כותרות TheMarker >
  ';

  מעובד מתוך חוברת "מפעלי הצדיק" אודות הרה"ג חיים בן ר' משה חג'בי זצוק"ל - RABBI CHAIM BEN MOSHE CHAJBY kabbala


  חוברת "מפעלי הצדיק" הופצה ב 4000 עותקים לשם שמים ולזיכוי הרבים, ללא תשלום.
  חוברת זו יצאה לאור והודפסה לראשונה בכמות 4000 עותקים בחודש תשרי שנת תשס"ז 2006.

  הפקה ליקוט כתיבה ועריכה ישי חג'בי, נין לרה"ג. כל הזכויות שמורות למחבר הנ"ל המוציא לאור.

  * כל החומר שפורסם ויפורסם באתר זה, ברשות המו"ל.

  kabbalah.cafe.themarker.com

  ארכיון

  שיעור תורה - "בת כהן וישראל", מאת: ישי חג'בי הי"ו

  32 תגובות   יום שני, 7/12/09, 23:05


  בס"ד   

   

   

  בת כהן וישראל

   

  שיעור תורה,

  מאת: ישי חג'בי הי"ו   

   

   

  בגמרא, מסכת פסחים, דף מט, דנים חכמים בנשואי בת כהן לישראל,

  ובהמשך אף דנים בנשואי בת תלמיד חכם לעם הארץ.  כמו כן אעלה גם את דעתם של: רש"י, הרמב"ם, השו"ע אה"ע, בסוגיה זו. 

   

  במאמר זה אתמקד בנשואי בת כהן לישראל, ואשתדל לתמצת ולהביא את עקרי הדברים עד כמה שניתן.  

  ידוע שישנם שלוש מעמדות בישראל, כהן, לוי, וישראל. ומעמד הכהונה הוא מעל כולם. 

   

   

   

   

    הגמרא ( מסכת פסחים מט – ע"א ) סוברת שסעודת נישואין לעם הארץ, יהודי שאינו תלמיד חכם ואינו ירא שמים, לבת כהן – היא אינה סעודה של מצווה. 

   

   

   

   רבי שמעון אומר, כל סעודה שאינה של מצווה, אין תלמיד חכם רשאי להנות ממנה, ורבי יוחנן מסביר את דברי דברי רבי שמעון,

  רבי יוחנן אומר שמדובר בבת כהן הנישאת לישראל, ובת תלמיד חכם לעם הארץ  הרי שסעודת נישואין זו אינה בכלל מצווה.

   

  עוד מוסיף רבי יוחנן ואומר שנשואי בת כהן לישראל אינם עולים יפה.

  בת כהן לישראל – אין זווגן עולה יפה.  

   

   

   

   והגמרא שואלת, מה הפירוש שאין זיווגם עולה יפה?  

   

   

   

   רב חסדא מסביר את דבריו של רבי יוחנן –

  בעניין "אין זיווגן עולה יפה"

  מהפסוק שבספר ויקרא כב, יג :

  "או אלמנה או גרושה או זרע אין לה".

  שמתקיים בהם כלשון הפסוק המדבר במקרה של בת כהן הנשאת לישראל

   וחוזרת לבית אביה.

  ובברייתא שנינו: קוברה או שקוברתו בצעירותם, או מביאתו לידי עניות.  

   

   

   ותוהא הגמרא ושואלת, איני? וכי כן הוא? 

    

   הגמרא מקשה על דברי רבי יוחנן ושואלת הגמרא,

  הרי רבי יוחנן בעצמו אומר שישראלי הרוצה להתעשר – סגולה שידבק בזרע אהרון הכהן, וכל שכן שזכות התורה של הישראלי בנוסף לזכות הכהונה שלה שהיא מזרעו של אהרון הכהן, מעשרתן.    

   

   

   אם כן איך כאן אומר רבי יוחנן שנשואי בת כהן לישראל אינם עולים יפה? 

   

    והגמרא מיישבת ועונה, לא קשיה – אינו קשה, אין סתירה בדברי רבי יוחנן:

  פעם מדובר בתלמיד חכם וירא שמים, ופעם מדובר בעם הארץ, ואין כאן סתירה.  

   

   

   הסגולה לעשירות, זה כשמדובר בישראלי שהוא תלמיד חכם המלומד בתורה הנושא בת כהן, וזה שבח לכהונה שנדבק בה תלמיד חכם וזווגם עולה יפה.  

   

   

   

  מצד שני: כשזיווגם אינו עולה יפה, מדובר בעם הארץ, שאינו תלמיד חכם ואינו ירא שמים, הנושא בת כהן וזה לגנאי ופוגע בכבוד אהרון הכהן אחי משה רבינו ע"ה, ולכן זיווגם אינו עולה יפה.  

   

   

   

   ורש"י מסביר: בת כהן – צריכה להינשא לכהנים, ולא לפגום משפחתה להינשא לישראל,  "אין זווגן עולה יפה" – במזל טוב ( אין להם מזל טוב ),  ומה שעולה בידן כתוב בספר ויקרא כב: "ובת כהן כי תהיה לאיש זר"  וסמיך לה  "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה וגו'" ( ופסוק זה מתקיים כשעם הארץ נושא כוהנת לאישה ).  

   

   

   עוד מוסיף רש"י: תלמיד חכם הוא שבח לו,

  כשישראל תלמיד חכם נושא בת כהן, זה שבח לאהרון הכהן שישראל תלמיד חכם דבק בו, ויצליחו ב"ה.

  אבל עם הארץ ואינו כהן, גנאי הוא לו לאהרון, ונענשים. 

   

   

    אם כן יוצא שיש פעמים שנשואי ישראל לבת כהן זה לזכות, ויש פעמים שלא,     

  ועניין זה תלוי בחתן באם הוא עם הארץ, או תלמיד חכם וירא שמים.   

   

   

   

   לסיכום: 

   

   במידה ובת כהן נישאת לישראלי עם הארץ – זה גנאי לאהרון הכהן שעם הארץ דבק בזרעו, ולכן הם נענשים, שגנאי לכהונה שתתחתן בת כהן בעם הארץ, ולכן הם יגיעו לידי עניות, או שאחד מהם יפטר מהעולם לפני זמנו, או שלא יוכלו להביא ילדים לעולם, או שיחיו אך זיווגם לא יעלה יפה ויתגרשו. חס ושלום. וכל זה כשמדובר בעם הארץ.  

   

   

   אך לעומת זאת – במידה ובת כהן נישאת לישראלי תלמיד חכם שיש בו תורה, נשואין אלו מצליחים, וזכות התורה של התלמיד חכם וזכות הכהונה של בת הכוהן עומדת להם ואף סגולה היא לעשירות. ונישואין אלו הם שבח לאהרון הכהן שתלמיד חכם דבק בזרעו ויצליחו ב"ה.  

   

   

   ( עצה טובה:

  ואם בכל זאת רוצה עם הארץ להתחתן בכהנת,

  עליו לקבוע עיתים לתורה ולקיים מצוות,

  ללמוד תורה והלכות בכל יום, לדבוק בתורת ישראל ולעשות חסדים עם הבריות, ןעל ידי זה יחדל מלהיות "עם הארץ",

  ואם לא יעשה כן - מסכן עצמו, שגנאי לכהונה שתתחתן בת כהן בעם הארץ, ולכן הם יגיעו לידי עניות, או שאחד מהם יפטר מהעולם לפני זמנו, או שלא יוכלו להביא ילדים לעולם, או שיחיו אך זיווגם לא יעלה יפה ויתגרשו. חס ושלום. וכל זה כשמדובר בעם הארץ ).  

   

   

    וכן כתב  שו"ע  אבן העזר, סימן ב, סעיף ח,  נשואי ישראל לבת כהן - ראוי לבת כהן שתנשא לתלמיד חכם שזיווגם עולה יפה. אך לא תינשא לעם הארץ שמא יארעו בהם תקלות הכתובות בדברי חז"ל.  

   

   

   

  וכן סובר הרמב"ם בפרק כ"א, ל"א – איסורי ביאה - שמותר וראוי לישראל שהוא תלמיד חכם לישא בת כהן לאישה, ראוי לבת כהן שתנשא לתלמיד חכם מישראל,אבל לעם הארץ שאינו תלמיד חכם אסור משום שאין זווגם עולה יפה.  

   

   

   

   מסופר על רב אידי בר אבין שנשא כוהנת, ויצאו ממנו שני בנים שנסמכו להוראה, והם רב ששת בנו של רב אידי, ור' יהושע בן רב אידי.

   

  וכן אמר רב פפא, אם לא הייתי נושא כהנת לא הייתי מתעשר.   

   

   

   

  *****

   

   

  חיוך

    ויש עוד להרחיב בנושא לכאן ולכאן,

  אך בכדי שלא תתייאשו ותעיינו מההתחלה ועד הסוף, נסתפק בזה בשלב זה.  חיוך 

   

   

   

   

  הבהרה:

   

  כל יהודי צריך לקבוע עיתים לתורה והלכה, גם ישראל, גם לוי, וגם כהן. כולם שווים וכולם צריכים ללמוד תורה ולקיים מצוות.

  הקב"ה בוחן את כולם באופן שווה לפי המעשים.. אין פרותקציות לפני הקב"ה.

  שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה,

   

  אלא שבפועל לצערינו ישנם גם כאלו שלא רוצים ללמוד ואינם בקיאים בתורה וההלכה, ועל ידי זה באם לידי עבירה וחילול שבת בפרסיה.  הציפיות מבת כהן הן אותן הצפיות מבת ישראל, אין שינוי. אלא שהכוהנים עובדים בבית המקדש ומקריבים קורבנות ומכפרים על עוונות עם ישראל, ולכן ישנם כללים מיוחדים המתאימים לכוהנים.

   

  ישראל יכל לשאת לאישה בת כהן, אלא שחוששים שאדם שאינו מלומד בתורה ובהלכה בוודאי יבוא לידי עבירה באופן תדיר.. והיות והכוהנים עובדים בקודש, יוצא ש"עם הארץ" הבא לידי עבירה באופן תדיר לא מתאים לכוהנת, באותה מידה עם הארץ גם לא מתאים לישראלית בת תלמיד חכם... 

   

  חשוב להבין, המעמדות אינם באים לקפח או לעורר חוסר שוויון, שכן לכל אחד מ"הקבוצות" יש את היחוד שלו ועבודת ה' שלו, וכל זה מבלי לפגוע ב"קבוצה" השניה.. יש תפקיד לכהן, ויש תפקיד ללוי, ויש תפקיד לישראל.. וכולם נבחנים לפני האל על פי מעשיהם...  וכל אחד על פי מעשיו.. שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה...

   

   

  תודה לכם  

  ישי חג'בי

  דרג את התוכן:

   תגובות (32)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     17/12/09 20:30:

   צטט: מחפש חברותא 2009-12-17 20:10:55

   שלום,
   אני חוזר בתשובה כבר שנה וחצי מתוך התעניינות בקבלה.
   אני מחפש חברותא ללימוד פתיחה לחכמת הקבלה וכן לימוד גמרא בחולון, עדיפות לאזור רחוב דב הוז שלייד איילון.
   הלימוד יכול להתקיים בבית כנסת, בביתי או בבית של השני.
   אני מעוניין ללמוד בתדירות של 2-3 פעמים בשבוע.

   תודה

    

   בס"ד

    

   יישר כוח !!  ב"ה מחיל אל חיל !!

    

   בעניין הקבלה

   ראה הדרכה והכנה ללמוד בקישור

    http://cafe.themarker.com/view.php?t=793590 

    

    

   בעניין לימוד תורה וגמרא, ראה הודעתי לך במייל/תא הודעות,

   משאיר לך מספר טלפון של רב המקושר עם רבנים באיזור מגוריך,

   ובוודאי יוכל לסייע בידך בעזר השם.

    

   כמו כן עד כמה שידוע לי ישנם מכונים ומדרשות ושעורי ערב בכל עיר ועיר בישראל

     17/12/09 20:10:

   שלום,
   אני חוזר בתשובה כבר שנה וחצי מתוך התעניינות בקבלה.
   אני מחפש חברותא ללימוד פתיחה לחכמת הקבלה וכן לימוד גמרא בחולון, עדיפות לאזור רחוב דב הוז שלייד איילון.
   הלימוד יכול להתקיים בבית כנסת, בביתי או בבית של השני.
   אני מעוניין ללמוד בתדירות של 2-3 פעמים בשבוע.

   תודה

     15/12/09 09:14:


   המאמר מעניין

   אגב ,

   ניתן לשגר הספר על פי כתובתי :

   עזרא מורד ת"ד 323 קריית מלאכי .

     14/12/09 20:18:

   צטט: * אילת השחר סבתא 1 2009-12-14 15:54:51


   "ישנם ענינים אשר נשי ישראל

   צריכים לעשות על דעת עצמם".

    

   משפט של הרבי מליובאוויטש.

   הרבי מליובאוויט זצוק"ל זיע"א צודק בהחלט.

   בוודאי שישנם עניינים אשר נשי ישראל צריכות לעשות על דעת עצמן.... ואין זה סותר את הכתוב במאמר / שיעור...חיוך

   - זו אך ורק עיצה טובה לזווג מוצלח, אך בסופו של דבר כל אחד ואחת יש את חופש הבחירה.... חיוך

    

   בהצלחהחיוך

     14/12/09 15:54:


   "ישנם ענינים אשר נשי ישראל

   צריכים לעשות על דעת עצמם".

    

   משפט של הרבי מליובאוויטש.

     9/12/09 14:03:


   היי ישי ,

   כהן , לוי , ישראל .

   לכוהנים ייחוס מיוחד , וזה מביא אותי , ככה פתאום

   לאחת מתכונותיו ומעלותיו של אהרון הכהן

   גם , אם זה לא מתאים לנושא שהעלית כאן :

   אהרון הכהן , היה משכין שלום בין יריבים 

   אז כמובן שהכוהנים , הם זן מיוחד ולהם מגיע הטוב ביותר :-))

   ברוך המזווג זיווגים !

     9/12/09 08:14:


   תודה על הברכות , והפוסט המעניין .
     9/12/09 00:43:

   צטט: קבלה וסגולות 2009-12-08 03:45:29

   צטט: avirush 2009-12-07 23:58:25


   רבי ישי הנכבד

    

   שמעתי פעם מדרש ואיני זוכר את דיוקו או את המקור.

   כל אשר נושא אישה אשר אינה מתאימה לו,

   דומה לחורש את העולם וזורעו מלח

   ועתיד אליהו לכופתו ולוקה.

    

   תקן אותי באם אני טועה...

    

    

   יישר כוח על התוכן הנפלא !

    

    

   לידידי היקר אבירוש הי"ו

    

   אמת כתבתה, המקור הוא "עשרה יוחסין פרק רביעי קדושין" (עין אליהו)

    

   אמר רבה בר בר חנה כל הנושא אישה שאינה הוגנת לומעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח שנאמר (נחמיה ז) אלה העולים מתל מלח תל חרשא. אמר רבה בר בר אדא (רבא) (רב) כל הנושא אישה לשם ממון הווין לה בנים שאינם מהוגנים שנאמר (הושע ה) בה', בגדו כי בנים זרים ילדו, ושמא תאמר ממון פלט ת"ל (שס) עתה יאכלם חדש את חלקיהם, ושמא תאמר חלקו ולא חלקה, ת"ל חלקיהם.ושמא תאמר לזמן מרובה, ת"ל חדש. מאי משמע אמר רבי נחמן בר יצחק חדש נכנס וחדש יוצא וממונם אבד. אמר רבה בר רב אדא ואמרי לה אמר רב סדא אמר רב המנונא כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו ןהקב"ה רוצעו, ותנא על כולם אליהו כותב והקב"ה חותם אוי לו למי שפוסל בזרעו ופוגם את משפחתו ולנושא אישה שאינה הוגנת לו, וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחה של עולם ואמר שמואל במומו פוסל.

    

    

   בכבוד רב, ישי חג'בי

    

    


   רבי ישי

    

   רוב תודות לך על התשובה המנומקת והממצה.

   כבודו וכן רבי שלמה והרב ויצמן הי"ו

   בבחינת יחידי סגולה של האתר הזה.

    

   יישר כוח !

    

    

    

    

    

    

   אבי

     8/12/09 23:21:

   ישי.

   כל הכבוד.

   פוסט מעניין ומושקע.

   נהנת לקרוא אותך.

   יישר כוח.

     8/12/09 16:48:

   יישר כוח ישי,תודה רבה

     8/12/09 10:50:


   תודה לך על שהחכמת אותנו בידע זה

   היום יותר מתמיד מבינה את הדברים שנאמרו כאן.

     8/12/09 10:29:

    ************

    

   ידידי ורעי הרב ישי היקר שליט"א

   ישר כוח על דברים נפלאים ונהדרים

   הכתובים בשפה ברורה קולחת ונעימה

   חיילך לאורייתא

     8/12/09 07:56:


   תודה  לך  ישי  היקר

    

   יישר  כוחך  !

     8/12/09 07:51:


   ברוך הוא המזווג זיווגים

    

   אין עוד מלבדו

    

   תודה על דברי חכמים

    

   אסתר:)

     8/12/09 07:41:


   יופי של פוסט.

   תודה רבה.

   והמשך יום נפלא :-))

   *

     8/12/09 07:31:


   כבת כהן המידע הזה חשוב לי ביותר . תודה לך על המידע.

   תרחק נפשי מיפני עם הארץ.

     8/12/09 06:02:


   ישי

   תודה רבה על ההסבר

   סוף סוף יש הסבר לעיניין הכהן...

    

   לימור

    

     8/12/09 05:21:

   אז אם הנישואין הצליחו סימן שנישאנו לישראלי מלומד הראוי
   .כל מה שידעתי בנושא הוא שכהן אינו רשאי להנשא לגרושה.

   תודה שהבאת קצת התבלבלתי אך הבנתי הרעיון המרכזי.

   יום נפלא לך..

     8/12/09 03:45:

   צטט: avirush 2009-12-07 23:58:25


   רבי ישי הנכבד

    

   שמעתי פעם מדרש ואיני זוכר את דיוקו או את המקור.

   כל אשר נושא אישה אשר אינה מתאימה לו,

   דומה לחורש את העולם וזורעו מלח

   ועתיד אליהו לכופתו ולוקה.

    

   תקן אותי באם אני טועה...

    

    

   יישר כוח על התוכן הנפלא !

    

    

   לידידי היקר אבירוש הי"ו

    

   אמת כתבתה, המקור הוא "עשרה יוחסין פרק רביעי קדושין" (עין אליהו)

    

   אמר רבה בר בר חנה כל הנושא אישה שאינה הוגנת לומעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח שנאמר (נחמיה ז) אלה העולים מתל מלח תל חרשא. אמר רבה בר בר אדא (רבא) (רב) כל הנושא אישה לשם ממון הווין לה בנים שאינם מהוגנים שנאמר (הושע ה) בה', בגדו כי בנים זרים ילדו, ושמא תאמר ממון פלט ת"ל (שס) עתה יאכלם חדש את חלקיהם, ושמא תאמר חלקו ולא חלקה, ת"ל חלקיהם.ושמא תאמר לזמן מרובה, ת"ל חדש. מאי משמע אמר רבי נחמן בר יצחק חדש נכנס וחדש יוצא וממונם אבד. אמר רבה בר רב אדא ואמרי לה אמר רב סדא אמר רב המנונא כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו ןהקב"ה רוצעו, ותנא על כולם אליהו כותב והקב"ה חותם אוי לו למי שפוסל בזרעו ופוגם את משפחתו ולנושא אישה שאינה הוגנת לו, וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחה של עולם ואמר שמואל במומו פוסל.

    

    

   בכבוד רב, ישי חג'בי

     8/12/09 01:44:

   כמו שנוכחת, העלת כאן נושא שהוא "חומר נפץ "..       לא פשוט  לקרוא על עניין ה"מעמדות" - לא לאדם דתי, ועל אחת כמה וכמה ליהודי חילוני.     אולם אהבתי את ההסבר, והוא נראה לי הגיוני. תמיד ביהדות יש סייגים,יוצאי דופן, ומעל לכל אפשרות לכל אחד ואחת  למצוא(ולחפש..) את דרך הישר. זה מה שיפה.
     8/12/09 01:36:


   ב"ה

    

   תודה לכל המבקרים, המגיבים, והמתעניינים חיוך

    

   הבהרה:

   כל יהודי צריך לקבוע עיתים לתורה והלכה, גם ישראל, גם לוי, וגם כהן. כולם שווים.

   הקב"ה בוחן את כולם באופן שווה לפי המעשים.. אין פרותקציות לפני הקב"ה.

   שכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה,

    

   אלא שבפועל לצערינו ישנם גם כאלו שלא רוצים ללמוד ואינם בקיאים בתורה וההלכה, ועל ידי זה באם לידי עבירה וחילול שבת בפרסיה.  הציפיות מבת כהן הן אותן הצפיות מבת ישראל, אין שינוי. אלא שהכוהנים עובדים בבית המקדש ומקריבים קורבנות ומכפרים על עוונות עם ישראל, ולכן ישנם כללים מיוחדים המתאימים לכוהנים.

    

   ישראל יכל לשאת לאישה בת כהן, אלא שחוששים שאדם שאינו מלומד בתורה ובהלכה בוודאי יבוא לידי עבירה באופן תדיר.. והיות והכוהנים עובדים בקודש, יוצא ש"עם הארץ" הבא לידי עבירה באופן תדיר לא מתאים לכוהנת, באותה מידה עם הארץ גם לא מתאים לישראלית בת תלמיד חכם... 

    

   חשוב להבין, המעמדות אינן באים לקפח או לעורר חוסר שוויון, שכן לכל אחד מ"הקבוצות" יש את היחוד שלו ועבודת ה' שלו, וכל זה מבלי לפגוע ב"קבוצה" השניה.. יש תפקיד לכהן, ויש תפקיד ללוי, ויש תפקיד לישראל.. וכולם שווים לפני האל...  וכל אחד על פי מעשיו.. שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה...

    

    

   ישי

    

     8/12/09 00:44:

   ישר כוח על זה שקידשת את האתר הנ"ל

   והכנסת הרבה אור

     8/12/09 00:40:

   הענין של נשואי כהנת לישראלי לא פשוטה כלל

   או כהן לישראלית גם כן

   כול העם צריך לחבד ביותר את הכהנים

   העמידה בתור

   בלא לעבידו ולזלזל במעמדו

   כמובן שזה אמור לדבר על כלל עם ישראל אך התודעה הזאת צריכה להיות מחודדת במיוחד אצל שבט הכהנים 

   ולהיתעלות כאשר בא לך לעשות דבר מה לאותו איש או אישה כהנים

    

   נראה לי שהשורש בא מזה בעצם

   שעילנו להכיר טובה ותודה לכהנים בזמן התפילה הם מברכים את עם ישראל  בברכה הידועה

   ובזמן בית המקדש הם הרי  מכפרים לנו על עבונותינו!

   ועובדים את עבודת המקדש כול יום וכול היום כולל שבת

   ובכלל כהן הגדול נכנס לקודש הקדשים ביום הכיפורים וג'ו והמשך ידוע

   צריך ללמוד על הענין של כהן בכדי להבין את הסוגיה הזאת!

   מענין שמשה רבינו היה לוי!!

   לא כהן..

   ורק אהרון קיבל את הכהנה!

   מענין!

    

    

    

     8/12/09 00:38:

   חבר יקר , מאמר מעניין כתבת.

   כיף הייה לי לקרוא אותך,תודה.

   אני מאחלת לך סופ"ש קסום ונפלא .

   שושנה

     8/12/09 00:20:


   *

   תודה

   כל הברכות..

   אריאלה

     8/12/09 00:12:


   בע"ה

    

    

   לא פשוט להיות בת של כהן

    

   הייחוס מחייב מסתבר...

    

    

   תודה לך על תוכן מאיר ומואר....

    

    

   ברוך תהיה.

    

     8/12/09 00:09:

   צטט: גן נעול 2009-12-07 23:55:39


   תודה רבה על המאמר :-)

   יש כאן עניין של מעמדות, וכאישה מאמינה ומסורתית

   קצת צורם לי העניין כי חשבתי שכל בני האדם שווים

   בעיני האל אך מכאן אנו למדים שלא כך הדבר .

   חבל ועצוב .

   שיהיה לך יום נפלא

   מאחלת לך המון אושר וטוב

   יפעת 

    

   ליפעת היקרה חיוך

    

   נראה לי שלא הצלחתי להעביר לך את המסר.. אולי?

   כולנו שווים בעיני האל, שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה...

    

   המעמדות של , כהן , לוי, וישראל.. הם אינם מעמדות כפי שרואים אצל הגויים... נהפוך הוא...

   אצל הגויים, למשל בהודו, המעמדות הם סוג של עבדות..

   לא כך בישראל וכהן, חלילה,

    

   על כל מקרה כהנת וישראל יכוולים להתחתן, אך רצוי שהישראלי יקבע עיתים לתורה..

    

   תודה לך חיוך

     7/12/09 23:58:


   רבי ישי הנכבד

    

   שמעתי פעם מדרש ואיני זוכר את דיוקו או את המקור.

   כל אשר נושא אישה אשר אינה מתאימה לו,

   דומה לחורש את העולם וזורעו מלח

   ועתיד אליהו לכופתו ולוקה.

    

   תקן אותי באם אני טועה...

    

    

   יישר כוח על התוכן הנפלא !

     7/12/09 23:58:
   *
     7/12/09 23:55:


   תודה רבה על המאמר :-)

   יש כאן עניין של מעמדות, וכאישה מאמינה ומסורתית

   קצת צורם לי העניין כי חשבתי שכל בני האדם שווים

   בעיני האל אך מכאן אנו למדים שלא כך הדבר .

   חבל ועצוב .

   שיהיה לך יום נפלא

   מאחלת לך המון אושר וטוב

   יפעת 

   פרופיל

   קבלה וסגולות
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין