כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 11/2011

  2 תגובות   יום שני, 28/11/11, 04:42

  חוק רשוי עסקים

   

   

  רשוי עסקים וייצוג מול הרשויות

        

  רישוי עסקים

  משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה במתן ייעוץ וסיוע לעסקים פרטיים ולרשתות בפריסה ארצית במגוון נושאים, כולל תכנון בתי עסק על פי דרישת הרשויות - משרד הבריאות, כיבוי אש, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, מחלקת ההנדסה ושאר הגורמים הרלוונטיים.

  הליך קבלת רישיון העסק מהרשויות הינו מורכב ורצוף חוקים ודרישות רבות ברמת התכנון והביצוע וההתאמות הנדרשות לבינוי בפועל. ההליך גורם לבעלי עסק קושי רב בהתמודדות מול הרשויות, בניסיון לעמוד בדרישות הרבות. התהליך מלווה בהשקעת זמן יקר, כסף ולעתים אף הליכים משפטיים לא נעימים, שעלולים אף להסתיים בסגירת העסק, הריסתו, הטלת קנסות כבדים ואף מאסר.

  במטרה למנוע את כל הסחבת ועוגמת הנפש, מציע המשרד מגוון שירותים המקלים על תהליך רישוי העסק: 

  • ייעוץ וטיפול בכל סוגי רישיונות העסק.
  • בדיקת תיק רישוי ואפשרויות רישוי הנכס לפני או אחרי קנייתו או שכירתו.
  • הכנת תוכנית אדריכלית (גרמושקה) לרישיון עסק, בהתאם לדרישות הרשויות וכל הגורמים המאשרים.
  • טיפול בשינוי בעלות בעסק.
  • טיפול בנושא שימוש חורג.
  • רישוי לכל סוגי העסקים - גנים ואולמות אירועים, מועדוני לילה, מסעדות רישוי ועיכוב צווי סגירה, הריסה והפסקת עבודה.
  • היתרים מיוחדים, כגון: היתרי לילה, כיסאות ושולחנות על מדרכה, קירוי חורף, פרגודים.
  • רשיונות למערכות סולאריות ליצור חשמל ביתי
  • ייצוג בכל הארץ.
  • שירותי בעלי מקצוע מוסמכים.
  • דו"ח יציבות מבנה על ידי קונסטרוקטור מוסמך.
  • דו"ח יועץ בטיחות,תרשים בטיחות לכבוי אש.
  • דו"ח חשמלאי בודק מוסמך.
  • בדיקת מערכות כריזה, ספרינקלרים,גלאים, שלטי חירום.
  • רישיונות שילוט.
  • רישיונות יצרן.
  • תיאום ביקורות וליווי מפקחי המחלקות השונות: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרה, הג"א, תברואה, הנדסה, השירות הווטרינרי, כיבוי אש וכו'.
  • ליווי מקיף עד לקבלת הרישיונות, תוך זירוז ההליכים וצמצום בעלויות.
  • טיפול בבקשות "תקועות",פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות!

   

  תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 1

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ב, 7א(ב), 38 ,13ב ו-39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 2 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הביטחון לפי סעיף 29יא לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 3, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

  פרק א': פרשנות

   1. הגדרות

  בתקנות אלה -

  "בעל מקצוע" - בעל מקצוע לפי סעיף 6ג לחוק כפי שקבע שר הפנים או שקבעו השרים בתקנות כהגדרתם בסעיף 6ג, בהסכמת שר הפנים;

  "בעל מקצוע מוסמך" - מי ששר הפנים הסמיכו לענין סעיף 6ב לחוק, והוא אחד מאלה:

  (1) מהנדס רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 4 (להלן - חוק המהנדסים), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה;

  (2) במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רשוי ויחוד פעולות), התשכ"ז-1967 5(להלן - תקנות ייחוד פעולות):

  (א) מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה;

  (ב) הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות;

  "היתר זמני" - היתר לעסוק בעסק טעון רישוי, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון;

  "הצו" - צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 6;

  "חוות דעת מקדמית" - חוות דעת הניתנת מאת רשות הרישוי או נותן האישור, בתחום סמכותם, בדבר התאמת עסק מוצע לדרישות החוק והתקנות ובדבר תנאים מוקדמים שיש לקיים לפני שיינתן אישור, רישיון או היתר זמני לעסק, הכל כאמור בסעיף 6ה לחוק;

  "חוק התכנון והבניה" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 7;

  "מפה מצבית", "תכנית עסק", "תרשים סביבה" - כמשמעותם בפרק ה', ולגבי מפעל ביטחוני - כמשמעותם בפרק ו';

  "מפעל ביטחוני" - כמשמעותו בסעיף 29א בחוק;

  "נותן אישור" - שר מן המנויים בסעיף 1(ב) לחוק לענין עסק, שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו או עם מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 6(א) לחוק, ולענין מפעל ביטחוני -אחד מנציגי השרים המנויים בסעיף 29ב(א) לחוק, לענין עסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו;

  "פונה" - אדם המבקש חוות דעת מקדמית;

  "רישיון" - רישיון לצמיתות, רישיון תקופתי, רישיון זמני;

  "רישיון זמני" - רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שרשות הרישוי קבעה לו תקופת תוקף שונה כאמור בתקנות 22 ו-23;

  "רישיון לצמיתות" - רישיון לעסק טעון רישוי שהוא בתוקף מן המועד שנקבע בו וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי;

  "רישיון תקופתי" - רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שהוא בתוקף לתקופות כמפורט בתוספת הראשונה.

   

  פרק ב': חוות דעת מקדמית

   2. בקשה לחוות דעת מקדמיות

  (א) בקשת פונה לחוות דעת מקדמית (להלן - בקשת חוות דעת) תוגש לרשות הרישוי או לנותן האישור לפי טופס 1 שבתוספת השניה ותיחתם בידי הפונה.

  (ב) לבקשת חוות דעת, כשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה, יצורפו המסמכים המפורטים להלן, חתומים בידי בעל מקצוע מוסמך, זולת אם פטרו רשות הרישוי או נותן האישור את הפונה, לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, מהגשת מסמך כאמור, שאינו דרוש לדעתם, למתן חוות הדעת המקדמית:

  (1) תרשים סביבה;

  (2) מפה מצבית;

  (3) תכנית עסק.

  (ג) רשות הרישוי או נותן האישור רשאים לדרוש מפונה לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת, אם ראו צורך בכך.

  (ד) קיבלו רשות הרישוי או נותן אישור בקשת חוות דעת, יתנו על כך אישור בכתב לפונה על גבי הבקשה שלפי טופס 1 האמור.

   3. חוות דעת מקדמית

  (א) בתוך 30 ימים מקבלת בקשת חוות דעת לפי תקנה 2, יתנו רשות הרישוי או נותן האישור חוות דעת מקדמית.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאים רשות הרישוי או נותן האישור, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לפונה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום קבלת בקשת חוות הדעת; הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו.

   

  פרק ג': בקשה לרישיון או להיתר זמני

   4. בקשה להיתר זמני ורישיון

  (א) בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני (להלן - בקשת רישיון או בקשה) תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת השניה ותיחתם בידי המבקש.

  (ב) לבקשת רישיון כשהיא נושאת חותמת על תשלום אגרה, יצורפו המסמכים המנויים להלן, ב-5 עותקים, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך:

  (1) תרשים סביבה;

  (2) מפה מצבית;

  (3) תכנית עסק.

  (ג) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים שונה של המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א).

  (ד) היתה בידי מבקש בקשת רישיון חוות דעת מקדמית לענין אותו עסק, רשאי הוא לצרף לבקשת רישיון חוות דעת מאת בעל מקצוע לענין התאמת הבקשה לתנאי חוות הדעת המקדמית.

  5. אישור על הגשת בקשה

  (א) קיבלה רשות רישוי בקשה, תיתן על כך אישור בכתב למגיש הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת השניה; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו.

  (ב) רשות הרישוי רשאית שלא לקבל בקשה ולא ליתן אישור על קבלתה אם לא נכללו בה כל הנתונים הדרושים ולא צורפו כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה (להלן -בקשה חסרה); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי קבלת הבקשה.

  6. העברת הבקשה לנותני האישור

  (א) קיבלה רשות הרישוי בקשה והחליטה שלא לדחותה, תעבירה בתוך 21 ימים מיום אישור הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לנותן האישור ותבקש את אישורו למתן רישיון עסק או היתר זמני; בקשה כאמור תוגש לנותן אישור לפי טופס 4 שבתוספת השניה; נותן האישור רשאי לבקש מרשות הרישוי כי לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, לא יועברו אליו מסמכים שצורפו לבקשה שאין הוא זקוק להם למתן אישור.

  (ב) החליטה רשות הרישוי שלא להעביר את הבקשה לנותני האישור משום שהיא דוחה אותה או משום שטרם סיימה את בדיקתה במועד האמור בתקנת משנה (א), תודיע על כך בכתב בתוך 21 ימים למבקש הבקשה, תוך פירוט הנימוקים, ובכל מקרה תעביר רשות הרישוי את הבקשה או תחליט על דחייתה בתוך 45 ימים מיום קבלתה.

  (ג) נמנה העסק נושא הבקשה עם העסקים שנקבעו בצו כטעוני רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 2(ב) בו, פטורה רשות הרישוי מלהעביר את הבקשה לנותן האישור, אך תודיע לו על הגשתה, במועדים שנקבעו בתקנות משנה (א) ו-(ב).

  (ד) היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון בדיקה של גורמים נוספים על נותני אישור, כגון איגוד ערים לכבאות או איגוד ערים לאיכות הסביבה, כדי להבטיח בעסק מטרה מהמטרות הקבועות בסעיף 1(א) לחוק, תעביר רשות הרישוי את הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לפי טופס 4 האמור לגורם הנוסף. העברת בקשה של מפעל ביטחוני תיעשה לפי הנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחונים כמשמעותה בסעיף 29ב לחוק.

   

  7. תשובת נותני האישור

  (א) בתוך 30 ימים מיום שקיבל בקשה מרשות הרישוי כאמור בתקנה 6(א) יודיע נותן האישור לרשות הרישוי על -

  (1) מתן אישור לרישיון והתנאים שיש להתנותם ברישיון או על סירוב לתת אישור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

  (2) מתן אישור להיתר זמני והתנאים שיש להתנותם בהיתר, לרבות המועד לביצוע תנאים כאמור, או על סירוב למתן היתר זמני כאמור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

  (3) תנאים מוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור למתן היתר זמני או רישיון.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי נותן האישור, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לרשות הרישוי, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים מיום שקיבל את הבקשה; הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו, ובלבד שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על 90 ימים מיום שקיבל את הבקשה; אושרה הארכה כאמור, ייתן נותן האישור הודעה בכתב על כך לרשות הרישוי.

  (ג) לא השיב נותן האישור במועד הקבוע בתקנת משנה (א) ולא הודיע על הארכה כאמור בתקנת משנה (ב), או חלף משך ההארכה כאמור ונותן האישור טרם השיב, יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א) חלף.

  (ד) צירף מבקש לבקשתי חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאת בעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) לפיה עומד העסק בתנאי חוות הדעת המקדמית, ייתן נותן האישור אישור לרישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתו מטעמים שיפרט; במקרה זה יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב).

  (ה) הודיע המבקש בכתב לנותן האישור כי מולאו התנאים המוקדמים לשם קבלת אישור, למתן היתר זמני או רישיון, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, על החלטתו כאמור בתקנת משנה (א).

   

   

  8. החלטת רשות הרישוי בבקשה

  (א) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 7 ימים מקבלת תשובותיהם של כל נותני האישור כאמור בתקנה 7(א), (ב) ו-(ד), ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

  (1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

  (2) תיתן למבקש רישיון עסק ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

  (3) תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון;

  (4) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון או היתר זמני ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא השיב נותן האישור כאמור בתקנה 7(ג) או (ד), תפעל רשות הרישוי כלהלן:

  (1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם, ובלבד שחלפו 7 ימים ממתן ההודעה כאמור בתקנה 7(ג) לנותן האישור; העתק מההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;

  (2) תודיע למבקש על סירוב לתת היתר זמני או רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.

  (ג) לא היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון אישור של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 45 ימים מיום אישור הגשת הבקשה ותפעל לפי אחת מהחלופות המנויות בתקנת משנה (א).

  (ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאית רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן החלטתה בבקשה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום אישור הגשת הבקשה.

  (ה) הודיע המבקש בכתב לרשות הרישוי כי מולאו התנאים המוקדמים שקבעה לפי תקנת משנה (א)(3), תודיע רשות הרישוי למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א).

  (ו) רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו; רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני לעסק טעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנת משנה (ב). אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או בהיתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

  (ז) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.

   

   

   

  פרק ד': רישיון והיתר זמני

   9. היתר זמני

  (א) היתר זמני תיתן רשות הרישוי לפי טופס 5 שבתוספת השניה.

  (ב) להיתר הזמני יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר הזמני; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.

  (ג) ההיתר הזמני יפקע אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).

   

   10. רישיון עסק

  (א) רישיון עסק תיתן רשות הרישוי לפי טופס 6 שבתוספת השניה.

  (ב) לרישיון העסק יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.

  (ג) רישיון העסק יפקע אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).

  (ד) לא יהיה תוקף לרישיון שחודש כל עוד לא הוחזרה לרשות הרישוי הצהרת בעל העסק לפי הספח בטופס 6 האמור; תוקף רישיון שחודש יפקע אם ניתנה הצהרה כוזבת.

   11. תנאי נוסף ברישיון ובהיתר זמני

  (א) רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאים לרישיון עסק או להיתר זמני, ותודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ועל מועד כניסתם לתוקף כאמור בסעיף 7 לחוק.

  (ב) נותן אישור רשאי להוסיף תנאי לרישיון או להיתר זמני ולקבוע את מועד כניסתו לתוקף כאמור בסעיף 7 לחוק, וכן רשאי הוא להוסיף תנאים כאמור לעסק שאינו טעון אישורו כאמור בסעיף 6א לחוק. הוסיף נותן האישור תנאי כאמור, יעביר הודעה עליו לרשות הרישוי, וזו תודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ומועד כניסתו לתוקף, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנותן האישור.

  (ג) רשות הרישוי תעביר העתק של ההודעה לבעל העסק כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לנותן האישור.

   

   

   

   

   

   

   

  פרק ה': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק

   12. תרשים סביבה

  (א) תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.

  (ב) בתרשים סביבה יצוינו -

  (1) הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 8;

  (2) מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

  (3) הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

   

   13. מפה מצבית

  (א) מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות הענין.

  (ב) במפה המצבית יצוינו -

  (1) שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו; גבולות העסק יסומנו בקו עבה;

  (2) מיקומו של העסק בתוך הבנין שבו הוא מצוי ומיקום הבנין בתוך החלקה שבו הוא מצוי;

  (3) קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

  (4) מיתקנים לסילוק אשפה;

  (5) מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם;

  (6) מערכות לכיבוי אש;

  (7) חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים;

  (8) מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983 9, לצורכי השימוש בעסק.

   

   

   

   14. תבנית עסק

  (א) תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

  (ב) בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

  (1) החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק;

  (2) מיתקני סניטציה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים;

  (3) מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק;

  (4) פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה;

  (5) מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

  (6) מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;

  (7) מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

  (8) ארובות;

  (9) מערכות וציוד כיבוי אש;

  (10) מיתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם;

  (11) המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 10.

  (12) מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג).

  (ג) שני חתכים כמפורט להלן:

  (1) חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם;

  (2) חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

  (ד) בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.

   15. פרטים נוספים

  (א) נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 12 עד 14 רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

  (ב) רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

   

  פרק ו': תרשום סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק במפעל ביטחוני

   16. תרשים סביבה

  (א) תרשים סביבה לגבי מפעל ביטחוני ייערך בקנה מידה אחר מן הקבוע בפרק ה', לפי דרישת רשות הרישוי כאמור בסעיף 29ג לחוק (בפרק זה - רשות הרישוי) אם, לדעתה, נחוץ כך בנסיבות הענין.

  (ב) בתרשים סביבה יצוינו -

  (1) הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-196911;

  (2) מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

  (3) הדרכים והרחובות הציבוריים הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

   

   17. מפה מצבית

  (א) מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.

  (ב) במפה המצבית יצוינו -

  (1) שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו;

  (2) מיקומו של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי ומיקום הבנינים של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי;

  (3) קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

  (4) מיתקנים לסילוק אשפה;

  (5) מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק והצנרת להובלתם כפוף להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים (להלן - היחידה);

  (6) מערכות לכיבוי אש;

  (7) מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.

   

   18. תכנית עסק

  (א) תכנית העסק שתכלול תכנית תנוחה כמפורט להלן, תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

  (ב) בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

  (1) מיתקני סניטציה שיהיו בעסק;

  (2) מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

  (3) מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור ביחידה רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;

  (4) מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

  (5) ארובות;

  (6) מערכות וציוד כיבוי אש;

  (7) מיתקני ניטור.

   

   19. פרטים נוספים

  (א) נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 16 עד 18 רשאים רשות הרישוי או נותן אישור לדרוש ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים הסביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך, בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.

  (ב) רשות הרישוי או נותן אישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה; חוות דעת או מסמכים כאמור יימסרו בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.

   

   

   

   

   

  פרק ז': תוקף רישיון והיתר זמני

   20. רישיון לצמיתות

  תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו, למעט העסקים המפורטים בתוספת הראשונה, יהיה לצמיתות.

   21. רישיון תקופתי

  (א) תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בתוספת הראשונה יהיה לשנה אחת, לשלוש שנים או לחמש שנים, כקבוע בטורים ג' עד ה' בתוספת האמורה.

  (ב) תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לשלוש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה החמישית שלאחר השנה שבה ניתן.

   22. רישיון זמני

  רשות הרישוי רשאית לקבוע את סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע בתקנות 20 ו- 21, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.

   23. רישיון שהוא זמני מטבעו

  לעסק שהוא זמני מטבעו רשאית רשות הרישוי לקבוע תקופת תוקף קצרה משנה.

   24. תוקף היתר זמני

  (א) תוקף היתר זמני הוא לתקופה שקבעה בו רשות הרישוי ובלבד שלא תעלה על שנה.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), היתר זמני יפקע, עוד לפני תום תקופת תוקפו, אם לא מולאו תנאיו במועד שנקבע.

  (ג) עד 30 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על מועד תום תקופת ההיתר הזמני, וכן תבקש באותו המועד את אישורו של נותן האישור להארכת תוקף ההיתר הזמני או למתן רישיון עסק והתנאים לרישיון או להיתר הזמני, לפי הענין.

  (ד) נותן האישור יעביר את תגובתו בתוך 15 ימים מקבלת בקשת רשות הרישוי.

  (ה) עד 15 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תחליט רשות הרישוי ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

  (1) תודיע למבקש, בהסכמת נותני האישור, על הארכת תוקף ההיתר הזמני, ובלבד שמשך תקופת ההיתר הזמני לא תעלה על שנה אחת; לא השיב נותן האישור בתוך 15 ימים מיום בקשת רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (ג), יראו את נותן האישור כאילו נתן הסכמתו להארכת תקופת ההיתר הזמני. העתק ההודעה על הארכת תוקף ההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;

  (2) תיתן למבקש, בהסכמת נותני האישור, רישיון עסק ותקבע את תנאי הרישיון;

  (3) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.

  (ו) תוקפו של היתר זמני יפוג במועד שנקבע בו ובהתאם לתנאיו.

  (ז) רשות הרישוי, בהסכמת נותני האישור, רשאית ליתן לעסק רישיון לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר הזמני, אם ראתה שהתקיימו התנאים לכך.

  (ח) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה.

   25. תוקף רישיון והיתר זמני כשניתן היתר לשימוש חורג

  לא תיתן רשות הרישוי רישיון או היתר זמני לתקופה ארוכה מתקופת תוקפו של היתר לשימוש חורג, כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, שניתן לעסק.

   


   

  קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
  בית שמאי 7, רמת גן
  נייד: 3888813 - 052
  טל': 03-6990132
  פקס: 6990134 - 03
  דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
  www.klinger.co.il


  הפחתת מיסים וארנונה | רישוי וייצוג מול הרשויות | שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה | צור קשר | מפת אתר | הוסף למועדפים

   

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום ראשון, 27/11/11, 00:11

   Teacher : 
   Can you tell me the name of 3 great kings who have brought
   happiness & peace into people's lives?

   Student : 
   Smo - king , Drin - king    &    fuc - king...

   דרג את התוכן:
    4 תגובות   יום שישי , 18/11/11, 13:22

    רישוי עסקים וייצוג מול הרשויות

    רישוי עסק,רישוי עסקים

    משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה במתן ייעוץ וסיוע לעסקים פרטיים ולרשתות בפריסה ארצית במגוון נושאים, כולל תכנון בתי עסק על פי דרישת הרשויות - משרד הבריאות, כיבוי אש, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, מחלקת ההנדסה ושאר הגורמים הרלוונטיים.

    הליך קבלת רישיון העסק מהרשויות הינו מורכב ורצוף חוקים ודרישות רבות ברמת התכנון והביצוע וההתאמות הנדרשות לבינוי בפועל. ההליך גורם לבעלי עסק קושי רב בהתמודדות מול הרשויות, בניסיון לעמוד בדרישות הרבות. התהליך מלווה בהשקעת זמן יקר, כסף ולעתים אף הליכים משפטיים לא נעימים, שעלולים אף להסתיים בסגירת העסק, הריסתו, הטלת קנסות כבדים ואף מאסר.

    במטרה למנוע את כל הסחבת ועוגמת הנפש, מציע המשרד מגוון שירותים המקלים על תהליך רישוי העסק: 

    • ייעוץ וטיפול בכל סוגי רישיונות העסק.
    • בדיקת תיק רישוי ואפשרויות רישוי הנכס לפני או אחרי קנייתו או שכירתו.
    • הכנת תוכנית אדריכלית (גרמושקה) לרישיון עסק, בהתאם לדרישות הרשויות וכל הגורמים המאשרים.
    • טיפול בשינוי בעלות בעסק.
    • טיפול בבקשות לשימוש חורג.
    • רישוי לכל סוגי העסקים - גנים ואולמות אירועים, מועדוני לילה, מסעדות,מלונות,מלוניות,אכסניות,בתי מרקחת,מפעלים,עיכוב צווי סגירה, הריסה והפסקת עבודה.ביטול צווים במקרים רבים.
    • היתרים מיוחדים, כגון: היתר זמני להפעלת עסק חדש,היתרי לילה, כיסאות ושולחנות על מדרכה, קירוי חורף, פרגודים.
    • רשיונות למערכות סולאריות ליצור חשמל ביתי
    • ייצוג בכל הארץ.
    • זירוז וקידום הליכים בירוקרטים
    • הכשרת חריגות בניה
    • ייעוץ סטטוטורי לחברות בניה ויזמים
    • שירותי בעלי מקצוע ויועצים מוסמכים.
    • דו"ח יציבות מבנה על ידי קונסטרוקטור מוסמך.
    • דו"ח יועץ בטיחות,תרשים בטיחות לכבוי אש.
    • דו"ח חשמלאי בודק מוסמך.
    • בדיקת מערכות כריזה, ספרינקלרים,גלאים, שלטי חירום.
    • רישיונות שילוט.
    • רישיונות יצרן.
    • תיאום ביקורות וליווי מפקחי המחלקות השונות: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרה, הג"א, תברואה, הנדסה, השירות הווטרינרי, כיבוי אש וכו'.
    • ליווי מקיף עד לקבלת הרישיונות, תוך זירוז ההליכים וצמצום בעלויות.
    • טיפול בבקשות "תקועות",פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות!
    • ליווי, פקוח תאום וזרוז בקשות של מגישים אחרים!


      רישוי אירועים המוניים ורשיונות זמניים.

    • ליווי וסיוע למפיקי אירועים ברישוי פסטיבלים ואירועים המוניים תחת כיפת השמיים
    • ייעוץ בנושאי בטיחות וקונסטרוקציות באירועים
    • הפקת תוכניות בטיחות לאירוע, וכן מפות ועזרים שונים המוגשים לרשויות השונות
    • הגשה וליווי בביקורות הנעשות על ידי הגורמים המאשרים
    • שירותים נלווים, כגון אישורים מטעם משטרת ישראל, מהנדס, בודק חשמל מוסמך, טכנאי גז,משרד הבריאות,המשרד לאכות הסביבה,כיבוי אש ,מנהל מקרקעי ישראל ועוד.
    • בדיקות יציבות מבנה ודו"ח קונסטרוקטור
     

     שירותי יעוץ  לאכות הסביבה בעת בקשות רשיון עסק ו/או היתרי בנייה נספחים סביבתיים, פרשות טכניות ועוד.

     

       קישורים

    .לנוחיותך, מגוון קישורים לאתרים נבחרים בנושאי רישוי עסקים, משרדי ממשלה.לרשימה המלאה אנו מפנים אותך לעמוד הבית.

    קלינגר תלווה אותך בהליך עד קבלת רישיון העסק!

    עיריות

    רישוי עסקים-בעיריית הרצליהרישוי עסקים-בעיריית
    תל אביב
    רישוי עסקים-בעיריית
    הוד השרון
    רישוי עסקים-בעיריית רחובותרישוי עסקים-בעיריית
    פתח תקוה
    רישוי עסקים-בעיריית
    רמת גן
    רישוי עסקים-בעיריית
    רעננה
    רישוי עסקים-בעיריית
    חולון
     רישוי עסקים-משרד הבריאותרישוי עסקים-
    משטרה 

     

     

     

     

     

    עו"ד דני ארנסט. שופט בדימוס, כיהן כשופט בין השאר בענייני רישוי עסקים ועניינים מקומיים בבית משפט השלום בתל אביב.

    כיום מתמחה בנושא רישוי עסקים, תכנון ובנייה ובוררות.

     

     

    במקרים מסוימים יש מקום להקל בנושא רישוי עסקים 

    לדוגמא – בדרישות לרישוי דוכנים בקניונים או במקרים של רכישת עסק שיש לו רישיון

     

    רישוי העסקים חיוני לחיי מסחר תקינים. מצד אחד חייבים להבטיח תנאים נאותים לפתיחת עסקים ופיקוח נאות, ומצד שני אין להקשות יתר על המידה על פתיחת עסקים חדשים.

    לכן, יש להבדיל בין דרישות נכונות – אינטגראליות, דהיינו, שיש להן זיקה לניהול העסק עצמו שעליהן יש לעמוד, לבין דרישות שאינן קשורות למעשה לניהול העסק.

    לדוגמא – כשאדם שוכר מקום לבית עסק ואינו מקבל רישיון לעסק בגלל עבירת בנייה נושנה הקיימת מזה עשרות שנים.

    כמו כן, יש לאפשר פרק זמן של לפחות חצי שנה לצורך התארגנות העסק לאחר פתיחתו, לסיום הליכי הרישוי.  

    מצב אבסורדי  

    כיום המצב הוא אבסורדי. החוק קובע שאסור לפתוח עסק ללא רישיון , אולם הרשות מוסמכת להעניק רישיון רק לאחר שהעסק נפתח ופועל.  

    הבדיקה הסופית לקבלת רישיון העסק מתבצעת כשהעסק עובד...

    התוצאה של מצב זה, שכל בעל עסק הופך באופן אוטומטי לעבריין !!! 

    כדי להימנע מהמצב האבסורדי הצעתי בהיותי שופט, שתהייה תקופת המתנה לפני פתיחת הליכים משפטיים נגד עסק ללא רשיון.

    למיטב ידיעתי עיריית תל אביב אימצה את ההצעה וההתנהלות של עיריית תל אביב, מהווה מודל ותקדים לגבי רשויות נוספות ברחבי הארץ שאימצו אותו.

    איזה עסקים יש לחייב ברישוי ואיזה לא  

    סוגיה אחרת היא סוגיית איזה עסקים יש לחייב ברישוי ולאיזה עסקים אין צורך ברישוי.

    ברור שעסקי מזון על כל גוניהם, מסעדות, ברים, בתי קפה, דורשים רישוי, בשל אופי הפעילות טיפול במזון והגשתו לאורחים, מניעת מפגעים ומטרדים לציבור ועוד.

    לעומת זאת, יש מקום להקל ברישוי מספרות, לשם השוואה דווקא לגבי מכוני קעקוע יש מקום להחמיר יותר בדרישות הרישוי עקב הפעולה החודרנית והחשש לפגיעה בבריאות הציבור.

    סוגיית הרישוי בקניונים

    הכלכלה המתפתחת ושינויי הרגלי הקניה הציפה את סוגיית הרישוי בקניונים.

    בכל קניון עסקים מגוונים, לרבות דוכנים זמניים – קטנים, המוצבים בשטחים הציבוריים ובמעברים.

    נשאלת השאלה מה רמת הרישוי הנדרשת מאותם בעלי דוכנים זמניים. נראה  שלעניין זה יש להקל בדרישות הרישוי מכמה סיבות:-

    ראשית מדובר בנקודות מכירה קטנות מאד מבחינת השטח.

    הצבת הדוכנים היא זמנית, לעיתים לחודשים או לשבועות ספורים.

    נתונים אלה מקשים על סיום הליכי הרישוי במועד. במקרים רבים הדוכנים ניידים. גם עניין זה מהווה שיקול לקיום הליכי רישוי מינימאליים בלבד, כשהשיקול העיקרי הוא שאלת הבטיחות, שמירת מעברים ציבוריים נאותים לקהל ובדיקת אופן השתלבות הדוכן במרקם הכללי של הקניון, מבחינה תכנונית ובטיחותית.

    הקשיים הנערמים בפני היזם

    הדרישות הרבות – לעיתים, של גופים שונים כמו- משטרה, שרותי כבאות, משרד הבריאות , המשרד לאיכות הסביבה, עירייה ועוד, מקשות על היזם ודורשות ממנו  זמן רב לברור ולהסדרת העסק בהתאם לדרישות.

    בענף המזון, למרבה הצער פרט לרשתות הגדולות, המנוסות, להן מנגנונים המתמחים בעבודה מול הרשויות, יש ליזם הפרטי קושי גדול להתמודד עם כל הדרישות.

    הפיתרון של היזם הפרטי טמון בהעסקת אדריכל רישוי עסקים מהרגע הראשון, כדי לטפל ביעילות בשאלות הרישוי.

    רוב העסקים המגיעים לבית המשפט הם עסקי מזון. ייתכן שבעסקים קטנים כמו קיוסק או דוכן ששיטחו מטרים ספורים יש מקום לרשויות לצמצם את דרישות הרישוי למינימום.

    משלמים קנסות ומקבלים ארכה

    סטטיסטית רוב בעלי העסקים שנפתחו נגדם הליכים משפטיים ,מורשעים, משלמים קנסות וניתן צו סגירה. בדרך כלל הרשויות מסכימות לתת, ארכה להשלמת הליכי הרישוי.  

    לאחר פסק הדין

    הרשויות אינן מעוניינות באמת לסגור עסקים אלא, מעוניינות שהליכי הרישוי יבוצעו כנדרש.

    על רקע מציאות זו ייתכן שיש מקום לשקול הארכת התקופה הניתנת לשם השלמת הליכי הרישוי לפני העמדה לדין.

     

    כמו כן, יש לשקול, כאשר מדובר בעסק קיים שיש לו רישיון,הנמכר למפעיל אחר ללא שחל בו שינוי כלשהו באופן ההפעלה,לא לדרוש הליכי רישוי מלאים אלא להסתפק בהליך רישוי מקוצר.

     

      לפי חוק רישוי עסקים, לרוב העסקים נדרש רישיון עסק המסדיר את הפעלתם. את הרישיון נותנת רשות הרישוי, שהיא לרוב הרשות המקומית. 
    באתר משטרת ישראל תוכלו לברר מהם ההליכים לקבלת רישיון עסק, להיעזר בתרשים זרימה שימחיש לכם מהן הפעולות שעליכם לעשות ברשות המקומית ובמשטרה כדי לקבל את רישיון העסק, ולקבל נהלים והנחיות לרישוי עסקים.

     בקשה לחוות דעת מקדמית לרשיון עסק לפי חוק רישוי עסקים

     

    משרדינו מטפל בבקשות לרשיון עסק ושימוש חורג  בכל הארץ-פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות

    רישיון עסק לאולמות אירועים, רישיון עסק לגני אירועים, רישיון עסק לאולמות ספורט, רישיון עסק למסעדות, רישיון עסק לאירועים, רישיון עסק לקייטנות, רישיון עסק לבארים, רישיון עסק לפאבים, רישיון עסק לאיצטדיון, רישיון עסק לקיוסק, רישיון עסק לבתי עסק, רשיון עסק לקניון,רישיון עסק לבית מלון, רשיון עסק לאכסנייה, רישיון עסק לבית אבות, רישיון עסק לבית מרקחת, ריישון עסק לתחנת דלק, רישיון עסק לקניון, רישיון עסק לחנות בקניון, רישיון עסק ל חנות קטנה, רישיון עסק לבריכת שחייה, רישיון עסק לקאנטרי, רישיון עסק למרכז ספורט, רישיון עסק לחדר כושר, רישיון עסק לפארק מים, רישיון עסק לקולנוע, רישיון עסק לקרקס, רישיון עסק לאמפיתיאטרון, רישיון עסק לדיסקוטק, רישיון עסק לאולם שמחות, רישיון עסק למטווח, רישיון עסק למעגן, רישיון עסק למפעל,רישיון יצרן.רישיון עסק למלון,רישיון לעסק בבנין ללא היתר,רישיון לעסק בבנין עם חריגות בניה,

    קלינגר תשמח לקדם  ולזרז את הטפול ברשיון העסק שלך!

    אנו מטפלים ומלווים את ההליך מול כל הגורמים הרלוונטים עד לקבלת רשיון העסק!!

    צלצל עוד היום לקלינגר   03-6990132 

    0523-888813 (ניד-בן קלינגר)  

     

     

     השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה* שם מלא: שם חברה:* דואר אלקטרוני:* סלולרי: טלפון: פקס: כתובת:* פנייה לייעוץ בתחום:יש לבחורהיתרי בנייה רישוי עסקים הקלות במיסוי מדידות הנדסיות ייצוג מול הרשות ביקורת ליקויי בנייה תמ"א 38 שירותי שמאות שימוש חורג זירוז הליכים טיפול בצווי בימ"ש אחר  הערות:

        גרסה להדפסה        שליחה לחבר       חזרה למעלה

     

    קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    בית שמאי 7, רמת גן
    נייד: 3888813 - 052
    טל': 03-6990132
    פקס: 6990134 - 03
    דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
    www.klinger.co.il

    הפחתת מיסים וארנו

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום חמישי, 17/11/11, 18:24
     From Wikipedia, the free encyclopedia
     Klingerstown—  CDP  —
     Klingerstown is located in Pennsylvania
     ''
     Klingerstown
     Location within the state of PennsylvaniaCoordinates: ''40°39′39″N 76°41′37″WCoordinates''40°39′39″N 76°41′37″WCountryUnited StatesStatePennsylvaniaCountySchuylkillArea - Total0.4 sq mi (1.1 km2) - Land0.4 sq mi (1.1 km2)Population (2000) - Total102 - Density240.2/sq mi (92.7/km2)Time zoneEastern (EST) (UTC-5) - Summer (DST)EDT (UTC-4)ZIP codes17941Area code(s)570FIPS codeGNIS feature ID
     ''
     ''
     Farming near Klingerstown, Pennsylvania.

     Klingerstown is a census-designated place (CDP) in Schuylkill CountyPennsylvaniaUnited States. As of the 2000 census, the CDP population was 102.

     Contents

       [hide

     [edit]Geography

     Klingerstown is located at ''40°39′39″N 76°41′37″W (40.660835, -76.693498)[1].

     According to the United States Census Bureau, the CDP has a total area of 0.4 square miles (1.0 km2), all of it land.

     [edit]Demographics

     As of the census[2] of 2000, there were 102 people, 40 households, and 26 families residing in the CDP. The population density was 242.2 people per square mile (93.8/km²). There were 45 housing units at an average density of 106.8/sq mi (41.4/km²). The racial makeup of the CDP was 100.00% White.

     There were 40 households out of which 35.0% had children under the age of 18 living with them, 50.0% were married couples living together, 10.0% had a female householder with no husband present, and 35.0% were non-families. 27.5% of all households were made up of individuals and 25.0% had someone living alone who was 65 years of age or older. The average household size was 2.55 and the average family size was 2.92.

     In the CDP the population was spread out with 24.5% under the age of 18, 5.9% from 18 to 24, 33.3% from 25 to 44, 12.7% from 45 to 64, and 23.5% who were 65 years of age or older. The median age was 36 years. For every 100 females there were 78.9 males. For every 100 females age 18 and over, there were 79.1 males.

     The median income for a household in the CDP was $30,833, and the median income for a family was $31,667. Males had a median income of $23,750 versus $18,750 for females. The per capita income for the CDP was $12,276. There were 11.5% of families and 15.6% of the population living below the poverty line, including 21.4% of under eighteens and 15.0% of those over 64.

     [edit]School district

     Klingerstown is part of the Tri-Valley School District, which has elementary buildings in Klingerstown and Valley View. The high school building is located in Hegins, PA.

     [edit]Local events

     Every year the town sponsors a Fireman's Parade and Carnival and a fishing rodeo. The town church, St. Michael's Lutheran Church, sponsors various activities in the town also. Recently church members volunteered to repaint houses in town.

     [edit]References

     1. ^ "US Gazetteer files: 2010, 2000, and 1990"United States Census Bureau. 2011-02-12. Retrieved 2011-04-23. 
     2. ^ "American FactFinder"United States Census Bureau. Retrieved 2008-01-31. 
     [hide]v · d · eMunicipalities and communities of Schuylkill County, PennsylvaniaCounty seatPottsville
     דרג את התוכן:
      1 תגובות   יום רביעי, 16/11/11, 23:34

       נותן שירותי מהנדס קונסטרוקטור. למגוון שירותים אותם מציע משרדנו, לחצו כאן.

      עבודת מהנדס קונסטרוקטור נחלקת לשלושה נושאים עיקריים:
      1. עבודות בטון.
      2. קונסטרוקציית פלדה (פרופילים, ריילסים, אר. אייץ'. אס)
      3. בנייה קלה.

      מהו ההבדל בין קונסטרוקטור למהנדס בניין?
      ראשית חשוב להבין, שמהנדס קונסטרוקטור הוא מהנדס בניין שהתמחה בתכנון והוא בעל ניסיון עבודה של מספר שנים במשרד של קונסטרוקטור ותיק ומנוסה.
      מהנדס בניין, יכול לעבוד בתחום הביצוע (מהנדס ביצוע אצל קבלן) וכן יכול לשמש כמפקח בנייה.

      שירותי קונסטרוקטור:
      1. תכנון:
      מהנדס קונסטרוקטור חותם על הגרמושקה (תוכנית אדריכלית בצורת אקורדיון בקנ"מ 1:100), אחראי על קבלת אישורים מול הג"א. קונסטרוקטור נכנס לעבודת תכנון מפורטת, כאשר יש ברשותו תוכנית אדריכלית מפורטת, כולל מידות, מטרת החללים וכדומה.
      עליו למקם את העמודים בתוכנית (בתאום עם האדריכל), להחליט על סוג הביסוס (לפי סוג הקרקע) וסוג התקרה, לבצע חישובים סטטיים, לחשב מומנטים, כפיפה, גזירה, לחיצה, קריסה, שקיעה ושקיעה דיפרנציאלית וקונסולידציה.
      עליו לשרטט את תוכנית הקונסטרוקציה בקנ"מ 1:50. עליו לבצע פיקוח עליון: בפיקוח עליון יגיע מהנדס קונסטרוקטור לאתר הבניה ויבדוק את התאמת המצב, באזור היציקה לתוכניות אותם הכין.
      עליו לוודא את קוטר הברזל, דרך הנחתו ואת צורת קשירתו.
      באחריותו לבדוק את הרגליים התומכות ביציקה, עליו להנחות את הקבלן בטיפול ביציקת הבטון.
      מהנדס קונסטרוקטור מקבל את תוצאות בדיקת מעבדת הבטון ועליו לנתח אותן ולאשר סופית את היציקה.

      2. בדיקות קונסטרוקציה:
      קונסטרוקטור, בודק ומאשר לביצוע פונקציות הקשורות בקונסטרוקציה בתחום השיפוצים.
      בתחום זה, מומלץ להפעיל מהנדס קונסטרוקטור, בטרם הפעלת אדריכל או מעצב פנים, מכיוון שהקונסטרוקטור צריך לבדוק את המבנה הקיים ולתת מידע הנדסי על מיקום העמודים לאדריכל.
      זכרו שתוכניות קונסטרוקציה מפורטות, מבוצעות לאחר היתר בנייה. בתהליך הבנייה ייתכן שהתכנון ההנדסי המקורי, שונה מעט מהתוכנית שברשותכם ולכן באופן טבעי, יש לבדוק את המצב האמיתי במבנה, להעביר אותו לאדריכל/מעצב פנים שיקבלו הנחיות ממהנדס קונסטרוקטור.

      3. חיזוק למבנה קיים וחיזוק כנגד רעידות אדמה:
      קונסטרוקטור מבצע בדיקת מצב מבנה קיים ומתכנן את צורת החיזוק הדרושה (במידה ונדרש חיזוק).
      בעקבות תמ"א 38, עלתה המודעות לנושא חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, אך בפועל השינוי איטי ולא מספיק.
      מדינת ישראל נמצאת באזור מועד לפורענות בנושא רעידות אדמה ומומחים טוענים שרעידת אדמה בינונית ואף חזקה הינה בלתי נמנעת.
      הקונסטרוקטור, מתכנן את דרך החיזוק ע"י חיזוקים שונים: חיבור קורות ייסוד, עיבויי עמודים,
      הוספת עמודים, בניית מעטפת בטון לבניין, הוספת מגדלי ממ"ד היושבים אחד על השני בקצוות הבניין, קשירת פיר מעלית מבטון לאלמנטים בבניין.

      מהנדס קונסטרוקטור מנוסה ייעשה כל מאמץ ע"מ למצוא פתרון הנדסי שתואם בצורה הטובה ביותר לתוכנית האדריכלית הנתונה. הוא יימנע מתכנון עמוד באזור הסלון או באזור מהלך המדרגות, ע"מ ליצור חלל נקי, ללא הפרדה.

      הקונסטרוקטור מנוסה, ייקח בחשבון את עלויות הבנייה ויחפש פתרון איכותי תוך כדי מציאת פתרון כלכלי אופטימאלי. פתרון זה יחסוך בפרויקט קטן כגדול.
      במהלך התכנון, תיבדק דרך הגישה למגרש וזאת ע"מ לוודא שתהיה דרך נוחה שתתאים לעבודות הביצוע: מיקום המשאבה, מיקום מערבל הבטון וכלים כבדים נוספים.
      לעיתים עשויה להשתנות שיטת הביסוס בעקבות מצב הנגישות באתר הבנייה.
      בית או מבנה ובו מרתף, כלומר מבוצעת חפירה בעומק של 3 מטר ויותר, יש לשים לב לנושא מכיוון שפרופיל הקרקע בעומקים אלו משתנה ולכן צורת הביסוס יכולה להשתנות. בנוסף יילקחו בחשבון שיקולים של ניקוז מים.

      מבחינת קונסטרוקציה, ניתן לתכנן מבנים במפתחים גדולים. כאשר יש דרישה למצב זה, מהנדס קונסטרוקטור בוחן שימוש בבטון דרוך ע"מ לגשר על מפתחים אלו.
      כאשר התקציב מאפשר, ניתן לבצע כמעט כל רעיון אדריכלי.

      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      בי
      טל': 03-6990132
      פקס: 6990134 - 03

      נייד- בן קלינגר 0523-888813

      www.klinger.co.il

      דרג את התוכן:
       1 תגובות   יום שלישי, 15/11/11, 20:15

       ליקויי בנייה-הסבר

        

       ביקורת ליקויי בנייה
       ליקויי בניה מוגדרים בחוק המכר כ- "אי התאמה". באופן כללי הכוונה היא לאי התאמה בין התכנון והחומרים הקבועים בחוזה ו/או ב"מפרט" ו/או בתקנות הבניה המוסדרות בחוק ו/או בתקנים הנהוגים בישראל, לבין הבניה שבוצעה בפועל.
       "המפרט" הוא תוספת/ נספח לחוזה עליו חותמים הצדדים, ובו מפורטים כל הפרטים הטכניים של הדירה כגון: מספר החלונות, הדלתות, סוג הקרמיקה, סוג השיש וכיו"ב. הקבלן מתחייב לספק לרוכש הדירה את אותם הפרטים הטכניים המצוינים במפרט, ולכן חשוב מאוד לעיין במפרט ולהבין את תוכנו לפני החתימה על החוזה.
       קיימים ליקויי בניה הניתנים לגילוי בעין לא מקצועית כגון : סדקים, רטיבות, קירות עקומים, דלתות לא נסגרות וכיו"ב, אותם יכול לגלות כל אדם סביר. אולם דרוש מהנדס בניה המתמחה בליקויים וחוקי הבנייה, לצורך גילוי ליקויים נסתרים יותר, אך חשובים לא פחות, העלולים לעיתים לסכן חיים כגון: הדבקות שיש חלשות, שימוש בחומרים מסוכנים, בעיות בצנרת, בניה אשר אינה עומדת בתקני בטיחות וכיו"ב. מומחה הבניה המוזמן לצורך בדיקת הדירה יערוך "השוואה" בין הבניה המוגמרת לבין המפרט והתקנים הישראלים, וייתן חוות דעת מפורטת מקצועית שבה יפרט את כל הליקויים – גדולים וקטנים ויציין אפשרות, דרך ועלות תיקונם – המסמך קביל בבית משפט בעת הצורך.
       ליקויי בניה נפוצים מאוד בישראל מסיבות שונות ואינן תלויות בהכרח במידת גודלו ושמו הידוע או הלא ידוע של קבלן זה או אחר. התעלמות ואי טיפול בליקויים גורמים ל:
       • פגיעה באיכות החיים של הדייר
       • הוצאות תיקון מיותרות שהיה על הקבלן לשאת בהן
       • ירידת ערך הנכס בעת מכירה
       • ובסופו של דבר להפסד כספי ניכר של הדייר
       • עלות הבדיקה והכנת הדו"ח הינה מזערית בהשוואה לעלות התיקונים והנזקים הקיימים בבית בד"כ.
       בשנים האחרונות, קיימת עלייה ברורה וחשובה ברמת המודעות של בעלי בתים פרטיים וועדי בתים אשר יוזמים את בדיקת גילוי הליקויים המקצועית בביתם וברכוש המשותף בבניין ומעוניינים לקבל את הטיפול והפיצוי ההולם מהקבלן במידת הצורך. ליקויים יכולים להתגלות בכל שלב ושלב של רכישת הדירה/מבנה, החל משלב ניהול מו"מ ולפני החתימה על החוזה, ועד לאחר קבלת המפתח של הדירה/המבנה החדשים.
       ישנם מספר גורמים היכולים לשאת באחריות לליקויים אשר מתגלים בדירה/מבנה וביניהם הקבלן הראשי, היזם, האדריכל וקבלני המשנה למיניהם. באופן כללי רצוי מאוד לרכוש דירה/מבנה חדשים מקבלן מוכר, הרשום באיגוד הקבלנים והמבוטח בביטוח מתאים, אשר במקרה הצורך יוכל לפצות את הרוכש בגין נזקים הנגרמים בעקבות ליקוי בניה.
       בכל מקרה, על הרוכשים לדעת כי אחריות הקבלן לתיקון הליקויים עוברת מיד ליד במשך השנים בין הרוכשים השונים בהתאם לתקופת האחריות על הנכס.
        
        
       הנושאים הנבדקים על-ידנו בביקורת ליקויי הבנייה:
       חוות הדעת של מהנדסינו המומחים כוללת ביצוע הבדיקות ההנדסיות בנכס/מבנה וכוללת שימוש בציוד דיגיטאלי מתקדם שנועד לזהות מפגעים קיימים ופוטנציאל לליקויים עתידיים העלולים להופיע בנכס.
       בביקורת נלקחים בחשבון:
       • תקנות התכנון והבנייה
       • חוק המכר
       • מפרט המכר
       • הוראות למתקני תברואה
       • חוק ותקנות בנושא  חשמל
       • תקנות הג"א
       • מפרט כללי לעבודות בנייה-  ע"פ משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון (הספר הכחול)
       • תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה ע"פ מכון התקנים הישראלי (מת"י)
       • הנחיות לתכנון חניה– בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה
       • כללי נגישות ונוחות לאנשים בעלי מגבלות
       • כללי בטיחות לטובת המשתמשים במבנה  
       כל הממצאים מאוחדים ומוצלבים לכדי דו"ח בכפוף למכון התקנים בישראל
       דו"ח הביקורת ההנדסית כולל:
       • הצהרת המומחה ופירוט ניסיונו בתחום – המסמך מוכר וקביל בבית משפט
       • איתור ופירוט הליקויים ומיקומם בנכס תוך ציטוט מלא מתקנים
       • בדיקת התכניות, המפרט הטכני והחוזה וציון אי התאמות
       • הדרכים לתיקון הליקויים ואומדני עלויות התיקונים (ע"פ המחירונים המקובלים בענף הבנייה: "חשב" ו-"דקל").
       • צילומים באתר- במידת הצורך
       • סיכומי המהנדס וסיכום העלויות
        
         

       קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
       www.klinger.co.il

       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום שישי , 11/11/11, 16:14

         

        רישוי עסקים חובות וזכויות

         

         

        רישוי עסקים

         

        חוק רישוי עסקים כולל 6 מטרות : הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות .

         

         
         
         
        חוק רישוי עסקים - הודעה לציבור
        1. בין מטרותיו של חוק רישוי עסקים, לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושבים . 
        2. משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות  עינוג  ציבורי וכיוצא בזה).
        3. הקניה בעסק בעל רישיון מבטיחה כי בעסק נעשו הסידורים המתאימים ובין השאר סידורי כיבוי אש , בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיוצא בזה .
        4. החוק מחייב הצגת רישיון העסק במקום בולט בעסק, עם כניסתך לעסק בקש כי יציגו לפניך רישיון העסק .
        5. מידע על החוק, הצו ותקנותיו ניתן לקבל במשרדי הרישוי של הרשות המקומית, אשר מופקדת על הוצאת רישיון העסק ולאכיפת חוק רישוי עסקים .
         
        חוק רישוי עסקים - הודעה לבעלי עסקים1. בין מטרותיו של חוק רישוי עסקים לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחותו ואיכות החיים של התושבים. 

        2. משרד הפנים פירסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמאת עיסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיוצא בזה).
        3. אין לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

        4. ניהול עסק ללא רשיון מהווה עבירה פלילית על פי החוק והעוסק בכך צפוי לצוי סגירה, קנסות גבוהים ואף למאסר.

        5. מידע מוקדם - בטרם ההתקשרות להקמת העסק יש להפנות לרשות המקומית – ליחידה לרישוי עסקים ולברר באם העסק טעון רישוי ומהם התנאים לקבלת הרשיון והנחיות לאופן הגשת הבקשה.

        6. בקשה לרשיון – לבקשה יש לצרף תוכניות עסק ונספחים על פי הנחיות הרשות.

        7. קבלת רשיון – קבלת הרשיון מותנה באישורם של מספר נותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים) וביצוע דרישותיהם במהירות יקצר את הליך הרישוי.

        8. הצגת רשיון - החוק מחייב את בעל העסק להציג הרשיון במקום בולט בעסק.
         
        צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה - 1995מימוש מטרות החוק נעשה באמצעות צו רישוי עסקיםאייקוןצו רישוי עסקים 
        תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א-2000חידוש רשיון עסק הינו באחריות רשות הרישוי (הרשות המקומית) עד 90 יום לפני תום תקופת תוקפו של רשיון תקופתי / זמני תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור. 

        לא יאוחר מ 14 יום ממועד הקבוע לתום תקופת הרשיון תודיע רשות הרישוי לבעלי העסק על חידוש הרשיון או דחייתו, ואז יתבקש בעל העסק לחתום על הצהרה ולשלם אגרה.אייקוןתקנות רישוי עסקיםאייקוןטפסים לרשיון עסק 
        תמצית פסקי דין ברישוי עסקיםתקציר פסקי דין הינו אוגדן המכיל 300 תקצירים של הפסיקות האחרונות בתחום רישוי עסקים בין השנים 2000-2005. 

        אוגדן זה נועד במיוחד לשימושן של הרשויות המקומיות. 

        התקצירים סודרו לפי נושא / סדר מתן פסקי דין / שם תובע / שם נתבע / עיר.אייקוןאוגדן רישוי עסקים - תמצית פסקי דין 
        חוברת מידע בנושא רישוי עסקיםחוברת הסברה זו באה להעניק לך מידע על חוק רישוי עסקים ולסייע לך בכל הנוגע לחובותיך וזכויותיך לגבי קיום עסקך.

        בחוברת נכללים הנושאים הבאים : 


        ·         מהו רישיון לניהול עסק ?  

        ·         אלו עסקים טעונים רישוי ?    

        ·         הגורמים המאשרים רישוי עסק  

        ·         תנאים לקבלת רישיון עסק  

        ·         סוגי רישיונות עסק  

        ·         תהליך הרישוי  

        ·         הנפקת רישיון עסק / היתר זמני  

        אייקוןרישוי עסקים - חוברת מידע 
        הדרכה לנבחרי ציבור - ועדת רישוי עסקיםהחוברת מציגה את עיקרי חוק רישוי עסקים, הליך הוצאת רשיון עסק ואת תפקידי הועדה בתחום חשוב זה, כולל המשמעויות לאיכות החיים של התושב.אייקוןחוברת ההדרכה 
        רישיון עסק

        רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק, להלן מידע נוסף על החוק והליכי הרישוי:

        חוק רישוי עסקים הוא אחד החוקים החשובים ביותר עבור אזרחי המדינה . יחד עם חוק התכנון והבנייה הוא בעל השפעה רבה על איכות חייהם של התושבים ברשויות המקומית .

        מטרות חוק רישוי עסקים , התשכ "ח 1968,כפי שהוגדרו בסעיף 1 לחוק הן :

        1. הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים. השר הממונה - השר להגנת הסביבה .
        2. מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות. השר הממונה - השר לביטחון פנים .
        3. בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. השר הממונה - שר התמ‘‘ת .
        4. מניעת מחלות שמקורן בבעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה , דשנים או בתרופות . השר הממונה - שר החקלאות .
        5. הבטחת תנאי תברואה נאותים. השר הממונה - שר הבריאות .
        6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון , לבנייה ולכבאות. אחריות מוניציפאלית – שר הפנים.

         

        מערכת של תקנות רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים באה להבטיח קיומן של המטרות הנ "ל .

        חשוב לציין שהחוק אינו חל על כל בית עסק , אלא רק על העסקים המפורטים בצו שפרסם שר הפנים ברשומות והוא כולל

        עשר קבוצות עסקים החייבות ברישיון כתנאי להפעלתם .

        אייקוןלמידע נוסף 
         השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה* שם מלא: שם חברה:* דואר אלקטרוני:* סלולרי: טלפון: פקס: כתובת:* פנייה לייעוץ בתחום:יש לבחורהיתרי בנייה רישוי עסקים הקלות במיסוי מדידות הנדסיות ייצוג מול הרשות ביקורת ליקויי בנייה תמ"א 38 שירותי שמאות שימוש חורג זירוז הליכים טיפול בצווי בימ"ש אחר  הערות:

           גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר      
         

        קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
        בית שמאי 7, רמת גן
        נייד: 3888813 - 052
        טל': 03-6990132
        פקס: 6990134 - 03
        דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
        www.klinger.co.il

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום שישי , 11/11/11, 08:11

         בנייה ללא היתר

          

         עבירת בנייה כעבירה פלילית

         בנייה ללא היתר

         שימוש לא לפי היתר בנייה

         הגנה מן הצדק

         אנו מטפלים בבקשות להכשרת חריגת בנייה וקבלת היתרים בדיעבד.

          

          

          


         עבירת בנייה יכולה להתבצע בשני מישורים:

         א. ביצוע עבודה בפועל, בין ללא היתר כלל ובין בניגוד להיתר.

         ב. שימוש במבנה בניגוד לייעודו, או שימוש כלשהו במבנה שנבנה ללא היתר בנייה.

         ראה בעניין זה את סעיף 145 (א) לחוק התכנון והבנייה תשכ''ה – 1965, (להלן גם: ''החוק''), הקובע לאמור:

         לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו, אלא לאחר שנתנה לו הוועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי העניין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר: .....
         (1) .......
         (2) .......
         (3)כל עבודה אחרת בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תוכנית.

         לפי פרק י' לחוק, עבירות בנייה הן עבירות פליליות הגוררות עונשי קנסות ומאסרים כמפורט שם; יש להתייחס לעבירת בנייה כעבירה פלילית לכל דבר ועניין, וזאת, גם בהקשר של רמת ההוכחה הנדרשת על מנת להוכיח את קיומה של העבירה.

         לפי סעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ''ב – 1982, יש לבית המשפט סמכות להרשיע נאשם בעבירה שאשמתו נתגלתה מן העובדות שהוכחו לפיו, אף אם עובדות אלה לא נטענו בכתב האישום, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן. לפיכך, אי דיוק בכתב האישום לגבי פרטי האשמה לא תמיד יועיל לנאשם, ויש ובית המשפט ירשיע את עבריין הבנייה לפי ראיות שהצטברו והוכחו בתיק גם כאשר לא נכללו במפורש בכתב האישום. 

         מצד שני, תידרש הוכחת קיומה של העבירה הפלילית וגילויה בפני בית המשפט ע''י עובדות שיוכחו בפניו, להבדיל מהערכות, השערות, סברות, הנחות

         רמת ההוכחה הנדרשת במקרה של עבירת בנייה היא רמת הוכחה כנדרש במקרה של עבירה פלילית. ראה בעניין זה את פסק דינה של השופטת א' חיות, בית המשפט העליון רע”פ 252/04 רון שדות ופודי שיווק (1997) בע”מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לודים, מיום כ' סיוון תשס”ד (9 ליוני 2004) כדלקמן:

         בית המשפט המחוזי (כבוד השופטים: ד' ברלינר, ז' המר, י' שיצר), קיבל את טענת המבקשים לגבי אי הגשתן של תוכניות המתאר, וקבע כי משאלה לא הוגשו לא יכול היה בית משפט השלום לקבוע שהשימוש שנעשה במקרקעין מהווה חריגה מהן. בית המשפט המחוזי אף קיבל את טענת המבקשים כי השימוש לצורכי משרדים שיוחס להם לא הוכח במידת הוודאות הנדרשת במשפט פלילי.

         במאמר מוסגר יובהר כי במקרה של זיכוי בדין פלילי, אין הזיכוי מהווה הוכחה לכך שלא נעברה עבירה אלא רק שלא הוכח כי העבירה נעברה. אפשר שהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה משוכנעת ומשכנעת כי המבנה הוקם ללא היתר, אולם אין לה ראיות פוזיטיביות נגד הנאשם, שיוצא במקרה כזה זכאי בדין, מבלי להסיק כי יש היתר למבנה בו מדובר.


         בתחום התכנון והבנייה יש מבנים הקיימים על תילם ועומדים על עומדם ללא הפרעה עשרות שנים, כך שכבר חלה התיישנות לגבי הבנייה ללא היתר, ככל שעולה החשד שמדובר בבנייה ללא היתר. במצב זה, המדינה צריכה להוכיח עבירת בנייה (בניית ללא היתר או בניגוד להיתר), ועולה השאלה, לו היו בידיה ההוכחות הנדרשות, מדוע נמנעה מלהגיש כתב תביעה במשך שנים רבות? שמא לא מדובר כלל בביצוע בנייה ללא היתר, ויתירה מכך, שמא מדובר בבנייה שהיא חוקית? כשמגיעים לרמה כזו של בדיקה ושאלה, נטל ההוכחה עדיין לא עובר אל הנאשם, אלא נותר על המדינה, שצריכה להוכיח כי נעברה עבירה, וצריכה להסביר הסבר המניח את הדעת מדוע נאלמה דום ונמנעה מפעולה עונשית זמן כה רב, – ואולי שאלה נוספת, מדוע נגבו במהלך השנים מסים והיטלים שונים, ונעשו פעולות אחרות המוכיחות כי המדינה ידעה על קיומו של המבנה – אם אכן מדובר במבנה בלתי חוקי.

         באין הוכחה לקיומה של עבירת בנייה, ספק רב אם יש הוכחה לכך שהמבנה בו מדובר הוא ללא היתר, וכהמשך הנובע מכך, ניצב סימן שאלה מהותי על הטענה האם חל במקרה זה שימוש בניגוד לייעוד. 

          

         בעניין זה יש לקחת בחשבון את המעמד הבלתי שווה שבין הוועדה המקומית (או המחוזית) לתכנון ולבנייה או רשות הרישוי - מצד אחד, לבין האזרח הנאשם מצד שני. 
         בעוד שהוועדה היא בעלת ידע מקצועי בתכנון, האזרח נעדר ידע כזה. 
         בעוד שבידי הוועדה משרדים וארכיון לשמירת תיקי בנייה, לאזרח אין אמצעים אלו והוא גם אינו חייב על פי הדין לשמור את מסמכי ההיתר, או להעבירם מדור דור או ממוכר לקונה, אף כי רצוי שיעשה כן. 
         וכאשר נשמטת הקרקע בנושא העבירה הראשונה, בנייה ללא היתר, הרי אם המשמעות היא שלא הוכח כי הבניין הוא ללא היתר – אין שום ראיה בדבר שימוש שלא כדין.

         יש קשר בין הבנייה לבין השימוש, וראה פסק דינו של שופט השלום (חדרה) מסארווה מוחמד בת''פ (שלום חד') 3311/04 –ו.מח.לתכנון מחוז חיפה נ' מחאמיד חכאמאת, תק-של 2006 (3), 7479, 7481 (2006): להלן מובא ציטוט שאמנם קשור לאירוע הספציפי בו מדובר אך ניכרת בו נימה ביקורתית בעלת חשיבות רבה בתחום הרישוי והבנייה:

         נגד הבונה והבעלים מוגש כתב אישום, ובמהלך הדיון מבטלת התביעה כתב האישום כנגד
         הבעלים תוך כדי כן שהסתפקה בהצהרתו שלא יעמוד כנגד ביצוע צווים שיינתנו בעניין הבניה 
         העבריינית; 
         ביהמ''ש דן את הבונה, בעניינו - נאשם 2 וגוזר את דינו, ובין היתר מטיל עליו להרוס המבנה העבריין, ואוסר עליו שימוש במבנה. 
         עבריין הבנייה, אינו מקיים צו ביהמ''ש, אינו הורס, וממשיך להשתמש במבנה לצרכיו; 
         כתב אישום המוגש כנגד שני הנאשמים באי - קיום צו ההריסה, ואיסור השימוש מבוטל כנגד הבעלים של הקרקע/המגרש, התביעה מבקשת עתה לחייבו בדין בגין שימוש במקרקעין, היעלה על הדעת שביד אחת מבטלת האישום נגדו בהליך הראשון בגין שימוש במקרקעין, מבטלת האישום הנוכחי נגדו בגין אי - קיום צו הריסה ואיסור שימוש ומבקשת להרשיעו בשימוש בשל היותו בעלים משותף בחלק משטח החלקה? 
         11. סבורני שהתנהלות כזאת מחייבת התייחסות ביהמ''ש ובימ''ש זה, כמי שעוסק בנושאי תכנון ובנייה רשאי להתריע על התנהלות שכזאת. 
         מדי יום מוגשים אישומים בבנייה ושימוש במבנים שהוקמו ללא היתר בניה, ומשנמצא כי המבנה נבנה בידי אחר, או שנבנה לפני שנים, כך שחלה התיישנות על עבירת בנייה, או שהבעלים של הקרקע נמצא במעורבות מינורית או פסיבית בביצוע העבירה, אין ביהמ''ש מאפשר הרשעתו בדין של הבעלים, והתביעה מתקנת כתב האישום ומעמידה אותו על עבירת שימוש בלבד; 
         12. סעיף 208 (5) לחוק התכנון והבניה, אינו מיועד לסבך נאשם מסוגו של הנאשם הראשון בעבירה על החוק; 
         משבחרה המאשימה לחזור בה מהאישום בת.פ. 2210/01, כנגד הנאשם, הראשון, שגם אז היה הבעלים של המקרקעין לחזור בה מהאישום הראשון באישום הנוכחי, שגם אז צו איסור השימוש אינו מקוים בידי נאשם 2, אין זה ראוי וצודק להרשיעו בעבירה שאין לו כל חלק, למעט היותו בעלים משותף במקרקעין; 
         13. התוצאה היא, שבהעדר שימוש בפועל במבנה שהוקם על המקרקעין נשוא כתב האישום, אני מזכה את הנאשם 1 מן העבירה המיוחסת לו בכתב האישום;...

         בנוסף, קיימים גם טעמים מן הצדק שראוי לתת עליהם את הדעת וראה פסק דינה של השופטת ד''ר מיכל אגמון-גונן מבית משפט השלום בירושלים – פסק דין הנשען על פסיקה נוספת וספרות מקצועית - ת''פ (שלום יר') 3531/00 – מדינת ישראל נ' אורה מושב עובדים להתישבות, תק-של 2005(4), 113 , 147 (2005).

         בע''פ (מחוזי ת''א) 3871/98, מנשה נ' מ''י (לא פורסם), קבע בית המשפט, בקבלו טענת הגנה מן הצדק, כי:
         ההגינות חוסמת את המועצה מלדבר בשני קולות. לא יעלה על הדעת כי זרוע אחת של המועצה תיקבע ותנסח הנחיות פינוי אשפה וקרטונים ואילו זרוע שחרת שלה תבקש מהרשעתו בפלילים של מי שפעל בהתאם להנחיות אותה המועצה עצמה ... ובל נשכח כי אנו מצויים בעידן החוקתי אשר בו כל רשות מרשויות השלטון כפי שקובע כל אחד מחוקי היסוד החדשים, ''חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק יסוד זה ... וכי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו יצר מתחם חדש של הליך ראוי בתוך מערכת הצדק הפלילי. במתחם זה לא ניתן להפעיל מהלכי משפט במחיר גבוה מידי של פגיעה בפרט המעורב בהליך (הליך ראוי ועיכוב הליכים שיפוטי ב. אוקון ע. 265 שם, בעמ' 267).
         בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה (הנחיות היעמ''ש 51.015, כרך ה', 1.7.91) נאמר לעניין זה:
         אחריות כבדה מוטלת על כל מי שבא להחליט על הגשת כתב אישום פלילי נגד אדם, ביחוד בעבירות בעלות אופי חמור.... יש אפילו זיכוי בדין אין בו כדי להיטיב נזק שנגרם מתוך אישום שלא היה יסוד לו. מכאן מתחייבת מידה יתרה של זהירות בטרם מגישים כתב אישום. בדיני נפשות עסקינן, והגם שכל נאשם מוחזק חף מכל עבירה, ואף יהיה לו 'יומו בבית המשפט' להתגונן בכל האשמה המיוחסת לו, אין להתעלם מכך שהליכי משפט דרכם להתמשך ולהסתעף, ויש עמם לא אחת עינוי דין ונפש. מצווים אנו לדקדק היטב בחומר הראיות וללבן ביסודיות את הבעיות הכרוכות בנושא האישום.
         כב' השופט א' גולדברג קבע בבג''צ 6781/96 חבר הכנסת אהוד אולמרט נ' היועץ המשפטי, פ''ד נ(4), 793, עמ' 807-808, כי הדברים האמורים בהנחיה זו:
         משקפים נכוחה את הגישה הראויה, ודאי שחייבים לעמוד לנגד עיניו של כל תובע לאחר חקיקת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, כשהוא בא לשקול אם להעמיד אדם לדין.
         פרופ' רובינשטיין התייחס לכך גם הוא במאמרו (א' רובינשטיין, ''התביעה הכללית בשנת היובל למדינת ישראל ולהכרזה האוניברסלית על זכויות האדם'', עלי משפט א' (תש''ס) 17, 18):
         התביעה הכללית אינה בית משפט; היא המחליטה על העמדה לדין. זו אחריות כבדה ביותר - עניינה דיני נפשות. לחלק ניכר מן הבריות, מי שאינם שרויים תדיר בעולם הפשע, עצם ההחלטה על העמדה לדין, ולפני כן על חקירה, היא מכה קשה ולפעמים אנושה. היא מחייבת רגישות אנושית ויחס לזכויות אדם.
         מתוך עמידה על חירויות היסוד, עיקרון יסוד של ההליך הפלילי הנו שיש להעדיף תת-תביעה על עודף תביעה, זיכוי שווא על הרשעת שווא, העדפה של אי הפעלת ההליך הפלילי על הפעלת יתר. השופט ברק בב''ש 838/84 ליבני נ' מדינת ישראל, פ''ד לח (3) 729, 738 קבע:
         עדיף זיכויו של נאשם, שאת אשמתו אין להוכיח בשל הצורך לגלות ראיה שיש אינטרס ביטחוני שלא לגלותה, על-פני הרשעתו של נאשם, שאת חפותו אין להוכיח בשל הצורך שלא לגלות ראיה חסויה....הרשעת חף מפשע היא פגיעה כה חמורה ומכאיבה בסדריו של ההליך הפלילי, עד כי אין להרשותה בשום תנאי.
         בד''נ 12/81 שפירא נ' מדינת ישראל, פ''ד ל''ו (3) 645, הורשעו העותרים בבנייה ללא היתר אחר שהוברר כי ההיתרים שהוצאו להם על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה הוצאו תוך חריגה מסמכות, ולפיכך פגומים. הדיון נסב על השאלות האם מחמת הפגמים בטלים ההיתרים מעיקרם, האם אחריות העותרים היא מוחלטת והאם עומדת להם הגנה כלשהי. אשר לאבחנה החשובה שבין פסלות ההחלטה המנהלית לעומת ההשלכה שיש להחלטה זו על האחריות הפלילית אמר השופט ברק בעמ' 666:
         שונים לחלוטין השיקולים בכל הנוגע להליך הפלילי. זהו הליך אינדיוידואלי. במרכזו לא עומד מעשה המינהל אלא מעשה הנאשם. במסגרת זו ניתן לשקול את תום ליבו של האזרח, ואם המדיניות הפלילית הנקוטה על-ידי המחוקק היא שלא להטיל אחריות פלילית על נאשם תם לב - כפי שהדבר הוא אכן ברוב רובם של המקרים למעט מקרי האחריות המוחלטת - יבוא דבר זה לידי ביטוי הולם בתחום הפלילי.
         עוד ראו: ק' מן, ''זכות הטיעון והביקורת על שיקול-הדעת של התביעה בדבר העמדה לדין'', פלילים ה' (כרך 2, תשנ''ז), 189,191. 

         לאור כל האמור לעיל, במקרה זה יש להעדיף את זכותם של הנאשמים למשפט הוגן. משלא ניתן להגשים את זכותם זו, יש מקום להורות על ביטול כתב האישום. 

         ב. סעד חוקתי 
         זכותו של אדם למשפט הוגן הוכרה, כאמור, כזכות חוקתית. מכאן עולה כמובן השאלה, מה זכותו של אדם אשר אחת מזכויות האדם שלו הופרה. זכות חוקתית מחייבת סעד חוקתי. לא די בהכרזה ובקביעה של זכויות אדם, יש להגן על אותן זכויות על דרך של מתן תרופות בשל הפרתן. ללא סעד, יוותרו הזכויות ריקות מתוכן ממשי. 
         בשל חלק מההפרות ניתן ליתן סעדים מנהליים (מניעת המעשה ע''י פנייה לבג''ץ), ובאחרות סעדים אזרחיים (מכוח דיני הנזיקין). אולם תרופות אלו אינן עונות על מכלול המקרים. כך, למשל, בית המשפט העליון קבע כי ההתערבות בשיקולי היועץ המשפטי לממשלה בהעמדה לדין תהיה מצומצמת (ראו בהרחבה ספרה המקיף של ד''ר ד' ברק-ארז, עוולות חוקתיות (תל-אביב, תשנ''ד-‏1993), להלן: עוולות חוקתיות, בעמ' 41). 

         חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ממנו נגזרת הזכות להליך הוגן, אינו קובע מהן התרופות או הסעדים שינתנו למי שזכותו נפגעה. אולם, יש מקום ליתן סעדים ותקופות בגין הפרת אותן זכויות,2 כדי ליצוק תוכן ממשי לזכויות האדם. פרופ' ברק מציין לעניין זה כי משהכירו חוקי היסוד בזכויות האדם, מוטלת הבטחת אכיפתן על בית המשפט, ומוסיף (א' ברק, פרשנות במשפט, כרך ג', פרשנות חוקתית (תשנ''ד), 703:
         זכויות ללא סעדים עשויות להיות ללא כל תועלת. פרשנות תכליתית של הזכות חייבת להוביל ליצירת סעדים האוכפים את הזכות. זכות אינה קיימת בחלל; צמוד לה סעד האוכף אותה... קיומה של הזכות צריך להוביל לגיבושו של הסעד. חוקי-היסוד הכירו בזכויות אדם, ומההכרה חייבים להיגזר הסעדים בגין הפרת זכויות. חוקי-היסוד ייעשו פלסתר אם הזכויות החוקתיות לא יגררו אחריהן סעדים מתאימים. הכרה בזכות חוקתית, גוררת אחריה הכרה בתרופה מתאימה אם הזכות מופרת; קיומה של זכות מחייב קיומה של תרופה... שלטון החוק מחייב כי פגיעה בזכות תגרור אחריה תגובה מתאימה...נקודת-המוצא החוקתית צריכה להיות כי לכל פגיעה בזכות אדם חוקתית תימצא תרופה מתאימה.
         (הדגשות שלי - מ' א' ג') 

         ומוסיף ע' גרוס במאמרו ''תרופות חוקתיות'', משפט וממשל ד' (תשנ''ח) 433, 438:
         ביישמה את סמכותה, על הערכאה השיפוטית לשקול שיקולים ערכיים, ובכללם עליה להתחשב בזכויות-היסוד של האדם... התרופה החוקתית טבועה בצורך לקיים את חובת הכיבוד של זכויות האדם. משהוטלה על הרשות השופטת, ככל רשות-שלטון, החובה לכבד את זכויות האדם, נזקקת היא לכלים אופרטיביים לצורך מילוי חובתה זו.
         הדוקטרינה של הגנה מן הצדק יכולה לשמש בסיס לטענה שעניינה בשמירת הזכות החוקתית להליך ראוי (ראו בהרחבה: ב' אוקון וע' שחם, ''הליך ראוי ועיכוב הליכים שיפוטי'' המשפט ג' (תשנ''ו-‏1996) 265,280). דומה, כי המשפט הישראלי קבל תזה זו. כך למשך, פרופ' א' רובינשטיין בספרו: המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (מהד' חמישית מאת א' רובינשטיין וב' מדינה, ישראל, תשנ''ז-‏1996, חלק ב',959) רמז לאפשרות זו:
         ההכרה בזכותו של הנאשם ל'הליך הוגן' עשויה להרחיב את היקפה של דוקטרינת ה'הגנה מן הצדק'...
         כב' השופטת ד' דורנר נתנה סעד חוקתי על דרך של פסילת הליכים פליליים בעניינו של עמוס ברנס, תוך שהיא מדגישה את הזכות החוקתית להליך הוגן (עוד ראו לעניין זה: ד' וינר, ''בעקבות פרשת עמוס ברנס: הזכות החוקתית להליך פלילי הוגן'' קרית המשפט (תשס''ד/ה-‏2004/5), 169, 188). 
         כן, כפי שראינו אכן הורחבה האפשרות לעשות שימוש בהגנה זו בפסיקת בית המשפט העליון (עוד ראו: רב שיח: ''פיקוח שיפוטי על ההליך הפלילי -החלטות בדבר העמדה לדין וחנינות'' בהשתתפות השופט מ' בייסקי, פרופ' ר' גביזון, פרופ' מ' קרמניצר, בהנחיית פרופ' ד' פרידמן, המשפט ג' (תשנ''ו-‏1996), 15). 
         אף במשפט הקנדי, לאחר חקיקת הצ'רטר בדבר זכויות וחירויות, משמש עיכוב ההליכים השיפוטי כסעד חוקתי בגין הפרת הוראות הצ'רטר (ראו: י' נקדימון, סעד מן הצדק, עמ' 136, ה''ש 89 והאסמכתאות שם). 

         אם כן, כפי שציינתי, במסגרת בחינת ההגנה מן הצדק, יהא על בית המשפט לוודא בין היתר, כי הנאשם יזכה להליך הוגן וראוי. הסעד או התרופה המשפטיים הם אמצעי להגשמת זכויות מהותיות. סעד חוקתי, נועד למקרה של פגיעה בזכות חוקתית. יש למצוא את התרופה שתשקף את הזכות במדויק ככל האפשר (ראו: ע' גרוס במאמרו ''תרופות חוקתיות'', משפט וממשל ד' (תשנ''ח) 433, 486). הסעד החוקתי תלוי במידה רבה בזכות המופרת ובאופן ההפרה (הפרה צפויה, הפרה בפועל, ע''י מי נפגעה הזכות וכיו''ב). כאשר מדובר, במקרה שלפניי בזכות להליך הוגן, הנגזרת מכבוד האדם הקבועה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, יש לשקול את התכלית בבסיס חוק היסוד ובבסיס הזכות הספציפית. לאחר ששקלתי את התכליות הללו נראה כי התרופה המתאימה להפסקת הפגיעה החוקתית היא ביטולו של ההליך וזיכויים של הנאשמים. 
         ניהול משפט פלילי בעקבות פעולה שפגעה שלא כדין בזכותו של נאשם להליך הוגן, אינה מתיישבת עם חובתה של הרשות השופטת לכבד את זכויות האדם הקבועה בסעיף 11 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לפיו כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות בו. מקום שהדרך להגשת כתב האישום אינה חוקתית, אין מקום לפגיעה בזכויות היסוד. על פניו, יש למנוע את הפגיעה ע''י ביטול כתב האישום ההגנה מן הצדק תשמש במקרה זה להגנת זכויותיו החוקתיות של הנאשם (ראו: נקדימון, הגנה מן הצדק, 133). 
         מובן, כפי שציינתי, שאין תרופות מוחלטות, התרופה צריכה לאזן בין כלל השיקולים המתעוררים. כפי שאמרתי, לתרופות החוקתיות יש מחיר, במקרה זה, אי העמדה לדין שייתכן שתביא לפטור מעונש של מי שהיו נמצאים חייבים בדינם. אולם, לאור אופי העבירות (עבירות מנהליות), התנהגות הרשויות כלפי הנאשמים במשך עשור, והנזק שנגרם לנאשמים במקרה זה (לרבות הוצאת משאבים רבים), כמו גם הפגיעה בזכויות היסוד שלהם, וכן לאור חומר הראיות, ובנסיבות העניין סבורה אני כי יש מקום לבטל את כתב האישום ולזכות את הנאשמים. יש לזכור כי במשך תקופה של כעשר שנים, הלכה למעשה סיכלו הרשויות עצמן כל אפשרות להשיג את הרשיון. משכך, כלל לא היה מקום להגיש את כתב האישום. 
         יש להזכיר, להדגיש ולציין כי המדובר אך ורק בנסיבות המיוחדות של מושב אורה וחבריו. ההגנה מן הצדק טוב שתישאר מצומצמת בהיקפה ותופעל במקרים חריגים. לביטול כתב אישום מחמת הגנה מן הצדק במקרה אחד, תהיה השפעה מעטה על ביטול כאמור במקרה אחר, שכן איזון השיקולים השונים חייב להעשות בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. בנסיבות שהוכחו לפניי יש להעדיף את זכויותיהם של הנאשמים ולבטל את כתב האישום. 
         לקראת סיום - ברצוני להביא דברים שאמר י' נקדימון בספרו: ''הגנה מן הצדק'' (שם, בעמ' 135):
         אכן, התוצאה של ביטול ההעמדה לדין או כתב אישום איננה קלה. במקרים מסוימים אפשר שהיא תביא לשחרורו של העבריין. עם זאת, לזכויות חוקתיות יש מחיר. ביטולו של כתב האישום והפסקת המשפט מסמלים את המחיר החברתי שהציבור נכון לשלם על מנת להגן על הערכים החוקתיים....ללא יישום מעשי ייוותרו הזכויות החוקתיות בגדר רטוריקה בלבד...אכן, בהיעדר סנקציה חוקתית אין טעם בקיומן של זכויות חוקתיות. ביטול העמדה לדין או כתב האישום והפסקת המשפט מחמת דוקטרינת ''הגנה מן הצדק'' יכולים אפוא להתפס כסנקציה חוקתית, המגנה על הזכות החוקתית לכבוד, לחירות ולהליך ראוי במסגרת המשפט הפלילי.
         (הדגשות שלי - מ' א' ג') 

         לסיכום, הנאשמים הוכיחו, בעיקר באמצעות ראיות התביעה, כי עשו את כל שיכלו כדי לזכות בהיתרים לשימוש לא חקלאי בלולים, החל מההחלטה על ביטול הלולים בתחילת שנות ה-‏90, ולמעשה עד עצם היום הזה. הנאשמים הכינו תכניות, שכרו בעלי מקצוע - אדריכלים, מהנדסים ועורכי דין שיטפלו בעניין, נפגשו עם כל הרשויות הנוגעות בדבר, ופעלו כפי שהונחו לפעול על ידי אותן רשויות. הם אף שילמו לממ''י דמי שימוש גבוהים יותר המוטלים על שימוש לא חקלאי. בנסיבות אלו, כאשר הרשויות עצמן גרמו לנאשמים להאמין כי השימושים הלא חקלאיים יסודרו, וכי הכל פועלים בכוון זה, לא היה מקום להעמיד את הנאשמים לדין. 
         כתב האישום הוגש בשנת 2000, אז לראשונה יכולים היו הנאשמים להגיש את הבקשות. בנסיבות אלו, ולאור העובדה שמדובר בעבירות מנהליות מטבען, בנאשמים שאינם עברייניים, ולאור השיהוי והמחדלים של הרשויות, יש מקום להעניק לנאשמים את ההגנה מן הצדק, ולהורות על זיכויים, וזאת ממספר טעמים. ראשית, כתב האישום בוטל לאחר שהנאשמים השיבו לאשמה. שנית, כפי שצויין בפתח הדברים, זוהי החלטה שנייה בטענת הגנה מן הצדק. הנאשמים העלו טענה זו כבר בהקראה ואף הגישו סיכומים בעניין זה, שהתבססו כולם על המסמכים של רשויות המדינה השונות. לאור זאת, ניתנה ההחלטה הראשונה על ביטול כתב האישום. המדינה ערערה על החלטה זו לבית המשפט המחוזי, וטענה כי אין די בתשתית הראייתית שהונחה לפניי קודם להחלטתי הראשונה. בית המשפט המחוזי קיבל טעם זה והורה על שמיעת הוכחות. במהלך ההוכחות דווקא עדי התביעה הם שביססו יותר מכל את טענות הנאשמים. בנוסף, ב''כ המאשימה התנגדה להגשת מסמכים של רשויות מרשויותיה, כאשר היא זו שדרשה כי יתקיים הליך הוכחות. 
         על כן, לאור עינוי הדין הרב שנגרם לנאשמים בהליך זה, שגם הוא נמשך כבר כחמש שנים, על ריבוי ההליכים בו, הוריתי בפתח הדברים על זיכויים של הנאשמים.

         בתחום רישוי הבנייה בישראל אנו עדים לפגיעות קשות של בתי המשפט בעברייני בנייה תוך התעלמות הכלל בסיסי שצריך להיות נר לרגלי בית המשפט, והוא, הפרדה מוחלטת בין העבירה לבין דיני התכנון והבנייה. איני קובע זאת במישור האקדמי המנותק מהמציאות היומיומית, ולכן אביא דוגמא מאלפת: עבריין בנייה (ללא הרשעות קודמות) הקים מבנה ללא היתר ואף נעשה בו שימוש ללא היתר. בניסיונותיו הלגיטימיות לקבל היתר בנייה, הגיש בקשה לשימוש חורג, - בקשה אשר אושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה (כמקובל – עם גיליון של תנאים למילוי לשם קבלת ההיתר), וחודשיים ימים מיום אישור הוועדה את הבקשה – בעודו ממלא את תנאי ההיתר תנאי אחר תנאי – מהרו זרועות החוק והרסו את המבנה עד היסוד. אכן, היה צו הריסה כי מדובר במבנה ללא היתר, אך עצם אישור התוכניות נשוא בניין זה על ידי מליאת הוועדה מהווה ראייה מכרעת כי המבנה ראוי להיתר כפוף למילוי התנאים, דבר שלא סייע לאותו עבריין, וצא וחשוב מי כאן העבריין ועל אילו חוקי מוסר, צדק, ותקנת התכנון.

          

          השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה* שם מלא: שם חברה:* דואר אלקטרוני:* סלולרי: טלפון: פקס: כתובת:* פנייה לייעוץ בתחום:יש לבחורהיתרי בנייה רישוי עסקים הקלות במיסוי מדידות הנדסיות ייצוג מול הרשות ביקורת ליקויי בנייה תמ"א 38 שירותי שמאות שימוש חורג זירוז הליכים טיפול בצווי בימ"ש אחר  הערות:

            גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר      
          

         קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         בית שמאי 7, רמת גן
         נייד: 3888813 - 052
         טל': 03-6990132
         פקס: 6990134 - 03
         דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
         www.klinger.co.il

         דרג את התוכן:
          1 תגובות   יום שני, 7/11/11, 04:48

          Good friends are like stars. You do not always see them, but they are always there."

           

           

          THE GEOGRAPHY OF A WOMAN 

          Between 18 and 22, a woman is like Africa . Half discovered, half wild, fertile and naturally Beautiful!

          Between 23 and 30, a woman is like Europe . Well developed and open to trade, especially for someone of real value.

          Between 31 and 35, a woman is like Spain , very hot, relaxed and aware of her beauty.

          Between 36 and 40, a woman is like Greece , gently aging but still a warm and desirable place to visit.

          Between 41 and 50, a woman is like Great Britain, with a glorious and all conquering past.

          Between 51 and 60, a woman is like Israel, has been through war, doesn't make the same mistakes twice, takes care of business.

          Between 61 and 70, a woman is like Canada, self-preserving, but open to meeting new people.

          After 70, she becomes Tibet .. Wildly beautiful, with a mysterious past and the wisdom of the ages. An adventurous spirit and a thirst for spiritual knowledge.


          THE GEOGRAPHY OF A MAN:


          Between 1 and 80, a man is like Iran , ruled by nuts.

          THE END.

          דרג את התוכן:
           0 תגובות   יום ראשון, 6/11/11, 17:25

           היתרים לפיצול דירות

            שר הפנים אלי ישי חתם היום (א') 11.6.2011 על תקנות המאפשרות פיצול דירות. התקנות יאפשרו לפצל דירות קיימות ודירות בתוכניות שאושרו ובנייתן טרם החלה. במשרד הפנים עדכנו כי הלחץ על אישור התקנות הגיע בשל העלייה במחירים ומצוקת הדיור בארץ.

            

           על פי הנתונים שהוצגו במועצה הארצית לתכנון ובנייה עולה כי בעשור האחרון חלה התייקרות במחירי הדיור להשכרה בשיעור של 40%, כאשר עלויות השכרה

           '' '' '' '' '' '' '' '' ''

           לתוספת חדר נוסף מעל 3 חדרים הינה בשיעור ניכר. עם זאת, בעשור האחרון חלה עלייה משמעותית במספר הדירות הגדולות ששטחן עולה על 140 מ"ר, הן בשל העלייה בסטנדרט הבנייה והגדלת שטחי השירות והן בשל מדיניות הרשויות המקומיות המעודדות בניית יחידות דיור גדולות במטרה למשוך אוכלוסיות חזקות. מהנתונים עולה כי רק 17% מיחידות הדיור שנבנו בעשור האחרון הן בנות 3 חדרים ומטה, כאשר שאר הדירות הן דירות בנות 4-6 חדרים.

            

            

           מאידך, מחקר שנערך במשרד הפנים מצביע על מגמת גידול של משקי בית קטנים שבהם מתגורר דייר אחד או שניים. מספר משקי הבית הקטנים גדול במיוחד בערים תל אביב וחיפה (60-70%), וגם בירושלים (37%). לאור זאת המסקנה שהגיעו אליה היא כי הצורך בבניית יחידות דיור קטנות בכל הארץ גדל.

            

           בהתאם לתקנות החדשות שאושרו לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, תינתן סמכות למשך 5 שנים למתן היתר לפצל דירות קיימות לדירות קטנות. התקנות מגבילות את הרשויות במתן היתרי פיצול לדירות הקטנות מ-30 מ"ר ובתנאי ש-75% מבעלי הקרקע נתנו את הסכמתם. ההיתר ינתן בהתאם לחוות דעת מהנדס העיר, שלא יוכל לאשר פיצול בלמעלה מ-30% מהדירות בבניין. בנוסף ניתן יהיה לפצל 20% מהדירות שבתכנון ממשלתי שאושרו וטרם מומשו באמצעות הליך מקוצר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

            

            

           אנו מטפלים בבקשות לפיצול דירות. לייעוץ טלפוני חינם ניתן לפנות לקלינגר 03-6990134

             השדות המסומנים ב- * הם שדות חובה *  שם מלא:   שם חברה: *  דואר אלקטרוני: *  סלולרי:   טלפון:   פקס:   כתובת: *  פנייה לייעוץ בתחום: יש לבחורהיתרי בנייה רישוי עסקים הקלות במיסוי מדידות הנדסיות ייצוג מול הרשות ביקורת ליקויי בנייה תמ"א 38 שירותי שמאות שימוש חורג זירוז הליכים טיפול בצווי בימ"ש אחר    הערות:

                גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר      
            

           קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
           בית שמאי 7, רמת גן
           נייד: 3888813 - 052
           טל': 03-6990132
           פקס: 6990134 - 03
           דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
           www.klinger.co.il

            
                  בן קלינגר
            
           קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
              טל': 03-6990132
             פקס: 6990134 - 03
             Klinger_b@bezeqint.net
                www.klinger.co.il
            
           דרג את התוכן:
            1 תגובות   יום ראשון, 6/11/11, 07:39
             
            Russ and Sam, two friends, met in the park
            every day to feed the pigeons, watch the
            squirrels and discuss world problems.

             
            One day Russ didn't show up.
            Sam didn't think much about it and figured
            maybe he had a cold or something..
            But after Russ hadn't shown up for a week
            or so, Sam really got worried.
            However, since the only time they ever got
            together was at the park, Sam didn't know
            where Russ lived, so he was unable to find
            out what had happened to him.

             
            A month had passed, and Sam figured
            he had seen the last of Russ, but one day,
            Sam approached the park and--
            lo and behold!--there sat Russ!
            Sam was very excited and happy to see him
            and told him so.

            Then he said, 'For crying out loud Russ,
            what in the world happened to you?'

             
            Russ replied, 'I have been in jail.'

             
            'Jail!' cried Sam. What in the world for?'

             
            'Well,' Russ said, 'you know Sue,
            that cute little blonde waitress at the
            coffee shop where I sometimes go?'
                                                    

             
             
            'Yeah,' said Sam, 'I remember her.
            What about her?

             
            'Well, one day she filed rape charges
            against me; and, at 89 years old,
            I was so proud that when I got into court,
            I pled 'guilty'.

             
            'The judge gave me 30 days for perjury.'


             

             

                   בן קלינגר
             
            קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
               טל': 03-6990132
              פקס: 6990134 - 03
              Klinger_b@bezeqint.net
                 www.klinger.co.il
             

             

            דרג את התוכן:
             1 תגובות   יום שבת, 5/11/11, 09:53

             קלינגר כל הממשלה

                גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר      
              

             קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
             בית שמאי 7, רמת גן
             נייד: 3888813 - 052
             טל': 03-6990132
             פקס: 6990134 - 03
             דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
             www.klinger.co.il

             דרג את התוכן:

              פרופיל

              benklinger
              1. שלח הודעה
              2. אוף ליין
              3. אוף ליין

              ארכיון

              פיד RSS

              הפעילות שלי