כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 11/2012

  1 תגובות   יום רביעי, 28/11/12, 20:22

  מהו היתר בניה ?

  היתר הבניה הוא המסמך החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ולבניה לביצוע עבודות בניה כמפורט בהיתר ובנספחיו.

  מתי דרוש היתר בניה ?

  יש לקבל היתר לפני ביצוע של כל עבודה בקרקע ובבניין, וכן לשימוש בהם כמפורט להלן, התווייתה של דרך, סלילתה וסגירתה הקמת בנין חדש, הריסתו, או הקמתו מחדש. כל תוספת לבנין קיים. כל שינוי אשר אינו מוגדר כשינוי פנימי , הכולל שינויים בקירות חיצוניים, חלון חיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה, גדר, פרגולה. התווית דרך סלילתה וסגירתה. של שימוש במבנה, אשר אינו תואם את הוראות תכנית המתאר שבתחומה נכלל הנכס, או שימוש שונה מזה שאושר בהיתר הבנייה המקורי.

  כל מבנה זמני, לרבות מכולות, מבנים ניידים, מחסנים להרכבה עצמית.

  שינוי פנימי – פטור מהיתר שינוי פנימי הנו שינוי, אשר אין בו כדי לשנות את שטחה של הדירה, אינו פוגע בקירות חיצוניים, אינו פוגע באלמנטים קונסטרוקטיביים, ואינו פוגע בצנרת משותפת.

  כיצד לקבל היתר בניה?

  על מנת לקבל היתר בניה יש להגיש לועדה המקומית בקשה להיתר ערוכה בהתאם לתקנות התכנון והבניה. הבקשה מוגשת ב"תיק ורוד" והיא כוללת שרטוט של הבניה המוצעת ("גרמושקה") ומפרט בו יופיעו פרטים לגבי הנכס, מבקש ההיתר, המתכננים וכן פרטים לגבי הבניה המוצעת. יש לצרף לבקשה מסמכים ואישורים כפי שנקבע בתקנות. הבקשה להיתר תיערך ותיחתם על ידי אדריכל/ מהנדס/הנדסאי המוסמכים לכך.

  על הבקשה להיתר להיות תואמת את הוראות תכנית המתאר, ו/או כל תקנה אחרת על פי החוק שחלה על הנכס או הבניין, למעט מתן הקלה. לאחר בדיקתה מובאת הבקשה לאישור רשות הרישוי או למליאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה או לועדת המשנה.

  שינויים בסמכות מהנדס הועדה { חוק – סעיף 145 (ה)} מהנדס ועדה רשאי להתיר שינויים בהיתר לצורכי התאמה ככל הנדרש במהלך ביצוע העבודה על פי היתר,

  בהתאם לתקנות. היתר לשימוש חורג [חוק - 146, 147 – 151 ; התוספת הראשונה : סעיף: 7 (ג) ; תקנות ] הועדה המקומית רשאית להתיר שימוש חורג, בכפוף לקיום ההליכים שנקבעו בחוק ובתקנות.

  השימוש יכול להיות שימוש חורג מתכנית – שימוש אשר אינו תואם את רשימת השימושים המותרים שנקבעה בתכנית המתאר, או שימוש חורג מהיתר – שימוש אשר אינו תואם את השימוש שנקבע בהיתר הבניה. למשל, שימוש בדירה שנועדה למגורים כמשרד.

  הקלה או שימוש חורג יאושרו בתנאי שהם אינם מהווים סטייה ניכרת ( תקנות סטייה נכרת יצורפו בקרוב לאתר). הקלה [חוק- סעיפים 147- 151 ] הועדה המקומית רשאית לתת הקלה למבקש היתר בניה, בכפוף לקיום ההליכים שנקבעו בחוק ובתקנות. הקלה הנה סטייה מהוראות תכנית המתאר, ואשר איננה מהווה סטייה נכרת. תקופת השימוש החורג / ההקלה { חוק – סעיף 148 }

  היתר לשימוש חורג מתכנית ייקבע לתקופה מוגבלת מראש. היתר לשימוש חורג מהיתר או הקלה יכולים להינתן לתקופה מוגבלת מראש.

  תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או הקלות [חוק- סעיף 149 ] מבקש ההיתר יפרסם על חשבונו מודעה בעיתון, ובה תפורט מהות הבקשה להקלה / השימוש החורג. המודעה תכלול גם את המועד להגשת התנגדויות.

  בדרך כלל נקבע זמן של שבועיים להגשת ההתנגדות. את המודעה יש לתלות במקום בולט בחזית הבניין / הקרקע שלגביהם מבוקשת ההקלה. הועדה המקומית תשלח על חשבון המבקש הודעה לכל בעלי הזכויות בנכס שלגביו מבוקשת הקלה, לכל בעלי הזכויות במגרשים הגובלים ולכל מי שעלול להיפגע, לדעתה, כתוצאה מאישור התכנית. זכות ערר [חוק – סעיפים: 152, 153, 154 ]

  ניתן לערור בפני ועדת הערר על החלטת רשות הרישוי המקומית / הועדה המקומית במקרים הבאים: מי שבקשתו להיתר סורבה. מי שבקשתו למתן הקלה סורבה. מי שהתנגדותו למתן הקלה נדחתה. יש לציין, שבמקרים אחרים של התנגדות לבקשה להיתר, אשר אינם נכללים בקטגוריות שפורטו בסעיף זה, כמו למשל, שכן שותף בנכס אשר התנגדותו לבקשה להיתר נדחתה, לא יוכל להגיש ערר, והדרך היחידה הפתוחה בפניו תהיה פנייה לערכאות. {תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) תש"ל-1971, סעיף 2א} ניתן להגיש ערר תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת רשות הרישוי המקומית / הועדה המקומית על סירוב /דחיית הבקשה.

  הגשת הערר מעכבת את מתן ההיתר עד להחלטה סופית. על ועדת הערר להחליט בתוך 30 ימים מיום הגשת הערר.

  הדיון בועדת הערר מתקיים בפני כל הצדדים הנוגעים בדבר. מועד להכרעה בבקשות [ חוק – סעיף 157] על רשות הרישוי מקומית או הועדה מקומית לקבל החלטה לגבי בקשה להיתר תוך 3 חודשים מיום הגשתה. במידה ולא נתקבלה החלטה בתוך פרק זמן זה, רואים זאת כסירוב הועדה לתת היתר, ומגיש הבקשה רשאי להגיש את בקשתו לועדת הערר, אשר תחליט בבקשה בתוך 30 ימים מהיום שזו הוגשה לה.

  חיבור לחשמל / מים / טלפון [חוק - סעיף – 157 א' ] קבלת היתר בניה?

  תוכל לפנות אל חברת החשמל לקבלת חיבור זמני של חשמל לתקופת הבניה, ותוכל לקבל חיבור מים זמני מהרשות המקומית. סיימת את הבניה? תוכל לפנות בבקשה מתאימה לרשות הרישוי המקומית ולמלא בקשה מתאימה לקבלת חיבור סופי של חשמל מים וטלפון. שים לב! תוכל לקבל את האישור המיוחל אך ורק עם הבניה שבצעת תואמת את היתר הבניה שברשותך.

  עם זאת, במידה ולא הושלמו פרטים מסוימים הכלולים בהיתר, אך הבניין ראוי לשימוש גם ללא השלמתם, רשאית רשות הרישוי להנפיק את האישור – טופס 4 , בכפוף לקביעת תנאים וקבלת ערבות מתאימה.

  במידה ורשות הרישוי מסרבת להעניק לך טופס 4 עומדת לך הזכות לפנות אל ועדת הערר תוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה.

  ועדת הערר תיתן החלטתה בתוך 30 ימים. חובת התקנת מעלית וגנרטור[חוק – סעיף 158א] בכל בניין גבוה חובה להתקין מעלית לנשיאת בני אדם. ("בנין גבוה – בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הכניסה לדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר בבנין, דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 12 מטרים (ההגדרה על פי תקנות התכנון והבניה" (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל – 1971 , סעיף 1 }).

  בכל בנין ציבורי ובכל בנין אשר בו פועלת יותר ממעלית אחת, חובה להתקין מנגנון פיקוד שבת באחת המעליות. חובה להתקין גנרטור בכל בנין רב קומות. (בנין רב קומות – בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הכניסה לדירה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר בבנין, דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 27 מטרים" (תקנות התכנון והבניה" (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל – 1971 , סעיף 1}}.

  פטור מהיתר {חוק - סעיפים 266 א , 266ב' 266 ג'} התקנת צלחת לווין, שקוטרה אינו עולה על 1.20 מ' אינה טעונה היתר.

  שר הפנים רשאל לקבוע תנאים לעניין פטור כאמור. ניתן להגיש קובלנה פלילית כנגד מי שהתקין צלחת בניגוד לתקנה זו.

  ניתן להתקין מכונה לאיסוף מיכלי משקה בקיר חיצוני של בית עסק ללא היתר ובתנאי שחזית נמכונה פונה אל מחוץבית העסק ואינה חורגת יותר מ10 ס"מ מקו הבנין.

  מתקן גישה אלחוטית והתקנת מיתקן העגינה הנושא אותו על גג בנין הנעשית בידי בעל רישיון לפי חוק הבזק פטורים מהיתר.

  חזור להתחלה סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי {חוק פרק ה'1 סעיפים: 158 (ב) –158 (ו')} ועדה מקומית מחויבת להתנות הוצאת היתר לבניין ציבורי בהתקנת סידורים מיוחדים לנכים כפי שנקבע בתקנות. רישוי בדרך מקוצרת {חוק פרק ה'2: סעיפים: 158ז – 158 י"ב; פרק ה'3 , סעיפים 158 יג – 158 מ"ד }

  הליך מקוצר לקבל היתר בניה בתנאי שהבקשה להיתר מוגשת באמצעות מורשה להיתר.

  מורשה להיתר הוא אדריכל , מהנדס או הנדסאי ששמם נכלל בפנקס המורשים שמתפרסם על ידי משרד העבודה והרווחה, הזכות להירשם בפנקס כפופה לקריטריונים אשר על הנרשמים לעמוד בהם. החוק מפרט את סוגי העבודה והשימוש שבהם רשאי המורשה להיתר לטפל ובתנאי שאין בהם סטייה ניכרת מתכנית .

  החוק קובע מועדים לטיפול של רשות הרישוי בבקשה.

  במידה ורשות הרישוי לא עמדה במועדים רשאי המורשה להיתר לחשב את האגרות וכעבור עשרה או חמישה עשר ימים רואים את ההיתר כאילו ניתן.

  החוק קובע הליכים מוקדמים לקבלת מידע לצורך הגשת בקשה להיתר בדרך מקוצרת. כמו כן נקבעות האחריות והסמכויות של המורשה להיתר.

  הועדה המקומית רשאית לבטל היתר אם הוצא על סמך מידע כוזב, וכן להתלונן בפני ועדת בירור שממנה שר המשפטים. לועדה זו הוקנו סמכויות לנקוט סנקציות נגד המורשה להיתר. יש לציין שלמעט מספר ניסיונות עם כניסת החוק לתוקפו, אין מגישים בפועל בקשות להיתר בדרך זו. חזור להתחלה שימוש חורג {חוק –פרק ז' סעיפים 178 –187 }

  כאשר מתאשרת תכנית הכוללת בניינים החורגים מהוראותיה, או מגרשים אשר יש בהם שימוש חורג, רשאית הועדה המקומית להכין רשימה ובה המלצה מה התקופה שבה ניתן יהיה לקיים את הבניינים או את השימוש (תקופת מקסימום לחריגה).

  הועדה המקומית חייבת לבכין רשימה כאמור על פי דרישת הועדה המחוזית.

  הרשימה תופקד, והליך אישורה יהיה כהליך אישורה של תכנית. תקופת המקסימום לחריגה תיקבע תוך התחשבות בתקופה המשוערת להמשך קיומו הפיסי והכלכלי של הבניין, מידתה ואופייה של החריגה ואופיו הציבורי של הבניין.

  הועדה המקומית רשאית להורות על הריסת בניין חורג או הפסקת שימוש חורג, לפני תום התקופה , אם הדבר נראה לה דרוש לצורכי תכנון. לנפגע קיימת הזכות לפנות לועדת הערר.

  חזרה להגדרת שימוש חורג חזור להתחלה הפקעות [ חוק – פרק ח' , סעיפים 188 - 196 ] הזכות להפקיע הועדה המקומית רשאית להפקיע כל קרקע אשר נועדה בתכנית מתאר מאושרת לצורכי ציבור.

  צורכי ציבור דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות –טבע, עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים,שווקים, בתי מטבחיים, בתי קברות,מבנים לצורכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים, מתקני תשתיות ועוד, וכן כל מטרה שאישר שר הפנים לעניין זה.

  שיעור ההפקעה השטח המרבי המותר להפקעה ללא תשלום פיצויים הנו עד 40% משטח החלקה. למעט ייעודי קרקע מסוימים אשר לגביהם תשלם הועדה פיצויים מלאים. בחישוב השטח המופקע יש לקחת בחשבון הפקעות שבוצעו בעבר בחלקה.

  לא תבוצע הפקעה במקרים בהם יפחת שוויה של יתרת החלקה.

  לא ישולמו פיצויים עבור מבנים או דברים אחרים המחוברים לקרקע, אם בוצעו תוך הפרת חוק התכנון והבניה. הליכי ההפקעה הליך ההפקעה יתבצע על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943. (יושלם בקרוב) תפיסת חזקה ועדה מקומית רשאית להיכנס לאותו חלק של מקרקעין שמותר לה להפקיע ללא תשלום פיצויים ולקנות בו חזקה לאחר שנתנה לבעל המקרקעין הודעה בכתב שלושים ימים מראש. שיכון חלוף אין לפנות בית מגורים אשר נועד להריסה במסגרת הליך הפקעה, אלא לאחר שיועמד שיכון חלוף לדייר שגר במקום מכוח זכות שבדין או זכות שביושר, או לאחר שישולמו פיצויים בהסכמה. חזור להתחלה היטל השבחה [ חוק – פרק ח'1 , סעיף 196א', התוספת השלישית ]

  מהי השבחה?

  השבחה היא עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.. מקרקעין: מגרש, בית, דירה, או כל נכס אחר. היטל השבחה – מהו? היטל ההשבחה הוא הסכום שגובה הועדה המקומית בעת מימוש זכויות במקרקעין. שיעור ההיטל גובה היטל ההשבחה 50% מההשבחה, קרי 50% מהעלייה בשוויו של הנכס בעקבות אישורה של תכנית משביחה.

  מימוש זכויות מימוש זכויות במקרקעין הנו אחת מאלה:

  קבלת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין, אשר בהם חלה השבחה, כתוצאה מאישור תכנית או הקלה או שימוש חורג. התחלת שימוש במקרקעין בפועל לאחר אישור תכנית משביחה. העברת זכויות במקרקעין (מתן אישור ללשכת רישום המקרקעין). העברה מכוח דין (לדוגמא, צו ירושה), והעברה ללא תמורה מאדם לקרובו אינן מוגדרות כמימוש זכויות. רישום זכויות במקרקעין שמחזיק בהם היה בעלים לפני 1/7/1981, לא ייחשבו כמימוש זכויות.

  קרוב דרגה ראשונה של קירבה:

  בן זוג, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח ובני זוגם. שומת ההשבחה החוק קובע שתי דרכים בהם יכולה ועדה מקומית לקבוע את ההשבחה במקרקעין: לוח שומה עריכת שומה בעת מימוש זכויות (דחיית שומה עד למימוש הזכויות) לוח שומה ועדה מקומית רשאית בתוך 6 חודשים מיום אישור התכנית להכין לוח שומה למקרקעין, ובו יפורטו המקרקעין שהושבחו עקב אישור התכנית ושיעור השבחתם. הלוח יוצג במשרדי הועדה המקומית והמחוזית , והודעה תישלח לכל חייב. בעל המקרקעין רשאי להגיש שומה אחרת שהכין שמאי מטעמו. ( ראה ערעור על שומת היטל השבחה) דחיית שומה עד למימוש הזכויות ועדה מקומית רשאית לדחות את עריכת שומת ההשבחה עקב אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין שבהם חלה ההשבחה. במידה ולא מוצג לוח שומה בתוך חצי שנה מיום אישור התכנית ייחשב הדבר כהחלטת הועדה המקומית על דחית השומה עד למימוש הזכויות.

  במקרה של דחיית שומה רשאי בעל מקרקעין לדרוש מהועדה המקומית לאפשר לו לשלם את ההיטל החל עליו, והועדה המקומית תערוך את השומה בתוך 90 ימים מקבלת הדרישה. כללים לעריכת השומה המועד הקובע לאישור תכנית אשר נחשבת לתכנית משביחה הנו 1 ביולי 1975. אין אפשרות לגבות היטל בשבחה בגין תכנית שקבלה תוקף לפני מועד זה. במקרקעין שבהם אושרו מספר תכניות בו אחר זו, בלא ששולם היטל השבחה , תחושב ההשבחה כהפרש בין השווי בסמוך לפני אישור התכנית הראשונה לבין שווים מיד לאחר אישור התכנית האחרונה. הפקעת מקרקעין ללא תשלום פיצויים לפי פרק ח' לחוק זה, לא תובא בחשבון בעת עריכת שומת ההשבחה של אותם מקרקעין. היום הקובע לצורך חישוב ההשבחה הנו יום אישור התכנית, ההקלה או השימוש החורג. מועד תשלום ההיטל ההיטל משולם לועדה המקומית עם מימוש הזכות במקרקעין.

  הועדה המקומית לא תנפיק אישור ללשכת רישום המקרקעין, או היתר לבניה או לשימוש חורג במקרקעין בלא שהוסדר תשלום היטל ההשבחה. במימוש חלקי של הזכויות במקרקעין ישולם היטל באופן יחסי למידת המימוש. הצמדה .הואיל וההשבחה מחושבת ליום אישור התכנית שהוא תאריך היסטורי, מצמידים את הסכום למדד. הסכום מוצמד לנמוך מבין השניים: מדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבנייה. המדד מחושב לפי שיעור עלייתו סמוך לפני אישור התכנית המשביחה הראשונה ועד למדד הידוע בעת התשלום. סכום שלא שולם במועד הופך לחוב והועדה המקומית רשאית לגבותו לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)התש:ם-1980 . אישור לרשם המקרקעין רישום פעולה בפנקסי המקרקעין שהיא בבחינת מימוש זכויות, מחייבת קבלת אישור מיו"ר הועדה המקומית, על הסדרת תשלום היטל ההשבחה.

  ערעור על שומת היטל השבחה כאשר מוצג לוח שומה רשאי כל מי שכלול בלוח להגיש שומה אחרת שתוכן על ידי שמאי מטעמו תוך שנה מיום הצגת הלוח. כאשר הוכנה שומה עקב מימוש זכויות במקרקעין , רשאי החייב בהיטל להגיש שומה אחרת תוך 30 ימים מיום שקבל את שומת הועדה. כאשר אין הסכמה בין הועדה המקומית לבעל המקרקעין מועבר הנושא להכרעת שמאי מכריע, אשר יפסוק גם לגבי הוצאות שומתו. על חיוב בהיטל ועל הכרעת שמאי מכריע ניתן לערער לבית המשפט בנקודה משפטית בלבד, וזאת תוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה שעליה מערערים.

  פטור מהיטל ועדה מקומית רשאית לפטור בעל מקרקעין מתשלום ההיטל או מחלקו, במקרה של מתן הקלה, או התרת שימוש חורג בשל מצבו החומרי.

  החוק מגדיר מספר מקרים בהם יחול פטור מתשלום היטל השבחה: שכונות שהוכרזו כשכונות שיקום.

  ישוב או שכונות ששר הפנים הכריז עליהם בצו- בהסכמת הרשות המקומית כי לא תחול לגביהם חובת תשלום היטל השבחה.

  מוסדות חינוך תרבות, מדע, דת, צדקה, סעד, בריאות וספורט שאין עיסוקם לשם קבלת רווחים, אם אותם מקרקעין משמשים או מיועדים לשמש למטרות האמורות. בעל תעודת זכאות ממשרד השיכון זכאי לפטור עד לשטח בניה התואם את תכנית הסיוע לה הוא זכאי. הבונה במקרקעין המוחזקים על ידו,זכאי לפטור כאשר התכנית שקדמה לתכנית המשביחה אושרה לפני 1/1/1950 .

  בנייה של דירה או הרחבתה עד לשטח של 120 מ"ר אינה נחשבת למימוש זכויות כאשר הבנייה משמשת את בעל המקרקעין או את קרובו. אם הדירה נמכרת בתוך 4 שנים ממועד סיום הבניה ישלם המוכר את ההפרש בעת מימוש הזכות.

  לאחר מועד זה יהיה פטור מההיטל. חזור להתחלה פיצויים ] חוק - פרק ט'; סעיפים 197 – 202 ] תביעת פיצויים לאור פגיעה במקרקעין. בעל מקרקעין או בעל זכות בהם, אשר, נמצאים בתחום תכנית או גובלים בתכנית אשר גרמה לפגיעה במקרקעין, רשאי, בתוך 3 שנים מיום אישור התכנית, להגיש תביעה לפיצויים כנגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה. על מנת לזכות בפיצויים על התובע להוכיח שהפגיעה במקרקעין עוברת את גבול הסביר. הועדה המקומית תדון ותחליט לגבי התביעה בתוך 90 ימים ממועד קבלתה. הועדה המקומית יכולה להחליט אם לקבל התביעה או לדחותה, ואם החליטה לקבלה – מהו הסכום המוצע כפיצויים. במקרה של דחיית התביעה או חלקה, רשאי התובע לערור בפני ועדת הערר תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת הועדה המקומית.

  כאשר המחלוקת היא שיעור סכום הפיצויים, תמנה ועדת הערר שמאי מכריע. על החלטת שמאי מכריע, יכול כל אחד מהצדדים לערור בפני ועדת הערר. ועדת הערר תקבל החלטתה לאחר שתתן הזדמנות לצדדים לטעון בפניה. על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בנקודה משפטית בלבד. הערעור יוגד בתוך 45 ימים מיום המצאת החלטת ועדת הערר. על מגיש הערר לשלם אגרה לאוצר המדינה . שיעור האגרה הנו 837 ₪ בתביעה עד 500,000 ש"ח ו-1765 ₪ בתביעה מעל 500,000 ₪. ועדת הערר רשאית לפסוק הוצאות וכן להורות למשיב לשלם את האגרה במקרה שהתביעה התקבלה. פיצויים בשל תכנית הכוללת ייעוד מקרקעין למיתקן גז ישולמו בהתאם להוראות סעיף 28 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב- 2002 חזור להתחלה עבירות ועונשין ] חוק – פרק י' סעיפים 203 – 255 ] לועדה המקומית לתכנון ולבניה ו/או למדינה הסמכות לנקוט הליכים כנגד כל הבונה ללא היתר או בסטייה מהיתר או משתמש במקרקעין שלא כדין.

  להלן יפורטו אמצעי האכיפה העומדים לרשות הועדות. כתב אישום הועדה המקומית רשאית להגיש כתב אישום כנגד האחראים לביצוע פעולות בניה או שימוש בניגוד לחוק התכנון והבניה. כתב אישום מוגש לבית משפט השלום או לבית המשפט העירוני. העבירות שבגינן מוגש כתב אישום: עבודה או שימוש במקרקעין ללא היתר או בניגוד להיתר או שלא בהתאם לתנאי ההיתר או תקנה אחרת לפי חוק התכנון והבניה או שלא בהתאם לתכנית. הקמת בנין או תוספת לבניין ללא התקנת מרחב מוגן כאשר קיימת חובה להתקינו. העונשים שרשאי בית המשפט להטיל: כאשר העבודה מתבצעת ללא היתר – מאסר עד שנתיים וקנס עד 67,300 ₪.

  (להערה לגבי עדכון הקנסות). בעבירה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל מאסר נוסף של שבעה ימים וקנס בסכום 1,300 ₪ לכל יום שבו נמשכת העבירה. כאשר העבודה מתבצעת בסטייה מהיתר או מתכנית – מאסר שנה אחת וקנס בשיעור 26,100 ש"ח שימוש בקרקע חקלאית בניגוד לחוק – מאסר שנה אחת קנס בשיעור 26,100 ש"ח ובעבירה נמשכת קנס בגובה 1,300 ש"ח לכל יום בו נמשכת העבירה. הפרת צו שיפוטי להפסקת עבודה - מאסר שנה אחת וקנס של 26,100 ₪ ן-1,300 ₪ לכל יום במקרה שהעבודה נמשכה לאחר הוצאת הצו. צו הריסה בנוסף למאסר וקנסות רשאי בית המשפט לצוות על ביצוע הריסת הבניה שבוצעה ללא היתר, או להתאים את הבניה להיתר, או לאסור את השימוש בקרקע / במבנה או כל צו אחר הנחוץ בנסיבות העניין. אגרה בית המשפט רשאי להטיל על נאשם שהורשע לשלם את מלוא האגרות וההיטלים שהיה עליו לשלם אילו קיבל היתר כדין.

  כפל שווי בית משפט מוסמך על פי בקשת הועדה המקומית להטיל על נאשם שהורשע לשלם קנס נוסף בשיעור של כפל השווי של המבנה או התוספת למבנה שנבנתה ללא היתר. רישום בפנקסי המקרקעין צו להריסה הניתן על ידי בית המשפט נרשם בפנקס המקרקעין ואין אפשרות לבצע עסקה הסותרת הערה זו. בית המשפט רשאי מטעמים מיוחדים להאריך את תוקפו של צו הריסה גם לאחר שניתן. צו הריסה ללא הרשעה במקרים מסוימים בהן לא ניתן להרשיע את מבצע הבניה מסיבות שונות , רשאי בית המשפט על פי בקשת הועדה המקומית לצוות על מחזיק בנכס להרוס בנין או חלקים ממנו שנבנו ללא היתר, וזאת מבלי להרשיע את המחזיק. צו מנהלי להפסקת עבודה יו"ר ועדה מקומית לתכנון ולבניה או מהנדס העיר רשאים להוציא צו מנהלי להפסקת העבודה כאשר מתבצעת בניה ללא היתר או בסטייה מהיתר. הצו תקף ל30 ימים.

  צו שיפוטי להפסקת עבודה הועדה המקומית רשאית להגיש לאישור בית המשפט צו מנהלי להפסקת עבודה שהוצא על ידה.

  במקרה כזה לא יפקע תוקפו של הצו בתום 30 ימים. בית המשפט רשאי לבקשת הועדה המקומית להוציא צו להפסקת העבודות, כאשר מתבצעות עבירות בניה, גם אם לא אם לא קדם לכך הליך של הוצאת צו מנהלי. הרואה עצמו נפגע מהוצאת צו שיפוטי רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך בקשה לביטול הצו. צו הריסה מנהלי [ חוק – סעיף 238א' ]

    צו המוצא על יו"ר ועדה מקומית לתכנון ולבניה להריסת בניה שבוצעה ללא היתר, ובלא צורך לנקוט הליך שיפוטי. הסמכות להוציא צו מנהלי להריסה נתונה גם ליו"ר הועדה המחוזית. הצו מוצא לגבי בניה "טרייה" בלבד, ויו"ר הועדה מסתמך על תצהיר שניתן על ידי מהנדס הועדה או מהנדס הרשות המקומית.

  התנאים להוצאת הצו:

  הבניין או התוספת בוצעו ללא היתר או בסטייה מההיתר. הבנייה טרם נסתיימה או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני הגשת תצהירו של המהנדס. ביום הגשת התצהיר הבניין אינו מאוכלס או מאוכלס תקופה שאינה עולה על 30 ימים. ועדה מקומית רשאית לבצע את הצו בתום 24 שעות מיום הדבקתו הרואה עצמו נפגע על ידי צו מנהלי להריסה רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש את ביטולו. צו הריסה מנהלי יבוצע תוך 30 ימים מיום הגשת תצהיר המהנדס או עד למועד שקבע בית המשפט במקרה שנעשתה פנייה אליו. צו מניעת פעולות [ חוק – סעיפים 246 - 249 ]

  כאשר מתבצעות פעולות הכנה לבניה או לשימוש ללא היתר כדין, רשאי בית המשפט לבקשת הועדה המקומית להוציא צו האוסר לבצע כל פעולת בניה או שימוש במקום בהתאם לנסיבות המקרה.

  הרואה עצמו נפגע מצו למניעת פעולות רשאי להגיש ערעור לבית המשפט. המפר צו למניעת פעולות דינו מאסר שנה וקנס לכל יום בו נמשכה הבירה לאחר מסירת הצו. עתירות בענייני תכנון ובניה [ חוק – פרק י'1 , סעיפים: 255א' – 255ו' ] עתירות נגד מוסדות תכנון בכל עניין הנוגע לתכנון ובניה יהיו בשיפוטם של בתי המשפט המחוזיים אשר ידונו בעתירות בשבתם כבית משפט לעניינים מנהליים, למעט עתירות שעניינן תכנית מתאר ארצית או מחוזית ועתירות נגד החלטות שר הפנים לפי חוק התכנון והבניה. עתירות אלה יידונו בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. חזור להתחלה חזרה לפרק העונשין__

  ________________________________________________________________________________________________________ הערות שיעור הקנסות שיעור הקנסות נקבע בחוק העונשין ומתעדכן מעת לעת על ידי שר המשפטים. הסכומים המופעים בתקציר זה פורסמו בקובץ תקנות 6205 מיום 31/10/02 ותוקפם מיום 1/12/02. הסכומים עדיין בתוקף ביום העלאת התקציר –1/8/04. אנו נעשה ככל יכולתנו לעדכן את הסכומים, וכן נושאים אחרים, ככל האפשר בסמוך למועד עדכונם. עידכון: 31/3/2005

  דרג את התוכן:
   1 תגובות   יום רביעי, 28/11/12, 15:51

   הוצאת היתר בניה - המדריך השלם

    

    

    

    

   כל המידע, החוקים והתקנות על היתרי בנייה

   חוק התכנון והבניה

                                               תקציר – רשימת מונחים
    
       רשימת הפרקים והמונחים על פי סדר הופעתם
        בניין
        מגרש
    
        הקלה
    
        זכות ערר
    
    
        צו תכנון
        קרוב
        לוח שומה
    
      
        הצמדה
        אגרה
        כפל שווי
    
    
    
   מוסדות התכנון [ חוק – פרק ב' ]
   מוסד תכנון    [ חוק פרק א' סעיף 1 (פרשנות)]
   כל רשות שיש לה סמכות בעניין תכניות או היתרים.
    
   מערכת התכנון והבניה בישראל מחולקת ל-3 רבדים:
    
   המועצה הארצית    [ חוק – סימן א' סעיפים 2 - 6]
   תפקידי המועצה
   §         מייעצת לממשלה בכל הנוגע לקו הכללי לביצוע חוק התכנון והבניה, לרבות ענייני חקיקה.
   §         יוזמת,דנה וממליצה לממשלה על אישור תכניות מתאר ברמה הארצית.
   §         מפקידה דנה ומאשרת תכניות מתאר מחוזיות
   §         דנה בעררים על החלטת הועדות המחוזיות
   §         דנה ומאשרת הקלות מתכניות מתאר ארציות.
    
   תפקידי הועדה
   הועדה פועלת בסמיכות למועצה הארצית ויש לה כל הסמכויות והתפקידים שיש למועצה הארצית בענייני תכנון ובניה, וכן סמכות לתת היתרים על פי תכניות לתשתיות לאומיות. במסגרת הועדה פועלת ועדת משנה שתפקידה לשמוע השגות לגבי תכניות לתשתיות לאומיות. יו"ר הועדה לתשתיות ומתכנן הועדה מהווים רשות לעניין מתן היתר בניה. ניתן לערער על החלטת רשות הרישוי בפני הועדה לתשתיות לאומיות בתוך 30 ימים מקבלת ההחלטה.
    
   ועדה מחוזית   [ חוק – סימן ב' ; סעיפים: 7 - 12]
   לכל מחוז קיימת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה ובראשה יושב הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים.
   במסגרת הועדה המחוזית פועלות ועדות משנה ובין השאר גם ועדות להתנגדויות ולעררים.
    
   תפקידי הועדה המחוזית וסמכויותיה
   • הגשת הערות למועצה הארצית לגבי תכנית מתאר מחוזית.   [ חוק - סעיף 52 ]
   • הכנת תכנית מתאר לתחום המחוז
   • הפקדת תכניות מתאר מקומיות, דיון בהתנגדויות ואישורן.
   • דנה ומחליטה לגבי החלטות של הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית.
   • דנה ומחליטה בערר על החלטת ועדת ערר המתייחסת לתכנית מתאר בסמכות מקומית (ברשות יו"ר ועדת הערר).   [חוק - סעיפים 111, 112 ]
   • דנה ומחליטה בדרישה של 2 חברי הועדה לדיון חוזר בהחלטה שנתקבלה בועדת המשנה.     [ חוק – סעיף 11ד']
   • הסמכות של ועדה מקומית לגבי מרחב תכנון אזורי   
    
   דרג את התוכן:
    3 תגובות   יום ראשון, 25/11/12, 09:07

     

    בחור שאל את הבחורה בספריית האוניברסיטה: "אכפת לך אם אני אשב לידך ? "  

    הבחורה השיבה בקול רם: "אני לא רוצה לבלות איתך את הלילה! "  

    כל התלמידים בספרייה התחילו לבהות בבחור, והוא היה באמת נבוך. 

    אחרי כמה דקות, הבחורה הלכה בשקט לשולחן של הבחור ואמרה: "אני לומדת פסיכולוגיה, ואני יודעת

    מה גבר חושב. אני מניחה שאתה חש מבוכה, נכון? "

    הגיב הבחור בקול רם: " 500 דולרים ללילה אחד? זה יותר מדי! "

    כל האנשים בספרייה הביטו בנערה בהלם.

    הבחור לחש באוזניה: "אני לומד משפטים, ואני יודע איך לגרום למישהו להרגיש אשם. "

    שיהיה לכולנו המשך יום קל ושקט

    והעיקר,

    תמיד בחיוך

    דרג את התוכן:
     0 תגובות   יום ראשון, 25/11/12, 07:01
     idfnadesk 

     Israel Defense Forces

      

      

     IDF - Important !

     PLEASE SEND THIS MESSAGE TO YOUR FAMILY &YOUR FRIENDS AROUND THE WORLD

     The IDF (Israeli Defense Force / Israeli Army) has a video on U Tube,

     but U Tube wants to remove it by using the excuse as not enough people are logging in
     Please forward this email, so many people will log in and the IDF will be able
     to have its voice heard. Thanks

      


     ''   
     59,233משתמשים רשומים
     34,928,583צפיות בסרטון
       

     סרטונים שהועלו

      1 - 10 מתוך 405
        

     Featured Channels

     '' דווח ''

      


     Please forward this message far and wide

     דרג את התוכן:
      1 תגובות   יום שישי , 23/11/12, 09:10

      מכרז על מגרש בכוכב הצפון בת"א הניב הצעה בסך 23.5 מיליון ש'

       

      על הקרקע ניתן לבנות מבנה מסחרי בשטח של 3,000 מ"ר, בשתי קומות וקומת חניה.

       חברת טרמוסינטקס אחזקות, שבבעלות אריק יעקב ושטקר סמויל, הגישה ככל הנראה את ההצעה הגבוהה ביותר במכרז של עיריית תל אביב להחכרת קרקע למבנה מסחרי בשכונת כוכב הצפון - בסך 23.5 מיליון שקל.

      שכונת כוכב הצפון בתל אביב
      שכונת כוכב הצפון בתל אביב

      הקרקע שהוצעה במכרז, בשטח של 4 דונמים, נמצאת ברחוב מאיר יערי שבצפון תל אביב. על הקרקע ניתן לבנות מבנה מסחרי בשטח של 3,000 מ"ר, בשתי קומות וקומת חניה. ההסכם לפי המכרז הוא לחכירה לתקופה של 49 שנה.

      בהגשת ההצעות למכרז נרשמה התעניינות גבוהה ביותר, ובין המציעות היתה חברת קנדה ישראל, שהגישה את ההצעה השנייה בגובהה, בסך 22.5 מיליון שקל. חברות נוספות שהגישו הצעות למכרז היו נתנאל גרופ וקבוצת חג'ג'. על מידת האטרקטיביות של המגרש ניתן ללמוד בין היתר מכך שהשומה של העירייה היתה בסך 15 מיליון שקל בלבד. לפי הערכות בשוק, עלות הקמת המבנה נאמדת ב-40 מיליון שקל, כך שההשקעה תסתכם ב-60-65 מיליון שקל.

       

      לדברי שמאי המקרקעין אריה קמיל, לשעבר שמאי הוועדה המקומית בעיריית תל אביב, אזור כוכב הצפון סובל ממחסור בשטחי מסחר ומתגוררת בו אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי גבוה - שני גורמים שמסבירים את ההתעניינות הגבוהה. "המקום הכי קרוב לשירותי מסחר באזור הוא קניון רמת אביב, המרוחק קילומטרים ספורים מכוכב הצפון", אומר קמיל. "ההערכות הן כי שטחי מסחר במקום יושכרו ב-150-200 שקל למ"ר, לעומת כ-600 שקל למ"ר בממוצע בקניון רמת אביב. נכון להיום, מחירי מבנים למסחר ומשרדים באזור תל אביב נעים בין 9,000 ל-15 אלף שקל למ"ר, בעוד שההצעה הזוכה משקפת מחיר של 8,000 למ"ר בנוי - כך שזו בהחלט עסקה משתלמת". מעיריית תל אביב נמסר בתגובה: "במכרז הוגשו כעשר הצעות. עדיין לא נקבע זוכה, הואיל ומסמכי המכרז עדיין לא נבדקו ואושרו על ידי ועדת המכרזים. רק לאחר אישור ועדת המכרזים ומועצת העירייה ייקבע הזוכה".

       

      בן קלינגר
      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      טל': 03-6990132
      פקס: 6990134 - 03
      Klinger_b@bezeqint.net
      www.klinger.co.il
      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום חמישי, 22/11/12, 23:42

       שינויים בתוך דירה בבית משותף לרבות פיצול דירות סעיף 2 לחוק המקרקעין קובע כי:

       בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

        

       בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונם הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

       כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו. על-פי ההגדרה שבסעיף 52 לחוק המקרקעין, "דירה" אינו אלא שם נרדף ליחידה מיחידות של בית משותף, ואף בית-עסק בכלל זה.

       השותפות בין הדיירים היא שותפות בקניין, והזכויות והחובות הנובעות ממנה אינן אלא כזכויות וחובות של בעלים כשהן מותאמות לצרכי השותפות. זכויות הקניין בבית משותף מקצתן נפרדות, ומקצת משותפות. לגבי דירתו בבית משותף נוהג השותף כבתוך שלו, ואין דינו שונה מדין בעליו של בית אחר. גם בעליו של בית אחר אינו רשאי, מכוח בעלותו, להזיק לבית שכנו, למשל על-ידי הריסת קיר משותף או פגיעה בו. כיוצא בזה, שותף בבית משותף, החייב לכבד בעלותו הנפרדת של שותפו. . אך לכל דייר יש גם חלק ב"רכוש משותף" ומאחר שאין לאיש זכות בעלות בלעדית ברכוש המשותף

       שינויים בדירה אינם שינויים בתוך הדירה, בשימוש שנעשה בה, אלא הם שינויים בגוף הדירה שבעטיים ניזוקה דירה אחרת או הרכוש המשותף. .

       מדוע בכלל יש צורך בהיתר בניה המחוקק לא חפץ בפלישת המדינה לגדרי ד` אמותיו של אדם ובהתערבות בנעשה בתוך כותלי ביתו, אלא חפץ שלא תגבר הצפיפות בבית המגורים ולא תפגע נוחות השכנים ואיכות חייהם כתוצאה משימוש יתר במעלית, בחדרי המדרגות, בחניות, וכתוצאה מרעש ולכן נקבע ככלל כי יש חובה לקבל היתר בניה כמעט לכל בניה. מתי צריך היתר בניה החוק מחייב לקבל רישיון לביצוע פעולות שונות במקרקעין.

       נדרש היתר בניה לשם הקמת כל בניין, הוספה לבניין קיים וכל תיקון בו. החוק מחייב אישור גם במקרה בו רוצים להרוס מבנה קיים. ומהו "בניין" המצריך היתר בניה המונח "בניין" הוגדר בחוק באופן רחב ביותר: נקבע ש"בניין" הוא כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, וכל חלק של מבנה שכזה וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע כולל קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל. בתי המשפט פרשו את המונח "בניין" באופן רחב במהלך השנים.

        בין היתר נקבע על ידי בתי המשפט כי יש צורך בקבלת היתר בניה גם במקרים הבאים : הצבת ויטרינה בחלל פתח של חנות שנועדה לסגור אותו פתח ואותו חלל, וליצור מעין קיר מזכוכית בחזית הבניין, מהווה "בניין" הדורש היתר בניה, ואין הבדל מבחינת הייעוד והמטרה וטיב הפעולה בין יצירת קיר חיצוני בחזית הבניין, כשהוא עשוי זכוכית, ובין סגירת פתח החנות על ידי בניית קיר מחומר אחר, כגון אבנים או בלוקים. גם זו וגם זו עבודות בניה הן. מה לגבי עבודות בניה בתוך דירה החוק אינו דורש, קבלת היתר בניה לשם ביצוע "שינוי פנימי בדירה". "שינוי פנימי" מוגדר בחוק כשינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבניין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה או את מספרן של יחידות הדיור.

        

       בתי המשפט הבחינו במשך השנים בין המונח "שינוי פנימי" בדירה, שם דובר על חלוקה פנימית של הדירה לאגפים, לגביה נקבע שלא קיים צורך בקבלת היתר בניה, לבין בניה בתוך דירה המהווה פיצול דירה ליחידות דיור נפרדות אשר דורשת היתר בניה. פיצול שכזה, נעשה בד"כ במטרה להפוך דירה אחת גדולה לשתי דירות קטנות, כך שניתן יהיה להשכיר אותן בנפרד ולקבל דמי שכירות גבוהים יותר.

       איך קובעים האם בניה בתוך דירה היא "שינוי פנימי" או "חלוקה ליחידות חדשות" הדורשת היתר לצורך פירוש המונח "שינוי פנימי" שבחוק, גיבשו בתי המשפט מבחנים שונים לבחינת המצב הנתון בתוך דירה בה נעשו עבודות בניה, כך שניתן יהיה לקבוע האם בחלוקה לאגפים (שינוי פנימי) עסקינן, או שמא מדובר בחלוקה ליחידות דיור נפרדות. ככלל, בתי המשפט קבעו כי די בקיומם של מקלחת וכיור על מנת שניתן יהיה להגדיר את היחידה כיחידה נפרדת למגורים, שכן די שתהיינה בכל אחת מהיחידות "הפונקציות הבסיסיות הנדרשות מדירה" אף אם אלה מינימליסטיות בשטחן. בתי במשפט גיבשו את המבחן הפונקציונאלי, כמבחן עיקרי להכרעה בשאלת מהותן של היחידות החדשות שנוצרו לאחר ביצוע עבודות הבניה. באחרונה, נוקטים בתי המשפט במבחן נוסף הוא המבחן הייעודי, לפיו נבחן גם יעוד הבניה בתוך הדירה, היינו נבחנת המטרה בשלה בוצעה הבניה בתוך הדירה. בית המשפט יבחן, האם לאחר החלוקה נוצרו יחידות שלכל אחת מהן כניסה נפרדת ופרטית, האם נוצרו נקודות נפרדות לצינורות מים וביוב, האם קיימים מוני חשמל ומים נפרדים לכל יחידה, והאם קיימים מקלחת, שירותים ופינת מטבחון בכל יחידה.

       בית המשפט יבחן עוד מה מטרת החלוקה- האם היחידות החדשות לאחר החלוקה משמשות למטרת השכרה למשל, או האם הם משמשות למגורי משפחה אחת בלבד. מבקש ההיתר יגיש לוועדה המקומית בקשה להיתר בצירוף מפרט שיהיו חתומים על ידי המבקש, עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין, האחראי לביצוע השלד, בעל הזכות בנכס, האחראי לביקורת. לבקשה יצורפו בנוסף, מפות, תשריט ותוכניות בניה וישולמו האגרות הנדרשות. מי צריך לחתום על בקשה להיתר בניה בבית משותף בקשה כזו צריכה להיות חתומה על ידי כל בעלי הדירות בבית המשותף. ומה אם אחד או יותר מבעלי הדירות מתנגדים במקרה כזה לא יינתן היתר, אלא אם יוכח שכל בעלי הדירות שלא חתמו על הבקשה קיבלו את העתק הבקשה. בעלי הדירות המתנגדים למתן ההיתר רשאים להגיש התנגדות לבקשת ההיתר ועמדתם תישמע בפני הועדה המקומית בטרם תינתן החלטתה בבקשה למתן היתר. למי מגישים את הבקשה להיתר הבקשה להיתר מוגשת לרשות הרישוי המקומית שמענה ברשות המקומית.

       רשות הרישוי המקומית לא תיתן את ההיתר, אלא אם כן העבודה או השימוש שבעדה מבוקש ההיתר מתאימים לתכניות הנוגעות למקום המקרקעין לגביו מבוקש ההיתר ולתקנות אחרות לפי חוק התכנון והבניה. מה הסנקציות המוטלות בגין בניה ללא היתר ככלל, על פי החוק המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר, דינו - קנס או מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהוועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו. בנוסף, רשאי בית המשפט לצוות שהבניין או אותו חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית ייהרס, יפורק או יסולק על ידי הנאשם או על ידי הועדה המקומית תוך חיוב הנאשם בהוצאות הביצוע.

       בית המשפט רשאי עוד, לתת צו לשינוי מבנה, צו סגירה, צו איסור שימוש וצו להתאמת הבניה או השימוש להיתר או לתכנית.

       קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132
       פקס: 6990134 - 03

       נייד- בן קלינגר 0523-888813

       דרג את התוכן:
        8 תגובות   יום חמישי, 22/11/12, 21:07

        טיפים מעניינים

        למה כדאי לחמם תפוזים ולימונים לפני שסוחטים אותם? למה עדיף לחתוך ביצים קשות
        בסכין רטובה?
        ולמה אסור לשמור מלפפונים ועגבניות באותו תא אחסון?

        כולנו מכירים כל מיני פטנטים שהופכים את העבודה במטבח לקלה וטובה יותר. *****

        *עם זאת, פעמים רבות אנחנו נהנים מהתוצאה שלהם, אבל לא שואלים את עצמנו איך הם
        בדיוק עובדים.
        וזה חבל - כי הבנת ההיגיון שמאחוריהם יכולה לשפר את השימוש בהם.
        לכן, הרשימה שלהלן כוללת לא רק את הטיפים עצמם, אלא גם הסברים לגבי האופן שבו
        הם עובדים.

        בישול
        למה כדאי להתחיל לחתוך בצל מהצד הרחוק מהשורשים?
        כי כך הבצל פולט פחות שמנים אתריים, האחראים לתחושת הצריבה בעיניים – וירד
        הסיכוי שנדמע בזמן החיתוך.
        זאת משום שרוב השמנים האתריים נמצאים לשורשים שורשים.

        למה כדאי לחתוך בצל בסכין חדה מאוד?
        כי סכין חדה יוצרת חתכים דקים, שכמעט אינם גורמים ליציאת נוזלים מתוך הבצל.
        הנוזלים הם אלה שמשחררים את השמנים האתריים, כך שהפחתתם מקילה על תחושת הגירוי
        בעיניים.

        למה כדאי לשטוף בצל במים קרים לפני שחותכים אותו?
        כי המים הקרים מכווצים את! פרודות השמנים האתריים, וכך הופכים את השמנים לפחות
        נדיפים.
        התוצאה: הבצל פולט פחות שמנים אתריים, ויש סיכוי טוב שנדמע פחות בזמן החיתוך.

        למה כדאי למשוח את הפומפייה בשמן לפני גרור גבינה?
        כי השמן מונע את הידבקות הגבינה לפומפייה ומסייע לה להחליק על פניה.
        כך מרוויחים פעמיים: הגרור קל יותר, וכך גם הניקוי.

        למה כדאי להוסיף שמן או קצת מרגרינה למים שבהם מבשלים אורז, פסטה או ביצים?
        כי השומנים מונעים את גלישת המים מהסיר בזמן הבישול.

        למה כדאי להוסיף לתבשילים סוכר רק בסוף הבישול?
        כי בבישול מאבד הסוכר את כוחו.

        למה כדאי לבשל ברוקולי כשהוא עומד בסיר, כמו פרח בעציץ?
        כי כך הברוקולי יתבשל באופן יותר אחיד:
        הגבעולים, שהם קשים יותר מהתפרחת, יהיו קרובים יותר למקור החום ויתבשלו מהר
        יותר.

        למה כדאי להוסיף כפית סוכר למים שבהם מבשלים ברוקולי או כרובית?
        כי כך הברוקולי ישמור טוב יותר על צבעו הירוק – והכרובית על צבעה הלבן.

        למה כדאי להוסיף כף חומץ למים שבהם מבשלים כרובית?
        כי כך הכרובית תהיה לבנה יותר, ! ובלי טעם מתקתק.

        למה כדאי להוסיף כמה פרוסות תפוח אדמה לא מבושל למים שבהם מבשלים כרובית?
        כי כך תמנעו ריחות לא נעימים בזמן הבישול.

        למה כדאי להוסיף כף חומץ לשמן שמטגנים בו צ'יפס?
        כי החומץ גורם לצ'יפס לספוח פחות שמן.

        למה כדאי להוסיף לטיגון בשמן חתיכת קשה של לחם או פרוסת גזר?
        כי הלחם או הגזר מונעים התזת שמן רותח, וגורמים לשמן להישאר צלול זמן רב יותר
        בזמן הטיגון.

        למה כדאי להוסיף חומץ למים שבהם כובשים מלפפונים מגידולי חממה?
        כי למלפ! פוני חממה יש נטייה לקבל מרקם רך בהחמצה, והחומץ עוזר לשמור עליהם
        קשים ופריכים.
        לקבלת תוצאה טובה רצוי שהחומץ ירכיב 25% מנוזלי הכבישה.

        למה מכניסים ביצה טרייה למי מלח המשמשים לכבישת מלפפונים?
        כי הביצה מאפשרת למדוד את כמות המלח המדויקת הנדרשת לכבישה. וככה זה עובד:
        מכניסים ביצה טרייה למים, מוסיפים בהדרגה מלח - וכשהביצה מתחילה לצוף זה סימן
        שכמות המלח נכונה.
        עכשיו אפשר לצקת את המים המלוחים על המלפפונים שבצנצנת.

        למה אסור להוסיף מלח למים שבהם מבשלים תירס?
        כי המלח מקשה את התירס.

        למה כדאי לחתוך ביצים קשות בסכין רטובה?
        כי כך מונעים את התפוררות החלמון, ומקבלים פרוסות! חלקות ויפות.

        למה כדאי להוציא ביצים מהמקרר כשעה לפני הקצפתן?
        כדי לקבל קצף טוב, הביצים צריכות להיות בטמפרטורת החדר.*****

        *אם לא זוכרים לעשות זאת , אפשר לחמם את הביצים באמצעות טבילתן לדקה או שתיים
        במים פושרים.

        למה כדאי להרטיב סיר שבו עומדים לבשל חלב?
        כי בזמן הבישול החלב נוטה להידבק לדפנות ותחתית הסיר ולהיחרך – והוספת המים
        מונעת זאת.

        למה לא כדאי לזרוק מוצרי חלב שפג תוקפם?
        כי מיוגורט, לבן, שמנת חמוצה וגבינות רכות שפג תוקפם אפשר להכין מעדן
        גבינה: מערבבים את כל המוצרים,
        ממליחים, מכניסים לשקית בד ותולים מעל הכיור או מעל קערה;*****

        *מחכים לילה לניקוז הנוזלים - ובבוקר אפשר לאכול מהגבינה הנהדרת שמתקבלת.

        למה לא כדאי לזרוק קליפות תפוחי אדמה?
        כי אפשר לטגן אותן לצ'יפס נהדר או לאפות בתנור עם תבלינים ואבקת מרק בצל.
        אפשר גם להניחן בצלוחית במקרר לספיגת ריחות לא רצויים.

        למה לא כדאי לתבל סלט עד לרגע האחרון שלפני הגשתו?
        כי תיבול מוקדם גורם לירקות להגיר נוזלים – דבר שהופך את הסלט לנבול ולא רענן.

        למה מפזרים מלח על פרוסות חציל לפני טיגונן או בישולן?
        כי המלח סופח את הנוזלים המרירים שבחציל.*****

        *לאחר שהמלח סופח את הנוזלים חשוב לשטוף היטב את פרוסות החציל ולייבש אותן.

        למה כדאי לשמור את נוזלי שימורי האננס בעת הכנת סלט וולדורף?
        כי אפשר לטבול בנוזלים את התפוחים הקלופים, וכך הם לא ישחירו.

        למה כדאי לחרוץ תפוחי עץ לפני אפייתם בתנור או במיקרוגל?
        כי בזכות החריצים קליפתם של התפוחים תתקמט פחות בגמר האפייה.

        למה כדאי להרתיח מים המיועדים ליצירת קוביות קרח?
        כי כך מתקבלות קוביות קרח יפות ושקופות כמו זכוכית (כמובן שיש לצנן את המים
        לפני מזיגתם לתבניות הקרח).

        למה כדאי לחמם תפוזים ולימונים לפני שסוחטים אותם?
        כי החימום מאפשר להפיק מהם יותר מיץ.
        אפשר לחמם אותם במיקרוגל במשך 10-15 שניות, או להשרות אותם כמה דקות במים
        חמימים.

        למה כדאי לקמח צימוקים לפני שמוסיפים אותם לתערובת העוגה?
        כי כך הצימוקים לא ישקעו, ויתפזרו באופן אחיד בתוך העוגה.

        למה כדאי לשמן כף לפני שטובלים אותה בדבש?
        כי השמן ימנע את הידבקות הדבש לכף, כך שהוא ייפרד ממנה בקלות ויותיר אותה
        נקייה כמעט לחלוטין.

        למה כדאי להניח כלי עם מים בתחתית תנור שבו אופים לחם או לחמניות?
        כי האדים שעולים מהכלי גורמים לקרום הלחם להיות רך ולא קשה מדי.

        אחסון
        למה כדאי להניח פרוסות של תפוחי עץ או תפוחי אדמה לא מבושלים במקום שבו שומרים
        את הלחם?
        כי הפרוסות מסייעות בשמירת טריותו וטעמו של הלחם במשך זמן רב יותר.

        למה כדאי להניח במקרר חצי תפוח אדמה?
        כי אם יש במקרר ריח לא נעים של מזון וכל מיני תבשילים שאוחסנו בו, תפוח האדמה
        מעלים את הריח.
        כדאי להחליף את תפוח האדמה מדי שלושה ימים.

        למה כדאי להניח עלי דפנה בתוך שקיות הקמח, האורז ושאר המצרכים שחרקים אוהבים?
        כי ריחם של עלי הדפנה מבריח חרקים ומזיקים ממוצרי המזון.
        כדאי להניח אותם גם על המדף, בין המוצרים, ולהחליפם מדי שלושה חודשים בעלים
        חדשים.

        למה כדאי להניח שתיים-שלוש קוביות סוכר בתוך כלי האחסון של הגבינה הצהובה?
        כי הסוכר סופח לחות, ובכך מונע היווצרות עובש על פני ה! גבינה.

        למה אסור לשמור מלפפונים ועגבניות באותו תא אחסון?
        כי העגבניות פולטות גזים שגורמים למלפפונים להירקב מהר.

        למה אסור לאחסן תפוחי עץ יחד עם פירות וירקות?
        כי תפוחי עץ פולטים גזים שגורמים לירקות ולשאר הפירות להירקב.

        למה צריך לאחסן ביצים כשצדן המחודד פונה כלפי מטה?
        כי כך הביצים ישמרו על טריותן במשך זמן רב יותר.

        למה כדאי לחרוך את שורשי הבצל באש לפני אחסונו?
        כי כך הבצל לא יצמיח גבעולים בזמן האחסון, ויישמר במשך זמן רב יותר.

        למה כדאי לאחסן צנוניות בקערת מים במקרר?
        כי המים שומרים על טריות ופריכות הצנוניות במשך זמן רב. *****

        *מאותה סיבה כדאי להכניס צנוניות שהצטמקו למים קרים:
        הנוזלים יחזירו להן את הפריכות והטריות שאבדו.

        למה כדאי לערבב קליפת לימון מגוררת עם סוכר?
        כי תערובת הסוכר שומרת על גרדת הלימון במשך זמן רב. יש לאחסן את התערובת במקרר.

        ניקיון
        למה כדאי לרחוץ את המקרר, ארגז הלחם, מדפי הירקות, ופח האשפה במים עם חומץ
        וקצת סודה לשתייה?
        כי סודה לשתייה מעלימה ריחות לא נעימים, והחומץ מסיר שומנים ומונע היווצרות של
        עובש.

        למה כדאי לטחון תפוח אדמה לא מבושל במטחנת בשר לפני ששוטפים אותה עם גמר
        העבודה?
        כי תפוח האדמה מפנה את כל שאריות הבשר! מתוך המכונה ומנקה אותה.
        נוסף על כך, העמילן שבתפוח האדמה גורם לשאריות להישטף ביתר קלות.

        למה לא כדאי לזרוק קליפות של בננות?
        כי הן יכולות להיות דשן מצוין לצמחים – פשוט קוברים אותן באדמה בין הצמחים או
        באדמת העציצים.

        למה כדאי לפזר כמה מסמרי ציפורן על משטח העבודה ומתחת לכיור?
        כי הם מבריחים נמלים.

        למה כדאי להשרות כפות עץ בתמיסת מי סודה מדי פעם?
        כי כפות עץ אוגרות בתוך הנקבוביות שלהן שאריות מזון, ועם הזמן הדבר גורם גם
        לריח לא נעים.
        לכן, אחת לכמה זמן רצוי לרחוץ את כפות העץ היטב ולהשרות*****

        *אותן במשך שעתיים לפחות בתמיסת מי סודה – וכך להיפטר מהלכלוך ומהריחות.*****

        דרג את התוכן:
         0 תגובות   יום חמישי, 22/11/12, 08:57

         Paraprosdokians (Winston Churchill loved them) are figures of speech
          in which the latter part of a sentence or phrase is surprising or
         unexpected; frequently humorous. Enjoy!

          1. Where there's a will, I want to be in it.

          2. The last thing I want to do is hurt you. But it's still on my list.

          3. Since light travels faster than sound, some people appear bright
          until you hear them speak.

          4. If I agreed with you, we'd both be wrong.

          5. We never really grow up, we only learn how to act in public.

         > 6. War does not determine who is right - only who is left.

          7. Knowledge is knowing a tomato is a fruit.. Wisdom is not putting it
          in a fruit salad.

         8. To steal ideas from one person is plagiarism. To steal from many is research.

          9. I didn't say it was your fault, I said I was blaming you.

          10. In filling out an application, where it says, 'In case of
          emergency, Notify:' I put 'DOCTOR'.

          11. Women will never be equal to men until they can walk down the
          street with a bald head and a beer gut, and still think they are sexy.

          12. You do not need a parachute to skydive. You only need a parachute
          to skydive twice.

          13. I used to be indecisive. Now I'm not so sure..


         14. To be sure of hitting the target, shoot first and call whatever
          you hit the target.


          15. Going to church doesn't make you a Christian any more than
          standing in a garage makes you a car.

         http://cafe.themarker.com/image/2018608/

         16. You're never too old to learn something stupid.

          17. I'm supposed to respect my elders, but its getting harder and
          harder for me to find one now.

         דרג את התוכן:
          1 תגובות   יום רביעי, 21/11/12, 08:07
          ‏‏ו' כסלו תשע"ג
          ‏20 נובמבר 2012

          עדכון על פעילות מס רכוש בדרום: 
          עפ"י הערכה כ- 1,240 מקרים של פגיעה ברכוש

          צוותי מס רכוש פועלים מאז החל מבצע "עמוד ענן" ביישובי הדרום בכוחות מתוגברים לטיפול בנזקים שאירעו מפגיעות הרקטות. 50 צוותים של עובדים ושמאים פזורים בכל האזורים שנפגעו ונותנים מענה ראשוני לאזרחים. כמו כן ניתן מענה במוקד מס רכוש בדרום בטלפון 08-6623300.
          נכון לשעות הבוקר, על פי הערכה, מאז החל מבצע "עמוד ענן" ישנם כ- 1,240 מקרים של פגיעה ברכוש, בכלל זה מבנים, כלי רכב וחקלאות. ב- 80% מהמקרים כבר הוגשו תביעות והן מטופלות.

