כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה

  הוצאת רישיון עסק,בקשות לשימוש חורג,היתרי בנייה ,זירוז הליכים בירוקרטיים,אדריכלות והנדסת מבנים.

  ארכיון : 8/2017

  0 תגובות   יום רביעי, 30/8/17, 10:51

  המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה שינויים בתקנות הרישוי  

   


  בתאריך 4 יולי 2017 אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה שינויים בתקנות התכנון והבניה (רישוי הבנייה), התשע"ו-2016.

   
  בין השינויים שאושרו ע"י המועצה, אושרו שני שינויים משמעותיים הנוגעים ישירות לבעלי התפקידים בהליך הבנייה:

   
  שינוי הגדרות "האחראי לביצוע שלד הבניין" ו"האחראי לביקורת על הביצוע" – השינוי מאשר את החלטת
    ועדת   המשנה לתקנות, שהתקבלה בעקבות פניית האיגוד והתאחדות בוני הארץ, ומתקן את העיוות הקיים כיום
    בתקנות הרישוי.

   

    בהתאם לנוסח המתוקן שאושר, יוכלו מהנדסים הרשומים במדורי "מבנים", "ניהול וביצוע" ו"ניהול הבנייה
    ביצוע   ופיקוח" לבצע כל אחד מן התפקידים האמורים.

   

    בנוסף קובעות ההגדרות החדשות במפורש, כי תהיה הפרדה ברורה בין שני התפקידים שלעיל וכי "האחראי  
    לביקורת על הביצוע" לא יוכל לבצע גם את תפקיד "האחראי לביצוע שלד הבניין".

   

  * הוספת תקנה 90א העוסקת באחריות הקבלן – המועצה אישרה את החלטת ועדת המשנה לתקנות להוסיף
    לתקנות הרישוי את הוראות סעיף 16.08א לתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר ולקבוע כי אין באחריותם
    של בעלי תפקידים אחרים כדי לפטור קבלן מאחריותו לביצוע הבניה לפי ההיתר ולאיכותה, לרבות
    אחריות לקיום פיקוח מלא וביקורת על ביצוע הבנייה, לפי כל דין.

   

   

  התקנות הועברו לחתימת שר האוצר, הנדרשת לצורך כניסתן לתוקף.
      

  לעיון במסמך ההחלטות הרשמי של המועצה הארצית לחץ כאן.

   

  דרג את התוכן:
   0 תגובות   יום ראשון, 27/8/17, 11:48
    
     
    

   תוספות שונות למבנה קיים או שינויים במבנה.
   התוספות יכולות להיות מכח תכניות הרחבות במקומות שונים ברחבי העיר, ניצול זכויות בנייה שלא מוצו בהיתרים קודמים או מכוח תכניות או תקנות חדשות שאושרו לאחר הקמת הבניין.

    

   דגשים להגשת בקשה להיתר בכל המהויות במסלול זה:

   • במקרה שקיימות חריגות בנייה, יש להציגם ולכלול את שטחם במסגרת תוספת השטח המבוקש (במידה שנותרו שטחים בלתי מנוצלים), או לסמנם להריסה.
   • הגשת מפת מדידה נדרשת רק במקרה של בנייה הנוגעת לקרקע. כל תוספת ושינויים אחרים פטורים מהגשת מפה.
   • על אף האילוצים, יש להציג פתרונות לעמידה בתקנות בנושא מקומות חניה, אצירת אשפה, בטיחות אש ומיגון.
   • נדרש אישור מהנדס מתכנן השלד בעניין עמידת הבניין הקיים בתקנים ולמסוגלותו לשאת את הבנייה הנוספת (טופס 9), הכולל גם נספח המתייחס לצורך בחיזוק הבניין. במקרה שנדרש חיזוק תוצג מערכת החיזוק בתכנון האדריכלי.
   • לפני קליטת הבקשה היא מועברת לבדיקת "התאמה למציאות" ע"י הפיקוח על הבנייה. במידה שלא תוצג כל הבנייה הקיימת בנכס – הבקשה תובא לדיון בוועדה בהמלצה לסרב.
   • קיים צורך בבדיקה היסטורית של הנכס: היתרים, החלטות וועדה, הליכים משפטיים קודמים (אם היו). אלה יוצגו בפני הוועדה ויכול שישפיעו על החלטתה.
    

   מהויות הכלולות במסלול תוספות ושינויים:

   1. תוספת בנייה לפי תמ"א 38

      
    

   עבור בקשות להיתר במהות זו, נדרש אישור מוקדם שהמבנה אינו עומד בתקן ישראלי 413 והגשת חישוב מפורט לאופן חיזוק הבניין (כמפורט בהוראות תמ"א 38 על תיקוניה).
   היות שבקשות אלה כוללות תוספת יחידות דיור, רוב הדרישות במהות זו דומות לדרישות של בנייה חדשה, כגון: הגשת נספח חניה, נספח עצים, אצירת אשפה, מיגון ובטיחות אש. כמו כן יידרש אישור חברת חשמל ובזק להוצאת היתר וצריך לקבל אישור איכלוס (טופס 4) עם תום הבנייה.
   הנחיות לשיפוץ הבניין הקיים, יינתנו במסגרת החלטת הועדה, וביצועם יהיה תנאי בהיתר.
   לבקשה להיתר צריך לצרף הדמייה של הבניין ומוצגים נוספים בהתאם למהות.

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 2)

    

    

   2. תוספת קומות או תוספת בנייה לא בקומת קרקע

      
   '' 

   תוספת קומה או קומות הכוללות בד"כ תוספת יחידות דיור. במקרה זה יש להגיש נספח חניה, אצירת אשפה ובטיחות אש (אם הבקשה משנה את המבנה לבניין גבוה).

   הנחיות לשיפוץ הבניין הקיים, יינתנו במסגרת החלטת הועדה, וביצועם יהיה תנאי בהיתר.
   נדרש אישור מהנדס שלד לעמידת הבניין הקיים בתקנים וליכולתו לשאת את הבנייה הנוספת (טופס 9) והצגת מערכת החיזוק, אם נדרש, בחישובים הסטטיים.

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 5)

    

   3. תוספת בנייה לפי תכנית הרחבות

    תכנית הרחבות, היא תכנית שיזמה הוועדה המקומית במטרה לאפשר ביצוע הרחבת דירות במבני שיכון.
   לרוב תכניות אלה כוללות חוברת בינוי המראה את אופן ההרחבה, שטחה ותנאים נוספים. הכל על פי טיפוסי בינוי המושפעים מנתוני הבסיס של הדירות, מיקומם ומגבלות נתוני המגרש. רוב התכניות אושרו לפני שנת 1993 ולא הביאו בחשבון את שטח הממ"דים.

   • יש לשלב תכנון ממ"ד אלא אם התקבלת פטור מפיקוד העורף.
   • במקרה של הרחבות באגף שלם, הוועדה תדרוש ביצוע שיפוץ למבנה.
   • יש להגיש תכנון עקרוני להרחבת כל הדירות בבניין (במידה שמדובר בבקשה ראשונה בבניין), או להציג השתלבות בתכנון כזה, אם קיים.
   • אם ההרחבה מגדילה את שטח הדירה מעל 120 מ"ר, יש להציג פתרון חניה בהתאם לתקן.
   • אם קיימים עצים בשטח ההרחבה או בקרבתה, יש להגיש נספח עצים.

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 8)

    

   4. תוספות בנייה שונות

      
   ''  
    

   בקשה להרחבת דירה או לתוספת בנייה כלשהי למגורים במסגרת הזכויות המותרות עפ"י התכנית החלה.
   אם מבוקשת תוספת בנייה הנוגעת לקרקע, צריך לצרף לבקשה להיתר, מפת מדידה / טופוגרפית.
   אם מבוקשות עבודות פיתוח בחצר הצמודה לדירה כגון: גדרות, שערים, משטחים מרוצפים, מדרגות וכו', צריך לסמנם במסגרת הבקשה להיתר.

   • אם ההרחבה מגדילה את שטח הדירה מעל 120 מ"ר, יש להציג פתרון חניה בהתאם לתקן.
   • אם קיימים עצים בשטח ההרחבה או בקרבתה, יש להגיש נספח עצים
   • דרישה לאישורים ונספחים נוספים תלויה בגודל התוספת ומיקומה.
    המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 10)
    

   5. פיצול/תוספת יחידות דיור

    

   פיצול יחידות דיור קיימות ומאושרות בהיתר, ללא תוספת שטח.
   אם הבקשה כוללת גם תוספת שטח, יש לבחור בנוסף, במהות מתאימה מתוך אלה שפורטו לעיל. הדרישות והמסלול יהיו אלה המתכללים את שתי המהויות גם יחד.
   בבקשה במהות זו יש לצרף, בשלב הגשת הבקשה, נספח חניות, אצירת אשפה ומיגון

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 12)

    

   6. שינויים ללא תוספת שטח

      
   '' 
    

   שינויים המבוקשים בבניין קיים, שאין בהם תוספת שטח או הפיכת שטח שרות לשטח עיקרי.
   הדרישות במהות זו יקבעו לפי אופי, מיקום והיקף השינויים לעומת היתר הבנייה הקיים (על פי המסמכים הקיימים בתיק הבניין).
   אם מבוקש שינוי בחזית החיצונית, יתכן שיידרש פרסום חלקי או משלוח הודעות לגובלים.
   אם מבוקש שינוי באלמנט תפקודי של המבנה כגון חניה, ממ"ד, מילוט, יתכן שיהיה צורך באישור מאת הגורם האחראי ועל כן, צריך לצרף לבקשה נספח בהתאמה. (כגון נספח חניה, מיגון וכו').

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 14)

    

   7. שימוש חורג למגורים

    שימוש חורג (מהיתר או מתכנית), בשטח שהוגדר בהיתר ליעוד עיקרי אחר כגון מסחר, משרד, וכיו"ב.
   אם השטח המבוקש במסגרת הבקשה, כולל יחידת דיור שלמה או יותר (לא חלק מדירה) צריך להציג פתרון לחניה, מקלוט ואצירת אשפה.
   הוועדה יכולה לדרוש לבצע שיפוץ חלקי של הבניין כתנאי לאישור הבקשה.
   ההליך במסלול זה כרוך במשלוח הודעות ופרסום לפי סעיף 149 לחוק. ניתן למצוא נוסחים מקובלים לפרסום במדריך להקלות.

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה (עמוד 16)

    

   8. שימוש חורג למסחר / משרד / מסחר / גן ילדים

      
    
    

   בקשה לכל שימוש חורג (מתכנית או מהיתר) שאינו מיועד למגורים.
   עם הגשת הבקשה להיתר, צריך להגיש נספח חניה, נספח בטיחות, פתרון לאצירת אשפה וכן פתרון או בקשה לפטור ממקלוט.
   בבקשה למסחר הכוללת בית אוכל או מעבדה וכו', תידרש חוות דעת של איכות הסביבה, בעיקר לנושא אוורור ומנדוף.
   אם מדובר בעסק המחויב ברישיון עסק, יהיה צורך להציג אישור של משרד הבריאות. הוועדה יכולה לדרוש לבצע שיפוץ חלקי של הבניין כתנאי לאישור הבקשה
   ההליך במסלול זה כרוך במשלוח הודעות ופרסום לפי סעיף 149 לחוק. ניתן למצוא נוסחים מקובלים לפרסום במדריך להקלות

   המסמכים הדרושים לפתיחת בקשה במהות זו נמצאים בקובץ המופיע מעלה

    

   אדריכל מומלץ להגשת בקשה להיתר בניה?

   פנה ל קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה

   03-6990132

    

   http://www.klinger.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8

    

   דרג את התוכן:
    0 תגובות   יום רביעי, 23/8/17, 00:44

     

    http://cafe.themarker.com/image/2856879/
    ארכיטקטורה מתקדמת


    משרדנו מתמחה בתכנון אדריכלי, הנדסי,תכנון ערים תב"ע
    והיתרי בניה.
    קלינגר  מתמחים בביצוע אדריכלות למבני
    מגורים ובניה רוויה, בניה פרטית, הרחבות ותוספות
    בניה, תכנון מבני תעשיה ומסחר. תכנון אדריכלי
    .לתמ"א 38 וקבלת היתרי בניה בתל-אביב וכל הארץ
    תכנון תוספות בניה של מרפסות שמש, ממ"דים ומעליות
    למבנים קיימים. המשרד נותן חוות דעת אדריכלית
    .טרום קנית נכס וחווות דעת מקצועית לרשויות התכנון
    מומחים ברישוי עסקים , מלונות, אכסניות ועוד.
    מחלקה שלמה המטפלת בהכשרת חריגות בניה בכל הארץ.
    פיצול דירות ודיווח על עבודות פטורות מהיתר בנייה.
    03-6990132

    המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
    רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים, 
    מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

     תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

     

    ייעוץ  וקידום תכנוני לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!

                03-6990132      


      

     

    המשרד מעניק לקהל לקוחותיו שירות איכותי, מהיר, אמין ודיסקרטי. יתרון בהיכרות מעמיקה עם הפרוצדורות והבירוקרטיה ברשויות השונות , תוך כדי זירוז הליכים וחיסכון בכסף רב.
     הטיפול הינו אישי וצמוד לכל לקוח בהתאם לצרכי העסק.

      טיפול וייצוג  בכל ההליכים הביורוקרטיים, תוך שימוש בידע, ניסיון והכרת המערכות על בוריין ברשויות ומשרדי הממשלה מכל סוג:
    • עיריות
    • רשויות מקומיות
    • רשויות אזוריות
    • ועדות מקומיות ומחוזיות
    • משרדים ממשלתיים
    • משרד הבריאות
    • המשרד להגנת הסביבה
    • משרד הפנים
    • משרד הדתות
    • ועדות ערר
    • משרד ההגירה
    • משרדי שלטונות המס
    • המוסד לביטוח לאומי
    • המשרד לבטיחות ולגהות
    • משרדי הטאבו
    • מכון התקנים
    • מנהל מקרקעי ישראל
    • מועצות מקומיות

      רישוי עסקים,היתרי בנייה,בקשות לשמוש חורג-ייצוג מול הרשויות בכל הארץ !  משרד הבריאות,המשרד לאיכות הסביבה,כיבוי אש,משטרה,השרות הוטרינרי ועוד.תמ"א 38 התרי בניה ורשוי עסקים

     

     
     
     
     
     
    03-6990132
    0523-888813
     
     
        
    דרג את התוכן:
     1 תגובות   יום ראשון, 20/8/17, 09:20

     מדריך: תהליך רישוי מהנדסי מבנים (קונסטרוקציה)

     תהליך הרישוי כולל שלבים רבים, מילוי טפסים שונים והכנות מקדימות שיש לבצע טרם הגשת הדו"ח המקוון.

     עבודה מסודרת ויעילה אל מול רשם המהנדסים יכולה לחסוך טעויות רבות ובכך לחסוך זמן יקר.    

     מטרת המאמר הינה 'לעשות סדר' לבוגרי הנדסת מבנים, בכל הקשור לתהליך הרישוי, ולשפוך אור על כל הקשור והמשתמע מכך.

      

     המחלקה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958. המחלקה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר התעשייה המסחר והתעסוקה, המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכליות, המעוגנות בחוק האמור ובתקנותיו.


     רישוי הינו שלב מתקדם של הסמכה הניתן למהנדס/אדריכל רשום, שצבר והוכיח כי צבר ניסיון מעשי מספיק של שלוש שנים בענף בו הוא רשום, החל מיום רישומו.


     בהתאם לתקנות בדבר ייחוד פעולות שעל פי חוק תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967, ישנן פעולות שרק מהנדס/אדריכל רשוי במדור מסוים - הנדסת מבנים, הנדסת כימיה, אדריכלות ואדריכלות נוף רשאי לעשותן. התקנות מפרטות מספר פעולות מקצועיות שרק מהנדס/אדריכל מוגדר רשאי לבצען, בהתאם למדור בו הוא רשום ולהיותו רשום או רשוי (כגון תכנון, הגשת תכניות, פיקוח עליון וכו') לגבי חלק מן הפעולות, נקבע בתקנות כי רשאים לבצען לגבי "מבנה פשוט" גם מהנדס מבנים או אדריכל רשום, או הנדסאי בנין או אדריכלות רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המנוהל במשרד התמ"ת, כל אחד בתחום הפעולות שמדור רישומו או תחום רישומו מתייחס. כך למשל, רשאים מהנדס רשום בהנדסת מבנים וכן הנדסאי בניין לבצע פעולות שיוחדו למהנדס רשוי במדור הנדסת מבנים - ב"מבנה פשוט" בלבד.


     לנוחיותכם ניתן לקרוא גם:

     • ראיון בלעדי שניתן ל CivilEng עם רשם המהנדסים והאדריכלים: כניסה
     • מידע נוסף בנוגע לרשם המהנדסים: כניסה
     •  

     ''

      

     אז בואו נתחיל !

      

     * על מנת להשתמש במדריך בצורה מיטבית - מומלץ להשתמש במסך גדול\מחשב נייח. בהצלחה !

      

     1. טרם הגשת הדו"ח המקוון יש לקרוא מספר מסמכים רלוונטיים המצורפים להלן:

     א. אמות מידה (מעודכן לתאריך 01.02.17): כניסה

     ב. סדרי התמחות (מעודכן לתאריך 01.01.15): כניסה

      

     2. לאחר קריאת המסמכים לעיל, יש לבצע מספר הכנות טרם הגשת הדוח המקוון.

     • מצורף מסמך המאגד את רוב ההכנות שיש לבצע ומספר טיפים כלליים להליך הרישום: כניסה

      

     3. במקביל, יש למלא מספר טפסים כחלק מתהליך הרישוי:

     א. טופס 2 וטופס 4: כניסה

     ב. טופס הצהרה על נכונות הפרטים: כניסה

      

     לאחר ביצוע הפעולות המפורטות לעיל, ניתן לגשת לאתר ולהגיש את הדו"ח בצורה מקוונת.

      

     אז איך עושים את זה ?

      

     4. תחילה נכנסים לאתר רשם המהנדסים

     קישור לאתר רשם המהנדסים: כניסה

     לאחר מכן נכנסים לאזור ההתמחות בהנדסה אזרחית- מבנים, ושם להיכנס ללינק ל"הגשת דוח התמחות מקוון".

     קישור ללינק הרלוונטי: כניסה

     • שימו לב, בעת פתיחת הדוח המקוון וודאו שאתם משתמשים בדפדפן Internet Explorer כיוון שזהו הדפדפן היחיד התומך בהגשת הדוח המקוון.

     ''

     ''

      

     5. לאחר מכן יש לפעול בהתאם לדף ההנחיות הבא: כניסה.

     6. יש לקרוא את דף ההנחיות במקביל למסמך הבא המלווה בתמונות להמחשה: כניסה.

      
     בהצלחה ברישוי !!!
     •  

     קונסטרוקטור - שירותי הנדסה וביקורת לקויי בנייה

      
      

     קלינגר שירותי קונסטרוקטור, שירותי הנדסה וביקורת ליקויי בנייה

     תכנון ליווי ופיקוח הנדסי
      צוות משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מונה מהנדסים מומחים, בעלי ניסיון רב, הבאים מרקע מקצועי שכולל תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים עבור קבלני בניין וחברות בנייה בכל הארץ. מהנדסי החברה הינם בעלי ניסיון מצטבר של מאות בדיקות ועבודות פיקוח בשטחים ציבוריים, דירות פרטיות, רכוש משותף במבני מגורים, בנייני משרדים ומבני ציבור ותעשייה בכל רחבי הארץ.

     שירותים בתחום ביקורת ליקויי בנייה

     המהנדסים בצוות הליווי והפיקוח בחברה עברו הכשרות בתחום ביקורת ליקויי הבנייה, והינם מוכרים כעדים מומחים על ידי בתי המשפט. בתחום זה, המשרד מבצע את השירותים הבאים:

      אישור קונסטרוקטור לעבודה פטורה מהיתר.

     דיווח ע"פ תקנה 101 לחוק התכנון והבניה למבנים פטורים מהיתר!

     • תכנון הנדסי
     • חישובים סטטיים
     • פיקוח על שיפוצים
     • פיקוח צמוד על תהליך הבנייה
     • ליווי פרויקטים
     • פיקוח ואחריות מהנדס בשטח
     • חישוב כמויות
     • אומדני ביצוע ופרטי ביצוע
     • אישור על ביצוע תיקונים למבנים מסוכנים
     • ליווי, אפיון ופיקוח על פרויקטים של שדרוג מבנים לרעידות אדמה על פי תמ"א 38
     • אישורי יציבות למבנים
     • חוות דעת ועד מומחה לבתי משפט
     שירותים מתחום ההנדסה 
     • פרצלציה ורישומי פרצלציה
     • איחוד וחלוקה של מגרשים
     • סימוני בניינים
     • מדידת מבנים
     • חלוקת מגרשים
     • תוכניות למודד המחוזי
     • חוות דעת לבתי משפט
     • היטל השבחה
     • אגרות שילוט
     • דמי היוון
     • כופר חניה
     • מפות טופוגרפיות
     • הכנת תוכניות רקע לתב"ע
     • חישובי שטחים לצורכי מיסוי
     • תכניות לצורכי רישום בטאבו
     • תשריטים לבתים משותפים
     • חתכים ותוכניות לצורך תכנון מחדש של מבנים קיימים
     • הכנת בקשות, הגשה, ליווי אדריכלי מול הרשויות
      קלינגר - ייעוץ בתחום הפחתת מיסים וארנונה

      קלינגר   03-6990132

         

     דרג את התוכן:
      1 תגובות   יום חמישי, 17/8/17, 22:54
      משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול  גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
      בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה. 

       המשרד מספק מענה ייעוצי ללקוחות פרטיים, עסקיים, משרדי עו"ד,אדריכלים, גורמים ומוסדות,  בהם חברות בניה, ניהול נכסים ואחזקה, רשתות קמעוניות, יבואנים, מושבים,קבוצים, מתקני צבא ובסיסים.
      רישיונות עסק  לאולמות וגני אירועים,  בתי ספר, גני ילדים, פעוטונים,  מכללות וישיבות,  מפעלי תעשייה, חברות היי טק ומחשבים, 
      מרכזי קניות וקניונים,  בנקים וחברות ביטוח,  מכוני יופי ובריאות, בתי מרקחת,חדרי כושר,קאנטרי קלאב,בריכות שחייה,מתקני ספורט,מספרות,מוזאונים,בתי קולנוע,בתי אבות,יבואני רכב,תחנות דלק,חניונים ואולמות תצוגה,בתי מלון,מלוניות,אכסניות,מחסנים,רישיונות לארועים חד פעמים בכל הארץ.

       תחומי הייעוץ והשירותים של קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי:

       

      ייעוץ  וקידום תכנוני לחברות יזמות ובניה בכל הארץ!

      ייעוץ טלפוני ללא תשלום.

                  03-6990132      


        

       

        

      דרג את התוכן:
       1 תגובות   יום חמישי, 17/8/17, 02:19

       הליך פלילי בגלל סגירת מרפסת - באילו מקרים?

       "זו רק סגירת מרפסת" אומרים לעצמם רבים שמוזמנים לבירור על ידי גורמי אכיפה בוועדות המקומיות, או "רק משפחתון קטן שנפתח בבית, מה כבר יקרה". גם אם נוטים לייחס חשיבות מועטה להליכים שכאלה, במרבית המקרים יש להם השלכות קשות

       פרגולת עץ (ShutterStock , Jacek Jasinski)
       עבירות תכנון ובנייה הן מגוון של עבירות שנוגעות לבנייה ושימוש במקרקעין ללא היתר כדין (אילוסטרציה: ShutterStock)
        

       פרסומים שונים מעת לעת הנוגעים להקלה בתנאים לקבלת אישורים ופטור מאישורים, מביאים גם הם להיעדר בדיקה מדוקדקת בנוגע לעבודות הפטורות, ובמקום להקל גורמים להחמרת מצבם של רבים. יתרה מכך, בחודשים הקרובים תיכנס לתוקפה רפורמה שבמהותה דווקא צפויה להחמיר בענישה.

       למעשה, מדובר בהליכים פליליים לכל דבר. חקירה מול מפקח בוועדה המקומית דומה בהשלכותיה לחקירה משטרתית. הדברים שאתם מוסרים במהלכה מתועדים ועלולים להוות בסיס לכתב אישום עתידי. העמדה לדין בבית משפט היא עניין נפוץ וטומנת בחובה חשש לענישה מוחשית וכן הרשעה פלילית לכל דבר ועניין. לצד קנסות שיכולים להאמיר לעשרות אלפי שקלים ומעבר לכך, במקרים חמורים מטילים בתי המשפט עונשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ואף מאסר בפועל.

       דווקא העובדה שרבים מהחשודים והנאשמים הם אנשים נורמטיביים לחלוטין - בעלי בתים או שוכרים, אקדמאיים, עובדי מדינה, בעלי מקצועות חופשיים, משרתי צה"ל או משטרה וכיוצ"ב, מביאה לעיתים לטעויות קריטיות שעיקרן נובע מאי היכרות עם ההליכים ומשמעויותיהם.

       פרגולות (יח"צ)
       בנייה יכולה להיות כל תוספת למבנה שכרוכה באישור - כמו בניית פרגולה שמאפייניה שונים מזו שאינה כרוכה באישור
        

       טעויות אלה ממשיכות גם בשלבים מתקדמים של ההליך שבהם נשלחים לחשודים מכתבים ופניות שטיפול נבון ומקצועי יכול למנוע פתיחתם של הליכים פליליים. למשל, ניסיון להסדרת הבנייה, הסרת המחדלים, הצעות להסדר מותנה ועוד.

       עבירות תכנון ובנייה הן מגוון של עבירות שנוגעות לבנייה ושימוש במקרקעין ללא היתר כדין, כשמי שאחראי על האכיפה הוא גורמי הפיקוח בוועדות התכנון והבנייה המקומיות או המחוזיות. בנייה יכולה להיות תוספת למבנה שכרוכה באישור, בניית פרגולה שמאפייניה שונים מזו שאינה כרוכה באישור, הוספת כניסה נוספת ולמעשה כל תוספת שחורגת מההיתר שניתן כשנבנה המבנה. מה יכול להיחשב כבנייה? אפילו "מרקיזה" שמתקין בעל בית קפה מעל המדרכה שצמודה לבית העסק.

       שימוש יכול להיות כל שימוש שנעשה בנכס אשר שונה מהייעוד המקורי שאושר. למשל, מבנה שאושר כבית מגורים ומשמש במקביל כעסק מסחרי, דירה שמפוצלת על ידי בעליה למספר דירות או פתיחת עסק שייעודו שונה ממה שהוגדר לנכס. 
       מדיניות אכיפה מחמירה נוגעת גם לכל שנוגע לשימוש במקרקעין שמהווים שטח ציבורי, גם אם מדובר בשימוש מינורי יחסית, דוגמת שתילת צמחים בשטח פתוח שצמוד לגינה פרטית, דק עץ שמותקן לרווחת השכנים או הצבת שולחנות וכסאות בסמוך למקום העסק. בתי המשפט השונים מפרשים את המונח "שימוש" בצורה מרחיבה למדיי ולא מתחייב שהמחזיק בנכס יעשה שימוש של ממש.

        

       החוק מכיר באחריות הבעלים כמובן, אך גם שוכר שעושה שימוש בנכס - דירה, בית או מגרש, בניגוד לשימוש שאושר ומותר, עלול למצוא את עצמו כחשוד ובהמשך כנאשם בתיק תכנון ובנייה.

        

       אודות ההשלכות האפשריות של ניהול הליך פלילי קשה להכביר במילים. הרשעה פלילית כשלעצמה עלולה להביא להשלכות בעניינם של רבים שעיסוקם תלוי, בין השאר, בגיליונם הפלילי הנקי. במקרים רבים דוגמת עובדי ציבור, גם לעצם ניהול הליך פלילי במהותו עלולות להיות השלכות קשות. 

        
       אם כך, מה מומלץ לעשות?

       ראשית, בדומה לפתגם הנוגע להבדל שבין חכם לפיקח, תמיד מוצע שלא להיכנס לצרה מלכתחילה. עצה זו נוגעת לבעלים ולשוכרים כאחד. בעת ביצוע עבודת בנייה מכל סוג שהוא מומלץ לוודא שהיא תואמת את ההיתר שמתאים לנכס או לחילופין כזו שאינה מצריכה היתר. זאת ניתן לעשות באופן עצמאי או באמצעות בעלי מקצוע. מקום בו נשקל שימוש שעלול להיות שונה מזה שמאושר לנכס, מוצע לבחון את הייעוד כפי שמאושר בוועדה המקומית בכל הנוגע לנכס עצמו ולאזור.

       זיהיתם שגורמי הוועדה המקומית החלו בבירור או חקירה? פנו לקבלת יעוץ משפטי מתאים, החל בשלב מוקדם של סיור הפיקוח במקום וכמובן אם נקראתם לחקירה. כולם מכירים את המושג "כל מה שתאמרו יירשם ועלול לשמש נגדכם"? זה אכן המצב. לעיתים, האפשרות לשנות את קו ההגנה בשלב מאוחר יותר תימנע בשל דבריכם מול המפקח.

       קיבלתם מכתב רשמי בנוגע לאפשרות שתועמדו לדין או הצעה להסדר מותנה בטרם הגשת כתב אישום? זו אולי ההזדמנות האחרונה לנסות ולמנוע את הליך ההעמדה לדין. כמובן שמקום בו הוגש כבר כתב אישום, מצבכם המשפטי מורכב הרבה יותר.

       כיוון שמדובר בתחום משפטי שנוגע בכמה וכמה ענפי משפט - משפט פלילי, משפט מנהלי ודיני תכנון ובנייה, רצוי ומומלץ שתפנו לייעוץ וייצוג אצל עורך דין העוסק ומתמחה בתחומים אלה.

        

       קלינגר בן מטפל בבקשות להסדרת אישור למצב קים ובהסדרים מול הרשות.

       בכל מקרה, אל תאמרו לעצמכם "לי זה לא יקרה" ואל תטעו לחשוב שהוועדה לתכנון ובנייה הינה גוף של המועצה או העירייה. מדובר בגוף של אנשי מקצוע וממילא ההחלטות הנוגעות להעמדה לדין מתבצעות על ידי גורמים משפטיים שאינם קשורים בשיקול דעתם לוועדה או לנבחרי הציבור בעירייה או המועצה.

       דרג את התוכן:

        פרופיל

        benklinger
        1. שלח הודעה
        2. אוף ליין
        3. אוף ליין

        ארכיון

        פיד RSS

        הפעילות שלי