כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 7/2014

  0 תגובות   יום שני, 21/7/14, 09:48

  מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

  מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא -
  http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx

  פטור מהיתר בניה

  במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
  חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

  לנוחיותכם, מצ"ב קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר - קישור לתקנות
  בימים הקרובים נפרסם את המסמך המפורט של הנחיות הועדה.
  הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים  http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

    www.bartech.co.il

   

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132
  פקס: 6990134 - 03

  נייד- בן קלינגר 0523-888813

  www.klinger.co.il

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום שני, 21/7/14, 09:27
   בתוק# סמכותי לפי סעי# 145 ג לחוק התכנו% והבניה, התשכ"ה & 1965 המועצה הארצית לתכנו% ולבניה, אני מתקי% תקנות אלה: פרק א' – הגדרות ותנאי כלליי לפטור .1 בתקנות אלה & הגדרות "אנטנה" & התק% המיועד לשדר ולקלוט גלי* אלקטרומגנטיי* בתדרי רדיו ; ""אנטנה אנכית למיתק של חובבי רדיו –" אנטנה הכוללת כבל הזנה ומלכודת גלי* (מסוג Traps או Stubs), המורכבת באופ% אנכי על תור%; "אנטנת תיל למיתק של חובבי רדיו" – אנטנה למיתק% של חובבי רדיו הכוללת כבל הזנה ומלכודות גלי* (מסוג Traps או Stubs) וכ% תילי* בקוטר שאינו עולה על 0.5 ס נטימטרי*, התלויי* בי% אלה או עליה*: עצמי*, מבני* קיימי* כדי%, תרני* קיימי* כדי%; "הממונה על הקרינה" – הממונה כהגדרתו בחוק הקרינה; "הרשות הארצית לכבאות " הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב – 2012 2 ; "חומרי קלי " חומרי* שמשקל* אינו עולה על 50 קילוגרמי* למטר מרובע ברכיב מבני מישורי, כגו% גבס, ע/, זכוכית, אלומיניו*, פלדה, פולימרי* למיניה*, או חומרי* דומי* אחרי*; "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק ושידורי*), התשמ"ב – 3 ;1982 "חוק גני לאומיי " חוק גני* לאומיי*, שמורות טבע, אתרי* לאומיי* ואתרי הנצחה התשנ"ח & 1998 4 ; "חוק הקרינה" – חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו – 5 ;2006 0כבל הזנה & 0 מולי1 ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו; "מבנה פשוט" – כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסי* והאדריכלי* (רישוי ייחוד 6 פעולות), התשכ"ז – 1967 ; "מהנדס מבני " – מהנדס רשוי הרשו* במדור להנדסת מבני*, כמשמעותו בתוספת לתקנות 2 7 ק"ת התשכ"ז, עמ' 2400 ; התשס"ח עמ' .77 8 ק"ת התשס"ט עמ' 381; התש"ע עמ' 638. 9 ס "ח התשס"ב, עמ' 55 10 ק"ת התש"%, עמ' 1020; התשע"ג, עמ' 1132. 11 ס"ח השתס"ד, עמ' 540; התשע"א עמ' 747. 12 ק"ת התשמ"ד, עמ' 722 ; התש"ס עמ' 718 13 ק"ת התש"ל, עמ'1841 ; התשע"ג 1469 7 המהנדסי* והאדריכלי* (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז&1967; "מצללה (פרגולה)" – מבנה ללא קירות, הבנוי מחומרי* קלי*, שתקרתו משטח הצללה ובלבד שהמרווחי* בי% החלקי* האטומי* של משטח ההצללה מחולקי* באופ% שווה ומהווי* %40 לפחות ממנו; "מיתק של חובבי רדיו –" כהגדרתו בתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס" – ט 2009 8 ; " ימ תק תשתית –" נמל תעופה, נמל, מעג%, מיתק% להתפלת מי*, מיתקני מי* וביוב לרבות מאגרי*, א1 למעט מיתק% לקידוחי מי שתיה, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, ימ תקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתק% אחסו% גז ודלק, דר1, מיתקני גז ומתקני גט"% כהגדרת* בסעי# 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב –2002 9 , אתרי כרייה וחציבה; "מרחב מוג דירתי" כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטי* לבניית מקלטי*), התש"%& 10 ;1990 "צלחת קליטה", "שידורי טלוויזיה באמצעות לווי" & כהגדרת* בסעי# 6נח לחוק הבזק; " הסביבה החופית" – כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית , התשס"ד – 2004 11 ; "תקנות אבק מזיק" – תקנות הבטיחות בעבודה ( גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדי* באבק מזיק), התשמ"ד – 1984 12 ; "תקנות התכנו והבניה" תקנות התכנו% והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 13 תנאי לפטור מהיתר 2. סוגי בנייני*, עבודות ושימושי* המפורטי* בתקנות אלה פטורי* מהיתר ובלבד שהתקיימו בה*, בנוס# על האמור בסעי# 145ג לחוק, כל אלה: (1) ה* יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעי% או בעל זכות לגביה* המאפשרת ביצוע עבודות; ( )2 ה* יבוצעו באופ% שתובטח יציבות המבנה או המיתק% המוק* לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהי* במבנה או בסביבתו; ( )3 ה* יבוצעו באופ% המפורט ב תוספת השנייה לתקנות התכנו% והבניה ; ( )4 ה* מתאימי* לתכניות, ולהנחיות המרחביות החלות במקו*, וא* נית% היתר הקובע הוראות לגבי הקמת* , ה* תואמי* את הוראותיו; 3 י"פ התשנ"ט, עמ' 14 1936 ( )5 ה* אינ* בתחו* מגרש, אתר , מתח*, או בני% ה מיועדי* לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק . סייגי , תנאי 3 . (א) עד מועד כניסתו לתוק# של סעי# 145ד לחוק רשאית ועדה מקומית לקבוע תנאי* וסייגי* נוספי* לעבודות ולשימושי* המפורטי* בתקנות אלה, וזאת בענייני* המפורטי* בסעי# 145ד לחוק , ובלבד שאלה פורסמו באתר הועדה המקומית. (ב) תנאי* וסיגי* כאמור בתקנת משנה (א) יעמדו בתוק# 180 ימי* לאחר כניסתו לתוק# של סעי# 145ד לחוק; קבעה ועדה מקומית הנחיות מרחביות לפי סעי# 145ד לחוק בענייני* הא ומ רי* בתקנות אלה לפני המועד האמור, יחולו הוראות ההנחיות המרחביות. אחריות המקי , המבצע, או המשתמש 4. ( )א פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקי*, המבצע או המשתמש לפי העניי% . (ב) אי% בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל די% של בעל זכות במקרקעי% או בעל זכות לגביה*, כלפי בעלי זכויות אחרי* במקרקעי% אלה, או בעלי זכויות אחרי* לגבי אות* מקרקעי% . פרק ב' – עבודות ומבני הפטורי מהיתר סימ א' – גדרות ושערי . (א) הקמת גדר או קיר תומ1 , ובלבד שמתקיימי* בה* תנאי* אלה: גדר וקיר תומ% 5 ( )1 גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרי* מפני הקרקע משני צידי הגדר; גובה קיר תמ1 לא יעלה על 1 מטר; ( )2 הקמת* איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח; ( )3 א* בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהי* המחייבי* מעקה כאמור בפרט 2.100 בתוספת השניה לתקנות התכנו% והבניה , יותק% מעל הגדר או הקיר מעקה כאמור בתקנות אלה; ( )4 הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיי*; ( )5 הקמת הקיר או הגדר בתחו* הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור. 14 יחולו הוראות תק% ישראלי ת, "י 4273 : גדרות פלדה (ב) על גדר מפלדה (להל% – ת"י 4273) גדר המוקמת בידי רשות 6. גובה גדר המוקמת בידי רשות מקומית ומיועדת לגידור שטח לצרכי ציבור כאמור בסעי# 188 לחוק לא יעלה על 2.5 מטר י* משני צדי הגדר, ותחול עליה תקנ 5 ה (א) (5), (4 &) ו (ב). 4 מקומית גדר בשטח חקלאי 7. (א) על הקמת גדר בשטח חקלאי יחולו הוראות אלה: ( )1 הגדר תוק* בשטח חקלאי מעובד בלבד; ( )2 גובה הגדר לא יעלה על 1.5 מטרי* מפני הקרקע משני צידי הגדר; ( )3 הגדר תוק* מחומרי* קלי* ולא תהיה אטומה; ( )4 הגדר תוק* באופ% שיבטיח מעבר נגר עילי; (ב) א* הגדר גדר מרעה, התוחמת שטח מרעה לש* החזקת בעלי חיי* בתו1 החלקה ומניעת כניסת* של בעלי חיי* זרי* & גובהה לא יעלה על 1.5 מטרי*, והיא תוק* מעמודי ותילי מתכת. גידור מיתק תשתית 8. (א) על גדר המוקמת בידי גו# המנוי בסעי# 261 )ד( לחוק יחולו הוראות אלה: ( )1 גדר היקפית של מיתק% תשתית ושל מיתק% לקידוח מי שתיה תהיה גדר רשת מפלדה בהתא* לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרי* מפני הקרקע, משני צידי הגדר ; ( )2 גובה גדר פנימית בשטח מיתק% תשתית לא יעלה על 3 מטרי* משני צידי הגדר; ( )3 א* גדר כאמור בפסקאות 2 ( )1( או ) היא בתוואי דר1, נית% לעשותה מחומרי* קלי* ובלבד שלא תהיה אטומה; ( )4 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצועה גדר בתחו ג לאומי ושמורת טבע 9 . הקמת גדר בידי הרשות לשמירת הטבע והגני* הלאומיי* בתחו* ג% לאומי, שמורת טבע ואתר לאומי כהגדרת* בחוק גני* לאומיי*, ובלבד שיתקיימו בה תנאי* אלה: ( )1 היא תוק* מחומרי* קלי*; ( )2 גובהה לא יעלה על 1.5 מטרי* מפני הקרקע משני צידי הגדר; ( )3 הגדר תשמש לצרכי ביטחו% ובטיחות , אקלו* בעלי חיי* או לצרכי מרעה כאמור בתקנה 7(ב) ; ( )4 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תמסר בתו1 45 ימי* ממועד ביצועה לרשות הרישוי , ולמשרד להגנת הסביבה; להודעה על הקמת גדר המשמשת לצורכי אקלו* בעלי חיי*, יצור# אישור אקולוג. מחסו בכניסה לחניה ושער 10. (א) התקנת מחסו* או שער ובלבד שיתקיימו בה* כל אלה: ( )1 א* הוא חשמלי& הותק% בידי חשמלאי מוסמ1 ,& לפי תק% 900 חלק 21.03 – 5 15 י "פ התשע"ב עמ' 1727. מכשירי חשמל ביתיי* ומכשירי* דומי*: בטיחות & דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערי*, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכוני* הנובעי* מתנועת* 15 ; ( )2 יותק % בתחו* המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו; ( )3 יותק% לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדר1 עפר פרטית . (ב) התקנת המחסו* או השער בתחו* הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור. סימ ב' – גגוני וסככות גגו, סככת צל , סוכ% מתקפל 11. (א) הקמת גגו% או סוכ1, המחובר ב אחת מפאותיו לפחות, למבנה ובלבד שיתקיימו בו תנאי* אלה: ( ) 1 לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרי*; ( )2 נבנה מחומרי* קלי* . (ב) הקמת סוכ1 מתקפל (מרקיזה), ובלבד שהסוכ1 במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ & 50 סנטימטרי* . ( ) ג קירוי באמצעות אריג המג% מפני השמש והשפעת מזג האויר (סככת צל), ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרי*, המפתח בי% העמודי* אינו עולה על 5 מטרי* ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמי* למטר מרובע. ( )ד הודעה על הקמת גגו% או סוכ1 ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% הגגו% או הסוכ1 ויציבותו . מצללה 12 . הקמת מצללה, ובלבד שמתקיימי* בה תנאי* אלה: ( )1 שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על 1/4 משטח הקרקע הפנוי ממבני* או הגג & הכל לפי הגדול יותר; ( )2 המצללה תוק* על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא א* כ% נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית לפיה מותרת הקמת מצללה במקו* אחר. ( )3 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע ה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% המצללה ויציבותה . סימ ג' – שימושי נלווי למבנה פרטי עזר למבנה או לשימוש 13 הקמה, הצבה או התקנה של מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה , מיתק% חניה לאופניי* וכל רכיב עזר אחר מעי% אלו, שהוא שימוש נלווה וטבוע לבניי%, או לקרקע ו בלבד 6 י"פ התשנ"ח, עמ' , 16 1260 י"פ התשע"ב, עמ' 17 4988 18 ק "ת התשנ"ג, עמ' ;8 התשע"א עמ' 583 בקרקע שהתקיימו בו כל אלה: )1( אי% בו משו* תוספת שטח בניה ; )2( אינו כולל בניית מבנה נלווה לצור1 הצבתו זולת עמוד נושא; )3( א* הותק% על גבי מבנה, משקל רכיב העזר לא יעלה על ק 50 ילוגרמי*; )4( היה פריט העזר עמוד תאורה, גובהו לא יעלה על 6 מטרי*. שלט 14 התקנת שלט ששטחו אינו עולה על 1.2 מטרי* מרובעי* ומשקלו אינו עולה על 20 קילוגרמי* . מיתק לאצירת אשפה 15 התקנת מיתק% אצירה לאשפה שנפחו אינו עולה על 50 ליטרי*. מכונה לאיסו& מכלי משקה 16 התקנת מכונה לאיסו# מכלי משקה בקיר חיצוני של בניי%, ובלבד שחזית המכונה פונה אל מחו/ לבניי% ואינה חורגת מקו הבני% יותר מ & 10 סנטימטרי*. 16 לפתחי* ולחלונות בבניי% לפי ת"י 1635: סורגי* לפתחי* בבנייני* ( א) התקנת סורגי* סורגי 17 ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניי% יותק% סורג המיועד לפתח מילוט כמוגדר בתק% . (ב) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית מסר לרשות הרישוי ול , רשות הארצית לכבאות בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה. דוד מי , דוד שמש וקולטי 18 (א) הצבת דוד שמש וקולטי שמש על גג מבנה, ובלבד שנפח הדוד אינו עולה על 220 ליטרי* וא* נקבע לכ1 מקו* בהיתר באותו מקו* ; בגג משופע יונחו דוד השמש בחלל הגג במקו* מוסתר, והקולטי* בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוו% שיפוע הגג; (ב) הצבת דוד מי*, לפי תק% ישראלי ת"י 69 חלק 1 : מחממי מי* חשמליי* &מחממי* ובלבד שנפחו אינו עולה על 220 ליטרי*, 17 בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי במיקו* לפי היתר הבניה של הבניי% או במסתור כביסה או במקו* מוסתר על הגג. מזג, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר 19. התקנת מערכת מיזוג אויר לרבות פתח במעטפת הבניי%, בתפוקה שאינה עולה על btu 60,000; או התקנת מערכת לטיהור אויר במרחב מוג% דירתי ובלבד ש יתקיימו אלה : (מניעת רעש ) התשנ & "ג 1( ) 1992 המערכת תעמוד בתקנות למניעת מפגע י* 18 ; ( )2 לא הוגדר מקו* ייעודי להתקנה בהיתר הבניה או שהמקו* כבר נוצל , תותק% המערכת כשהיא מוסתר ת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניי%; ( )3 לא נית% להתקינ ה במסתור הכביסה, או על גג הבניי%, תותק% המערכת בקיר חיצו% של הדירה ובלבד שלא תותק% על קיר חיצו% הפונה לרחוב; ( )4 התקנת מזג% במרחב מוג% דירתי, תבוצע לפי ת"י 994 חלק : 5 מזגני אוויר: התקנה 7 י "פ התשע"ב, עמ' 19 750 י"פ התשע"ב, עמ' 20 60 י"פ התשמ"ח, עמ' 21 701 ק"ת התשס"ו עמ' 740; התשע"א עמ' 22 1256 במרחבי* מוגני* 19 ( ) 5 התקנת מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר במרחב מוג% דירתי תבוצע ל פי ת"י 4570 חלק :1 מערכות לאוורור ולסינו% של אוויר במקלטי*: מפוחי* 20 . החלפת ורכיבי בבני 20 (א) החלפת רכיב בבניי% הנית% להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגו% רעפי*, חלונות, צנרת מי*, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכ% החלפת חיפוי אב% בחזיתות במבנה פשוט, ובלבד ש הרכיב שיוחל# יהיה באותו ימ קו* . (ב) נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבי* אלה יהיו בגוו%, חומר או מרק* ייחודי, תנוחה או כל תנאי אחר בקשר ע* החלפת רכיבי* בבניי%, יותא* ה רכיב המוחל# לתנאי ההיתר לבניי% או להנחיות המרחביות , לפי המאוחר מבי% השניי* . (ג) על א# האמור, החלפת רכיב העשוי אסבסט כהגדרתו בתקנות אבק מזיק מותנית בכ1 שיוחל# ברכיב שאינו עשוי אסבסט , ובקבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה 29(ה) לתקנות אבק מזיק. החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי 21. החלפת מכל גז נייח תת קרקעי, שהותק% לפי היתר ושתחולתו המרבית אינה עולה על 10 טו%, לפי תק% ישראלי ת, "י 158: מיתקני* לגזי* פחמימניי* מעובי*, המסופקי* בתו1 מכלי* מיטלטלי* 21 , ובלבד ש יתקיימו כל אלה: ( )1 לא שונה מיקו* מכל הגז ותחולתו המירבית כפי שנקבעה בהיתר המקורי; ( )2 העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקי* בעבודות גפ"מ), התשס"ו&2006 22 ; ( )3 נית% אישור מפקח עבודה להחלפה כנדרש בחלק כ ' בתוספת השנייה לתקנות התכנו% והבניה; ( )4 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתו45 1 יו* ממועד ביצוע ה ויצור# לה אשור מפקח עבודה כמפורט בפסקה ( ).3 סימ ד' – מבני טכניי מבני טכניי 22 (א) הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אד*, בשטח מיתק% תשתית, ובלבד ששטח המבנה לא יעלה 6 על מטרי* מרובעי* וגובהו לא יעלה 3 על מטר .י* (ב) על א# האמור בתקנת משנה (א), הקמת מבנה טכני ל ניטור אוויר , ומבנה טכני להגנה קטודית מותרת א# בשטח שאינו מיתק% תשתית . (ג) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצועה ו א* נדרש אישור לפי חוק הקרינה, יצור # להודעה ג* אישור זה .8 ס "ח התשס"ח, עמ' 752 ; התשע"ב עמ' 23 450 י "פ התשע"ב, עמ' 24 6145 מיתק לניטור אויר 23 התקנת מיתק% ניטור אויר במקו* שנדרש מיתק% כאמור לפי חוק אויר נקי התשס"ח & 2008 23 , ובלבד ששטחו לא יעלה על 7.5 מטרי* רבועי* . מיתק פוטוולטאי 24. התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית ( מיתק% פוטו&וולטאי ) , ובלבד שיתקיימו תנאי* אלה: מיתק% יותק% ע"פ ת"י 62548 – דרישות תכ% עבור מערכת פוטו וולטאית ( )1 ה 24 ; ( )2 הספק ה מיתק% אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה; ( )3 המיתק% יותק% על גג מבנה שהוק* כדי% ; בגג משופע יונח המיתק% בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוו% שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט ה מיתק% ממעקה ; הגג ( )4 על גג המבנה נותר מקו* להתקנת כל המיתקני* האחרי* הנחוצי* על גג המבנה, לרבות מערכת סולארית לאספקת מי* חמי*; ( )5 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית מסר לרשות הרישוי בתו45 1 יו* ממועד ביצועה ויצור# לה אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמ1 בדבר קיו* התנאי* להתקנת המיתק% הפוטו&וולטאי ואישור מהנדס מבני* כי הגג יכול לשאת את המיתק% וכי המיתק% יציב ; הודעה כאמור תימסר ג* לרשות הארצית לכב .תאו סימ ה' – מבני ועבודות זמניי הצבת או הקמת מבנה זמני כגו%, מכולה, אוהל, סככה, שמתקיימי* בו כל התנאי* מבנה זמני 25. (א) הבאי*: ( )1 המבנה הזמני מוצב על הקרקע ואינו משמש למגורי* או לצרכי ציבור; ( )2 הקמתו או הצבתו נדרשת לתקופה קצובה שאינה עולה על 120 ימי* במש12 1 חודשי* רצופי*, או לתקופה הקבועה בהנחיות מרחביות – הקצרה מבי% השתיי* ובתו* תקופה זו יפונה ויוחזר מצב הקרקע לקדמותו; ( )3 מידותיו אינ% עולות על 50 מטרי* רבועי* ; ( )4 גובה מבנה זמני מסוג אוהל או סככה לא יעלה על 3 מטרי*, המפתח בי% העמודי* לא יעלה על 5 מטרי* ומשקל הקירוי לא יעלה על 3.5 קילוגרמי* למטר מרובע. (ב) הודעה על הצבת מבנה זמני לתקופה רצופה העולה על עשרה ימי*, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי , בתו14 1 ימי* ממועד הצבתו; בהודעה כאמור 9 י "פ. התשמ"ה עמ' 25 1426 יצויי% מועד הצבתו של המבנה , מועד פינויו הצפוי והתחייבות לפינויו עד למועד האמור. הקמת מיתק% עשוי חומרי* קלי*, המג% על היושבי* בבית אוכל מפני השפעת מזג האוויר 26 בחלק מחודשי השנה &סגירה עונתית , בתחו* המגרש או ברחוב, ובלבד שלא יעלה על התקופה שנקבעה להצבת מיתק% כאמור לפי חוק עזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רשיו% עסק. עבודות זמניות 27. (א) ביצוע עבודות זמניות הנלוות לעבודות שאינ% טעונות היתר לפי סעי# 261(ד) לחוק על ידי גו# המנוי בסעי# 261(ד), הכוללות תשתיות זמניות, עירו* עפר, מבני* זמניי*, מכולות, גנרטור ובלבד שאינ* משמשי* למגורי*, למעט עבודות זמניות כאמור המבוצעות בתחו* הסביבה החופית. (ב) על א# האמור בתקנת משנה (א), ביצוע עבודות זמניות כאמור בתקנת משנה (א) בתחו* מיתק% תשתית מותר א# א* הוא בתחו* הסביבה החופית. (ג) הודעה בדבר ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי 15 ימי* לפני מועד ביצועה . מנהרה חקלאית ורשת צל 28 . (א) הקמת מבנה קל זמני ופריק מחומרי* קלי*, שהוא חיפוי קרקע שקו# או חיפוי רשת על גבי קשתות בשטחי* חקלאיי* מעובדי*, לפי תק% ישראלי ת"י 1176 חלק – 1 בתי צמיחה: המבנה 25 , ובלבד שיתקיימו בו כל אלה: ( )1 גובהו אינו עולה על 4.50 מטרי*; ( )2 משקל הכיסוי שלו אינו עולה על 2 קילוגרמי* למטר מרובע; ( )3 משקל כל אחד מהעמודי* או התרני* התומכי* בקרוי אינו עולה על 30 קילוגרמי* . (ב) הקמת רשת צל הפרוסה מעל גידולי* חקלאיי* לקירוי עונתי של גידול צמחי. (ג) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנת משנה (א) , ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית , מסר לרשות הרישוי ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע . ה סימ ו' – מחס ומבנה לשומר מחס 29. הקמת מחס% אחד לכל יחידת דיור, שמתקיימי* בו תנאי* אלה: ( )1 המחס% יוק* מחומרי* קלי* בלבד; ( ) 2 גודלו אינו עולה על 6 מטרי* רבועי* וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרי*; א* המחס% בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מטרי*; ( )3 הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מי* וביוב, חשמל; ( )4 לא יוק* המחס% בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא א* כ% הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות; 10 26 י "פ התשס"ח, עמ' 3240 ( ) 5 הודעה בדבר הקמת מחס% , ערוכה לפי הטופס שבתוספת, ית מסר לרשות הרישוי בתו1 45 ימי* ממועד הקמתו. מבנה לשומר 30. מבנה ל שומר, א* מתקיימי* בו תנאי* אלה: (א) המבנה אהו מבנה יביל; (ב) גובהו אינו עולה על 2.2 מטרי*, וגודלו אינו עולה על 4 מטרי* רבועי* . סימ –' ז עבודות פיתוח ושיפור נגישות ריצו& חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח 31 . (א) ביצוע עבודות פיתוח, לרבות מסלעה, חיפוי קרקע וריצו# חצר ובלבד שעבודות הפיתוח אינ% כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מטר ואינ% פוגעות בניקוז הקיי* ובערכי טבע . (ב) על א# האמור בתקנת משנה (א) עבודות פיתוח בשמורת טבע, ג% לאומי ואתר לאומי לפי חוק גני* לאומיי* יבצעו בידי הרשות לשמירת הטבע והגני* הלאומיי* בלבד ויתקיימו בה* כל אלה: ( )1 הקמת מסלעות וקירות פיתוח כאמור בתקנת משנה (א) המיועדי* לשיקו* צומח ונו# בלבד; ( )2 התקנת אבזרי בטיחות כגו% שבילי*, מעקות, יתדות וסולמות, מחסומי* ובולדרי* . שיפור נגישות לבני ובתוכו 32 . ביצוע דר1 גישה או כבש המיועדי* לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרי* . סימ ח' – אנטנה, צלחת קליטה ותור אנטנה, צלחת קליטה ותור 33 . (א) הצבת תור% לאנטנ ה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו לפי ת"י 799 ימ: תקני אנטנות 26 לקליטה משותפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) (להל% – ת"י 799) ובלבד שגובהו לא יעלה על 6 מטרי* מפני המישור שעליו הוא מוצב, ואינו מותק% על גג מקלט או על גג בריכה למי שתיה. ( )ב הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לווי% על גג בני%, ובלבד שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על 1.2 מטרי* והיא אינה מותקנת על גג בריכה למי שתיה . (ג) על הקמת תור% שגובהו עולה על 3 מטר י* מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לרשות הרישוי , ערוכה לפי הטופס שבתוספת , בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% התור% ויציבותו . הוספת אנטנה למיתק שידור קיי 34. הוספת אנטנה למיתק% שידור קיי* בהיתר כדי% , ובלבד שהתקיימו תנאי* אלה: ( )1 נית% אישור הממונה על הקרינה לפי סעי# 6 או סעי# 7 לחוק הקרינה כי על א# הוספת האנטנה אי% שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למיתק% השידור הקיי*; 11 27 ק"ת התשמ"ז, עמ' 915, התשע"ד עמ' 112 . ( )2 התקנת האנטנה תעשה בידי בעל רישיו % לפי חוק הבזק; ( )3 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי , בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע ה ויצור# לה אישור הממונה על הקרינה. הוספת אנטנה על עמוד חשמל 35. הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיי*, לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד באור1 שאינו עולה על מטר אחד . תור למדידה מטארולוגית 36. הצבת תור% למדידה מטארולוגית , ובלבד שגובהו לא יעלה על 10 מטרי*. תור ומיתק ניטור רעש 37. (א) הצבת תור% ומיתק% לניטור רעש בתו1 מיתק% תשתית, ובלבד שגובהו לא יעלה על 7 מטרי*. (ב) הודעה על הקמת תור% שגובהו עולה על 3 מטר י* מפני המישור שעליו הוא מוצב, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% התור% ויציבותו . אנטנה ותור למיתק של חובבי רדיו 38 . הצב ת אנטנת תיל למיתק% של חובב י רדיו, או הצבת תור% לאנטנה אנכית למיתק% של חובבי רדיו לפי ת"י 799 לעני% מבנה התור% ועיגונו , ובלבד שהאנטנה האנכית והתור% מקיימי* את כל התנאי* האלה: הגובה הכולל של התור% והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרי* מפני המישור שעליו הוא מוצב, קוטר בסיס התור% אינו עולה על 4 סנטימטרי* וקוטר רו* האנטנה אינו עולה על 2 סנטימטרי* , ובלבד שיתקיימו כל אלה: 1( ) נית% למיתק% חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעי# 6 לחוק הקרינה; ( )2 נית% אישור הממונה על הקרינה לפי סעי# 6 לחוק הקרינה ונקבע בו כי טווח הבטיחות האופקי של המיתק% קט% 3&מ מטר .י* ( )3 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית , מסר לרשות הרישוי ולמשרד הבטחו% בתו45 1 ימי* ממועד ביצועה ויצורפו לה המסמכי* הבאי*: ( )א עותק אישור הממונה על הקרינה כאמור בפסקה (2); ( ) ב עותק תק# של היתר הקמה למיתק% חובבי הרדיו שנית% לפי סעי# 3 לחוק הקרינ ;ה ( )ג רישיו% תחנת קשר חובב רדיו לפי תקנה 2 לתקנות הטלגר# האלחוטי (רשיונות, 27 תעודות ואגרות) התשמ"ז & 1987 ; ( )ד להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתק% של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרי* יצור# אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% התור% ויציבותו . סימ ט' – הריסה ופירוק הריסה 39. (א) הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכ% הריסה או פירוק של מבנה המסומ% להריסה או לפירוק לצור1 עבודות מכוח סעי# 261(ד) לחוק .12 (ב) הודעה על הריסת מבנה או פירוקו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת, ית מסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ה ביצוע ויצור# לה אישור על פינוי הפסולת לאתר לסילוק פסולת בניי% או לטיפול בה . תחילה 40.. תחילת% של תקנות אלה ביו* ה' באב התשע"ד ( 1 באוגוסט 2014
   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום שני, 21/7/14, 09:12
    בתוק# סמכותי לפי סעי# 145 ג לחוק התכנו% והבניה, התשכ"ה & 1965 המועצה הארצית לתכנו% ולבניה, אני מתקי% תקנות אלה: פרק א' – הגדרות ותנאי כלליי לפטור .1 בתקנות אלה & הגדרות "אנטנה" & התק% המיועד לשדר ולקלוט גלי* אלקטרומגנטיי* בתדרי רדיו ; ""אנטנה אנכית למיתק של חובבי רדיו –" אנטנה הכוללת כבל הזנה ומלכודת גלי* (מסוג Traps או Stubs), המורכבת באופ% אנכי על תור%; "אנטנת תיל למיתק של חובבי רדיו" – אנטנה למיתק% של חובבי רדיו הכוללת כבל הזנה ומלכודות גלי* (מסוג Traps או Stubs) וכ% תילי* בקוטר שאינו עולה על 0.5 ס נטימטרי*, התלויי* בי% אלה או עליה*: עצמי*, מבני* קיימי* כדי%, תרני* קיימי* כדי%; "הממונה על הקרינה" – הממונה כהגדרתו בחוק הקרינה; "הרשות הארצית לכבאות " הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב – 2012 2 ; "חומרי קלי " חומרי* שמשקל* אינו עולה על 50 קילוגרמי* למטר מרובע ברכיב מבני מישורי, כגו% גבס, ע/, זכוכית, אלומיניו*, פלדה, פולימרי* למיניה*, או חומרי* דומי* אחרי*; "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק ושידורי*), התשמ"ב – 3 ;1982 "חוק גני לאומיי " חוק גני* לאומיי*, שמורות טבע, אתרי* לאומיי* ואתרי הנצחה התשנ"ח & 1998 4 ; "חוק הקרינה" – חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו – 5 ;2006 0כבל הזנה & 0 מולי1 ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו; "מבנה פשוט" – כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסי* והאדריכלי* (רישוי ייחוד 6 פעולות), התשכ"ז – 1967 ; "מהנדס מבני " – מהנדס רשוי הרשו* במדור להנדסת מבני*, כמשמעותו בתוספת לתקנות 2 7 ק"ת התשכ"ז, עמ' 2400 ; התשס"ח עמ' .77 8 ק"ת התשס"ט עמ' 381; התש"ע עמ' 638. 9 ס "ח התשס"ב, עמ' 55 10 ק"ת התש"%, עמ' 1020; התשע"ג, עמ' 1132. 11 ס"ח השתס"ד, עמ' 540; התשע"א עמ' 747. 12 ק"ת התשמ"ד, עמ' 722 ; התש"ס עמ' 718 13 ק"ת התש"ל, עמ'1841 ; התשע"ג 1469 7 המהנדסי* והאדריכלי* (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז&1967; "מצללה (פרגולה)" – מבנה ללא קירות, הבנוי מחומרי* קלי*, שתקרתו משטח הצללה ובלבד שהמרווחי* בי% החלקי* האטומי* של משטח ההצללה מחולקי* באופ% שווה ומהווי* %40 לפחות ממנו; "מיתק של חובבי רדיו –" כהגדרתו בתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס" – ט 2009 8 ; " ימ תק תשתית –" נמל תעופה, נמל, מעג%, מיתק% להתפלת מי*, מיתקני מי* וביוב לרבות מאגרי*, א1 למעט מיתק% לקידוחי מי שתיה, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, ימ תקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתק% אחסו% גז ודלק, דר1, מיתקני גז ומתקני גט"% כהגדרת* בסעי# 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב –2002 9 , אתרי כרייה וחציבה; "מרחב מוג דירתי" כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטי* לבניית מקלטי*), התש"%& 10 ;1990 "צלחת קליטה", "שידורי טלוויזיה באמצעות לווי" & כהגדרת* בסעי# 6נח לחוק הבזק; " הסביבה החופית" – כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית , התשס"ד – 2004 11 ; "תקנות אבק מזיק" – תקנות הבטיחות בעבודה ( גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדי* באבק מזיק), התשמ"ד – 1984 12 ; "תקנות התכנו והבניה" תקנות התכנו% והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 13 תנאי לפטור מהיתר 2. סוגי בנייני*, עבודות ושימושי* המפורטי* בתקנות אלה פטורי* מהיתר ובלבד שהתקיימו בה*, בנוס# על האמור בסעי# 145ג לחוק, כל אלה: (1) ה* יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעי% או בעל זכות לגביה* המאפשרת ביצוע עבודות; ( )2 ה* יבוצעו באופ% שתובטח יציבות המבנה או המיתק% המוק* לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהי* במבנה או בסביבתו; ( )3 ה* יבוצעו באופ% המפורט ב תוספת השנייה לתקנות התכנו% והבניה ; ( )4 ה* מתאימי* לתכניות, ולהנחיות המרחביות החלות במקו*, וא* נית% היתר הקובע הוראות לגבי הקמת* , ה* תואמי* את הוראותיו; 3 י"פ התשנ"ט, עמ' 14 1936 ( )5 ה* אינ* בתחו* מגרש, אתר , מתח*, או בני% ה מיועדי* לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק . סייגי , תנאי 3 . (א) עד מועד כניסתו לתוק# של סעי# 145ד לחוק רשאית ועדה מקומית לקבוע תנאי* וסייגי* נוספי* לעבודות ולשימושי* המפורטי* בתקנות אלה, וזאת בענייני* המפורטי* בסעי# 145ד לחוק , ובלבד שאלה פורסמו באתר הועדה המקומית. (ב) תנאי* וסיגי* כאמור בתקנת משנה (א) יעמדו בתוק# 180 ימי* לאחר כניסתו לתוק# של סעי# 145ד לחוק; קבעה ועדה מקומית הנחיות מרחביות לפי סעי# 145ד לחוק בענייני* הא ומ רי* בתקנות אלה לפני המועד האמור, יחולו הוראות ההנחיות המרחביות. אחריות המקי , המבצע, או המשתמש 4. ( )א פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקי*, המבצע או המשתמש לפי העניי% . (ב) אי% בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל די% של בעל זכות במקרקעי% או בעל זכות לגביה*, כלפי בעלי זכויות אחרי* במקרקעי% אלה, או בעלי זכויות אחרי* לגבי אות* מקרקעי% . פרק ב' – עבודות ומבני הפטורי מהיתר סימ א' – גדרות ושערי . (א) הקמת גדר או קיר תומ1 , ובלבד שמתקיימי* בה* תנאי* אלה: גדר וקיר תומ% 5 ( )1 גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרי* מפני הקרקע משני צידי הגדר; גובה קיר תמ1 לא יעלה על 1 מטר; ( )2 הקמת* איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח; ( )3 א* בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהי* המחייבי* מעקה כאמור בפרט 2.100 בתוספת השניה לתקנות התכנו% והבניה , יותק% מעל הגדר או הקיר מעקה כאמור בתקנות אלה; ( )4 הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיי*; ( )5 הקמת הקיר או הגדר בתחו* הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור. 14 יחולו הוראות תק% ישראלי ת, "י 4273 : גדרות פלדה (ב) על גדר מפלדה (להל% – ת"י 4273) גדר המוקמת בידי רשות 6. גובה גדר המוקמת בידי רשות מקומית ומיועדת לגידור שטח לצרכי ציבור כאמור בסעי# 188 לחוק לא יעלה על 2.5 מטר י* משני צדי הגדר, ותחול עליה תקנ 5 ה (א) (5), (4 &) ו (ב). 4 מקומית גדר בשטח חקלאי 7. (א) על הקמת גדר בשטח חקלאי יחולו הוראות אלה: ( )1 הגדר תוק* בשטח חקלאי מעובד בלבד; ( )2 גובה הגדר לא יעלה על 1.5 מטרי* מפני הקרקע משני צידי הגדר; ( )3 הגדר תוק* מחומרי* קלי* ולא תהיה אטומה; ( )4 הגדר תוק* באופ% שיבטיח מעבר נגר עילי; (ב) א* הגדר גדר מרעה, התוחמת שטח מרעה לש* החזקת בעלי חיי* בתו1 החלקה ומניעת כניסת* של בעלי חיי* זרי* & גובהה לא יעלה על 1.5 מטרי*, והיא תוק* מעמודי ותילי מתכת. גידור מיתק תשתית 8. (א) על גדר המוקמת בידי גו# המנוי בסעי# 261 )ד( לחוק יחולו הוראות אלה: ( )1 גדר היקפית של מיתק% תשתית ושל מיתק% לקידוח מי שתיה תהיה גדר רשת מפלדה בהתא* לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרי* מפני הקרקע, משני צידי הגדר ; ( )2 גובה גדר פנימית בשטח מיתק% תשתית לא יעלה על 3 מטרי* משני צידי הגדר; ( )3 א* גדר כאמור בפסקאות 2 ( )1( או ) היא בתוואי דר1, נית% לעשותה מחומרי* קלי* ובלבד שלא תהיה אטומה; ( )4 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצועה גדר בתחו ג לאומי ושמורת טבע 9 . הקמת גדר בידי הרשות לשמירת הטבע והגני* הלאומיי* בתחו* ג% לאומי, שמורת טבע ואתר לאומי כהגדרת* בחוק גני* לאומיי*, ובלבד שיתקיימו בה תנאי* אלה: ( )1 היא תוק* מחומרי* קלי*; ( )2 גובהה לא יעלה על 1.5 מטרי* מפני הקרקע משני צידי הגדר; ( )3 הגדר תשמש לצרכי ביטחו% ובטיחות , אקלו* בעלי חיי* או לצרכי מרעה כאמור בתקנה 7(ב) ; ( )4 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תמסר בתו1 45 ימי* ממועד ביצועה לרשות הרישוי , ולמשרד להגנת הסביבה; להודעה על הקמת גדר המשמשת לצורכי אקלו* בעלי חיי*, יצור# אישור אקולוג. מחסו בכניסה לחניה ושער 10. (א) התקנת מחסו* או שער ובלבד שיתקיימו בה* כל אלה: ( )1 א* הוא חשמלי& הותק% בידי חשמלאי מוסמ1 ,& לפי תק% 900 חלק 21.03 – 5 15 י "פ התשע"ב עמ' 1727. מכשירי חשמל ביתיי* ומכשירי* דומי*: בטיחות & דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערי*, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכוני* הנובעי* מתנועת* 15 ; ( )2 יותק % בתחו* המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו; ( )3 יותק% לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדר1 עפר פרטית . (ב) התקנת המחסו* או השער בתחו* הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור. סימ ב' – גגוני וסככות גגו, סככת צל , סוכ% מתקפל 11. (א) הקמת גגו% או סוכ1, המחובר ב אחת מפאותיו לפחות, למבנה ובלבד שיתקיימו בו תנאי* אלה: ( ) 1 לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרי*; ( )2 נבנה מחומרי* קלי* . (ב) הקמת סוכ1 מתקפל (מרקיזה), ובלבד שהסוכ1 במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ & 50 סנטימטרי* . ( ) ג קירוי באמצעות אריג המג% מפני השמש והשפעת מזג האויר (סככת צל), ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרי*, המפתח בי% העמודי* אינו עולה על 5 מטרי* ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמי* למטר מרובע. ( )ד הודעה על הקמת גגו% או סוכ1 ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% הגגו% או הסוכ1 ויציבותו . מצללה 12 . הקמת מצללה, ובלבד שמתקיימי* בה תנאי* אלה: ( )1 שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על 1/4 משטח הקרקע הפנוי ממבני* או הגג & הכל לפי הגדול יותר; ( )2 המצללה תוק* על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא א* כ% נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית לפיה מותרת הקמת מצללה במקו* אחר. ( )3 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע ה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% המצללה ויציבותה . סימ ג' – שימושי נלווי למבנה פרטי עזר למבנה או לשימוש 13 הקמה, הצבה או התקנה של מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה , מיתק% חניה לאופניי* וכל רכיב עזר אחר מעי% אלו, שהוא שימוש נלווה וטבוע לבניי%, או לקרקע ו בלבד 6 י"פ התשנ"ח, עמ' , 16 1260 י"פ התשע"ב, עמ' 17 4988 18 ק "ת התשנ"ג, עמ' ;8 התשע"א עמ' 583 בקרקע שהתקיימו בו כל אלה: )1( אי% בו משו* תוספת שטח בניה ; )2( אינו כולל בניית מבנה נלווה לצור1 הצבתו זולת עמוד נושא; )3( א* הותק% על גבי מבנה, משקל רכיב העזר לא יעלה על ק 50 ילוגרמי*; )4( היה פריט העזר עמוד תאורה, גובהו לא יעלה על 6 מטרי*. שלט 14 התקנת שלט ששטחו אינו עולה על 1.2 מטרי* מרובעי* ומשקלו אינו עולה על 20 קילוגרמי* . מיתק לאצירת אשפה 15 התקנת מיתק% אצירה לאשפה שנפחו אינו עולה על 50 ליטרי*. מכונה לאיסו& מכלי משקה 16 התקנת מכונה לאיסו# מכלי משקה בקיר חיצוני של בניי%, ובלבד שחזית המכונה פונה אל מחו/ לבניי% ואינה חורגת מקו הבני% יותר מ & 10 סנטימטרי*. 16 לפתחי* ולחלונות בבניי% לפי ת"י 1635: סורגי* לפתחי* בבנייני* ( א) התקנת סורגי* סורגי 17 ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניי% יותק% סורג המיועד לפתח מילוט כמוגדר בתק% . (ב) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית מסר לרשות הרישוי ול , רשות הארצית לכבאות בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה. דוד מי , דוד שמש וקולטי 18 (א) הצבת דוד שמש וקולטי שמש על גג מבנה, ובלבד שנפח הדוד אינו עולה על 220 ליטרי* וא* נקבע לכ1 מקו* בהיתר באותו מקו* ; בגג משופע יונחו דוד השמש בחלל הגג במקו* מוסתר, והקולטי* בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוו% שיפוע הגג; (ב) הצבת דוד מי*, לפי תק% ישראלי ת"י 69 חלק 1 : מחממי מי* חשמליי* &מחממי* ובלבד שנפחו אינו עולה על 220 ליטרי*, 17 בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי במיקו* לפי היתר הבניה של הבניי% או במסתור כביסה או במקו* מוסתר על הגג. מזג, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר 19. התקנת מערכת מיזוג אויר לרבות פתח במעטפת הבניי%, בתפוקה שאינה עולה על btu 60,000; או התקנת מערכת לטיהור אויר במרחב מוג% דירתי ובלבד ש יתקיימו אלה : (מניעת רעש ) התשנ & "ג 1( ) 1992 המערכת תעמוד בתקנות למניעת מפגע י* 18 ; ( )2 לא הוגדר מקו* ייעודי להתקנה בהיתר הבניה או שהמקו* כבר נוצל , תותק% המערכת כשהיא מוסתר ת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניי%; ( )3 לא נית% להתקינ ה במסתור הכביסה, או על גג הבניי%, תותק% המערכת בקיר חיצו% של הדירה ובלבד שלא תותק% על קיר חיצו% הפונה לרחוב; ( )4 התקנת מזג% במרחב מוג% דירתי, תבוצע לפי ת"י 994 חלק : 5 מזגני אוויר: התקנה 7 י "פ התשע"ב, עמ' 19 750 י"פ התשע"ב, עמ' 20 60 י"פ התשמ"ח, עמ' 21 701 ק"ת התשס"ו עמ' 740; התשע"א עמ' 22 1256 במרחבי* מוגני* 19 ( ) 5 התקנת מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר במרחב מוג% דירתי תבוצע ל פי ת"י 4570 חלק :1 מערכות לאוורור ולסינו% של אוויר במקלטי*: מפוחי* 20 . החלפת ורכיבי בבני 20 (א) החלפת רכיב בבניי% הנית% להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגו% רעפי*, חלונות, צנרת מי*, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכ% החלפת חיפוי אב% בחזיתות במבנה פשוט, ובלבד ש הרכיב שיוחל# יהיה באותו ימ קו* . (ב) נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבי* אלה יהיו בגוו%, חומר או מרק* ייחודי, תנוחה או כל תנאי אחר בקשר ע* החלפת רכיבי* בבניי%, יותא* ה רכיב המוחל# לתנאי ההיתר לבניי% או להנחיות המרחביות , לפי המאוחר מבי% השניי* . (ג) על א# האמור, החלפת רכיב העשוי אסבסט כהגדרתו בתקנות אבק מזיק מותנית בכ1 שיוחל# ברכיב שאינו עשוי אסבסט , ובקבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה 29(ה) לתקנות אבק מזיק. החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי 21. החלפת מכל גז נייח תת קרקעי, שהותק% לפי היתר ושתחולתו המרבית אינה עולה על 10 טו%, לפי תק% ישראלי ת, "י 158: מיתקני* לגזי* פחמימניי* מעובי*, המסופקי* בתו1 מכלי* מיטלטלי* 21 , ובלבד ש יתקיימו כל אלה: ( )1 לא שונה מיקו* מכל הגז ותחולתו המירבית כפי שנקבעה בהיתר המקורי; ( )2 העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקי* בעבודות גפ"מ), התשס"ו&2006 22 ; ( )3 נית% אישור מפקח עבודה להחלפה כנדרש בחלק כ ' בתוספת השנייה לתקנות התכנו% והבניה; ( )4 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתו45 1 יו* ממועד ביצוע ה ויצור# לה אשור מפקח עבודה כמפורט בפסקה ( ).3 סימ ד' – מבני טכניי מבני טכניי 22 (א) הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אד*, בשטח מיתק% תשתית, ובלבד ששטח המבנה לא יעלה 6 על מטרי* מרובעי* וגובהו לא יעלה 3 על מטר .י* (ב) על א# האמור בתקנת משנה (א), הקמת מבנה טכני ל ניטור אוויר , ומבנה טכני להגנה קטודית מותרת א# בשטח שאינו מיתק% תשתית . (ג) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצועה ו א* נדרש אישור לפי חוק הקרינה, יצור # להודעה ג* אישור זה .8 ס "ח התשס"ח, עמ' 752 ; התשע"ב עמ' 23 450 י "פ התשע"ב, עמ' 24 6145 מיתק לניטור אויר 23 התקנת מיתק% ניטור אויר במקו* שנדרש מיתק% כאמור לפי חוק אויר נקי התשס"ח & 2008 23 , ובלבד ששטחו לא יעלה על 7.5 מטרי* רבועי* . מיתק פוטוולטאי 24. התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית ( מיתק% פוטו&וולטאי ) , ובלבד שיתקיימו תנאי* אלה: מיתק% יותק% ע"פ ת"י 62548 – דרישות תכ% עבור מערכת פוטו וולטאית ( )1 ה 24 ; ( )2 הספק ה מיתק% אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה; ( )3 המיתק% יותק% על גג מבנה שהוק* כדי% ; בגג משופע יונח המיתק% בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוו% שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט ה מיתק% ממעקה ; הגג ( )4 על גג המבנה נותר מקו* להתקנת כל המיתקני* האחרי* הנחוצי* על גג המבנה, לרבות מערכת סולארית לאספקת מי* חמי*; ( )5 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית מסר לרשות הרישוי בתו45 1 יו* ממועד ביצועה ויצור# לה אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמ1 בדבר קיו* התנאי* להתקנת המיתק% הפוטו&וולטאי ואישור מהנדס מבני* כי הגג יכול לשאת את המיתק% וכי המיתק% יציב ; הודעה כאמור תימסר ג* לרשות הארצית לכב .תאו סימ ה' – מבני ועבודות זמניי הצבת או הקמת מבנה זמני כגו%, מכולה, אוהל, סככה, שמתקיימי* בו כל התנאי* מבנה זמני 25. (א) הבאי*: ( )1 המבנה הזמני מוצב על הקרקע ואינו משמש למגורי* או לצרכי ציבור; ( )2 הקמתו או הצבתו נדרשת לתקופה קצובה שאינה עולה על 120 ימי* במש12 1 חודשי* רצופי*, או לתקופה הקבועה בהנחיות מרחביות – הקצרה מבי% השתיי* ובתו* תקופה זו יפונה ויוחזר מצב הקרקע לקדמותו; ( )3 מידותיו אינ% עולות על 50 מטרי* רבועי* ; ( )4 גובה מבנה זמני מסוג אוהל או סככה לא יעלה על 3 מטרי*, המפתח בי% העמודי* לא יעלה על 5 מטרי* ומשקל הקירוי לא יעלה על 3.5 קילוגרמי* למטר מרובע. (ב) הודעה על הצבת מבנה זמני לתקופה רצופה העולה על עשרה ימי*, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי , בתו14 1 ימי* ממועד הצבתו; בהודעה כאמור 9 י "פ. התשמ"ה עמ' 25 1426 יצויי% מועד הצבתו של המבנה , מועד פינויו הצפוי והתחייבות לפינויו עד למועד האמור. הקמת מיתק% עשוי חומרי* קלי*, המג% על היושבי* בבית אוכל מפני השפעת מזג האוויר 26 בחלק מחודשי השנה &סגירה עונתית , בתחו* המגרש או ברחוב, ובלבד שלא יעלה על התקופה שנקבעה להצבת מיתק% כאמור לפי חוק עזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רשיו% עסק. עבודות זמניות 27. (א) ביצוע עבודות זמניות הנלוות לעבודות שאינ% טעונות היתר לפי סעי# 261(ד) לחוק על ידי גו# המנוי בסעי# 261(ד), הכוללות תשתיות זמניות, עירו* עפר, מבני* זמניי*, מכולות, גנרטור ובלבד שאינ* משמשי* למגורי*, למעט עבודות זמניות כאמור המבוצעות בתחו* הסביבה החופית. (ב) על א# האמור בתקנת משנה (א), ביצוע עבודות זמניות כאמור בתקנת משנה (א) בתחו* מיתק% תשתית מותר א# א* הוא בתחו* הסביבה החופית. (ג) הודעה בדבר ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי 15 ימי* לפני מועד ביצועה . מנהרה חקלאית ורשת צל 28 . (א) הקמת מבנה קל זמני ופריק מחומרי* קלי*, שהוא חיפוי קרקע שקו# או חיפוי רשת על גבי קשתות בשטחי* חקלאיי* מעובדי*, לפי תק% ישראלי ת"י 1176 חלק – 1 בתי צמיחה: המבנה 25 , ובלבד שיתקיימו בו כל אלה: ( )1 גובהו אינו עולה על 4.50 מטרי*; ( )2 משקל הכיסוי שלו אינו עולה על 2 קילוגרמי* למטר מרובע; ( )3 משקל כל אחד מהעמודי* או התרני* התומכי* בקרוי אינו עולה על 30 קילוגרמי* . (ב) הקמת רשת צל הפרוסה מעל גידולי* חקלאיי* לקירוי עונתי של גידול צמחי. (ג) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנת משנה (א) , ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית , מסר לרשות הרישוי ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע . ה סימ ו' – מחס ומבנה לשומר מחס 29. הקמת מחס% אחד לכל יחידת דיור, שמתקיימי* בו תנאי* אלה: ( )1 המחס% יוק* מחומרי* קלי* בלבד; ( ) 2 גודלו אינו עולה על 6 מטרי* רבועי* וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרי*; א* המחס% בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מטרי*; ( )3 הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מי* וביוב, חשמל; ( )4 לא יוק* המחס% בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא א* כ% הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות; 10 26 י "פ התשס"ח, עמ' 3240 ( ) 5 הודעה בדבר הקמת מחס% , ערוכה לפי הטופס שבתוספת, ית מסר לרשות הרישוי בתו1 45 ימי* ממועד הקמתו. מבנה לשומר 30. מבנה ל שומר, א* מתקיימי* בו תנאי* אלה: (א) המבנה אהו מבנה יביל; (ב) גובהו אינו עולה על 2.2 מטרי*, וגודלו אינו עולה על 4 מטרי* רבועי* . סימ –' ז עבודות פיתוח ושיפור נגישות ריצו& חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח 31 . (א) ביצוע עבודות פיתוח, לרבות מסלעה, חיפוי קרקע וריצו# חצר ובלבד שעבודות הפיתוח אינ% כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מטר ואינ% פוגעות בניקוז הקיי* ובערכי טבע . (ב) על א# האמור בתקנת משנה (א) עבודות פיתוח בשמורת טבע, ג% לאומי ואתר לאומי לפי חוק גני* לאומיי* יבצעו בידי הרשות לשמירת הטבע והגני* הלאומיי* בלבד ויתקיימו בה* כל אלה: ( )1 הקמת מסלעות וקירות פיתוח כאמור בתקנת משנה (א) המיועדי* לשיקו* צומח ונו# בלבד; ( )2 התקנת אבזרי בטיחות כגו% שבילי*, מעקות, יתדות וסולמות, מחסומי* ובולדרי* . שיפור נגישות לבני ובתוכו 32 . ביצוע דר1 גישה או כבש המיועדי* לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרי* . סימ ח' – אנטנה, צלחת קליטה ותור אנטנה, צלחת קליטה ותור 33 . (א) הצבת תור% לאנטנ ה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו לפי ת"י 799 ימ: תקני אנטנות 26 לקליטה משותפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) (להל% – ת"י 799) ובלבד שגובהו לא יעלה על 6 מטרי* מפני המישור שעליו הוא מוצב, ואינו מותק% על גג מקלט או על גג בריכה למי שתיה. ( )ב הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לווי% על גג בני%, ובלבד שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על 1.2 מטרי* והיא אינה מותקנת על גג בריכה למי שתיה . (ג) על הקמת תור% שגובהו עולה על 3 מטר י* מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לרשות הרישוי , ערוכה לפי הטופס שבתוספת , בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% התור% ויציבותו . הוספת אנטנה למיתק שידור קיי 34. הוספת אנטנה למיתק% שידור קיי* בהיתר כדי% , ובלבד שהתקיימו תנאי* אלה: ( )1 נית% אישור הממונה על הקרינה לפי סעי# 6 או סעי# 7 לחוק הקרינה כי על א# הוספת האנטנה אי% שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למיתק% השידור הקיי*; 11 27 ק"ת התשמ"ז, עמ' 915, התשע"ד עמ' 112 . ( )2 התקנת האנטנה תעשה בידי בעל רישיו % לפי חוק הבזק; ( )3 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי , בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע ה ויצור# לה אישור הממונה על הקרינה. הוספת אנטנה על עמוד חשמל 35. הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיי*, לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד באור1 שאינו עולה על מטר אחד . תור למדידה מטארולוגית 36. הצבת תור% למדידה מטארולוגית , ובלבד שגובהו לא יעלה על 10 מטרי*. תור ומיתק ניטור רעש 37. (א) הצבת תור% ומיתק% לניטור רעש בתו1 מיתק% תשתית, ובלבד שגובהו לא יעלה על 7 מטרי*. (ב) הודעה על הקמת תור% שגובהו עולה על 3 מטר י* מפני המישור שעליו הוא מוצב, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% התור% ויציבותו . אנטנה ותור למיתק של חובבי רדיו 38 . הצב ת אנטנת תיל למיתק% של חובב י רדיו, או הצבת תור% לאנטנה אנכית למיתק% של חובבי רדיו לפי ת"י 799 לעני% מבנה התור% ועיגונו , ובלבד שהאנטנה האנכית והתור% מקיימי* את כל התנאי* האלה: הגובה הכולל של התור% והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרי* מפני המישור שעליו הוא מוצב, קוטר בסיס התור% אינו עולה על 4 סנטימטרי* וקוטר רו* האנטנה אינו עולה על 2 סנטימטרי* , ובלבד שיתקיימו כל אלה: 1( ) נית% למיתק% חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעי# 6 לחוק הקרינה; ( )2 נית% אישור הממונה על הקרינה לפי סעי# 6 לחוק הקרינה ונקבע בו כי טווח הבטיחות האופקי של המיתק% קט% 3&מ מטר .י* ( )3 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית , מסר לרשות הרישוי ולמשרד הבטחו% בתו45 1 ימי* ממועד ביצועה ויצורפו לה המסמכי* הבאי*: ( )א עותק אישור הממונה על הקרינה כאמור בפסקה (2); ( ) ב עותק תק# של היתר הקמה למיתק% חובבי הרדיו שנית% לפי סעי# 3 לחוק הקרינ ;ה ( )ג רישיו% תחנת קשר חובב רדיו לפי תקנה 2 לתקנות הטלגר# האלחוטי (רשיונות, 27 תעודות ואגרות) התשמ"ז & 1987 ; ( )ד להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתק% של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרי* יצור# אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% התור% ויציבותו . סימ ט' – הריסה ופירוק הריסה 39. (א) הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכ% הריסה או פירוק של מבנה המסומ% להריסה או לפירוק לצור1 עבודות מכוח סעי# 261(ד) לחוק .12 (ב) הודעה על הריסת מבנה או פירוקו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת, ית מסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ה ביצוע ויצור# לה אישור על פינוי הפסולת לאתר לסילוק פסולת בניי% או לטיפול בה . תחילה 40.. תחילת% של תקנות אלה ביו* ה' באב התשע"ד ( 1 באוגוסט 2014
    דרג את התוכן:
     1 תגובות   יום חמישי, 17/7/14, 17:51

     ''

     דף הבית
     צור קשר
     רישוי עסקים וייצוג מול הרשויות
     היתרי בנייה
     שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה
     ביקורת ליקויי בנייה
     תמ"א 38 חיזוק מבנים
     הפחתת מסים וארנונה
     קישורים שימושיים
     קלינגר השבחת נדל"ן בע"מ

     טיפול בעבירות בנייה

      
      

     ''עבירות על חוק התכנון והבנייה הן עבירות חמורות שעשויות להוביל לסנקציות קשות כנגד העבריין.

     משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בטיפול בעבירות אלו ומעסיק משפטנים, אדריכלים ומהנדסים שיוכלו לסייע לך להתמודד מול המערכת.

      

      

      

      

     נתפסת בעבירת בניה? הפתרון בהישג יד. צור קשר ונשמח לעזור לך לצאת מזה…

      

       " אם ביצעתם עבירת בנייה כלשהי, יכול מאוד להיות שתוכלו להכשיר אותה בדיעבד. באמצעות טיפול מקיף במספר חזיתות נשיג עבורכם את האישורים שיאפשרו לכם להימנע מצווי הריסה, קנסות ואפילו רישום פלילי".


      

     • התמצאות מלאה בסבך החוקים והתקנות מאפשרת לנו למצוא פתרונות גם לבעיות מורכבות.
     • ההיכרות שלנו עם המערכת ועם האנשים שממנה היא מורכבת מאפשרת לנו לספק לך פתרונות מהירים ולזרז את ההליך הביורוקרטי.

     • שירות אישי, מקצועי ומהיר – עד לפתרון הבעיה.

      

      

     המשרד מתמחה בטיפול בתיקים הקשורים לחריגות בנייה, בנייה ללא היתר, שימוש חורג ללא היתר, פיצול דירות ועוד…

      

      

     לשיחת יעוץ ראשונית ללא תשלום וללא שום התחייבות מצדכם, 
     צרו עמנו קשר לטלפון 03-6990132 או מלאו את הטופס

      

      

     היתרי בנייה ,רישוי עסקים ,הקלות במיסוי ,מדידות הנדסיות ,ביטול צווי הריסה
      

     קלינגר התרי בניה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
     השירות בפריסה כלל ארצית
     נייד: 3888813 - 052
     טל': 03-6990132
     פקס: 6990134 - 03
     דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
     www.klinger.co.il

     דרג את התוכן:
      0 תגובות   יום ראשון, 6/7/14, 17:09
      מכון הרישוי
      ''

      מכון הרישוי העירוני מרכז במקום אחד את עיקר הגורמים המקצועיים המשולבים בהליך הרישוי, מתיק מידע עד תעודת גמר בנייה. הליך הרישוי משפר ומקצר את התהליכים, כך שאין עוד צורך בתיאום דרישות מוקדם לפני פתיחת בקשה להיתר, הצורך במכתב מידע מבוטל, וכל התחנות במכון הרישוי עוקבות אחרי הבקשה במקביל.

      שלבי הליך הרישוי והבניה:  

      א. שלב המידע: מתן מידע תכנוני בבקשת מידע להיתר, בתחומי התכן השונים.

      ב. 
      לאחר הגשת בקשה להיתר ולפני דיון בועדה: ביצוע בקרה לתכנון המבוקש במגוון תחומי התכן ומתן חוות דעת מתואמת לוועדה.

      ג. לאחר דיון בועדה ולפני הוצאת היתר: ביצוע בקרה לתכנון הסופי ומתן אישורים בתחומי התכן השונים, כחלק מכלל האישורים הנדרשים למחלקת הרישוי לצורך הוצאת היתר הבניה.  

      ד. במהלך הבניה: ביצוע ביקורות, מתן אישורים והפקת טופס 4 ותעודת גמר.

      שירותי התחנות במכון 

      תחוםהשירותגנים ונוף
      • מתן חוות דעת לוועדה בנושא העתקת עצים, עקירת עצים, הגנה על עצים קיימים ונטיעת עצים חדשים
      • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר
      • לאחר מתן היתר בניה – טיפול בבקשות להיתר כריתה מול פקיד היערות העירוני
      מקלוט
      • מתן חוות דעת לוועדה בנושא פתרון המיגון המוצע
      • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה והוראות פיקוד העורף ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
      • טיפול בבקשות לפטור ממיגון
      • מתן אישור לטופס 4 על כך שהמיגון בוצע כנדרש
      תנועה וחניה
      • מתן מידע תכנוני בתחום בהתאם לדרישות החוק, תוכניות בנין עיר ומדיניות העירייה
      • מתן חוות דעת לוועדה בנושאים הבאים:
       • תכנון התנועה – בתוך המגרש ובחיבור עם המרחב הציבורי
       • מקומות החניה המוצעים / חסרים
      אצירת אשפה
      • מתן חוות דעת לועדה בנושאים הבאים:
       • סוג ומספר כלי האצירה לאשפה
       • חדר האשפה: מיקום, גודל, פתחים ודרכי גישה
      • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
      • מתן אישור לטופס 4 על כך שמתקן האשפה בוצע כנדרש
      איכות הסביבה
      • מתן חוות דעת לוועדה בנוגע להיבטים סביבתיים של הבקשה להיתרי בתחומים הבאים: רעש ואקוסטיקה, איכות אוויר, קרינה, זיהום קרקע, מי תהום, חומרים מסוכנים, פירוק אסבסט.
      • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר
      • מתן אישור לטופס 4 כאשר הדבר נדרש
      אדריכלות וחזות מבנים
      • מתן חוות דעת לוועדה בנושא פיתוח המגרש, הממשק עם הרחוב ועיצוב החזיתות
      • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
      כיבוי אש
      • מתן חוות דעת עקרונית לוועדה בנושא בטיחות אש
      • בדיקה עקרונית של התאמת התוכנית הסופית לדרישות הועדה ורשות הכבאות וטיפול מול רשות הכבאות לצורך קבלת אישורה להוצאת היתר
      • בוחני כיבוי במכון הרישוי פועלים תחת הוראות והנחיות של רשות הכבאות ואינם בעלי סמכות אישור וחתימה בנושא בטיחות אש. הבוחנים מסייעים לרשות הכבאות בביצוע בקרת תכן ומתן התייחסות עקרונית לתכנון, קבלת קהל, עדכון מערכות וכיו"ב, הכל כדי לזרז את הטיפול ולסייע בידי רשות הכבאות לטובת קיצור התהליך כולו 
      איכות הבניה
      • מתן טופס 2: כלומר מתן אישור לחיבור חשמל ומים לצורך עבודות הבניה (ניתן בתחילת עבודות הבניה)
      • פתיחת תיק טיפול וקביעת הדרישות למתן טופס 4 ותעודת גמר
      • הנפקת הפניות לקבלת אישורי אכלוס מגורמים שונים
      • ליווי וייעוץ בתהליך איסוף האישורים/המסמכים
      • שחרור ערבויות שנלקחו בתהליך הרישוי
      • הפקת טופס 4 ותעודת גמר
      • הפקת דוח סטטוס עדכני לאישורים שהתקבלו 
      קונסטרוקציה- תמ"א 38
      • ביצוע הליך בקרה הנדסית ומתן אישור להגשת בקשה להיתר ( לאחר קבלת תיק מידע ובטרם הגשת בקשה). מהנדס הועדה הועדה המקומית מאשר כי המבנה הקיים אינו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה
      • בדיקת התאמת התוכנית הסופית לדרישות תמ"א 38 ומתן אישור לפני הוצאת היתר 
       
      יצירת קשר עם מכון הרישוי

       

      1. פניה מקוונת - ממחשבכם האישי וללא צורך להגיע למכון!
       לפניה המקוונת ניתן לצרף עד 5 קבצים, אשר כל אחד מהם בגודל 
       MB 1     או לפחות. קבצים גדולים יותר ניתן לשלוח במייל למכון הרישוי תוך ציון נושא, וצירוף הקבצים.

      2. קבלת קהל:  
       • איכות הבניה (פתיחת תיק לטופס 4/תעודת גמר והגשת אישורים) – קבלת קהל ללא תיאום מראש, בימים א', ג' בשעות 8:00 – 11:00, וביום ה' בשעות 8:00 – 12:00.
       • יועץ מטעם "עזרה ובצרון" לנושא תמ"א 38 – קבלת קהל ללא תיאום מראש בימים ב', ג', בשעות 8:30 – 12:00.
       •  
       • שאר הגורמים במכון – קבלת קהל בתיאום מראש בלבד באמצעות פניה בטופס המקוון (ראה סעיף 1).

      3. מענה טלפוני - באמצעות מספרי הטלפון הבאים:

      פרטי קשר - מכון הרישוי העירוני 

      מספר עמדהתחום אחריותשם מלאטלפון1איכות הבניה (טופס 4 / תעודת גמר)מרק בורשטיין03-72471572איכות הבניה (טופס 4 / תעודת גמר)יוסי בלכר03-72471544פקיד היערות, גנים ונוףיונתן שרוני03-72471605מקלוטלובה ויינשטיין03-72471566אדריכלותשרון צ'רניאק03-72471617אדריכלותאסף יצחק קורמנס03-72471558תברואהגילי ברכה03-72471659תנועה וחניהמרינה נלקין03-724716610תנועה וחניהאלכסנדרה גרשטיין03-724716711כיבוי אש -עד קבלת היתריורי נוביצקי03-724715313איכות הסביבהיוליה סמולנסקי03-724716415נציג חב' עזרה וביצרון בנושא תמ"א 38יובל אברהם03-7247163
       

      במקרה שאין מענה, ניתן להתקשר אל מזכירת המכון בטל' 03-7247153. בשיחה עימה יש למסור את הפרטים הבאים:

      • תחום השירות / בוחן הרישוי עימו מבוקשת הפגישה / השיחה.
      • שם ומספר זהות של מבקש הפגישה / השיחה.
      • מס' הבקשה להיתר / מס' תיק טיפול לתעודת גמר
      • מטרת הפגישה / השיחה.
       

      קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
      השירות בפריסה כלל ארצית
      טל': 03-6990132
      פקס: 6990134 - 03

      נייד- בן קלינגר 0523-888813

      www.klinger.co.il

      דרג את התוכן:
       0 תגובות   יום ראשון, 6/7/14, 17:03

       בתאריך 7.4.2014  אושרו על ידי הוועדה המחוזית מחוז תל-אביב, תכנית תא/3616/א (רובע 3) ותכנית תא/3729/א (רובע 4)
       פרטים נוספים
       עורכי ומגישי בקשות במרכז העיר, שימו לב:
       החלטת הוועדה המחוזית ניתנה לאחר ששמעה התנגדויות רבות והיא כוללת הוראות לתיקון ושינויים בתכניות, לעומת נוסח התכניות שהופקדו, אותן צריכה הועדה המקומית להטמיע בתוכניות שאושרו ובנוהלי עבודתה.
       בימים אלה, הוועדה המקומית והצוות המקצועי עוסקים בהטמעת השינויים הנדרשים בתוכניות כפי שאושרו, לצורך פרסומן של התכניות למתן תוקף, וכן ביצירת הנחיות ונוהלי עבודה חדשים הנובעים מהשינויים דלעיל.
       היות שלפי החוק לא ניתן להוציא היתר העומד בסתירה לתכנית מאושרת, הרי שעד להטמעת השינויים כמפורט לעיל, ובחינת המצב המשפטי שייגזר מהגשת בקשות רשות ערעור ו/או עררים למועצה הארצית ו/או עתירות מינהליות לבתי המשפט, ככל שיוגשו, ידחה בשלב זה הדיון בבקשות להיתר מכח תמ"א 38 בתחום רובע 3 ורובע 4.
       לפיכך:
       1. בקשות להיתר אשר אושרו זה מכבר בוועדה המקומית (ושלא הוגש בגינן ערר)- יוכלו להמשיך בהשלמת   התנאים ולהוציא היתר, ככל שההחלטות אינן סותרות את התכניות המאושרות.
       2. בקשות אשר נפתחו אך טרם נדונו בוועדה- הטיפול בהן יוקפאו זמנית בשלב זה.
       3. בקשות אשר הוצא בגינן תיק מידע אך טרם נפתחו- תפתחנה, אך הטיפול בהן יוקפא זמנית בשלב זה.
       אנו מודעים למשמעות שיש לעיכוב זה עבור מבקשי ההיתרים ועושים כל שביכולתנו על מנת לזרז את התהליך.
       תאריך התחלה
       28/05/2014
       תאריך פרסום
       28/05/2014
       קבצים מצורפים


        

        

        ''
        

        

        

        
        
        
        

       קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
       השירות בפריסה כלל ארצית
       טל': 03-6990132
       פקס: 6990134 - 03

       נייד- בן קלינגר 0523-888813

       www.klinger.co.il

        צור קשר

            
       דרג את התוכן:

        פרופיל

        benklinger
        1. שלח הודעה
        2. אוף ליין
        3. אוף ליין

        ארכיון

        פיד RSS

        הפעילות שלי