כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 9/2011

  0 תגובות   יום שני, 26/9/11, 10:15  כללים להטלת קנסות בגין חריגות בניה

  השמאי הממשלתי הראשי שבמשרד המשפטים גיבש כללים להטלת קנסות בגין חריגות בניה.חוק התכנון והבניה וחוק העונשין מאפשרים לרשויות להטיל קנסות על עברייני בניה. גובה הקנס שנקבע בחוק הוא כפל שוויו של מבנה שבו נתבצעה העבירה. למרות זאת, עד כה נעשה שימוש מועט ביותר בהוראה זו בחוק בין היתר בשל היעדר כללי שמאות מוסכמים לחישוב גובה הקנס

  מסיבה זו, גיבש השמאי הממשלתי הראשי, מר אייל יצחקי, עקרונות לחישוב גובה הקנסות שיוטלו על עברייני בניה.מטרתם של כללים אלה לתרום להגברת האכיפה של הרשויות המקומיות ולשיפור בהרתעה כנגד עברייני בניה.

   

  סעיף 219 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 וסעיף 63 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 מאפשרים לרשויות להטיל קנסות בגין רווחים שהפיקו כתוצאה מבניה בלתי חוקית. הקנס נקבע בהתאם לשומת מקרקעין, שנערכת במיוחד לצורך זה. גובה הקנס הוא "כפל שוויו של המבנה או של התוספת למבנה שהוקמו בלא היתר" או לחלופין על פי טובת ההנאה, שהושגה כתוצאה מביצוע העבירה.

   

  מאחר ורוב חריגות הבניה נעשות במטרה להשיג רווח כספי (בצורת חסכון במיסים, באגרות ובהוצאות אחרות הקשורות ברישוי הבניה), קנס כספי מטבע הדברים הוא אמצעי יעיל לטיפול בעבירות בניה אלה. אף על פי כן, הרשויות ממעטות להשתמש בכלי אפקטיבי זה מסיבות שונות, שאחת מהן היא העדר כללים ברורים לעקרונות החישוב של גובה הקנס (עקרונות החישוב לא נקבעו בחוק ובתקנות).

   

  לפיכך, ובמטרה להרחיב את האכיפה, ההרתעה והענישה בגין חריגות בניה, גיבש השמאי הממשלתי במשרד המשפטים, כללים לביצוע שומות מקרקעין, שמהן ייגזר הקנס וכן קבע תבנית צורנית אחידה לכתיבת שומות אלה.

   

  בכללים שגיבש יצחקי נקבע, כי שווי הנכס לעניין חישוב הקנס יכלול את שלושת מרכיבי השווי של הנכס הבנוי :קרקע, בניה ורווח יזמי (עד כה בחלק מהרשויות נהגו להכליל רק חלק ממרכיבי העלות).

   

  כן נקבע כי השומה תיערך לשווי השוק של הנכס בהתעלם מהעובדה כי בוצעה בו עבירה. כלומר, לא תחושב הפחתה בגין היות הנכס בנוי שלא כדין או בגין היותו בשימוש שאינו תואם לתכנית מאושרת, או בשל כך שלא שולמו בגין הבניה אגרות או תשלומי חובה אחרים לרשויות.

   

  עוד נקבע, כי השומה שעליה יתבסס הקנס תכלול גם חלקים בנכס שאינם בנויים, אם הם משרתים את החלק הבלתי חוקי (כגון חצר, בריכה, שימוש בגג של מבנה וכיוצא באלה). בנוסף הוגדרה תבנית צורנית אחידה לעריכת דו"ח שומה להטלת הקנס. הדו"ח כולל פרוט של המצב הפיזי של הנכס, המצב התכנוני, המצב המשפטי וכן הצגה אחידה של הערך הכספי שממנו יגזר הקנס.

   

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
  בית שמאי 7, רמת גן
  טל': 03-6990132
  פקס: 6990134 - 03

  נייד- בן קלינגר 0523-888813

  www.

   

   

   

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום שלישי, 20/9/11, 23:48

   מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג-כדאי לדעת! מאת: בנימין קלינגר | דיני עסקים | 20/09/2011 | 12370 צפיות |

    

   אכיפה מקילה לשימוש חורג בגני ילדים גניילדים פרטיים רבים מתנהלים במבנים שכורים, אשר השימוש בהם למטרת גן ילדיםמהווה שימוש חורג ונדרש עבורו היתר לפי חוק התכנון והבנייה ותקנות תכנוןוהבנייה. ככלל, קיים עניין לציבור באכיפת חוק התכנון והבנייהבמקרים של שימוש חורג לצורך גני ילדים, בין היתר לשם שמירת ביטחונם שלהילדים והוריהם ונוכח ההשלכות הנודעות לשימוש חורג זה על הסביבה ועל צדדיםשלישיים. על אף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימושחורג לפני תחילת השימוש, הרי בהתקיים התנאים מסוימים, תהיה מדיניות האכיפהביחס למפעילי גני ילדים ובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג. עלאף שהוראות החוק מחייבות הוצאת היתר לכל שימוש חורג לפני תחילת השימוש,הרי בהתקיים התנאים מסוימים, תהיה מדיניות האכיפה ביחס למפעילי גני ילדיםובעלי נכסים הפועלים ללא היתר לשימוש חורג, כמפורט להלן: גני ילדים חדשים לגביגני ילדים אשר פעילותם תחל בשנת הלימודים תשע"ב (ב-1 בספטמבר 2011), תשקולהתביעה של הוועדה המקומית להימנע מנקיטת הליכי אכיפה בגין שימוש חורגלמטרת גן ילדים, וזאת בהתקיים התנאים המצטברים::1. הגןמופעל במקום ובאזור שעל פי מדיניות גורמי התכנון הוא אינו מסוג האזוריםוהמקומות שלא ניתן לקבל בהם היתרים לשימוש חורג ועל פני הדברים, פעילותואינה מעוררת סיכון הנדסי, תחבורתי או אחר ואינה גורמת הפרעה משמעותיתלסביבה.2. הוגשה בקשה להיתר ביוזמת מפעילי הגןובעלי הנכס בו הגן מתנהל, לא יאוחר מ-45 יום לאחר תחילת פעילות הגן, ובלאשקדמו להגשת הבקשה הליכי חקירה או אכיפה כלשהם בגין הפעלת גן.3. הבקשה להיתר מתאימה למציאות, היא מטופלת ומקודמת ע"י המבקשים ללא שהיות.4. פעילות הגן אינה גורמת הפרעה.5. מדי3 חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר, תבחן התביעה את העניין הציבורי בנקיטתהליכי אכיפה לפי חוק התכנון והבנייה, בין היתר תוך הבאה בחשבון של סיכוייהבקשה להתקבל, התנהלות המבקשים בקידום הטיפול בבקשה להיתר ובמילוי דרישותהועדה המקומית ובמידת ההפרעה הנגרמת מפעילות הגן. 6. החליטה הועדההמקומית לדחות את הבקשה להיתר – ופעילות הגן הופסקה לא יאוחר מ-45 ימיםממועד ההחלטה - תשקול התביעה את העניין לציבור בנקיטת הליך אכיפה בגיןהתקופה שעד להפסקת פעילות הגן. לא הופסקה פעילות הגן – ינקטו הליכי אכיפהמיידים, אלא אם ראתה התביעה, מטעמים מיוחדים שיפורטו בכתב, להימנע מנקיטתהליך מיידי והיא תשוב ותשקול את עמדתה תוך פרק זמן שלא יעלה על תשעים ימים. גני ילדים שאינם חדשים ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם לגביגני ילדים אשר פעילותם החלה לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר2011) ולא ננקטו הליכי אכיפה בעניינם, והבקשה להיתר לשימוש חורג עבורםהוגשה לא יאוחר מה-1 בנובמבר 2011 - הגשת הבקשה להיתר, כשלעצמה, לא תביאלנקיטת הליכי אכיפה בגין השימוש החורג אותו מבוקש להכשיר ותחול המדיניותהאמורה, בשינויים המחויבים. גני ילדים שאינם חדשים שננקטו הליכי אכיפה בעניינם לגביגני ילדים שפעלו לפני שנת הלימודים תשע"ב (לפני ה-1 בספטמבר 2011 וב-1בספטמבר 2011) תלוי ועומד נגדם הליך אכיפה בגין שימוש חורג שעניינו הפעלתגן ילדים והוגשה בקשה להיתר לשימוש חורג – תשקול התביעה את משמעות הגשתהבקשה להיתר ברוח המדיניות האמורה, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. בהגשתהבקשה להיתר לבדה לא יהיה כדי להביא לדחיית הליכי האכיפה או להפסקתם,ואולם, מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה, יוכל להגיש בקשה לדחיית הדיוןבבית המשפט, והתביעה תשקול את עמדתה לעניין דחיית הדיונים בהתאםלקריטריונים כמפורט לעיל. הוצא היתר לשימוש החורג בטרםהסתיימו ההליכים בתיק הפלילי - יוכל מי שתלוי ועומד נגדו הליך אכיפה להגישבקשה לעיכוב הליכים ליועץ המשפטי לממשלה. למען הסר ספק- האמור בפרק זה לא יחול על מי שהורשע בשימוש חורג ללא היתר למטרת גן- ילדים לפני ה-1 בספטמבר2011

   דרג את התוכן:
    1 תגובות   יום שלישי, 20/9/11, 14:53
    משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
    בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה, הכשרת חריגות בנייה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 

     המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
    רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים,
    מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

      תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

     

    יעוץ  וקידום סטטוטורי לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!

    ייעוץ טלפוני ללא תשלום.

                03-6990132      


      

     

    המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. יתרון בהיכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות , תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.
     הטיפול הינו אישי וצמוד לכל לקוח בהתאם לצרכי העסק.

      טיפול וייצוג  בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין ברשויות ומשרדי הממשלה מכל סוג:
    • עיריות
    • רשויות מקומיות
    • רשויות אזוריות
    • ועדות מקומיות ומחוזיות
    • משרדים ממשלתיים
    • משרד הבריאות
    • המשרד להגנת הסביבה
    • משרד הפנים
    • משרד הדתות
    • ועדות ערר
    • משרד ההגירה
    • משרדי שלטונות המס
    • המוסד לביטוח לאומי
    • המשרד לבטיחות ולגהות
    • משרדי הטאבו
    • מכון התקנים
    • מנהל מקרקעי ישראל
    • מועצות מקומיות

        רישוי עסקים,היתרי בנייה,בקשות לשמוש חורג-ייצוג מול הרשויות בכל הארץ !  משרד הבריאות,המשרד לאיכות הסביבה,כיבוי אש,משטרה,השרות הוטרינרי ועוד. תמ"א 38 התרי בניה ורשוי עסקים  צור קשר                                                                                                                               
                                     

     


    קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
    ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
    היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

    חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי

    קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
    ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
    היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

    חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי

    קיבלת צו הפסקת בניה,הריסה?
    ייעוץ,הכוונה וטיפול -פנה עוד היום!
    היתרי בניה,הכנת תוכניות,הגשה וליווי עד קבלת ההיתר.

    חוו"ד מהנדס קונסטרוקטור בכל הארץ-שרות מידי
     

    קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
    בית שמאי 7, רמת גן
    טל': 03-6990132
    פקס: 6990134 - 03

    נייד- בן קלינגר 0523-888813

    www.klinger.co.il

     

    דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

    הפחתת מיסים וארנונה | רישוי עסקים וייצוג מול הרשויות | שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה | צור קשר | מפת אתר

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום שני, 19/9/11, 08:46

      זו איננה בדיחה, האירוע הבא אכן קרה: אחת הטיסות של "ארקיע" מדוברובניק לתל-אביב בוטלה.

     דיילת של החברה עמדה ורשמה הזמנות חדשות. תור ארוך של נוסעים מאוכזבים ומרוגזים השתרך מול הדלפק שלה.
     פתאום, פילס אחד הנוסעים את דרכו מבין כולם, נעמד מול הדיילת, הניח בעצבים את כרטיסו על הדלפק ואמר:
     "אני חייב להיות על הטיסה הזאת, וזה חייב להיות במחלקה הראשונה".
     "אני מצטערת אדוני", ענתה הדיילת באדיבות, "אבל יש כל התור הזה לפניך. תמתין לתורך ואני בטוחה שנוכל לעשות משהו כדי לעזור לך".
     הנוסע המעוצבן לא התרגש מדבריה ושאל בקול:
     "יש לך שמץ של מושג מי אני?"
     הדיילת תפסה את המיקרופון ואמרה, כשקולה נשמע בכל הטרמינל:
     "נוסעים נכבדים, יש לנו כאן נוסע שאינו יודע מי הוא. כל מי שיכול לעזור לזיהוי מתבקש להגיע לשער 14".
     הנוסעים בתור צחקו, ואילו הנוסע סינן לעברה מבעד שיניו: "אני עוד אדפוק אותך על זה"!!!"
     "גם בשביל זה תצטרך לעמוד בתור, אדוני", ענתה הדיילת בחיוך.
      

      
      

      

     קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
     בית שמאי 7, רמת גן
     טל': 03-6990132
     פקס: 6990134 - 03

     נייד- בן קלינגר 0523-888813

     www.klinger.co.il

     דרג את התוכן:
      1 תגובות   יום שבת, 17/9/11, 16:10

      הגנה מן הצדק בעבירות תיכנון ובניה
       

             הגנה מן הצדק בעבירות תיכנון ובניה
       
      הדוקטרינה של "הגנה מן הצדק" הוכרה בפסיקה כבר לפני שנים רבות, הן כטענת הגנה מיקדמית, והן כטענת הגנה מהותית מפני אישום בפלילים. לפני מספר שנים ההגנה אף עוגנה – כטענה מיקדמית – בהוראות סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי, ולפיו רשאי בית המשפט לבטל את האישום אם מצא שהגשת האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.
      בהגנה על נאשמים בעבירות בנייה, מתחייבת זהירות יוצאת דופן בהחלת ההגנה מן הצדק. אולם למרות ההגבלה הזאת, עדיין ניתן להתגונן "הגנה מן הצדק", מפני שהזהירות אינה מבטלת מראש את ההגנה הזאת, אלא רק דורשת מבית המשפט לבחון את המקרה בתשומת לב יתרה.
      מה הם המקרים המעטים שבהם עברייני בנייה זכאים להגנה לפי דוקטרינת "הגנה מן הצדק"? באלו תנאים ניתן לזכות את הנאשמים על פי טענה זו?

      הגנה מן הצדק
      על פי הדוקטרינה של "הגנה מן הצדק" רשאי בית המשפט לבטל אישום פלילי אם התברר שהגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. דוקטרינה זו באה לידי ביטוי בפסיקה מזה זמן רב ובשנים האחרונות היא מעוגנת בסעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב-1982.
      בתחילת השימוש בדוקטרינה, צומצם השימוש בדוקטרינה להגנה על הנאשמים רק במקרים קיצוניים ונדירים של חוסר צדק מטעם הרשויות. אולם בהמשך, הורחב השימוש בדוקטרינה של "ההגנה מן הצדק" גם למקרים פחות יוצאי דופן. אחד מסוגי המקרים הללו הוא אכיפה בררנית, או מקרים בהם הוכח שהמשך ניהול ההליכים או ההרשעה יגרמו עיוות דין לנאשם.
       
      הגנה לנאשם או למיבנה?
      קושי מיוחד בהחלת הדוקטרינה קיים בתחום התכנון והבנייה, שכן משמעות החלת ההגנה אינה רק זיכוי הנאשם אלא גם מתן היתר בפועל לעשיית שימוש במבנה שנבנה ללא היתר כדין. כלומר, בנוסף להגנה על הנאשם משיקולים של אי צדק כזה או אחר, נוספת כאן תופעת הלוואי הבלתי נמנעת של הנצחת המבנה שהנאשם בנה. באופן הזה, הנאשם עלול לשמש כ"מגן אנושי משפטי" למבנה בלתי חוקי, ולנצל את ההגנה של הדוקטרינה כדי להגן על המבנה, במקום רק לזכות בהגנה על עצמו כתוצאה מחשש לחוסר הגינות משפטית כלפיו.
      במקרים של תכנון ובנייה, בית המשפט מוכרח לשקול את האפשרות של ניצול ההתגוננות לרעה ואת ההשלכות ארוכות הטווח שלה על המבנים בשטח.
      למרות הבעייתיות וההשפעה המיוחדת שיש ליישום דוקטרינת "ההגנה מן הצדק" בעבירות תכנון ובנייה, ניתן עדיין לפי החוק ליישם אותה באופן עקרוני, והיא אינה נמנעת מהנאשמים רק משום שיש לה חסרונות בהשוואה ליישום שלה בתחומים משפטיים אחרים. יחד עם זאת מעטים המקרים בהם מחיל בית המשפט הלכה למעשה בעבירות תיכנון ובניה את הדוקטרינה הנ"ל.
       
      זיכוי בעבירות תיכנון ובניה עקב שיקולי הגנה מן הצדק
      בפסק הדין עמק 282/07 (בית משפט שלום הרצליה) מדינת ישראל נגד אברהם יהשוע, אשר ניתן לאחרונה, החליט בית המשפט לזכות את הנאשמים משיקולי הגנה מן הצדק.
      העובדות היו כדלקמן: ביום 27.10.04 ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בהרצליה היתר מספר 20030466. על פי ההיתר, ניתן לבנות תוספת שטח לדירה בקומת קרקע בבית מגורים משותף ברחוב צה"ל 24, הרצליה, אולם בהמשך נטען כי בוצעה חריגה מההיתר, והוגש כתב אישום נגד מי שהיו באותה עת בעלי המקרקעין או מי שהוחזקו ככאלה, ונגד בעל ההיתר. 

      בהתאם לכתב האישום, נמצא ביום 21.12.06 כי התבצעו בבית עבודות בנייה שונות שמהוות חריגה מתחומי ההיתר, הכוללות בין היתר: בניית מעקה שחורג מההיתר, גדרות שחורגות מההיתר ואי בניית ממ"ד שבנייתו נדרשת על פי ההיתר. מרבית הסטיה הוכשרה בדיעבד על ידי היתר בניה נוסף שהתקבל.
      במהלך המשפט נמחקה נאשמת 2 מכתב האישום.  הנאשמים הנותרים חלקו ביניהם לגבי נטל האחריות היחסי של כל אחד מהם, אולם לא היתה כמעט מחלוקת עובדתית באשר לעצם הבניה.
       
      אכיפה בררנית ונימוקים נוספים
      הנאשמים טענו שהסיבה האמיתית להגשת כתב האישום הנוכחי נגדם, טמונה בהיסטוריה מרחיקת לכת של סכסוך שכנים, שבמהלכה הם הסתכסכו עם השכן שמתגורר אף הוא באותה כתובת.
      לכן לטענתם שמו מופיע ברשימת עדי התביעה שבכתב האישום, אף על פי שאחרי הכל הוא לא זומן להעיד נגדם. לטענת הנאשמים, השכן מקורב דרך המשפחה לבכיר לשעבר בעירייה. הנאשמים גילו לדבריהם  שאותו בכיר לשעבר ביצע עבירות בנייה, ומאז הוא החל להגיש נגדם תלונות רבות שהביאו להגברה של מנגנוני הפיקוח והאכיפה באופן אישי ומגמתי נגדם.
      במלים אחרות, לטענת הנאשמים, הופעלו עליהם אישית פיקוח ואכיפה בסדר גודל שאינו מקובל בהרצליה. ומעבר לזה, השוואה פשוטה בין בתי הנאשמים לבתים אחרים ברחוב צה"ל, חושפת מספר רב של עבירות בנייה מאותו סוג, כולל עבירות בנייה דומות בביתו של השכן. אלא שבפועל, רשויות אכיפת החוק מתעלמות באופן מוחלט מעבירות הבנייה בבתים שאינם של הנאשמים, אינן אוכפות את אותו החוק, עם אותן עבירות בביתו של השכן (למרות שהנאשמים הגישו נגדו תביעות קונקרטיות), ולבסוף, רק כששכן מגיש תביעה נגד הנאשמים, אז החוק קם לתחייה ומתנהל נגדם הנאשמים הליך פלילי.
      על פי ההשוואה של העבירות שבצעו הנאשמים למה שנעשה באופן שגרתי וממושך ברחוב צה"ל שבו הם נמצאים, הנורמות הדומיננטיות בתחום התכנון והבנייה הן באופן שכיח מנוגדות לחוק התכנון והבנייה. למשל, בדומה לגדר של הנאשמים שפולשת קלות לשטח ציבורי, ניתן למצוא בהמשך הרחוב גדרות רבות שפולשות באותו אופן, או לשטח יותר גדול.
      כמו כן  נקבע כי נסיבות הבניה בסטיה מהיתר הינן מתונות יחסית, וכי הנאשמים הסדירו תוך כדי ההליכים המשפטיים את ההיתרים הנדרשים  למרבית הבניה.
      בסופו של דבר, זיכה בית המשפט את הנאשמים, מפני שתוצאת הרשעת הנאשמים תהא, שהנאשמים, והם בלבד – מכל דיירי רחוב צה"ל, ייאלצו להרוס את הגדר, למרות שמדובר בגדר שנבנתה באופן דומה לגדרות נוספות שברחוב ובקו אחד עימן, וחרף העובדה שבידי הרשות קיימת האפשרות לפעול גם נגד גדרות דומות נוספות המצויות באותו הרחוב. על פני הדברים, תוצאה זו היא תוצאה בלתי סבירה בעליל, מאחר ויש בה משום פגיעה מהותית וחריפה בעקרון השוויון, הינו בעיקרון המצוי בבסיסם של שיקולי הצדק.
           
      תמצית זו מבוססת על עמק 282/07 מדינת ישראל נגד אברהם יהשוע (שלום הרצליה, השופט שאול אבינור) פסק דין מיום 4.10.10. אין בתמצית זו כדי להוות תחליף לפסק הדין המקורי.
       
        

      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       www.klinger.co.il

      03-6990134

      0523-888813

       
      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום ראשון, 11/9/11, 08:01

       פשוט ומקסים, להדפיס ולקרוא כל יום.

       כתבה: רגינה בראט, בת 90, מקליבלנד, אוהיו.

       כדי לחגוג את הזדקנותי כתבתי פעם את 40 הלקחים שהחיים לימדו אותי. עכשיו, כשמד-המרחק שלי מתגלגל אל מעבר ל-90, הרי לפניכם הטור כולו:

       1.. החיים אינם הוגנים, אבל הם בכל זאת די טובים.

       2.. כשאתה בספק, פשוט עשה את הצעד הקטן הבא.

       3.. החיים קצרים מכדי לבזבז זמן על שנאת חינם.

       4.. מקום העבודה שלך לא יטפל בך כשתהיה חולה. ידידיך  והוריך כן. אז שמור על קשר.

       5.. שלם את כל חובותיך בזמן.

       6.. אתה לא מוכרח לנצח בכל ויכוח. הסכם לא להסכים.

       7.. בכה עם מישהו. זה מרפא יותר מבכי ביחידות.

       8.. זה בסדר לכעוס על אלוהים. הוא לא מתרגש מזה.

       9.. חסוך לקראת צאתך לגמלאות, מתלוש השכר הראשון שלך.

       10. כשמדובר בשוקולד, ההתנגדות חסרת תועלת.

       11. השלם עם העבר כדי שלא ידפוק לך את ההווה.

       12. זה בסדר להניח לילדיך לראותך בוכה.

       13. אל תשווה את חייך לאחרים. אין לך מושג מה יהיה מסעם.

       14. אם מערכת יחסים צריכה להישמר בסוד, אל תהיה חלק ממנה.

       15. הכל יכול להשתנות כהרף עין. אבל אל תדאג, אלוהים לעולם אינו ממצמץ.

       16. קח נשימה עמוקה. זה מרגיע.

       17. סלק כל דבר שאין בו תועלת, יופי או שמחה.

       18. כל מה שלא הורג אותך, עושה אותך למעשה חזק יותר.

       19. כשמדובר בעשיית מה שאתה אוהב בחיים, אל תקבל לעולם "לא" כתשובה.

       20. תשתמש בנרות היפים, בסדינים היפים, לבש את הבגדים התחתונים היפים. אל תשמור על שום דבר להזדמנות מיוחדת. היום הוא יום מיוחד.

       21. איבר המין החשוב ביותר הוא המוח.

       22. אף אחד לא ממונה על אושרך מלבדך.

       23. תהיה מוזר היום. אל תחכה לגיל המבוגר כדי להתחיל ללבוש חליפות סגולות.

       24. התייחס אל מה שקרוי "אסון" במלים "האם בעוד חמש שנים זה יהיה חשוב?"

       25. סלח לכל אחד, על כל דבר.

       26. זה לא עניינך מה האחרים חושבים עליך.

       27. הזמן מרפא כל דבר. תן זמן לזמן.

       28. עד כמה שמצב טוב או גרוע, הוא ישתנה.

       29. אל תיקח את עצמך כל כך ברצינות. גם האחרים לא עושים זאת.

       30. האמן בנסים.

       31. אלוהים אוהב אותך מפני שהוא כזה, לא מפני שעשית או לא עשית משהו.

       32. להזדקן זה הרבה יותר טוב מהאלטרנטיבה – למות צעיר.

       33. כל מה שבאמת חשוב בסופו של דבר הוא שאהבת.

       34. צא וטייל כל יום. נסים מתרחשים בכל מקום.

       35 קנאה היא בזבוז זמן. כבר יש לך כל מה שנחוץ לך.

       36. הטוב ביותר עוד לפנינו.

       37. לא חשוב איך אתה מרגיש, קום, התלבש וצא מהבית.

       38. החיים לא באים באריזת מתנה, אבל הם בכל זאת מתנה.

       39. ידידים הם המשפחה שאנו בוחרים לעצמנו.


       החיים נותנים לי מתנות, צריכה לדעת לקבל אותן באהבה!!!

        

       דרג את התוכן:
        0 תגובות   יום ראשון, 11/9/11, 07:05

         

        WELCOME TO THE 21st CENTURY

         

        Communication 

        -

        Wireless

        Phones

        -

        Cordless

        Cooking

        -

        Fireless

        Food

        -

        Fatless

        Sweets

        -

        Sugarless

        Labor

        -

        Effortless

        Relations

        -

        Fruitless

        Attitude

        -

        Careless

        Feelings

        -

        Heartless

        Politics

        -

        Shameless

        Education

        -

        Worthless

        Mistakes

        -

        Countless

        COMPLAINTS

        -

        Baseless

        Youth

        -

        Jobless

        Ladies

        -

        Topless

        Boss

        -

        Brainless

        Jobs

        -

        Thankless

        Needs

        -

        Endless

        Situation

        -

        Hopeless

        Brain 

        -

        Useless

        Salaries

        -

        Less & Less

         

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום שבת, 10/9/11, 11:17

         חוק יסוד חופש העיסוק וקבלת רישון עסק


         חוק יסוד חופש העיסוק קובע, כי כל אזרח או תושב המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק או
         משלח יד. החוק קובע כי שלילת הזכויות לחופש העיסוק יכולה להיעשות רק באמצעות
         חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה במידה שאינה עולה
         על הנדרש, או לפי החוק כאמור - מכוח הסמכה מפורשת שהוא קובע. חובת הרישוי
         היא לטובת הכלל ואינה עומדת בסתירה לחוק חופש העיסוק, כל עוד גורמי הרישוי
         מקפידים על קיום מטרות החוק.


         חוק רישוי העסקים הוא כלי חשוב וחיוני בידי הרשות המקומית לשמירה על רווחת
         חיי התושבים ואיכות חייהם. בבואה לשקול מתן רישיון לעסק ולבחון את הדרישות
         והתנאים להקמתו ולהפעלתו, צריכה הרשות לשקול נושא זה בהתחשב במטרות החוק
         ובאחריותה הציבורית כלפי התושבים. כדי לממש אחריות זו נותן החוק בידי רשות
         הרישוי המקומית סמכויות נרחבות, שבהן עליה להשתמש בסיוע משרדי הממשלה.
         החוק מטפל לא רק בשאלות הקשורות לביטחונם ולבטיחותם של המשתמשים
         בשירותיו של בית העסק; הוא לוקח בחשבון גם את צורכי התושבים המתגוררים באזור
         ואת ביטחונם בכל הקשור לחוקי רישוי, שעניינם (למשל) רוכלות, מכירת משקאות
         משכרים, מקומות לעריכת משחקים וכן עסקים בתחום חומרים מסוכנים כגון הדברה,
         דלק, גז וכימיקלים.
         משרדי הממשלה קובעים את התנאים והתקנים המקצועיים בתחומי הבריאות,
         התברואה, איכות הסביבה, הבטיחות ועוד. הרשות המקומית, באמצעות יחידות הרישוי
         שלה, היא שנותנת את הרישיונות ומפקחת על יישום התנאים והדרישות.

         עפ"י חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 - , כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים,
         חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
         רישיון לניהול עסק הוא האישור שנותנת הרשות המקומית לבעלי עסקים לצורך
         פתיחתם וניהולם, וזאת בהתאם לתנאים, לחוקים ולתקנות הקיימים מכוח חוק רישוי
         עסקים ולתקנות והצווים הנלווים אליו.


         רישיון העסק בא להבטיח קיום תנאי תברואה בעסק, מניעת מפגעים ומטרדים לשכנים,
         מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו, מניעת
         סכנות שמקורן בבעלי חיים, יישום חוקי התכנון והבנייה ומערך למניעת דלֵקות.

         כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה 1995 - ובתיקונים
         השוטפים לצו זה (התשנ"ו 1996 - עד התשס"ז- 2006 ) - חייב ברישיון. לדוגמה:
         מסעדות, אטליזים ובתי קפה. פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו
         רישוי עסקים. עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מִנהלתית מיידית,
         ומפעיליו צפויים לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולעונשי מאסר.
         משרדים בתחום המקצועות החופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון, מרפאות לסוגיהן,
         סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות וכיו"ב - פטורים מחובת רישיון עסק. גם עסקים
         למכירת בגדים חדשים, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה וכיו"ב -
         פטורים מחובה זו.
         Ì
         רשות הרישוי ברשות המקומית היא הגוף שבסמכותו להנפיק רישיון לעסק. בראש
         רשות הרישוי עומד מכוח החוק ראש הרשות המקומית, אלא אם כן הסמיך את
         אחד מחברי המועצה או פקיד בכיר למלא את מקומו.
         על מנת שרשות הרישוי תעניק לבית עסק את הרישיון שהוא מבקש, צריכים
         להתקיים התנאים המפורטים להלן או חלק מהם (פירוט האישורים הדרושים לכל
         סוג עסק ראו בסעיף ג להלן):
         1) גורמי רישוי הם שנותנים את האישורים, ולצורך הנפקתם הם מגישים לרשות )
         הרישוי את הדרישות וההערות הכרוכות במתן רישיון העסק.
         2) נותני אישור הם הגופים שהוסמכו ע"י השרים לתת אישור בהתאם לסעיף 6 )
         בחוק, או שיש בסמכותם להתנות את הוצאת הרישיון או האישור בתנאים
         מיוחדים ובתנאים נוספים בהתאם לחוק.
         בעסקים טעוני רשיון לפי חיקוק אחר, רשאי שר הפנים לקבע בצו שלא ינתן להם
         רשיון או היתר זמני כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר (סעיף 8 בחוק).
         הגופים להלן יעניקו את האישורים לפונים אליהם, לאחר שכל דרישותיהם ימולאו
         כמפורט להלן:
         אישור מהמשרד להגנת הסביבה מותנה בכך שבעל העסק יספק הוכחה, כי סביבת
         העסק נאותה וכי אין בה מפגעים או מטרדים.
         אישור מהמשטרה מותנה בכך שבעל העסק יספק הוכחה לכך שלא קיימת סכנה
         לשלום הציבור, ושיש במקום הסדרי בטיחות שימנעו פעילות עבריינית או פח"ע.
         אישור ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (העבודה) מותנה בכך שבעל העסק
         יספק הוכחה, שבטיחות העובדים וסביבתם מלאה ולא נשקפת להם סכנה בעת
         העבודה.
         אישור ממשרד החקלאות מותנה בכך שבעל העסק יספק הוכחה, שהוא דואג
         למניעת סכנה של הידבקות במחלות שמקורן בבעלי חיים, וכן מונע את זיהום המים
         בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
         אישור ממשרד הבריאות מותנה בכך, שבעל העסק יספק הוכחה לקיום תנאים
         המבטיחים את בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
         אישור משירותי הכבאות (משרד הפנים) מותנה בכך שיש במקום הסדרי בטיחות
         למניעת דלֵקות, שמקוימים בו דיני הכבאות ושיש דרכי מילוט במקרה של שרֵפה.
         אישור מהרשות המקומית מותנה בכך שבעל העסק הוכיח שיש בידו את כל
         האישורים הנחוצים להבטחת קיומם של דיני התכנון והבנייה במבנה שבו הוא
         פועל, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלות; עוד עליו להוכיח שנעשה תיאום בין כל
         גורמי הרישוי ברשות או נותני האישור במשרדים המקצועיים.
         יש לציין את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה (אוקטובר 2003 ) בעניין קריטריונים
         למתן רישיון לעסק, שאינו עומד בדיני התכנון והבנייה (זוטי דברים). מחלקות
         הרישוי נעזרות ביועצים המשפטיים של הרשויות, כדי לתרגם את ההנחיות לגבי
         מקרים בהם ניתן להגדיר חריגה כזוטי דברים ולהוציא רישיון.
         גם היכולת לקדם הוצאה של רישיון על בסיס זוטי דברים לא פתרה את המצב
         הקיים: נושא התכנון והבנייה נשאר בגדר החסם העיקרי בהוצאת רישיון.

         שר הפנים, לאחר שהתייעץ עם השרים במשרדי הגנת הסביבה, ביטחון הפנים,
         התעשייה, המסחר והתעסוקה (העבודה), החקלאות והבריאות - קבע בצו עשר
         קבוצות עסקים, החייבים בקבלת רישיון לפני הפעלתם:
         קבוצה 1: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
         קבוצה 2: דלק ואנרגיה
         קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים
         קבוצה 4: מזון
         קבוצה 5: מים ופסולת
         קבוצה 6: מסחר ושונות
         קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט
         קבוצה 8: רכב ותעבורה
         קבוצה 9: שירותי שמירה ואבטחה
         קבוצה 10 : תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

         1) רישיון לצמיתות - רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו כל עוד לא ביטלה אותו )
         רשות הרישוי.
         2) רישיון תקופתי - רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת, שלוש שנים או )
         חמש שנים, ותוקפו פג בתום התקופה. הרישיון מיועד לעסקים שבהם מתקיים
         הליך רישוי מחודש בתום התקופה. תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת פג ב 31-
         בדצמבר של השנה העוקבת את השנה בה ניתן.
         3) רישיון זמני - רישיון שניתן לעסק שהוא זמני או עונתי מטבעו. לדוגמה: רישיון )
         לקרקס או לסככת אבטיחים. לרישיונות הללו מצטרפים גם רישיונות הניתנים
         לתקופה קצובה בת פחות משנה.
         4) היתר זמני - רישיון הניתן לעסק לתקופה שאינה עולה על שנה, וזאת על מנת )
         שהגוף המנפיק את האישור יוכל במהלך תקופה זו לבחון את פעילות העסק
         ואת התנאים הדרושים להפעלתו.
         5) רישיון במסלול ירוק מוצע במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, העתידה )
         . להתממש בשנת 2009
         רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את הרישיון או את ההיתר הזמני
         בשלושה סוגי תנאים:
         1) תנאי מוקדם - תנאי שיש לקיימו לפני שיינתן הרישיון או ההיתר הזמני. )
         2) תנאי ברישיון - תנאי הכלול ברישיון או בהיתר הזמני, ויש לקיימו בדרך קבע )
         בעת הפעלת העסק.
         3) תנאי נוסף - תנאי שהוּסף לרישיון או להיתר הזמני לאחר שהוצא, ומועד )
         כניסתו לתוקף נרשם.
         תנאים אלה באים להבטיח את קיומן של מטרות הרישוי. לדוגמה: נותן האישור
         רשאי להוסיף תנאי לרישיון שניתן לצמיתות, כדי למנוע הפרעה בלתי סבירה
         לדיירים הגרים סמוך לבית עסק. קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי; לא
         אחת היא מהווה עילה לערעור מצד מבקשי הרישיון או בעלי העסק, וזאת בשל
         ההשלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים. בתיקון האחרון לחוק ניתנה
         האפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית משפט המחוזי בשבתו
         כבית דין לעניינים מִנהליים. זכות זו קיימת גם במקרה של החלטה על ביטול רישיון.
         רשות הרישוי מקפידה שנותן האישור יקבע רק בתחום עליו הוא מופקד. לדוגמה:
         נציג המשטרה אינו יכול להציב תנאי הקשור לסכנה שבהפצת מחלות שמקורן
         בעלי חיים, מכיוון שתחום זה נמצא באחריותו של משרד החקלאות.

         תהליך הרישוי כולל בחינה של נתונים שונים ויישום תקנות מקצועיות שהותקנו ע"י
         שרי הממשלה. מטרתו להבטיח שהעסק יפעל כראוי ולא יגרום לפגיעה באיכות החיים
         והסביבה.
         1. המבקש לפתוח עסק ”טעון רישוי" יגיש לרשות הרישוי בקשה לקבלת רישיון,
         הכוללת מסמכים נלווים כמפורט בחוק: תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תכנית
         העסק (הנדסית) חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך וכן אישור על תשלום האגרה.
         2. אם הבקשה מתייחסת למפעל מסוכן, על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל, שבו
         מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים
         . (מפעלים מסוכנים), תשס"ג 1963 -
         3. לאחר בחינת הבקשה והמסמכים הנלווים, מעבירה היחידה לרישוי עסקים (במקביל)
         העתקים של הבקשה והמסמכים הנלווים למהנדס העיר, לרשות הכבאות ולגורמי
         האישור. גורמי האישור השונים עשויים לאשר את הבקשה/ לקבוע תנאים לקבלת
         האישור/ להביע התנגדות לפתיחת העסק.
         4. המבקש להקים עסק רשאי לפנות לרשות הרישוי ולגורמי הרישוי בבקשה לקבל
         חוות דעת מקדמית לגבי התנאים שעליו למלא, כדי לקבל את הרישיון או את ההיתר
         הזמני להפעלת העסק. מומלץ למבקש לפנות מראש ליחידת הרישוי, על מנת לקבל
         מידע מוקדם ומסמכי בקשה.
         5. במטרה לייעל את תהליך הרישוי ולזרזו וכדי לשפר את השירות לאזרח, קבע שר
         הפנים הגבלות של זמן לטיפול בבקשה לרישיון ולהיתר זמני או לחוות דעת מקדמית;
         הגבלות האלה מחייבות את כל גורמי הרישוי להשיב על כל הפניות שהתקבלו
         אצלם תוך פרק זמן קצוב.
         6. בתיקון לחוק משנת 1998 נקבע, כי מגיש בקשה שבקשתו נדחתה רשאי לערער על
         כך בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מִנהליים. זכות זו קיימת גם
         במקרה של החלטה על ביטול הרישיון.
         7. בסוף התהליך מגישה יחידת הרישוי את תיק העסק, הכולל את הבקשה ואת
         האישורים שנתנו הגורמים השונים לבית העסק, לחתימתו של ראש הרשות. בשלב
         זה היא מנפיקה את הרישיון.

         קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
         בית שמאי 7, רמת גן
         טל': 03-6990132
         פקס: 6990134 - 03

         נייד- בן קלינגר 0523-888813

         www.klinger.co.il

         דרג את התוכן:
          0 תגובות   יום שבת, 10/9/11, 11:01


          חוק יסוד חופש העיסוק קובע, כי כל אזרח או תושב המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק או
          משלח יד. החוק קובע כי שלילת הזכויות לחופש העיסוק יכולה להיעשות רק באמצעות
          חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה במידה שאינה עולה
          על הנדרש, או לפי החוק כאמור - מכוח הסמכה מפורשת שהוא קובע. חובת הרישוי
          היא לטובת הכלל ואינה עומדת בסתירה לחוק חופש העיסוק, כל עוד גורמי הרישוי
          מקפידים על קיום מטרות החוק.


          חוק רישוי העסקים הוא כלי חשוב וחיוני בידי הרשות המקומית לשמירה על רווחת
          חיי התושבים ואיכות חייהם. בבואה לשקול מתן רישיון לעסק ולבחון את הדרישות
          והתנאים להקמתו ולהפעלתו, צריכה הרשות לשקול נושא זה בהתחשב במטרות החוק
          ובאחריותה הציבורית כלפי התושבים. כדי לממש אחריות זו נותן החוק בידי רשות
          הרישוי המקומית סמכויות נרחבות, שבהן עליה להשתמש בסיוע משרדי הממשלה.
          החוק מטפל לא רק בשאלות הקשורות לביטחונם ולבטיחותם של המשתמשים
          בשירותיו של בית העסק; הוא לוקח בחשבון גם את צורכי התושבים המתגוררים באזור
          ואת ביטחונם בכל הקשור לחוקי רישוי, שעניינם (למשל) רוכלות, מכירת משקאות
          משכרים, מקומות לעריכת משחקים וכן עסקים בתחום חומרים מסוכנים כגון הדברה,
          דלק, גז וכימיקלים.
          משרדי הממשלה קובעים את התנאים והתקנים המקצועיים בתחומי הבריאות,
          התברואה, איכות הסביבה, הבטיחות ועוד. הרשות המקומית, באמצעות יחידות הרישוי
          שלה, היא שנותנת את הרישיונות ומפקחת על יישום התנאים והדרישות.

          עפ"י חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 - , כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים,
          חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
          רישיון לניהול עסק הוא האישור שנותנת הרשות המקומית לבעלי עסקים לצורך
          פתיחתם וניהולם, וזאת בהתאם לתנאים, לחוקים ולתקנות הקיימים מכוח חוק רישוי
          עסקים ולתקנות והצווים הנלווים אליו.


          רישיון העסק בא להבטיח קיום תנאי תברואה בעסק, מניעת מפגעים ומטרדים לשכנים,
          מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו, מניעת
          סכנות שמקורן בבעלי חיים, יישום חוקי התכנון והבנייה ומערך למניעת דלֵקות.

          כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה 1995 - ובתיקונים
          השוטפים לצו זה (התשנ"ו 1996 - עד התשס"ז- 2006 ) - חייב ברישיון. לדוגמה:
          מסעדות, אטליזים ובתי קפה. פירוט מדויק ומלא של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו
          רישוי עסקים. עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מִנהלתית מיידית,
          ומפעיליו צפויים לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולעונשי מאסר.
          משרדים בתחום המקצועות החופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון, מרפאות לסוגיהן,
          סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות וכיו"ב - פטורים מחובת רישיון עסק. גם עסקים
          למכירת בגדים חדשים, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה וכיו"ב -
          פטורים מחובה זו.
          Ì
          רשות הרישוי ברשות המקומית היא הגוף שבסמכותו להנפיק רישיון לעסק. בראש
          רשות הרישוי עומד מכוח החוק ראש הרשות המקומית, אלא אם כן הסמיך את
          אחד מחברי המועצה או פקיד בכיר למלא את מקומו.
          על מנת שרשות הרישוי תעניק לבית עסק את הרישיון שהוא מבקש, צריכים
          להתקיים התנאים המפורטים להלן או חלק מהם (פירוט האישורים הדרושים לכל
          סוג עסק ראו בסעיף ג להלן):
          1) גורמי רישוי הם שנותנים את האישורים, ולצורך הנפקתם הם מגישים לרשות )
          הרישוי את הדרישות וההערות הכרוכות במתן רישיון העסק.
          2) נותני אישור הם הגופים שהוסמכו ע"י השרים לתת אישור בהתאם לסעיף 6 )
          בחוק, או שיש בסמכותם להתנות את הוצאת הרישיון או האישור בתנאים
          מיוחדים ובתנאים נוספים בהתאם לחוק.
          בעסקים טעוני רשיון לפי חיקוק אחר, רשאי שר הפנים לקבע בצו שלא ינתן להם
          רשיון או היתר זמני כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר (סעיף 8 בחוק).
          הגופים להלן יעניקו את האישורים לפונים אליהם, לאחר שכל דרישותיהם ימולאו
          כמפורט להלן:
          אישור מהמשרד להגנת הסביבה מותנה בכך שבעל העסק יספק הוכחה, כי סביבת
          העסק נאותה וכי אין בה מפגעים או מטרדים.
          אישור מהמשטרה מותנה בכך שבעל העסק יספק הוכחה לכך שלא קיימת סכנה
          לשלום הציבור, ושיש במקום הסדרי בטיחות שימנעו פעילות עבריינית או פח"ע.
          אישור ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (העבודה) מותנה בכך שבעל העסק
          יספק הוכחה, שבטיחות העובדים וסביבתם מלאה ולא נשקפת להם סכנה בעת
          העבודה.
          אישור ממשרד החקלאות מותנה בכך שבעל העסק יספק הוכחה, שהוא דואג
          למניעת סכנה של הידבקות במחלות שמקורן בבעלי חיים, וכן מונע את זיהום המים
          בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
          אישור ממשרד הבריאות מותנה בכך, שבעל העסק יספק הוכחה לקיום תנאים
          המבטיחים את בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
          אישור משירותי הכבאות (משרד הפנים) מותנה בכך שיש במקום הסדרי בטיחות
          למניעת דלֵקות, שמקוימים בו דיני הכבאות ושיש דרכי מילוט במקרה של שרֵפה.
          אישור מהרשות המקומית מותנה בכך שבעל העסק הוכיח שיש בידו את כל
          האישורים הנחוצים להבטחת קיומם של דיני התכנון והבנייה במבנה שבו הוא
          פועל, לרבות נגישות לאנשים עם מוגבלות; עוד עליו להוכיח שנעשה תיאום בין כל
          גורמי הרישוי ברשות או נותני האישור במשרדים המקצועיים.
          יש לציין את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה (אוקטובר 2003 ) בעניין קריטריונים
          למתן רישיון לעסק, שאינו עומד בדיני התכנון והבנייה (זוטי דברים). מחלקות
          הרישוי נעזרות ביועצים המשפטיים של הרשויות, כדי לתרגם את ההנחיות לגבי
          מקרים בהם ניתן להגדיר חריגה כזוטי דברים ולהוציא רישיון.
          גם היכולת לקדם הוצאה של רישיון על בסיס זוטי דברים לא פתרה את המצב
          הקיים: נושא התכנון והבנייה נשאר בגדר החסם העיקרי בהוצאת רישיון.

          שר הפנים, לאחר שהתייעץ עם השרים במשרדי הגנת הסביבה, ביטחון הפנים,
          התעשייה, המסחר והתעסוקה (העבודה), החקלאות והבריאות - קבע בצו עשר
          קבוצות עסקים, החייבים בקבלת רישיון לפני הפעלתם:
          קבוצה 1: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
          קבוצה 2: דלק ואנרגיה
          קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים
          קבוצה 4: מזון
          קבוצה 5: מים ופסולת
          קבוצה 6: מסחר ושונות
          קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט
          קבוצה 8: רכב ותעבורה
          קבוצה 9: שירותי שמירה ואבטחה
          קבוצה 10 : תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

          1) רישיון לצמיתות - רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו כל עוד לא ביטלה אותו )
          רשות הרישוי.
          2) רישיון תקופתי - רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת, שלוש שנים או )
          חמש שנים, ותוקפו פג בתום התקופה. הרישיון מיועד לעסקים שבהם מתקיים
          הליך רישוי מחודש בתום התקופה. תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת פג ב 31-
          בדצמבר של השנה העוקבת את השנה בה ניתן.
          3) רישיון זמני - רישיון שניתן לעסק שהוא זמני או עונתי מטבעו. לדוגמה: רישיון )
          לקרקס או לסככת אבטיחים. לרישיונות הללו מצטרפים גם רישיונות הניתנים
          לתקופה קצובה בת פחות משנה.
          4) היתר זמני - רישיון הניתן לעסק לתקופה שאינה עולה על שנה, וזאת על מנת )
          שהגוף המנפיק את האישור יוכל במהלך תקופה זו לבחון את פעילות העסק
          ואת התנאים הדרושים להפעלתו.
          5) רישיון במסלול ירוק מוצע במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, העתידה )
          . להתממש בשנת 2009
          רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את הרישיון או את ההיתר הזמני
          בשלושה סוגי תנאים:
          1) תנאי מוקדם - תנאי שיש לקיימו לפני שיינתן הרישיון או ההיתר הזמני. )
          2) תנאי ברישיון - תנאי הכלול ברישיון או בהיתר הזמני, ויש לקיימו בדרך קבע )
          בעת הפעלת העסק.
          3) תנאי נוסף - תנאי שהוּסף לרישיון או להיתר הזמני לאחר שהוצא, ומועד )
          כניסתו לתוקף נרשם.
          תנאים אלה באים להבטיח את קיומן של מטרות הרישוי. לדוגמה: נותן האישור
          רשאי להוסיף תנאי לרישיון שניתן לצמיתות, כדי למנוע הפרעה בלתי סבירה
          לדיירים הגרים סמוך לבית עסק. קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי; לא
          אחת היא מהווה עילה לערעור מצד מבקשי הרישיון או בעלי העסק, וזאת בשל
          ההשלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים. בתיקון האחרון לחוק ניתנה
          האפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית משפט המחוזי בשבתו
          כבית דין לעניינים מִנהליים. זכות זו קיימת גם במקרה של החלטה על ביטול רישיון.
          רשות הרישוי מקפידה שנותן האישור יקבע רק בתחום עליו הוא מופקד. לדוגמה:
          נציג המשטרה אינו יכול להציב תנאי הקשור לסכנה שבהפצת מחלות שמקורן
          בעלי חיים, מכיוון שתחום זה נמצא באחריותו של משרד החקלאות.

          תהליך הרישוי כולל בחינה של נתונים שונים ויישום תקנות מקצועיות שהותקנו ע"י
          שרי הממשלה. מטרתו להבטיח שהעסק יפעל כראוי ולא יגרום לפגיעה באיכות החיים
          והסביבה.
          1. המבקש לפתוח עסק ”טעון רישוי" יגיש לרשות הרישוי בקשה לקבלת רישיון,
          הכוללת מסמכים נלווים כמפורט בחוק: תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תכנית
          העסק (הנדסית) חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך וכן אישור על תשלום האגרה.
          2. אם הבקשה מתייחסת למפעל מסוכן, על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל, שבו
          מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים
          . (מפעלים מסוכנים), תשס"ג 1963 -
          3. לאחר בחינת הבקשה והמסמכים הנלווים, מעבירה היחידה לרישוי עסקים (במקביל)
          העתקים של הבקשה והמסמכים הנלווים למהנדס העיר, לרשות הכבאות ולגורמי
          האישור. גורמי האישור השונים עשויים לאשר את הבקשה/ לקבוע תנאים לקבלת
          האישור/ להביע התנגדות לפתיחת העסק.
          4. המבקש להקים עסק רשאי לפנות לרשות הרישוי ולגורמי הרישוי בבקשה לקבל
          חוות דעת מקדמית לגבי התנאים שעליו למלא, כדי לקבל את הרישיון או את ההיתר
          הזמני להפעלת העסק. מומלץ למבקש לפנות מראש ליחידת הרישוי, על מנת לקבל
          מידע מוקדם ומסמכי בקשה.
          5. במטרה לייעל את תהליך הרישוי ולזרזו וכדי לשפר את השירות לאזרח, קבע שר
          הפנים הגבלות של זמן לטיפול בבקשה לרישיון ולהיתר זמני או לחוות דעת מקדמית;
          הגבלות האלה מחייבות את כל גורמי הרישוי להשיב על כל הפניות שהתקבלו
          אצלם תוך פרק זמן קצוב.
          6. בתיקון לחוק משנת 1998 נקבע, כי מגיש בקשה שבקשתו נדחתה רשאי לערער על
          כך בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מִנהליים. זכות זו קיימת גם
          במקרה של החלטה על ביטול הרישיון.
          7. בסוף התהליך מגישה יחידת הרישוי את תיק העסק, הכולל את הבקשה ואת
          האישורים שנתנו הגורמים השונים לבית העסק, לחתימתו של ראש הרשות. בשלב
          זה היא מנפיקה את הרישיון.

          קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
          בית שמאי 7, רמת גן
          טל': 03-6990132
          פקס: 6990134 - 03

          נייד- בן קלינגר 0523-888813

          www.klinger.co.il

          דרג את התוכן:
           0 תגובות   יום שישי , 9/9/11, 14:04

            

           Amazingly TRUE !                      

            

           כח, מוח ולפח

           רוביק רוזנטל-מעריב 26/8/2011 

            

           חבר בירך את ידידו שהגיע לגיל המכובד 68

           בברכה מיוחדת במינה. חומר למחשבה וזו הברכה:

            

            

           אינני מבין למה האנשים אוהבים לציין במיוחד את ימי ההולדת העגולים:

           30,50,80.

           אני דווקא מעדיף להדגיש את ימי ההולדת המסתיימים ב-8, כי יש להם

           משמעות מיוחדת.

            

           הנער חוגג 18 , שהוא בגימטריה  חי. הגיל שבו האדם חי, תוסס ועושה חיים.

            

           האיש בן 28 ,זה כח.הצעיר במיטב כוחו,במובן הפיזי הפשוט.

            

           הגבר הגיע לגיל 38,  לח,  כמו שנאמר, לא נס לחו.

            

           מגיע לגיל 48, מח. הכח והלחלוחית כבר אחרי השיא, אבל הידע והנסיון, המוח-בשיאם.

            

           הגעת לגיל 58, הספקת הרבה עד כה. אתה נח על זרי דפנה, ועל כורסת הטלביזיה שרכשת לאחרונה.

            

           יום הולדת 68 הגיע , כעת עתה סח, מספר איך היה פעם לכל מי שרק מוכן לשמוע.

            

           הגעת לגיל 78. עח, עח,עח...קרכצן כאן וכאבים שם.

            

           אם אתה בן 88, מי צריך אותך? יאללה, ל-פח!

            

           חוגגים לך 98, אתה צח כתינוק. מאכילים אותך, מטפלים בך, ולא נזכיר את החיתולים.

            

           ואם תגיע לגיל 108, חביבי, נותנים לך-קח.

            

           דרג את התוכן:
            0 תגובות   יום רביעי, 7/9/11, 07:52

            היתרי בניה לפיצול דירות-מהיום מותר לפצל!


            9.7.2011

            אנו שמחים להודיע כי במאמץ משותף ובעקבות המחאה החברתית שר הפנים מאשר פיצול דירות.

            המטרה: הגדלת מספר הדירות הקטנות.

            התקנה תהיה תקפה לשלוש שנים מרגע כניסתה לתוקף(בקרוב) ותכלול מספר תנאים.

            1.דירות שנבנו ב 2000-1981, העמידות בתקן רעידות אדמה.

            2.שיעור הדירות שניתן לפצל-עד 30% ממספר הדירות בבניין.

            3. גודל הדירה המינימלי לפני הפיצול- 120 מ"ר.

            4.גודל הדירה המינימלי לאחר פיצול-40 מ"ר

            5. פיצולים ייבחנו בכל הארץ מלבד אזורים שבהם התשתית לקויה.

            6.נדרש היתר בנייה.

            לייעוץ טלפוני חינם ניתן לפנות לקלינגר  03-6990132

             

            בלעדי ל"כלכליסט": אין חנינה למפצלי הדירות

            צילום: אוראל כהן   עיריית ת"א אמנם הצהירה בעקבות מחאת הדיור כי היא שוקלת לאפשר פיצול דירות כדי להוזיל את מחירי השכירות, אולם כעת היא מזהירה: מי שכבר פיצל - אבוד לו. בינתיים, יותר ויותר בעלי דירות מחזירים את הנכסים למצבם המקורי 11.08.11 דותן לוי, 49 תגובות

            עיריית גבעתיים: "לא נאפשר הריסת רחובות כדי שאנשים יגורו כמו סרדינים"

            צילום: אוראל כהן   ברמת גן, הרצליה וגבעתיים מבהירים כי לא יקלו על מפצלי דירות בניגוד לחוק 11.08.11 דותן לוי, 6 תגובות

            ההיבט המשפטי של פיצול דירות

            ''   מתי צריך בעל דירה לקבל היתר על פיצול למספר יחידות דיור ומה דינו של המפצל שלא כדין 29.07.11 אברהם אלטלף, 3 תגובות

            בית המשפט והבית שלכם

            צילום: יובל חן   בתי המשפט בישראל קיבלו ב־2010 שורת החלטות שמשפיעות בצורה מהותית על המתרחש בשוק הנדל"ן. "כלכליסט" סוקר את התקדימים הגדולים ומסביר כיצד הם ישפיעו על השווי של נכסים רבים בישראל 13.01.11 שי פאוזנר, 6 תגובות

            העליון ביטל פטור ממס שבח לדירות שפוצלו בבניין שכולו בבעלות אחת

            צילום: אוראל כהן   נמשכת הענשת מפצלי הדירות: בית המשפט העליון קבע כי הפטור ממס שבח יינתן רק לאחת מיחידות הדיור בבניין 11.01.11 שי פאוזנר, 17 תגובות

            עיריית הרצליה נלחמת במפצלי הדירות: תאפשר הקמת מגורי סטודנטים במרכז העיר

            צילום: צביקה טישלר   על פי תוכנית שאושרה היום ע"י הוועדה המקומית, יזמים יוכלו להקים קומפלקסים של מעונות סטודנטים במרכז העיר בבניינים קיימים וחדשים 23.06.10 דותן לוי, 20 תגובות

            המלחמה במפצלי הדירות בגבעתיים: התושבים מתלוננים ללא הפסקה

            צילום: בועז אופנהיים   צוות המשימה המיוחד שהוקם בעיריית גבעתיים נגד מפצלי הדירות הופתע מכמות התלונות שהגיעו מתושבי העיר. בעירייה שוקלים להגדיל את הצוות המטפל בנושא 21.01.10 אורי חודי, 121 תגובות

            מסלול הייסורים של מפצל הדירות

            צילום: עמית שעל   עבירה פלילית חמורה או הליך ארוך, מייגע ולא כדאי מבחינה כלכלית - אלו שתי האופציות העומדות כיום בפני מפצלי הדירות בישראל. "כלכליסט" פנה לעורכי דין המתמחים בתחום ובדק מה צפוי למי שיבחר לפצל דירה במסלול החוקי 10.01.10 שי פאוזנר, 46 תגובות

             

            קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
            בית שמאי 7, רמת גן
            נייד: 3888813 - 052
            טל': 03-6990132
            פקס: 6990134 - 03
            דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
            www.klinger.co.il

            דרג את התוכן:
             0 תגובות   יום שבת, 3/9/11, 08:14

             איך להוציא היתר בנייה בהליך מזורז?


              לפני כמה חודשים התבשרנו לשמוע  כי חנות איקאה, נמחקה מעל פני האדמה באירוע שריפה מצער אשר לא הותיר כל זכר לחנות. להבדיל ממקרה השריפה הזה, אשר עם כל הצער הסתיים באובדן לרכוש בלבד, התפרסמה באחרונה ידיעה לפיה קשישה מחדרה קיפחה את חייה כתוצאה מקריסת ביתה בפיצוץ שאירע בעקבות דליפת גז. לאור מקרים אלה, רואים אנו לנכון להביא לידיעת הציבור הרחב את עובדת קיומו של סעיף 20א(ה) לתקנות התכנון והבנייה, אותו ייעד המחוקק בדיוק למקרים מצערים כאלה, וזו לשונו:

             "גרמו שריפה, הרס או אירוע אחר נזק לבניין, והבניין ניתן לשיקום בהתאם להיתר שעל פיו הוקם, תחדש הוועדה המקומית את ההיתר בהתאם לבקשת בעל ההיתר, אם אין מניעה תכנונית לכך, ובלבד שתנאי ההיתר אינם סותרים את החוק או תקנות לפיו, לרבות הוראותיה של תוכנית החלה על המקום".

             על אף שרבים מתקשים מעט בהרכבת מוצריה, עושה חברת איקאה כל שביכולתה לסייע בהרכבה זו בדרך המהירה ביותר, וכך גם השתדל המחוקק לעשות בכל הנוגע לנכסים שניזוקו כתוצאה משריפה, הרס או אירוע אחר.

             במסגרת הוראת סעיף זה, תוך רצון לסייע בידי בעלי הנכסים שנהרסו לשקמם במהירות האפשרית, נקבע כי כאשר נגרם נזק לבניין, והבניין ניתן לשיקום בהתאם להיתר שעל פיו הוקם - תחדש הוועדה המקומית את ההיתר בהתאם לבקשת בעל ההיתר, אם אין מניעה תכנונית לכך.

             חשוב להדגיש כי במקרים האמורים בתקנה נשלל שיקול הדעת של הוועדה המקומית, והיא מחויבת לחדש את ההיתר שהיה לנכס, לרבות הקלות אשר אושרו במסגרתו. ההיגיון בכך מובן, שכן שיקול הדעת התכנוני כבר הופעל, ואין צורך להפעילו שוב.

             למרות הרצון לסייע בשיקום הנכס, קיימת מגבלה לפיה אין אפשרות לחדש את ההיתר אם הוא סותר את החוק, התקנות או התב"ע.

             למעשה, על דרך פרוצדורה מקוצרת ופשוטה זו, "נחסכת" מבעל ההיתר שנכסו ניזוק הביורוקרטיה הכרוכה בהוצאת היתר בנייה ובכלל זה הרישוי, הדיונים בוועדה המקומית והחשוב ביותר - ההתמודדות עם התנגדויות לבקשה, שמהוות בימינו מנת חלקו של כל מבקש שימוש חורג או הקלה קטנה כגדולה.

             מקורות

             קלינגר היתרי בנייה ורישוי עסקים
             לקבלת מידע נוסף             דרג את התוכן:

              פרופיל

              benklinger
              1. שלח הודעה
              2. אוף ליין
              3. אוף ליין

              ארכיון

              פיד RSS

              הפעילות שלי