           מבנהכלי רכבחקלאותטרם הוגשה תביעה (הערכה)סה"כבאר שבע18068040288אשדוד322118090530אופקים29404073קרית גת2300023קרית מלאכי80008אשקלון8030050160יישובים נוספים76203030156סה"כ718240302501,238
          מנהל רשות המסים ביקר הבוקר באתרי הפעילות של הצוותים בדרום ואף ליווה אותם על מנת להתרשם מקרוב מעבודתם, בעת שהגיעו לתת מענה ראשוני בבתים שנפגעו הבוקר בבאר שבע. בסיום הביקור ציין ארבלי כי לאור המצב, מירב תשומת הלב צריכה להיות מופנית כרגע לפיצוי עבור הנזק הישיר לאותם משפחות שביתם ורכושם נפגע, טיפול באזרחים שצריכים דיור חלופי וכדומה. הרשות ומשרד האוצר קשובים לקשיים של אנשי העסקים בדרום וגם להם נפעל לתת מענה. 
          דרג את התוכן:
           1 תגובות   יום שני, 19/11/12, 08:15
           ד' כסלו, תשע"ג
           ‏18 נובמבר, 2012

           עדכון על פעילות מס רכוש בדרום

           צוותי מס רכוש פועלים משעות הבוקר בישובי הדרום בכוחות מתוגברים לטיפול בנזקים שאירעו מפגיעות הרקטות בסוף השבוע והבוקר. עשרים וחמישה צוותים של עובדים ושמאים פזורים בכל האזורים שנפגעו ונותנים מענה ראשוני לאזרחים. כמו כן ניתן מענה במוקד מס רכוש בדרום בטלפון 08-6623300.

           נכון להבוקר, על פי הערכה, מאז החל מבצע "עמוד ענן" ישנם למעלה מ- 700 מקרים של פגיעה ברכוש. בגין מחציתם כבר הוגשו תביעות והם מטופלים. צוותי מס רכוש הפועלים בשטח יגיעו עוד היום לכל האתרים בהם נפגע רכוש וטרם הוגשה תביעה. 

           מנהל רשות המסים דורון ארבלי פרסם בסוף השבוע לעובדים הודעה לפיה הנהלת רשות המסים מחזקת את עובדיה באזורי העימות ושולחת ברכת ישר כח לעובדים ולמנהלים במוקדי הפיצויים של מס רכוש.
           דרג את התוכן:
            1 תגובות   יום ראשון, 18/11/12, 20:41

                                                                                                                               מפקדת        פיקוד        העורף

                                                                                                              מחלקת                 אוכלוסייה     

            טלפון:                 08-9783829

            פקס:                   08-9783316

            ‏‏14         נובמבר               2012

             

            מחוזות

             

             

             

             

            הנדון: הנחיות התגוננות לאוכלוסייה  

             

             

             

            1. מצ"ב מסמך הנחיות התגוננות

             

            1. המסמך כולל:

            א.      נספח א' – טבלת הנחיות התגוננות על פי אזורים.

            ב.       נספח ב' - הנחיות התנהגות בעת השמע אזעקה ובחירת המרחב המוגן.

            ג.        נספח ג' - דף מסרים יומי.

             

             

            1. מדיניות ההתגוננות אושרה על ידי אלוף פיקוד העורף.
            2. אבקש להעביר המסמך על נספחיו השונים לכלל הגורמים  בפיקוד ובמחוז.

             

             

                                                                                                            בברכה,

             

             

             

                                                                                                          סיגל תדהר, אל"ם

                                                                                                           רמ"ח    אוכלוסייה

                                                                                                         

             

             

             

             

             

             

             

             

            נספח א – טבלת הנחיות התגוננות – הנחיות ההתגוננות לאוכלוסייה

            האזורים 

            הנחיות שגרת חירום 

             

             

             

            הישובים 

             

             

            ההנחיות

             

            80-40 ק"מ 

            גזרת מחוז דן:

            חולון, בת ים, אזור, ת"א, הרצליה, רמת השרון, כפ"ש, רמת גן, ב"ב,גבעתיים, גבעת שמואל, יהוד, קרית אונו, אור יהודה, סביון וגני תקווה 

            • בהישמע אזעקה או קול נפץ, יש להיכנס למרחב המוגן תוך
            •  דקה וחצי 
            • התקהלויות והתכנסויות – אין מגבלות 

             

            • לימודים – אין מגבלות

             

            • מקומות עבודה שאינם חיוניים – אין מגבלות
            • מרכזי קניות – אין מגבלות

             


             

             

             

            נספח ב' – הנחיות התגוננות

             

            הנחיות ההתגוננות לאוכלוסייה

             

             

            הנחיות התגוננות בהישמע אזעקה:

            בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותנו

            ולפעול על-פי ההנחיות הבאות:

             

            במבנה- יש להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר פנימי מוגן, בהתאם לזמן העומד לרשותנו, ולסגור דלתות וחלונות.

            בחוץ - יש להיכנס למבנה קרוב, בהתאם לזמן העומד לרשותנו. אם אין מבנה בקרבת מקום, או אם נמצאים בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

            ברכב - יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותנו - יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב, יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 דקות.

             

            • ·        אם לא ניתנה הנחיה אחרת - לאחר 10 דקות ניתן לצאת ממיגון.
            • ·        חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ. במקרה כזה,

            יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.

            • ·        יש להמשיך ולהאזין להנחיות באמצעי התקשורת.

             

             

             

                 

            הנחיות לבחירת המרחב המוגן והכנתו

             

            את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה או השמע קול נפץ, לפי סדר העדיפות הבא:

            • ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה המועדפת.
            • מקלט

            מקלט בבניין משותף – בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי, ללא תלות בזמן ההתרעה.

            מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה.

            • באין ממ"ד, ממ"ק או מקלט, יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו יש מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.
            • ·        דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.
            • ·        דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות  במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.
            • ·        הסבר לעדכון ההנחיות: 
            • ·        בבניין בן שלוש קומות קומת חדר המדרגות המוגנת ביותר היא הקומה האמצעית (קומה שנייה).
            • ·        בבניין מעל שלוש קומות כל קומות חדר המדרגות מוגנות פרט לקומת הקרקע  ושתי הקומות העליונות .
            • אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת כניסת בניינים, מכוון שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה מנפילות טילים בסמוך לבניינים .

             

             

             

            למידע נוסף ניתן לפנות :

            לאתר האינטרנט של  פיקוד העורף בכתובת www.oref.org.il , בפייסבוק

            ובמרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון 1207

             

             

             

             

            נספח ג' – דף דגשים ומסרים יומי

             

             

             

             

            ý         בהישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן על פי פרק הזמן העומד לרשותנו.

            ý         יש להמתין 10 דקות ורק אז לצאת ממיגון.

            ý         אנחנו מצויים בתחילתו של סבב הסלמה. התמודדות הציבור והישמעותו להנחיות חיונית להצלחתנו.

            ý         הנחיות פיקוד העורף הוכחו כמצילות חיים, כפי שאנו נוכחים  מהאירועים בשטח בהם אנשים שנהגו על פי ההנחיות הצילו את חייהם וחיי משפחותיהם. יש לפעול על פיהן בכל זמן.

            ý         פיקוד העורף מדגיש כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות לציבור או במתן ההתרעה לציבור בעקבות פעילות מערכת כיפת ברזל וזאת משום שהמערכת אינה נותנת מענה הגנתי מלא לירי, לפיכך יש להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהקפיד על זמן ההמתנה במרחב המוגן 10 דקות מרגע השמע האזעקה או קול נפץ.

            ý         פיקוד העורף הנחה את הרשויות המקומיות (עד 40 ק"מ) לפתוח את המקלטים הציבוריים.

            ý         אסור בשום אופן להתקהל באירוע פגיעה – התקהלות מסכנת את התושבים עקב האפשרות לרסס ולנפלים כתוצאה ממערכת יירוט הטילים וכן מחשש למטח נוסף.

            ý         יש להקפיד לסגור את דלת וחלון הממ"ד או את דלת וחלון החדר המוגן לאחר הכניסה אליו.

            ý         ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט של פיקוד העורף בכתובת: www.oref.org.il במרכז המידע בטלפון 1207 ובפיסבוק.

             

             

            דרג את התוכן:
             4 תגובות   יום שבת, 17/11/12, 15:01
             On the sixth day God turned to the angel Gabriel...
             "On this day, I shall create a magic land.

             It shall be called " Israel ."
             It will stand as holy. Its magnificence will be known the world over.
             I will choose to send to this land special people of goodness,
             Intelligence and conviction, so the land shall prosper.
             I shall call these inhabitants "Jews."
             "Pardon me, Lord", asked Gabriel, "but aren't you being too generous to these Jews?"
             "Not really. Wait and see the neighbors I'm giving them."
              
              

              

             דרג את התוכן:

              פרופיל

              benklinger
              1. שלח הודעה
              2. אוף ליין
              3. אוף ליין

              ארכיון

              פיד RSS

              הפעילות שלי