כותרות TheMarker >
  ';

  הספרים שזכיתי להוציא

  אזהרת הזוהר הקדוש על קבלת מעשית

  1 תגובות   יום שישי , 15/5/09, 12:10  אזהרת הזוהר הקדוש 

  התיקו"ז (תיקון ס"ו) מזהיר מאד על זאת וזת"ד: אמר רבי שמעון ווי להם לאותם בני אדם המניחים מלעסוק בתורה שנאמר בה "ולקח גם מעץ החיים" (ועל זה נאמר כי הם חיינו ואורך ימינו"), ובקיום מצוות התורה, שהמצוות הם פרי התורה שנאמר בו "ואכל וחי לעולם" (שרק לימוד התורה וקיום מצוותיה הם החיים לעולם, בעולם הזה ובעולם הבא, ואולם יש בני אדם שמניחים דברי תורה) והולכים אחרי אלו שמפתים אותם (לעסוק בהשבעות שמות המלאכים והשדים שהם בעץ הדעת טוב ורע, והם) מצד הנחש הקדמוני (שפיתה את אדה"ר לאכול מעץ הדעת טוב ורע כדי שתוכל הקליפה לשלוט בו וכך עד היום עושים המפתים לקבלה מעשית) שאומרים להם השתדלו במלאכים (היינו בהשבעתם) הממונים על הכוכבים והשמש והירח (לדעת מהם עתידות טוב ורע או לשנות הטבע) ועל אלו הממונים על רוחות ושדים להיות כאלהים יודעי טוב ורע ועליהם (על המשביעים את המלאכים והשדים) נאמר "כה אמר ה' למזבחים ולמקטרים לכוכבים ולמזלות ולשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר לא ציויתי, ועסק זה הוא בכלל האיסור מה שציוה הקב"ה לאדם "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" (דהיינו אל תתעסק בהשבעות) ויש"ו הרשע באלו ההשבעות היה עוסק וכן דור אנוש ודור המבול ודור הפלגה (כולם עסקו בהשבעות) והקב"ה עקר אותם מן העולם הזה ומן העולם הבא, וזה מה שרומז הכתוב עליהם "כי ביום אכלך ממנו מות תמות" (לשון כפולה מות תמות להורות) מות בעולם הזה ומות בעולם הבא (וכתב הכסא מלך בדוק ומנוסה, כי כל מנחש או מכשף או מתעסק בשמות הטומאה, נעקר מן העולם, והוא ימות בנפש מרה, והטומאה עצמה היא פוגעת בו, ושומר נפשו ירחק.) וחטא זה (של השבעת מלאכים ושדים) גרם חורבן בית המקדש הראשון ואת גלות ישראל בין אומות העולם ועל ידי זה נהרגו הרבה מישראל שכל אחד היה מזבח ומקטר (למלאכים ולשדים) והיו יורדים אליהם כוחות העליונים (של רוחות הטומאה). וכשהיעה הנביא מייסר אותם והיה אומר להם שיחזרו בתשובה (ולא יעסקו בהשבעות) מה כתוב בהם "ולא שמעו לכל נביא וחוזה" ובמה היה מייסר אותם הנביא שהיה אומר להם שיחזרו בתשובה (ולא יעסקו בהשבעות) ואם לא (יתקיים בהם מש"כ) "ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה" (ויקוים בהם מש"כ "ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה") והם היו מזלזלים בנביא ובתוכחתו, והיו אומרים לו (אין אנו חוששים לדבריך) אנו נשביע את אלו הממונים על הורדת המטר ואנו נכוף אותם להוריד מטר, אבל הקב"ה החליף את שליחות הממונים בשבילם (כדי שלא יוכלו לעשות כרצונם, ומי שהיה ממונה על המים נתמנה על האש וכו') והרג אותם ונחרב בית המקדש וגלו ישראל בין אומות העולם. וזה היה חטאו של אדה"ר שהנחש גרם מיתה לו ולאשתו על ידי שפיתה אותם באכילת עץ הדעת טו"ר וזמש"כ כי יודע אלהים וגו' (והייתם כאלהים, דהיינו שתוכלו להכריח מלאכים ושדים וגרמי השמים לעשות כל שתצוו עליהם) ובעבור זה ציוה הקב"הנ את בני האדם "בנה שהורשת להתבונן (אבל על עניני השבעות כתוב) אין לך עסק בנסתרות (כי בסופו של דבר לא תרויח כלום אולי תהיה לך הצלחה זמנית אבל בסוף גדול הנזק מן הרווח).אמר רבי אלעזר באיזה כח הורידו את אלו מחנות המלאכים למטה? אמר לו (בני!! מה אתה חושב שהדבר כפשוטו שהמלאכים הקדושים ירדו למטה, אלא ודאי זה הסוד של עץ הדעת טוב ורע (שהוא סוד קליפת נוגה שמשם ירדו כוחות העליונים על ידי השבעותיהם) והקב"ה אינו עתיד לגלות (סוד זה) בפרסום לבני העולם אלא יתגלה רק בין החברים שהם יודעים סוד הדבר ולכל העולם לא יתגלה עד שיבוא הדור של מלך המשיח....ומזה האילן (של קליפת נוגה שהוא כלול מטוב ורע) יורדות הנשמות של ערב רב  (שהם מעורבבים מטוב ורע, דהיינו מקדושה ומסטרא אחרא), והרבה שערות תלויים מאילן זה (של קליפת נוגה) שהם מלאכי השמים שהם מרובים כשערות הראש שהם ממונים על הכוכבים והמזלות (כי לכל כוכב יש מלאך הממונה אליו להנהגתו) וכולם מעורבים טוב ורע (כי הם מנוגה, לכן הם פועלים לפעמים טוב ולפעמים רע), והם ענפים כענפי אילן התלויים מצד זה ומצד זה (באילן של קליפת נוגה), אלו ממתים (השדים שרובם רע) ואלו מחיים (המלאכים שרובם טוב) השדים הם מצד השמאל והמלאכים הם מצד הימין, ואלו שהיו (בסוף בית המקדש הראשון) היו יודעים כל הגוונים וההנהגות של הממונים שהם ענפי האילן, שהם ממונים על הנהגות של מזלות וכוכבים כי היו לוקטים עשבים כעין אלו הגוונים וההנהגות (שהיה להם ידע לקטוף עשבים שהם מושרשים באותם הכוכבים והמזלות שרצו להוריד מהם איזה כח, ועשו מהם קטורת והקטירו אותם בשביל  אותו הממונה על הכוכב והמזל ההוא) והיו עושים דיוקנים כפי אותו המזל שהיו רוצים להוריד (כח עליון מאותו הממונה על המזל ההוא) כגון טלה או שור או תאומים שהוא צורת אדם דו פרצופי או בתולה שהיא צורת נקבה או סרטן או אריה או מאזנים או עקרב או קשת או גדי או דלי או דגים והיו מקטרים להם באלו העשבים בכל הגוונים וההנהגות לכל מזל שהקטירו כפי מה שאותם העשבים מושרשים בהם. וכך היו עושים דיוקנאות בצורת חמה ולבנה ושבעה כוכבי הלכת והיו מקטרים לכל צורה שהיו רוצים להוריד את כוחה לעולם ובשביל זה נאמר עליהם "כה אמר ה' למקטרים ולמזבחים לכוכבים ולמזלות ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא ציויתי  אמר לו (רבי אלעזר לאביו) מהו למזבחים? אמר לו לכל צורה (הלא אמרת שהיו מקטירים להם קטורת ממיני  עשבים) אמר לו (מלבד הקטורת שהיו מקטירים גם) לכל צורה שהיו רוצים להוריד (מהם כוחות עליונים) היו עובדים אותו, שהיו לוקחים בהמות או עופות כפי אותו המזל שהיו רוצים לעבדו, והיו זובחים עליו וזה מש"כ למזבחים והיו יורדים אליהם והיו מבקשים מהם כל צרכיהם והם עשו את רצונם והיו סוגדים להם והאמינו בהם (שיש להם כח ויכולת למלאות רצונם).  (לכאורה נראה כי דברים אלו הם עבודה זרה אלא שמסביר רבי שמעון שהיו עושים את הדברים האלו עם שמות קודש והרי היתה זו קבלה מעשית המעורבת בעבודה זרה ממש) אמר לו (רבי אלעזר לרבי שמעון) באיזה כח ירדו (כוחות המזלות על הצורות התחתונות ופעלו פעולתם בהם) אמר לו בני חביבי הם היו יודעים כל השמות של שם המפורש (כי יש כמה מינים בזה והם היו בקיאים גדולים וידעו את כולם) והיו משביעים אותם ואח"כ מכניסים ותוחבים את שם המפורש כתוב על קלף בפיהם (של אלה הצורות ומשביעים את הפה ההוא לדבר דברים שאומרים לו לדבר ועל ידי זה) היו מדברים...... 

  אסור להשתמש בשמות אלא אם כן הוא צדיק

  אמר לו רבי אלעזר (כיון שאמרת שיש תערובת טוב ורע בכל עיולמות בי"ע) אם כן אסור לעם (בני ישראל) להשתמש בשום מלאך ולא בשום שם קדוש בעולם מאחר ויש תערובת (טוב ורע בכל השמות חוץ מהשם הויה שהוא בז"א דאצילות) אמר לו: לא ככה (כי יש שמות ומלאכים שמותר להשתמש בהם, שהרי אמר הקב"ה לאדה"ר "מכל עץ הגן אכל תאכל (היינו שתוכל להשתמש עם מלאכים קדושים ושמות קדושים אבל) מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל (דהיינו רק עם המלאכים המעורבים טוב ורע בהם אל תשתמש).אמר רבי אלעזר זה (שאמר הקב"ה לאדם הראשון) היה לפני שחטא אבל אחרי שחטא וירד מדרגתו והתערב בעץ הדעת טוב ורע (ומאז לכאורה הכל מעורבב, ואסור להשתמש בשום מלאך ובשום שם קדוש) אמר לו: ודאי כך הוא כדבריך ובזמן שישראל הם בגלות (שאז כל השמות של שמושי קבלה מעשית כולם הם מעורבים כי ישראל בגלות) כאילו היו מעורבים בעץ הדעת טוב ורע ובשביל זה פירשו הראשונים כי ישראל בגלות עובדים עבודה זרה בטהרה הם (דהיינו כשמשתמשים בשדמות הקודש בזמן שיש תערובת טוב ורע, נחשב להם כאילו עובדים עבודה זרה בטהרה, כי בלא כוונה ושימת הלב הם משתמשים בקליפת נוגה). אבל אלו הצדיקים היודעים סוד האילן של הקב"ה שהוא עץ החיים (שהוא ז"א), שהוא נטוע בגן שלו שהיא השכינה שלו שנאמר בה "לא יגורך רע", שאלו הצדיקים יכולים ולהמשיך שפע אל השכינה (הארות המוחין דאבא מז"א אל השכינה)  בלא עירבוב כלל  (לאלו הצדיקים מותר להשתמש בשמות הקודש ובמלאכים הקדושים). סיכום הדברים: נאסר לכל אדם בזמן הגלות כי מאז נתערבו גם שמות הקדושים טוב ורע, מלבד מי שעומד במדרגת צדיק שעל ידי כוונתו בתורה ובמצוות מברר הוא את הטוב מהרע והוא גורם יחוד קדוש ועליון, וממשיך את השפע בכוונותיו בכל הספירות העליונות ואז יזכה שהטבע יתנהג כרצונו.והרי לנו ג' תנאים שבהם יהיה מותר לאדם להשתמש בשמות הקדושים: א)     טהרה באפר פרה שסודה לברר הטוב מהרעב)      צדיק שאין בו שום תערובת חטא כללג)       שקיבל מרבותיו בעל פה את ידיעת השמות על נכון כי בספרים מעורבים הם טוב ורעודע כי כל זה שהותר לצדיק הראוי להשתמש בשמות הקדושים, הוא דווקא בכוונות, ולא בהשבעה והראיה שמצינו לחז"ל שבראו גולם ולא היה מדבר, כי בהשבעה יש כח דיבור, ועוד דע כי מה שהותר לצדיק להמשיך בכוונתו, הוא דווקא לצורך מצוה, וכוונתו להמשיך שפע עליון, ומימלא נתקן בתחתון, אבל בשום אופן לא שתהיה כוונתו לצרכי בני אדם, אכן באופן יוצא מן הכלל במקום פיקוח נפש להצלת כלל ישראל, מצינו לקדמונים מיחידי סגולה הראוים לכך שלפי שעה עסקו גם בזה. 

  דרג את התוכן:

   תגובות (1)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     15/5/09 16:55:

   חזק וברוך :)

   שבת שלום !

   ארכיון

   תגיות

   פרופיל

   הרב משה ארמוני
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין