כותרות TheMarker >
  ';

  מעובד מתוך חוברת "מפעלי הצדיק" אודות הרה"ג חיים בן ר' משה חג'בי זצוק"ל - RABBI CHAIM BEN MOSHE CHAJBY kabbala


  חוברת "מפעלי הצדיק" הופצה ב 4000 עותקים לשם שמים ולזיכוי הרבים, ללא תשלום.
  חוברת זו יצאה לאור והודפסה לראשונה בכמות 4000 עותקים בחודש תשרי שנת תשס"ז 2006.

  הפקה ליקוט כתיבה ועריכה ישי חג'בי, נין לרה"ג. כל הזכויות שמורות למחבר הנ"ל המוציא לאור.

  * כל החומר שפורסם ויפורסם באתר זה, ברשות המו"ל.

  kabbalah.cafe.themarker.com

  ארכיון

  דבר תורה - מפרשת והפטרת וישלח.

  22 תגובות   יום רביעי, 2/12/09, 00:18


  בס"ד 

   מאת: ישי חג'בי הי"ו  

  הפטרת וישלח

   הפטרת וישלח מתוך ספר עובדיה

  כתיב "הנה קטן נתתיך בגויים בזוי אתה מאוד זדון לבך השיאך" (לכאורה ניתן להבין כי "זדון לבך" מכוון לישראל, אלא שאפשר ויש לפרש הכוונה לבני אדום – בני עשו).

  כתיב "הנה קטן נתתיך בגויים בזוי אתה מאוד זדון לבך השיאך" – ודווקא מפסוק זה אפשר להוכיח כי בני אדום בזויים מאוד, שהרי ידוע כי "מגלגלים עבירה על ידי חייב" ואם אותם גויים בני אדום נבחרו להיות נוגשיהם של עם קדושים – של ישראל, הרי ברור כי מתקיימים בהם דברי חז"ל "מגלגלים חובה ע"י חייב".

  והנה בפסוק זה כתיב "הנה קטן נתתיך בגויים בזוי אתה מאוד.." ועל ידי מי עם ישראל מבוזה?  על ידי הגויים ימ"ח שונאי ישראל.

   והמשך הפסוק "זדון לבך השאך" מכוון אל הגויים ששמחים בראותם את בני ישראל מושפלים ומעונים תחת ידיהם, ואותם גויים חושבים עצמם לחשובים בעיני היושב בשמים, שכן הם אינם מבינים שאת המשימה הזו הטילו עליהם מהשמים דווקא משום היותם בזויים, בבחינת "בזוי אתה מאוד" ואין הכוונה דווקא לישראל המתענים תחת ידי הגויים ומתבזים תחת ידם הקשה והמענה,

  אלא "בזוי אתה מאוד" הכוונה לאותם הגויים בני אדום הבזויים  שמרוב גסותם ושפלותם נבחרו דווקא הם לייסר את בני ישראל "עד יעבור זעם" וזה בבחינת מגלגלים חובה על ידי חייב. 

   ועוד ידוע מן המקורות ודברי חז"ל שבאחרית הימים הקב"ה יפרע  מכל הגויים אשר פרעו פרעות בישראל ואשר הצרו לישראל וזאת מכוון שאותם הגויים חייבים הם, שאם לא היו חייבים לא היה מגלגל להם מהשמים שליחות בזויה זו.   

  פרשת וישלח

    בספר בראשית פרשת "וישלח" כתיב: "ויאבק איש" ועל זה פרשו חז"ל  "שרו של עשו היה" – וכך גם דעת ר' חמא בר' חנינא בספר בראשית רבה ע"ז, ג : "שרו של עשו היה, הוא דהווה אמר לה, בספר בראשית פרשת וישלח ל"ג – י' : "כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלקים ותרצני"

  ומפסוק זה "ראיתי פניך כראת פני אלקים.." עולה כי מלאך היה.

    אם כן נשאלת השאלה, מה הטעם שבא מלאך להלחם ביעקב אבינו ע"ה? ועוד נשאלת השאלה , איזה מלאך זה ומה שליחותו?

  אלא שהתשובה נמצאת בספר דניאל, בחזון דניאל פרק י' כתיב: "שר מלכות פרס" ומספר דניאל למדים חז"ל על מלאכי האומות, היינו "שר של אומה", ועניין זה מופיע בדברי חז"ל בכמה מקומות, עוד כתיב בספר דניאל פרק י' פסוק כ': "שר יון", ומכאן למדים חז"ל שכוחה של כל אומה ואומה מגולם ב"שר מלאך" הממונה על אותה אומה ומייצגה. 

   כך גם בפרשת "וישלח" המלאך הנלחם ביעקב אבינו ע"ה לפנות בוקר הוא "שרו של עשו", ואין מדובר בשרו של עשיו דווקא, אלא במלאך המייצג את האומה העתידה לצאת מעשיו, וזהו "מלאכו של עשו".  

  יעקב אבינו ע"ה ידע שאם חס וחלילה יפסיד  "לשרו של עשיו" עלולים בני בניו חלילה להפסיד אף הם לבני בניו של אותו רשע, ולכן "ויאבק עמו" יעקב אבינו ע"ה נאבק עמו ללא מורא ופחד עד עלות השחר, ולא בכדי, אלא שידע יעקב אבינו ע"ה שעליו לנצח את מלאכו של עשיו בכדי שבני בניו באחרית הימים ינצחו את בני בניו של עשיו המיוצג על ידי מלאך זה.  

  ומדוע נאבקו עד עלות השחר? אלא שיש להסביר עניין זה כך. "עלות השחר" זהו זמן הגאולה לעתיד לבוא.  

  ראה שרו של עשיו כי איננו יכול ליעקב אבינו ע"ה, כפי שכתוב: "וירא כי לא יכל לו" כך לא יוכלו אומות העולם להשמיד את זכר ישראל מהעולם, ואף אם יכאיבו ח"ו לישראל כפי שהמלאך נקע את ירך יעקב – לא יוכלו למחות את שם ישראל מהעולם.

   "עד עלות השחר" עד לזמן הגאולה שאז תהא רווחה והצלה לישראל באופן שלם.   

  כך גם כתוב בירושלמי, ברכות, פ"א – ה"א:  "ר' חייא רבה ור' שמעון בן חלפתא היו מהלכין בבקעת ארבל בשחר  וראו איילת השחר שבקע אורה, אמר ר' חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא .. כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קימעא קימעה, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת".  כך גם בפרשת "וישלח" כשרואה מלאכו של עשו שאינו מנצח את יעקב אבינו ע"ה וכבר עולה עמוד השחר, מבקש המלאך מיעקב אבינו ע"ה: "שלחני כי עלה השחר", אך יעקב מחזיק במלאך ואומר "לא אשלחך כי אם ברכתני" ונשאלת השאלה באיזו ברכה חפץ יעקב אבינו ע"ה? אלא שיש להבין שיעקב אבינו תובע "משרו של עשו" שיכיר בברכות שברכו יצחק אבינו ע"ה, שהרי בגלל ברכות אלו עשיו אחיו שוטמו ורוצה להזיקו ח"ו.  

  יודע יעקב אבינו ע"ה שברגע ששרו של עשו יברכו ויכיר בברכות שברך יצחק אבינו ע"ה את יעקב אבינו ע"ה - יתערער כוחו של עשיו הבא לקראתו להורגו ולא יוכל לו, ובוודאי שמבני בניו לא יוכלו לעצור את גאולתן של ישראל ב"עלות השחר" בזמן הגאולה השלימה.

   לפיכך לאחר שהמלאך ברכו לא חשש עוד יעקב אבינו ע"ה מפני עשיו אחיו, ולא מצינו בכתוב  עניין של מורא ופחד, ככתוב: "וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש" ולא מוזכר עניין של מורא ופחד שהרי כבר ברכו המלאך.   אך בתחילה לפני שנאבק במלאך – היה צר לו. כדכתיב בספר בראשית פרשת וישלח – ח – ט: "ויירא יעקב מאד ויצר לו.."  

  ובמה ברך המלאך את יעקב אבינו ע"ה? "ויאמר לא יעקב יאמר עד שמך" – ובברכה זו ביטל את טענתו של עשיו אחיו, שהרי עשו אמר: "הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים.. ועתה לקח ברכתי".  

  ועוד ברך המלאך: "כי אם ישראל, כי שריתה עם אלקים ועם אנשים ותוכל" – ורש"י מפרש: לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה וברמיה כי אם בשררה ובגילוי פנים".  

  המלאך מברך: "כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל"

  וחז"ל בבראשית רבה ע"ח – ג' מפרשים:  נתגוששת עם העליונים ויכולתה להם, ועם התחתונים ויכולתה להם. 

  עם העליונים – זה המלאך. ר' חמא בר' חנינא אמר: שרו של עשו היה..

  עם התחתונים ויכולת להם – זה עשו ואלופיו.    

    

  ***  הודעה לציבור היקר ***

    

   

  היות וישנם אנשים המבקשים שאכתוב דברי תורה לעילוי נשמת יקיריהם, ואף כתבתי והם פרסמו בעלוני שבת ובעוד מקומות מאמרים בדברי תורה לעילוי נשמת, 

   

  והיות ובדרך כלל אני עמוס ואין לי הרבה פנאי,

  והיות ואף אני צריך מעט להתפרנס..

  אשמח לעזור תמורת תשלום סמלי ולהכין בעבורם דברי תורה.

    לכל אלו המעוניינים לפרסם – לעילוי נשמת יקיריהם - דברי תורה בעלונים או בבלוג –

  אך קשה להם להעלות על הכתב דברי תורה, אשמח לעזור תמורת תשלום סמלי ולהכין בעבורם דברי תורה.

    ניתן להודיע לי במייל האישי ואכתוב בעבורם את דברי התורה והם יוסיפו בכותרת לעילוי נשמת..  - ותפרסמו. 

  דרג את התוכן:

   תגובות (22)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     4/12/09 15:00:

    אתה צדיק עצום ... תבורך .

     3/12/09 21:28:

    שבת שלום ומבורך .
     3/12/09 16:40:

   צטט: * אילת השחר סבתא 1 2009-12-02 04:01:32


    "עד עלות השחר"

   עד לזמן הגאולה

   שאז תהא רווחה והצלה לישראל

   באופן שלם.

   כך גם כתוב בירושלמי,

   ברכות, פ"א – ה"א:

    

   "ר' חייא רבה ור' שמעון בן חלפתא

   היו מהלכין בבקעת ארבל בשחר 

   וראו איילת השחר שבקע אורה,

   אמר ר' חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא ..

   כך היא גאולתן של ישראל,

   בתחילה קימעא קימעה,

   כל מה שהיא הולכת,

   היא רבה והולכת".

    

   כוכב ופרח

    שבת שלום.

     3/12/09 00:55:


   פה מפיק מרגליות !

    

   לצערי אין ברשותי נכון להיום

   את ילקוט מעם לועז.

   אילו חידושים ומדרשים המרחיבים

   את הנפש כתובים שם על אותה פרשה.

    

    

   שתזכה לכל מילא דמייטב ולפרנסה עד בלי די

   והריקותי לכם ברכה עד בלי די

   נסה עלינו אור פניך ה'.

     2/12/09 23:13:

   איזה מעניין.

   גומעת את דברייך בשקיקה.

   חזק וברוך.

     2/12/09 23:09:

   ישי ידידי היקר. תודה שהבאת כיף לקרוא אותך.

   שולחת לך ברכת סופ"ש נפלא וקסום.שושנה


   תודה רבה לך

   את עושה מצווה גדולה , שיהיה לך שמח בחיים.

     2/12/09 20:08:

   בע"ה

    

    

   תודה לך ישי

    

    

   על פוסט פאיר ומואר

    

    

    

    

   ה' יברך אותך נשמה.

    

    

    

     2/12/09 19:19:

   היי ישי יקר ,

   כמו תמיד , אני לומדת ממך המון .

   אני מודה לך על הכל .

    

     2/12/09 19:02:

   מיכאל הכהן הגדול

   שר ואפוטרופוס של ישראל.

   כי מלאכיו' יצוה' לך'

   לשמרך בכל דרכיך.

     2/12/09 18:25:


   תודה רבה על כל ההשקעה וההסבר.

   תמיד נפלא לקרוא, ללמוד דברים חדשים..

   ואמן שנצליח כולם.

    


   שכוייח...
     2/12/09 14:06:

   צטט: עזרא מורד 2009-12-02 10:54:29

   הרשיני להעיר,
   שאפשר לפרש את הפסוק :

   "הנה קטו  נתתיך בגויים

   בזוי אתה ,

   זדון לבך, הישאך "

    

   הבנת הפסוק כפשוטו :

   אתה ישראל הקטון בגויים

   אתה בזוי מפני שזדון לבך הישאך

   כלומר האשמה בהתנהגות ישראל

   ולא בהתנהגות אדום כפי שאתה כותב

   אך יפרש איש איש כהבנתו .

    

    

    

   לעזרא שלום רב.חיוך

   אומנם נכון מה שכתבתה, אך זה לפי הפשט.

   את התורה דורשים ולומדים לא רק על פי הפשט, אלא בפרד"ס

   פשט, רמז, דרש, סוד.

    

   כמובן שכאן היריעה קצרה מלהכיל, ויש להעלות את עקרי הדברים בתמצות, לטובת ציבור הקוראים היקרים.

    

   תודה לך

   ואל לנו לשכוח כי "שבעים פנים לתורה" ועוד "רחבה היא מיני ים"

   אז כרגע   נהנה ממה שכבר העלתי בתמצותץ ובקצרה לטובת הציבור היקר.

   תודה

   חיוך

   ישי חג'בי חיוך

     2/12/09 13:12:


   תודה על דברי התורה

    

     2/12/09 11:18:
   *
     2/12/09 10:54:

   הרשיני להעיר,
   שאפשר לפרש את הפסוק :

   "הנה קטו  נתתיך בגויים

   בזוי אתה ,

   זדון לבך, הישאך "

    

   הבנת הפסוק כפשוטו :

   אתה ישראל הקטון בגויים

   אתה בזוי מפני שזדון לבך הישאך

   כלומר האשמה בהתנהגות ישראל

   ולא בהתנהגות אדום כפי שאתה כותב

   אך יפרש איש איש כהבנתו .

    

    

     2/12/09 10:25:


   ועוד ידוע מן המקורות ודברי חז"ל שבאחרית הימים הקב"ה יפרע  מכל הגויים אשר פרעו פרעות בישראל ואשר הצרו לישראל וזאת מכוון שאותם הגויים חייבים הם, שאם לא היו חייבים לא היה מגלגל להם מהשמים שליחות בזויה זו.   

    

   ועד לזמן הגאולה

   אנחנו כאן

   תודה לך ישי

   לימור

     2/12/09 10:02:

   תודה ישי

   שבת שלום

   טלי*צוחק

     2/12/09 07:59:

   ברוך שובך ישי,יישר כח..

   ירך יעקב’- רומז ל'תמכין דאורייתא' כדברי הזוהר, כפי שהרגליים תומכות בגוף.
   ללמדנו שקיומו של עם ישראל תלוי בקיום התורה וקיום התורה תלוי בתומכים ולכן המלאך שהוא שרו של עשו רצה להחליש את ירך יעקב,כלומר להחליש את כוח התומכים בתורה,שיתחזק כוחו של עשו ח"ו.


     2/12/09 07:03:

   תודה לך... *

   יישר כוחך.

   תמיד טוב לבקר ברשימות שלך.

   תבורך.

   היום ט"ו בכסלו - ההילולא של

   רבי יהודה הנשיא בן רבן שמעון זיע"א.   מיכאל הכהן הגדול

   שר ואפוטרופוס של ישראל.

   כי מלאכיו' יצוה' לך'

   לשמרך בכל דרכיך.

     2/12/09 04:01:

    "עד עלות השחר"

   עד לזמן הגאולה

   שאז תהא רווחה והצלה לישראל

   באופן שלם.

   כך גם כתוב בירושלמי,

   ברכות, פ"א – ה"א:

    

   "ר' חייא רבה ור' שמעון בן חלפתא

   היו מהלכין בבקעת ארבל בשחר 

   וראו איילת השחר שבקע אורה,

   אמר ר' חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא ..

   כך היא גאולתן של ישראל,

   בתחילה קימעא קימעה,

   כל מה שהיא הולכת,

   היא רבה והולכת".

   פרופיל

   קבלה וסגולות
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין