       

      אם יש בסביבה אנשים חולים ומשתעלים או מתעטשים, אפשר להידבק, אך דרך האוויר הפתוח ווירוס זה אינו נוהג להתפשט

       

      האם אפשר לאכול בשר חזיר?

       

      כן אפשר. אין בזה סיכון להידבקות.

       

      האם ג'ל אלכוהולי יעיל?

       

      מאוד יעיל

       

       

       

       

       

       

      דרג את התוכן:
       4 תגובות   יום חמישי, 27/8/09, 18:08
       בס"ד

       בחצרות החסידים נהוג לומר 'אחרי מות – קדושים אמור', אחרי שיהודי הולך לבית עולמו יש לומר עליו רק דברים טובים.
       כדי שגם סניגור ילווה אותו-דוד טופז- בבית דין של מעלה, נוטל על עצמו את התפקיד הזה יו"ר סניף 'דגל התורה' בביתר הרב יצחק רביץ ומספר:

       "זה קרה בערב שבת אחת לפני כשנתיים. אני יושב במשרדי והטלפון מצלצל.
       על הקו- דודו טופז. איזה טופז? – אני שואל עם לא מעט נימה של זלזול, מהצ'חצ'חים? והוא משיב לי בחיוב. לא הבנתי מה לו ולי? - פותח ר' יצחק את סיפורו.

       ואז מספר טופז לרביץ, שהוא קיבל מכתב מאשה מסכנה המתגוררת בביתר ובו היא מגוללת את מצבה העגום ומספרת שאין לה מה לאכול
       . ברשימת הממליצים היא הזכירה את שמו של יצחק רביץ כמי שיכול להעיד על מצב המשפחה.

       "הוא שאל אותי האם הסיפור אמנם כל כך קשה? סיפרתי לו מה שהיה ידוע לי, ואמרתי לו שאני יודע שהמצב שם מאד לא פשוט.
       טופז הודיע לי שהוא רוצה לתרום למשפחה – 75,000 ₪. הייתי המום, המכתב נשלח למאות אנשים, והמשפחה בטח לא חלמה לקבל כזה סכום ודוקא ממנו".

       "טופז שאל אותי אם אוכל להגיע אליו הביתה" – ממשיך רביץ לספר – "אמרתי לו שביום שישי אני כבר לא אספיק, וסיכמנו שאבוא אליו ביום ראשון. לאחר שעה הוא התקשר וביקש, שאמסור למשפחה שביום ראשון יגיע אליהם סכום כסף.
       הוא אמר שהוא רוצה שכבר בשבת הקרובה תשרה השמחה אצל המשפחה המסכנה הזו".

       "ביום ראשון הגעתי לביתו, והעמקנו בשיחה שערכה 4 שעות.
       הוא אמר לי שהוא מרגיש שאין לו כלום ושהוא תורם את הכסף כדי יוכל לעלות למעלה עם משהו. הוא טען שהחיים שלו דפוקים וריקנים, והתעניין במצוות".

       "את הצ'ק הוא נתן, בתנאי שהמשפחה לא תגיד לו תודה, ולא תדע את זהות התורם.".


       נפרדנו בידידות רבה.לאחר כחודשיים התקשר טופז שוב לרביץ. הפעם, הוא קיבל מכתב ממשפחה של בחור שנהרג בצבא שרוצים לכתוב ספר תורה לעילוי נשמתו. הוא התעניין כמה עולה ספר תורה. "
       אמרתי לו שמדובר בסכומי עתק של כ- 40,000$, הוא אמר לי שהוא מסכים לתרום חצי בתנאי שאני אביא את החצי השני".כך היה.

       להכנסת ספר התורה לא רצה טופז להגיע. הוא הסביר שרוצה שזה יהיה נטו למצווה. לא רוצה כבוד
       . "לאחר הכנסת ספר התורה, הוא דיבר איתי על יוזמה שעלתה לו בראש בעקבות התרומה לספר תורה. הוא רצה להקים מועצה המורכבת מחילונים ודתיים, שתעזור לאנשים מכל הסוגים. הוא היה מאד רציני. ישבנו כמה פעמים גם בביתו וגם בבית קפה מול הבית שלו. בסוף זה לא הספיק להתקדם".

       רביץ מעיד, מתוך הכרות אישית שטופז היה יהודי מלא בהרהורי תשובה. "כשהתחיל הסיפור התקשר אלי העוזר שלו צחי, ושאל אם אני אסכים לתת עדות אופי בבית המשפט. אמרתי שבוודאי. אז הנה אני מקיים הבטחתי לתת 'עדות אופי', אלא שאני נאלץ, לדאבוני לעשות זאת, בפני בית דין של מעלה, ולא בית משפט של מטה" - מסיים רביץ, על אף הנסיבות, בקול חנוק.

       כך דרשו חז"ל על הפסוק "כפלח הרמון רקתך" - ריקנים שבך - מלאים מצוות כרימון.

       שבת שלום.

        אנא בשביל לזכות את נשמתו של דודו בעולם הבא נא תעבירו הלאה מייל זה


        

       דרג את התוכן:
        1 תגובות   יום שני, 17/8/09, 06:35
        .hmmessage P { margin:0px; padding:0px } body.hmmessage { font-size: 10pt; font-family:Verdana }


        TWO OLD MEN DECIDE THEY ARE CLOSE TO

        THEIR LAST DAYS AND DECIDE TO HAVE A LAST

        NIGHT ON THE TOWN. AFTER A FEW DRINKS,

        THEY END UP AT THE LOCAL BROTHEL.


        THE MADAM TAKES ONE LOOK AT THE TWO OLD

        GEEZERS AND WHISPERS TO HER MANAGER, 'GO

        UP TO THE FIRST TWO BEDROOMS AND PUT AN

        INFLATED DOLL IN EACH BED. THESE TWO ARE

        SO OLD AND DRUNK, I'M NOT WASTING TWO OF

        MY GIRLS ON THEM. THEY WON'T KNOW THE DIFFERENCE.'

        THE MANAGER DOES AS HE IS TOLD AND THE TWO

        OLD MEN GO UPSTAIRS AND TAKE CARE OF THEIR BUSINESS.        AS THEY ARE WALKING HOME THE FIRST MAN SAYS,

        YOU KNOW, I THINK MY GIRL WAS DEAD!'


        'DEAD?' SAYS HIS FRIEND, 'WHY DO YOU SAY THAT?'

        'WELL, SHE NEVER MOVED OR MADE A SOUND ALL

        THE TIME I WAS LOVING HER...'


        HIS FRIEND SAYS, 'COULD BE WORSE, I THINK MINE WAS A WITCH.'


        'A WITCH ??. .. WHY WOULD YOU SAY THAT?'


        'WELL, I WAS MAKING LOVE TO HER, KISSING HER

        ON THE NECK, AND I GAVE HER A LITTLE BITE, THEN

        SHE FARTED AND FLEW OUT THE WINDOW... TOOK

        MY TEETH WITH HER!'


        דרג את התוכן:
         25 תגובות   יום שבת, 8/8/09, 17:54
         בהמון אהבה

         החל מהיום

         החל מהיום אפסיק לדאוג בגלל אתמול

         זהו העבר, והוא לעולם לא ישתנה.

         רק אני יכול להשתנות אם בכך אבחר.


         החל מהיום אני מפסיק לדאוג למחר

         המחר תמיד יהיה שם,

         מחכה לי שאפיק ממנו את המרב.

         אך אינני יכול להפיק את המרב ממחר

         מבלי שקודם כל אפיק את המרב מהיום.


         החל מהיום אביט במראה ואראה

         אדם ראוי לכבוד ולהערצה שלי,

         אדם זה, בעל הכישורים שמביט אלי מבעד למראה

         הוא מישהו שאני נהנה לבלות בחברתו,

         מישהו שאני רוצה טוב יותר להכירו.


         החל מהיום אנצור כל רגע בחיי.

         אני מעריך את המתנה הזאת שניתנה לי בעולם זה

         אחלוק אותה עם אחרים

         ואשתמש בה כדי לרוממם.


         החל מהיום אמצא את הזמן לרדת מדרך התבוסה

         ולחשוף את המסתורי שפגשתי

         אתמודד עם אתגרים בנחישות ואומץ

         אתגבר על מחסומים הנמצאים בדרכי

         המעיבים על העוצמה והצמיחה שלי .


         החל מהיום אחיה את החיים

         כל יום ביומו, צעד אחד בכל פעם.

         מורך לב לא יורשה להעיב על הדימוי העצמי החיובי שלי,

         על התשוקה שלי להצליח או על היכולת שלי לאהוב.


         החל מהיום אצעד עם אמונה חדשה בטוב של האנושות

         ולא משנה מה היה קודם,

         אני מאמין שישנה תקווה לעתיד זוהר וטוב יותר.


         החל מהיום אפתח את ראשי וליבי

         אקדם בברכה התנסויות חדשות

         אפגוש אנשים חדשים

         ולא אצפה למושלמות מעצמי או מכל אחד אחר.


         החל מהיום אני אחראי על האושר האישי שלי

         ואעשה דברים אשר ישמחו אותי..

         ~אעריץ את פלאי הטבע המופלאים

         ~אאזין למוזיקה החביבה עלי

         ~אלטף חתלתול או כלב

         ~ואטבול באמבטיה מלאת קצף.(איתך..או בלעדך)

         הנאה יכולה להמצא במחוות הפשוטות ביותר.


         החל מהיום אלמד משהו חדש;

         אנסה משהו אחר;

         אטעם ממגוון הטעמים שיש לחיים להציע.

         אשנה מה שאני יכול ואת השאר א ש ח ר ר,

         ואחתור להיות האני הטוב ביותר שאני יכול להיות.


         החל מהיום –

         ובכל יום של שארית חיי...

         "אנחנו לא יכולים לחזור אחורה וליצור התחלה חדשה

         אך אנחנו כולנו יכולים להתחיל היום ליצור סוף חדש"


         דרג את התוכן:
          8 תגובות   יום רביעי, 5/8/09, 12:23
          סקס על הבוקר

          היא עמדה במטבח והכינה את ארוחת הבוקר הרגילה שלנו - ביצים רכות..... וטוסט.

          לבושה רק בטי-שירט שהיא רגילה לישון איתה.

          כשנכנסתי, כמעט ער, היא הסתובבה אלי ואמרה ברכות: אתה חייב לעשות איתי סקס ברגע זה !

          עיניי זהרו, האם אני חולם? או שזה יום המזל שלי?

          לא רציתי להפסיד אף רגע, חיבקתי אותה ונתתי את כל כולי על שולחן המטבח.....

          לאחר מכן היא אמרה: "תודה" וחזרה לתנור במטבח עדיין לבושה בטי שירט.

          שמח אך לא מבין שאלתי אותה: "מה זה היה?"

          והיא ענתה: הטיימר של  הביצים מקולקל.......

          (להזכירכם חברים יקרים: ביצה רכה 2 דקות ביצה קשה 5 דקות.....חחחחחחחחחח)

           

          דרג את התוכן:
           6 תגובות   יום רביעי, 5/8/09, 06:59
            

           משמעות האות הראשונה בשם שלנו...

           האות א - מי ששמו מתחיל באות א` הוא טיפוס דומיננטי מאוד, החלטי ויציב, רוחני, רחב אופקים, אוהב לעזור, אמיץ ויוזם דברים.

           האות ב`- אות שקטה שמסמלת שקט באפיו, שקט בביתו וסביבתו. ביתו בית חם. נוטה לתנועה רבה. אות ב` מסמלת ברכה וכן מסמלת מחלוקת ושנויים. יחד עם זאת הוא יציב ונטוע חזק במהותו הפנימית. קפדן לעיתים. דוחה דברים ולא מבצען מיד.

           האות ג`- אות ג` מסמלת למי שתחילת שמו מתחיל בה גדולה וחשיבות. יש בו דיבור חזק. השכל פועל בו הרבה. נוטה לשלום ולאחד בין הנפרדים, יחד עם זה יש בו נטיה לצמצום ודין. כשיתנו לו חופש פעולה יצליח. נותן עצות טובות, עוזר לזולת, גם אם בעצמו מפסיד, מביע את עצמו יפה, סקרן, חביב ויש בו זריזות.

           האות ד` - האות ד` מסמלת הכנעה ודלות. מי ששמו מתחיל בדלת יודע להכניע את עצמו ונוטה ללכת קדימה, להשיג ולנצח. לא מוותר בקלות. נצרך לחום רב. חכם, עם חוש הומור, אוהב לעזור, יש לו חוש אסטטי. עדין, חסר מנוחה, רגשי ומתלהב תמיד, מלא רעיונות ונוטה להתווכח בעוז. יום שלישי הוא יום טוב עבורו.

           האות ה` - אות ה` מסמלת( וכן מי ששמו מתחיל באות ה`) את הדיבור.טיפוס מדבר לא מעט, ומבין מהר. טיפוס מרשים שמחפש להגשים את הציפיות. אות ה` מסמלת את השפע והברכה וכן את כח ההולדה. (אותם זוגות נשואים שלא זכו לבנים רצוי שיקראו שמם עם אות ה`, כי יש בזה השפעה גדולה להוליד) יודע לעשות התחלה חדשה במובנים רבים.

           האות ו` - מסמלת למי ששמו מתחיל ב- ו` - טיפוס יציב ואמיתי, בעל בטחון חזק. כמו כן מביעה אות ו` את ענין התוספת. טיפס מאוזן אוהב חברה ואורחים. בנקל מתעקש, נוטה לנוחות ותאוות. קשה לו להשתנות. בגיל מתבגר יחפש את הרוחניות של החיים.

           האות ז` - מסמנת מי ששמו מתחיל באות ז` - תזוזה, הליכה, נסיעה וקישור. כמו כן מסמלת עזות והיא אות מצד הזכר. מי ששמו מתחיל באות זו, אוהב תקשורת ותנועה, רוצה לדעת הכל ולקרוא על הכל. אינו מעמיק, יודע לנסח את דבריו יפה ובצורה מיוחדת. ברגע שהפסקת לעניין אותו, הוא יחפש דברים אחרים. רגיש מאוד, מבחין בין אמת לשקר, אוהב מלחמה פיזית או גופנית, מתפלסף ולשונו חדה.

           האות ח` - מסמלת את הטוב והרע באופן קיצוני, היא מסמלת את החטא וכן את החיטוי (טהרה), מי ששמו מתחיל באות זו הריהו עצמאי, רגיש מאוד , אוהב טבע ורכושניות, טיפוס שפועל ללא חת, או שלפעמים לא מזיז את עצמו. דברן, גם על שטויות, לעיתים נתפס לשתיקה.

           האות ט` - מי ששמו מתחיל באות ט` בדרך כלל שואף לטוב ביותר. יש בו גאווה ובטחון עצמי מופרז. אבל עם השתדלות רצינית יתקן זאת. טיפוס אמין ויציב, צנוע וענוץ נקי , שומר מרחק, יש לו יכולת משחק רבה מאוד. אוהב להיות במרכז הענינים ולמשות תשומת לב.

           האות י` - למי ששמו מתחיל באות י`- חכמה והגיון בריא, אוהב ללכת על גדול, בקורתי, פניו עדינות ביותר, עובד מסור, טיפוס אמין, ענו וצנוע. קיצוני ביחס לזווגו. או שנצרך מאוד, או פרוש ביותר. לעיתים נודניק או כפיתי , אבל בדרך כלל נחוש והחלטי שיודע לחדור היטב לעומק הענין.

           האות כ` - מי ששמו מתחיל באות כ` - שקט לעיתים יש בו מסתוריות. משתדל להשתלב בחברה. אין בו דומיננטיות ויוזמה מספיק. הצלחתו תבוא לו כאשר יבחין להבין את שינויי החיים ויעשה בעצמו שינוי הן בהשקפותו , הן במהלכי חייו ואז יצליח. הוא אוהב ללחוץ כף יד הזולת. יציב וגאה לעמוד על שלו. מרגיש שהעולם שלו.

           האות ל` - למ"ד לשון למוד - מי ששמו מתחיל באות זו הוא אוהב ללמוד, פתוח לקבל, מקבל דברים הגיוניים. לעיתים מתעקש, מסתכל מגבוה על אחרים ויודע להשתלב ולחיות בהרמוניה עם הבריות.טוב לב ונוטה לותר, מבין כל מיני הצדדים של הסכסוך, מבחין גם בצד האחר וגם בהשקפות שונות ויודע לאחד ולשלב ולהשלים בין כולם. כשרון רב לו להנהיג וא לנהל. טיפוס נוח , עם הרבה דרך ארץ.

           האות מ` - מי ששמו מתחיל באות מ` הוא טיפוס זורם, נע הרבה, פעלתן ונעים, אוהב שמחה ואופטימי.טיפוס נאמן, מזדהה עם הזולת, רחמן. בנקל עלול להמשך לסמים או לשתיה חריפה, בעל הקרבה רוחנית.

           האות נ` - מי ששמו מתחיל באות נ` - חושיו מפותחים היטב. יש בו יצרים רבים וסוערים. עקשן ומרדן ושובר מוסכמות. אם יחכים, יוכל להשיב תשובות לשאלות קשות ביותר. טיפוס ישר ורוחני מאוד. נוטה למלחמות וצרות. או שאוהבים אותו או ששונאים אותו. מצבי רוחו משתנים בקיצוניות. על ידי שיקבל הרבה חום יוכל להשתנות. יכול להגיע לעמקות רוחניות גבוהה. יש בו עוצמה רבה שמקרינה סביבו ואי אפשר להיות אדיש כלפיו. מתלהב מאוד, לפעמים "שוכח" את הדרך ארץ הראויה.

           האות ס` - מי ששמו מתחיל באות ס` - יש בו בטחון עצמי והוא שואף קדימה להשיג מטרתו. קשה לעצור אותו. נוטה לשינה רבה, יש בו קסם ונטיה לשקט נפשי ורוגע שגורם לו להראות נאה. בעל רגש רב. כי האות סמ"ך היא עגול והעגול שייך לנקבה. שומר סוד. אופי סגור. בדרך כלל עקשן ורגיש. אוהב חופש ושונא מסגרת שמלחיצה. לוקח לו זמן ומאמץ להיות פתוח. לפעמים נתפס לראות את השלילי שבחיים, או שמתפרץ בזעם. הוא גם נרגע מהר, אם רק ישתדל לעבוד על עצמו בנתינה רבה, יהיה בריא בנפשו ומלא אהבה לבריות.

           האות ע` - כל אדם ששמו מתחיל באות עין הוא טיפוס שחושב לעומק, אם לטוב או להפך. יש בו עומק פנימי ואולי גם מיסתורין. טיפוס שיודע לתת הרבה או לקבל הרבה, או שניהם יחד. אם ישתדל במידת הענווה יצליח מאוד. אם יתגאה יושפל מאוד. יש בו נטיה לכעס או להיות פגיע ואינו שוכח מהר מה שפגעו בו. יציב מאוד ועקשן בדרך שבחר לו. יש בו אהבה פנימית לבריות.

           האות פ`- אות שמי ששמו מתחיל בה חיב להיות פתוח עם הרבה רגש, כי אות זו מצד הנקבה. הוא ער ומתנהג בכמה כוונים ויודע להביט בטוב המצוי בכל פרט מהנבראים. הוא לא יאמר מה הוא חושב עליך. טיפוס עם כח לפרוץ חזק ולהפתיע לטוב או למוטב.

           האות צ`- מי ששמו מתחיל באות צ`- הוא טיפוס צדיק. נמשך לאנשים מפורסמים ורמי מעלה. יצליח רק כשיעבוד קשה. אדם עם הרבה מוסר. אוהב להעניק עזרה לאנשים שהוא מרגיש אליהם טוב. נוטה לבלוט או להראות את ההשגים שלו. יש לו תאווה לאכילה.

           האות ק`- מי ששמו מתחיל באות ק`- או שהוא צדיק או שהוא חקין מעולה.
           לעיתים 2 התכונות מצויות בו. יש בו כמה מידות והיפוכן. הרבה תלוי לאן יטה את עצמו. יודע לצחוק ולהצחיק. יש לו מנגנון מיוחד שנותן לו כוח להתמיד ולהחזיק מעמד זמן רב. אם יגייס את כוחות נפשו לטוב יצליח מאוד. או שהוא ישן הרבה, או שהוא ערני מאוד.

           האות ר`- מי ששמו מתחיל באות ר` הוא טיפוס פעיל, נמשך לעסקים. חושב טוב לפני שיפעל. לעיתים נחפז ופזיז, אוהב לעשות דברים חדשים, יש לו יכולת ילודה ופריון. לא נשבר הרבה והוא פשוט מתחיל מחדש, בעל מרץ רב.

           האות ש`- מי ששמו מתחיל באות ש` - הוא טיפוס דומיננטי שלוקח בדרך כלל הרבה תשומת לב.מתלהב מאוד ובדרך כלל אהוב והוא ממשיך לחפש רגש ואהדה. הוא גם מחפש רכוש וצבירת נכסים או יציבות בפרנסתו וכן משהו טוב למעמדו. עקשן, אוהב להכיר מכלול של הדברים. טיפוס אמיתי שיאמר לזולת מה הוא חושב עליו.

           האות ת`- מי ששמו מתחיל באות ת`- הוא טיפוס צנוע. מסתכל תמיד על הסוף והתכלית שבכל ענין. חקרן ושואף לידע דברים המכוסים ונסתרים. יש לו נטיה לעיתים להתקע בלי לזוז. אם יבנה את האישיות שלו יזכה בנקל לשליטה וחוזק פנימי.

            

           דרג את התוכן:

            פרופיל

            benklinger
            1. שלח הודעה
            2. אוף ליין
            3. אוף ליין

            ארכיון

            פיד RSS

            הפעילות שלי