כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  ארכיון

  חדש בקפה

  בבלוג זה יפורסמו הודעות מערכת בכל הקשור לאתר. (שינויים, פרוייקטים, וכד') לא הודעות תמיכה !
  • • • בכל הנוגע לבעיות בשימוש באתר, תקלות, פניות (לא תלונות!) , קיימת קהילת "התמיכה ל- Cafe", בה ניתן לקרוא מדריכים לשימוש באתר ועידכונים לגבי תקלות. בקהילה ניתן גם להעלות תגובות ודיונים. • • • למי שעדיין לא הצטרף לקהילת התמיכה, בסרגל החום, ליחצו על לשונית: עוד > צריכים עזרה? • • • תודה.

  תקנון השתתפות בתחרות "טיפ עולמי " - אזהרות מסע

  7 תגובות   יום חמישי, 14/1/10, 10:34
    א. מהות התחרות
  1. "דה מרקר" באמצעות אתרי האינטרנט café.themarker.com ו- café.mouse.co.il (להלן- "אתר התחרות"), בשיתוף חברת התיירות "איסתא" (להלן ביחד ולחוד- "המארגנים") מקיימים תחרות "טיפים מסביב לעולם" (להלן- "התחרות").   
  2.       המשתתפים בתחרות יפרסמו באתר התחרות טיפ כלשהו על סמך חוויה אישית שלהם הנוגע לטיולים מסביב לעולם והפעם בנושא: אזהרות מסע למטיילים ישראלים בחו"ל. (להלן- "טיפים מסביב לעולם"). הנחיות מדויקות בדבר אופן הרישום יתפרסמו באתר התחרות.
  3.       המשתתף שיזכה במקום הראשון בתחרות, יהיה זכאי לקבל כרטיס טיסה זוגי בסכום כולל של עד 700$ (דלר ארה"ב) מתנת איסתא. 

  ב. תנאי השתתפות ואחריות המשתתף

  4.1    בתחרות זכאי להשתתף מי שרשום באתר עכבר café  ו/או The Marker café תחת פרטי זיהוי אמיתיים ונכונים, לרבות שם מלא ותמונת פרופיל אותנטית, ובתנאי שלא נאסרה עליו ההשתתפות לפי הקבוע בסעיף 4.6 תקנון זה.

  4.2    המשתתף אחראי מלא לטיפ המועלה על ידו, ומתחייב כי הטיפ נערך ונכתב על ידו בלבד וכי אין בפרסומו ו/או העלאתו לאתר ו/או מסירתו לעורכת התחרות כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו, לרבות לפי חוקי הגנת הפרטיות, זכויות יוצרים ואיסור לשון הרע.

  4.3    המשתתף מצהיר ומתחייב על נכונות העובדות והמצגים הנזכרים בטיפ וכי אין בתוכן הטיפ כל הטעיה או מניפולציה או דיווח לא הוגן. 

  4.4    המשתתף אחראי מלא לכל נזק אם וכל שייגרם כתוצאה מפרסום הטיפ.

  4.5    פרטי המשתתף שיימסרו על ידו לצורך רישום לתחרות יחייבו אותו לכל דבר ועניין ונכונות הפרטים שנמסרו יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות בעניין זה. עורכת התחרות תהיה פטורה מלבדוק את נכונות הפרטים ותוכן הפוסט.

  4.6           לא ישתתפו בתחרות עובדי המארגנים, מנהליהם, ובני משפחותיהם.

  4.7    על המשתתף לפרסם את הטיפ בכרטיס האישי שלו במסגרת אתר התחרות.
   
  4.8    מובהר כי הטיפ יתפרסם באתר התחרות ויהיה נתון לביקורת הגולשים באתר התחרות.

  4.9    מובהר כי עשויה להינתן לגולשים באתר התחרות האפשרות לבקר ולדרג את הטיפ  בהתאם להחלטת המארגנים. במקרה כזה אסור למשתתפים להצביע עבור הטיפ שלהם או לנקוט במניפולציות כלשהן, לרבות באמצעות אחרים, כלשהן שעשויות להשפיע על דירוג הטיפים.

  4.10    מובהר כי רק הטיפים שיתפרסמו באתר התחרות בין התאריכים 14.1.2010-15.2.2010 ישתתפו בתחרות .   המארגנים רשאים לשנות את מועדי התקופה הנ"ל לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתתף כל טענה בקשר לכך.

    
  ג. תקופת התחרות
  5.    התחרות תתקיים בין התאריכים 14.1.2010-15.2.2010.


  ד. תנאים כלליים
  6.       פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה.
  7.       כל ההחלטות הנוגעות לניהול התחרות לרבות, רישום, בחירת זוכים, פרסום והחלטות אחרות תעשנה על ידי המארגנים  ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
  8.       המארגנים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם בנוגע לזוכה בתחרות וכל החלטה אחרת על פי התקנון, ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם.
  9.       המארגנים יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפרסם בתקשורת מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים, ובהם פרטים לגבי התחרות.
  10.       מובהר כי בכל מקרה שתהיה קיימת סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון ובין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, הוראות תקנון זה גוברות ומחייבות.
  11.       המארגנים יהיו רשאים בכל שלב להפסיק ו/או לבטל את התחרות עקב כמות משתתפים נמוכה ו/או איכות נמוכה של טיפים מסביב לעולם, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש. מובהר כי למי מהמשתתפים בתחרות לא תהא כל טענה בקשר לכך.
  12.       מובהר כי המארגנים יהיו רשאים לשנות את כללי התחרות, כפי שנקבעו בתקנון זה, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שתפורסם על כך הודעה באתר התחרות.
  13.       ההשתתפות בתחרות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.
  14.       המארגנים לא יישאו באחריות לכל נזק, פגיעה בשם הטוב, נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בתחרות.
  15.   מובהר כי המארגנים לא יהיו אחראים בכל מקרה בו יחולו שיבוש ו/או השמטה של פרטי משתתף ו/או טיפ עקב תקלה או טעות כלשהי בין אם נפלה אצל המשתתף ובין אם נפלה אצל המארגנים, גם אם כתוצאה מכך נמנעה ו/או נפגמה השתתפותו של גולש כלשהו בתחרות.
  16.   המארגנים, עובדיהם, {לעניין זה סעיף זה, "עובד" לרבות עובדי "דה מרקר קפה", "עכבר העיר", "עיתון הארץ" ו"איסתא" מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בתחרות. דבר איסור זה יצוין בכל הפרסומים הנוגעים לתחרות. {לעניין סעיף זה, "בן משפחה" לרבות בן-זוג, ידוע/ה בציבור, הורה, ילד, אח או אחות.}

  ה. ועדת השיפוט

  17.    ועדת השיפוט תבחר את הטיפ הזוכה.
  18.    ועדת השיפוט תכלול נציגים של חברת איסתא ומערכת עכבר העיר אונליין.
  19.    למען הסר ספק יובהר כי ועדת השיפוט אינה מחויבת לבחור בזוכה כלשהו והיא אף יכולה להימנע מבחירה כלשהי בזוכה ו/או בזוכים כלשהם.
  20.    ועדת  השיפוט לא תהא מחויבת לבחור בזוכים על פי דיני המכרזים ו/או החוזים.
  21.    הבחירה בזוכה תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט, וללא צורך בנימוק החלטתה, ולמשתתפים ו/או לאחרים מטעמם לא תהא שום זכות ערעור על החלטת ועדת השיפוט.
  22.    מובהר כי החלטות השופטים לעניין בחירת הזוכים הן סופיות ובבחינת הכרעה ו/או הערכה כאמור בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 1973.
   
  ו. זכויות יוצרים
  23.   בהעלאת טיפ והשתתפות בתחרות מתחיב המשתתף כי אין בשימוש בטיפ כאמור ובפרסומו כדי לפגוע בזכויות צד ג' כלשהו או כדי להפר כל דין.

  24. מובהר כי מארגני התחרות יהיו רשאים לעשות בטיפ ובתוכנו, גם אם מדובר בתצלום ו/או סרטון, כל שימוש לפי שיקול דעתם, לרבות שימושים מסחריים, שינוי ועריכה, העתקה והפצה.  
  25.   מובהר כי בהעלאת הטיפ לאתר התחרות מוותר המשתתף על כל טענה כלפי המארגנים ו/או מי מטעמם ביחס לכל פעולה שתעשה בטיפ.

   
  ז. הפרס
  26. המשתתף שיזכה במקום הראשון בתחרות, יהיה זכאי לקבל כרטיס טיסה זוגי בסכום כולל של עד 700$ (דלר ארה"ב) מתנת איסתא.
  המארגנים יהיו רשאים לפרסם את שם הזוכה באתר התחרות ובכל מדיה אחרת לפי שיקול דעתם הבלעדי.

  27.   מובהר כי חברת איסתא היא מעניקת הפרס ואחראית לטיבו של הפרס ולאיכותו. משכך להוצאת עיתון הארץ בע"מ ו/או לאתר התחרות לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם הפרס, איכותו וטיבו בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ופקודת הנזיקין.
  28.   מובהר כי מימוש הפרס ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי חברת איסתא -מעניקת הפרס. מובהר כי חברת איסתא תהיה רשאית לקבוע מועד שבו יהיה ניתן לממש את הזכיה ומעבר למועד זה יפוג תוקף הפרס.
  29.   הודעה תימסר לזוכה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני או בפניה טלפונית לפי הפרטים שמסר בעת רישומו לאתר התחרות.
  מובהר כי בחלוף המועד למימוש הפרס, הזוכה לא יהיה זכאי לממש את הפרס ו/או לקבל פרס חלופי וכי לא תהיה כל טענה ו/או טרוניה בקשר לכך.
  30.   לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או טרוניה בקשר עם הפרס לרבות טענות הנוגעות לאיכותו ולטיבו של הפרס.
  31.   המארגנים שומרים על זכותם לעכב ו/או לבטל את זכייתו של זוכה בפרס כאמור בכל אחד מהמקרים הבאים:
  31.1.חשש לזיוף ו/או הפרה ו/או מרמה ו/או מניפולציה ו/או פעולה בחוסר תום לב של המשתתף בקשר לשימוש בטיפ ותוכנו;
  31.2.     חשש לאי עמידה במלוא תנאי תקנון זה;
  31.3.     כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;
  32.     במידה ולא יענה הזוכה להודעת הזכייה תוך זמן סביר (שבעה ימים) תישלל זכאותו לפרס, והפרס יועבר לזוכה אחר שייקבע על ידי ועדת השיפוט.
  33.   הזוכה אינו רשאי להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בפרס חלופי. הפרס אינו ניתן למארגנים נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר. 
   34.   הפרס הוא אישי לזוכה ואינו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.


  ח. לשון זכר ונקבה

  35. לשון זכר בתקנון ובתחרות גם לשון נקבה במשמע.
  דרג את התוכן:

   תגובות (2)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     25/5/10 15:30:

     16/2/10 12:28:

   תחרות אזהרות לאן לא כדאי לנסוע

   שלום,

   ניסיתי הרבה פעמים להוסיף טיפ עולמי אבל לא מצאתי שום קישור לכך מתוך הדף האישי שלי, לכן שלחתי 2 תגובות בדף של פרסום הכתבה עצמה. נקווה שתתחשבו בזה בקביעת המועמדים לנתינת הטיפים המועילים... (למרות שזה נעשה באחור של בוקר אחד, כאמור בגלל בעיות טכניות).

   בתודה,

   ורד

   verdiz@walla.com

   פרופיל

   cafe-team
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין