כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  תגובות (0)

  נא להתחבר כדי להגיב

  התחברות או הרשמה   

  סדר התגובות :
  ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
  /null/cdate#

  /null/text_64k_1#

  אין רשומות לתצוגה

  0

  ביטול צוו הריסה מינהלי-דוגמא לבקשה

  0 תגובות   יום שני, 26/12/11, 23:32

  ביטול צוו הריסה מינהלי  במיקרים רבים ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לביטול/עיכוב  צוו הריסה מינהלי.

  בעזרת סיוע אדריכלי והנדסי יש סכויי רב יותר כי הבקשה תאושר.

  קלינגר יכולה לסייע לך בהליך ולהגביר את סיכוייך.

  להלן הנחיות לעזרתך.

  הבקשה תוגש עפ"י תקנות התכנון והבניה )סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי(, תש"ע-
  .2010
   . الطلب هقدم بناءا على أنظوة التنظين والبناء )أوظمت انماوىن ف عهباث نمىضىع أمش هذو إداسي (, لسنة 0202
   יש לעיין בתקנות קודם להגשת הבקשה )ניתן לקבל עותק בעמדת קבלת קהל ולצלמו, או לעיין
  בתקנות בלוח המודעות במזכירות או באתר בית המשפט באינטרנט(. جٌب الإطلاع ػهى الأ ظَ تً قبم تقذ ىٌ انطهب
  ) كًٌ انحصىل ػهى ىًَرج ي يىظف استقبال انج هًىس و سَخه, أو الإطلاع ػه هٍ بهىحت الإػلا اَث ف انسكشتاس تٌ أو بان ىًقغ
  الانكتشو نه حًك تً(.
   הבקשה תוגש בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו. انطهب قٌذو خلال ثلاثت أ اٌو ي ىٌو يؼشفت
  انطانب ػ الأيش
  בקשה לביטול צו / לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי
  طهب لانغاء أيش أو طهب نتأج مٍ ت فُ زٍ الايش
  תיק ב"ש מס' مهف: ________ תאריך حاس خٌ:___________
  __________________ . המבקש/ים الطالبين: 1
  __________________ .2
  א. הצו ניתן ביום ___________ בידי ___________ והמועד האחרון לביצועו לפי סעיף
  232 א)ט( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1691 , הוא ביום - ._______________
  الامش اعغى ب ىٍو عهى ذٌ وانمىعذ الاخ شٍ نخخف زٍي حسب بىذ
  832 أ)ط( نماوىن حخغ ظٍ وانبىاء ,سىت 5691 , هى ب ىٍو
  ב. דבר קיום הצו נודע לי ביום عشفج عه وجىد الامش ب ىٍو _______ בנסיבות האלה بهزي انظشوف:
  ______________________________________________
  ______________________________________________
  ג. הזכות של המבקש במקרקעין נושא הצו )זכות קניינית/זכות חוזית/אחרת(:
  حك ممذو انغهب بالأساض مىضىع الامش )حك انمهك تٍ/حك حعالذ/غ شٍ رنك( :
  _______________________________________________
  _______________________________________________
  ד. נימוקי הבקשה לביטול או לעיכוב ביצוע حفص مٍ انغهب لانغاء او نخاج مٍ انخىف زٍ:
  ____________________________________________________
  ____________________________________________________
  ____________________________________________________
  ה. פירוט כל ההליכים המינהליים והמשפטיים בעניין הבנייה שאליהם מתייחס הצו,
  حفص مٍ كم الاجشاءاث الاداس تٌ وانمضائ تٍ انمخعهمت بانبىاء انخ خٌغشق إن هٍا الأمش,
  ובין השאר, צווי הפסקה מינהליים ושיפוטיים ככל שניתנו.
  مه ب هٍ جمهت الامىس , أوامش ا مٌاف إداس تٌ ولضائ تٍ ف حال اعغ جٍ.
  ____________________________________________________
  ____________________________________________________
  ____________________________________________________
  תצהיר המבקש )تصش حٌ انطانب يشفىع بانقسى(
  אני הח"מ ___________ ת"ז________ הגר ב_________________
  מצהיר בזה כי הפרטים הכלולים בבקשה הם נכונים.
  תאריך_______ חתימת המצהיר__________
  אני הח"מ, עו"ד _____________ מס' רישיון _______ מאשר בזה כי ביום
  ___________ הופיע לפני ______________ שזיהה את עצמו על ידי
  תעודת זהות מס' _____________המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו
  לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
  לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
  תאריך___________ חתימת מקבל התצהיר ________________
  כאשר הבקשה כוללת טענות עובדתיות ובין השאר טענה ולפיה קיים
  סיכוי ממשי שהיתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, יצורף גם תצהיר
  מהנדס/אדריכל/עורך דין:
  ػ ذُيا شٌ مً انطهب إدػاءاث ػ هً تٍ وي ب ج هًت الأيىس ادػاء انزي حسبه تىجذ فشصت
  فؼه تٍ ف أ سخصت انب اُء ستؼطى خلال فتشة قص شٍة , شٌفق ا ضٌاً تصش حٌ يشفىع بانقسى
  يه ذُس/يه ذُس يؼ اًسي/يحاي :
  תצהיר )تصش حٌ يشفىع بانقسى(
  אני החתום מטה__________ ת"ז __________מס' רישיון
  מהנדס/אדריכל/עורך דין_____________ הגר ב________________
  מצהיר בזה כי טיפלתי בבקשה בעבור המבקש וכי כל הפרטים שנמסרו בבקשה,
  לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, הם
  נכונים.
  תאריך_______ חתימת המצהיר__________
  אני הח"מ, עו"ד ____________ מס' רישיון _______ מאשר בזה כי ביום
  _________הופיע לפני ___________ שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות
  מס' ____________ המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
  בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
  אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
  תאריך_______ חתימת המצהיר__________
  לבקשה מצורפים:
  نهغهب مشفم هٍ :
  1( העתק הצו وسخت مه الامش; (
  2( העתק מצווים מינהליים או שיפוטיים שהוגשו בעניין הבנייה נושא הצו, וההחלטות (
  שניתנו בהן;
  وسخت مه الأوامش الاداس تٌ أوانمضائ تٍ بخصىص انبىاء مىضىع الامش وانمشاساث
  انخ اعغىا ف هٍه
  3( במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות לרבות טענה כי קיים סיכוי ממשי (
  שהיתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר העתקי כל המסמכים הנוגעים לעניין. –
  ف حال وأن انغهب شٌمم ادعاءاث عمه تٍ بما ف رنك ادعاء وجىد فشصت فعه تٍ ف ان سخصت انبىاء سخعغى خلال
  فخشة لص شٍة وسخ عه كم انىثائك راث صهت بالأمش .  גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר      

   

  קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
  בית שמאי 7, רמת גן
  נייד: 3888813 - 052
  טל': 03-6990132
  פקס: 6990134 - 03
  דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
  www.klinger.co.il

  דרג את התוכן:

   ארכיון

   פרופיל

   benklinger
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין