כותרות TheMarker >
  ';

  ד"ר איתמר כוכבי

  0

  משולש יחסי העבודה בישראל, חלק ב'

  0 תגובות   יום שלישי, 2/4/13, 09:38

         תביעה נזיקית בגלל הפרת חוזה?

   

  סעיף 62 לפקודת הנזיקין קובע מפורשות כי שביתה והשבתה לא תחשבנה כהפרת חוזה.

   

  שביתה כדין- מהי?

  שביתה היא לגיטימית רק אם היא ממלאת את התנאים הבאים:

  1.   הכרזת השביתה ע"י מי שמוסמך להכריזה- מעביד וכן ארגון העובדים.

  2.   שקט תעשייתי- אם קיים בזמן הכרזת השביתה הסכם קיבוצי בין הצדדים, הרי שהשביתה צריכה להיות בהתאם להסכם הקיבוצי, שקובע מתי ועל מה אפשר לשבות.

  3.   מסירת הודעה- לגבי שביתה נקבעה חובת הודעה מוקדמת לצד השני, ולממונה על יחסי עבודה, 15 ימים לפני תחילתה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם הקיבוצי.

   

  שביתה שלא כדין- אם בית המשפט מגיע למסקנה כי השביתה אינה כדין, יש סמכות לבית הדין להוציא צו מניעה אשר אוסר אותה.

   

  שביתה לא מוגנת- "שביתה פראית"

  שביתה פראית היא:

  1.   כל שביתה בשירות הציבורי בעת שחל הסכם קיבוצי.

  2.   שביתה כאשר לא קיים הסכם קיבוצי, אך השביתה לא קיבלה את אישור המוסדות המוסמכים לכך, לפי תקנון הארגון.

  3.   כל שביתה שלא נמסרה הודעה לגביה 15 ימים מראש.

   

  דין שביתה לא מוגנת:

  ·      צד לסכסוך יכול לתבוע פיצויים.

  ·      שביתה לא מוגנת מהווה הפרה של חוזה העבודה האישי.

  ·      בשביתה לא מוגנת מותר ללשכת התעסוקה לשלוח למעביד עובדים חלופיים.

  ·        ארגון העובדים וארגון המעבידים לא יישאו באחריות כלשהי לשביתה שלא אישרו.

   

   

  פיצויים בשל שביתה לא מוגנת

  פיצויים שיפסקו נגד העובדים בשביתה לא מוגנת יהיו בהתחשב בהכנסת העובדים, פרופורציוניים ליכולת הכלכלית, כאשר מטרת הפיצויים היא הרתעתית.

  מצד שני, כאשר המעביד בשירות הציבורי הפר הוראה בהסכם הקיבוצי, בית הדין מוסמך לחייבו לשלם פיצויים מוגדלים אף אם מדובר בהפרה שאין עמה נזק ממון.

   

  שביתה חלקית בלתי מוגנת

  במקרה בו העובדים שובתים שביתה לא מוגנת באופן חלקי ועובדים רק חלק משעות העבודה, על המעביד לקבל הצהרה מבית הדין שהשביתה לא מוגנת והעובדים יהיו זכאים אך ורק לשכר חלקי בתקופת השביתה החלקית, לפי השיעור שיקבע בית הדין.

   

  אמצעים בהם יכול המעביד לנקוט בעת השביתה

  השבתת מגן- פוטרת את המעביד מחובת תשלום שכר לעובד, וצריכים להתקיים התנאים הבאים (חובת ההוכחה לקיום התנאים היא על המעביד):

  1.   קיים סכסוך עבודה כהגדרה בחוק.

  2.   ההשבתה היא במסגרת הסכסוך- בתגובה למאבק בעובדים.

  3.   מטרתה לאזן הפרת איזון שנוצר עקב השביתה, ולא להעניש את העובדים.

  4.   4.     תום לב.

  5.   ההשבתה היא אמצעי אחרון.

   

  סירוב לקבל עבודה חלקית- אינו השבתה, ולמעביד ישנן שתי אפשרויות:

  1.   סירוב לקבל חוזה חדש.

  2.   להסכים לקבל מהעובד שירות שונה מזה שהתחייב בחוזה.

   

  שביתת האטה- זו שביתה חלקית, למעביד קשה להתמודד איתה, ולכן המעביד יכול גם במקרה זה לסרב לקבל את החוזה החדש ולדרוש שביתה מלאה.

   

   השבתת כורח-  בעת השביתה, רק החוזה של השובתים בפועל מושעה. כל שאר העובדים זכאים לשכר, אפילו אם נבצר מהם להגיע לעבודה.

   

  צווי ריתוק

  שר העבודה רשאי להוציא תקנות שעת חירום המסמיכות עובדים מסוימים לקרוא לעבודה עובדים חיוניים להפעלת שירות ציבורי, כאשר הדבר דרוש להגנת המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה ושירותים חיוניים.

   

  מטרות השביתה- שביתה פוליטית

  השופט ד' לוין קבע קיומם של שלושה סוגי שביתות:

  1.   כלכלית- שביתה זו מכוונת נגד המעביד המבקש לפגוע בזכויות או מסרב לשפר תנאי עבודה. שביתה כזאת יכולה להיות גם נגד הריבון. שביתה זו לגיטימית.

  2.   פוליטית- מכוונת נגד הריבון, כמי שהופקד על קביעת מדיניות כוללת, שאינה מקובלת על העובדים, כי הם סבורים שהיא תצר את צעדיהם ותקבע ביכולתם לקבוע את זכויותיהם. שביתה זו אינה לגיטימית משום שהיא מערערת את סמכות הריבון. שביתה כזאת פוגעת באושיות הדמוקרטיה, כי העובדים מנסים לעקוף את דרכי השכנוע הנהוגות בהליך דמוקרטי, ולהפעיל לחץ לא לגיטימי על המחוקק.

  3.   3.     מעין פוליטית- זוהי שביתה הנגרמת ממעורבותה הרבה של המדינה במשק וביחסי העבודה.

   

  מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה

   

  סוג הסכסוך

  הסבר

  היכן ידונו בו

  סכסוך משפטי

  מאבק לשם השגת זכויות שכבר הושגו בהסכם או מגיעות לעובדים על פי חוק.

  בית הדין לעבודה.

  סכסוך כלכלי

  סכסוך לשם השגת ויצירת זכויות חדשות עתידיות.

  בוררות או תיווך.

  סכסוך אישי

  סכסוך של עובד יחיד עם מעבידו.

  בית הדין לעבודה.

  סכסוך קיבוצי

  סכסוך בין קבוצת עובדים (ארגון עובדים) למעביד או לארגון מעבידים.

  בית דין לעבודה או תיווך או בוררות.

   

   

   

  חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז- 1957

  מטרת החוק: לספק כלים וליצור מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה בדרך של תיווך ובוררות. החוק עוסק בסכסוכים כלכליים, ולא משפטיים, וכן בסכסוכים קיבוציים ולא אישיים.

   

  הממונה הראשי על יחסי העבודה: החוק הקים מנגנון של ממונה ראשי על יחסי עבודה וממונים אחרים על יחסי עבודה, הממונים על ידי שר העבודה. אלה מספקים שירותי תיווך כאשר פורץ סכסוך עבודה.

  הגדרת סכסוך עבודה

  סעיף 2 מגדיר סכסוך עבודה לעניין חוק זה:

  סכסוך קיבוצי בין מעביד לעובדיו או לארגון עובדים באחד הנושאים הבאים:

  כריתתו, חידושו שינויו או ביטולו של הסכם קיבוצי, תנאי עבודה, קבלה לעבודה או סיום עבודה, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה.

  מטרתו של החוק היא ליישב סכסוך כלכלי שעניינו קביעת זכויות לעתיד, כאשר מדובר בסכסוך קיבוצי.

   

  הצדדים לסכסוך עבודה

  מעביד או ארגון מעבידים מול ארגון עובדים המייצגות את רוב העובדים שהסכסוך נוגע אליהם, ובאין ארגון עובדים כאמור- נציגות שנבחרה על ידי רוב העובדים.

   

  תיווך

  החוק קובע כי במקרה של סכסוך, כל צד לסכסוך רשאי להודיע על כך לממונה הראשי על יחסי העבודה. כאשר מדובר בשביתה או בהשבתה, יש חובת הודעה על שביתה 15 יום מראש, אלא אם נקבע אחרת בהסכם או בתקנות.

  כאשר נמסרת הודעה כאמור, מוסמך המתווך הראשי להחליט אם לתת שירותי תיווך בסכסוך. כמו כן רשאי הוא להחליט על תיווך, גם אם נודע לו על הסכסוך בדרך אחרת, מבלי שהצדדים פנו אליו.

   

  פרוצדורת התיווך

  התיווך בא לסייע לצדדים להגיע להסכם, להבדיל מבוררות, שבאה כתחליף לצדדים ביצירת ההסכם. המתווך במשא ומתן, עדויות וחוות דעת מומחים, יחקור ויעזור לצדדים להגיע להסכמה. אם לא הגיעו להסכם תוך 14 יום מתחילת התיווך, יסתיים התיווך, אלא אם הממונה הראשי יציע לצדדים המשך תיווך.

   

   בוררות

  פסק הבוררות

  פסק הבוררות ניתן ברוב דעות, ותקופת תוקפו היא מיום נתינתו, אם לא נקבע אחרת. פסק הבוררות הוא סופי ואין עליו ערעור. עם זאת ההלכה היא שיש מקרים יוצאים מן הכלל בהם יפסל פסק בורר, למשל, אם ההליך לא היה תקין, ההליך נגד את כלל הצדק הטבעי או אם הוא ניתן בחוסר סמכות או תוך חריגה מסמכות. פסק דין בוררות רגילה, מרגע שאושר, דינו כפסק דין של בית משפט. לעומת זאת פסק בוררים לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה, דינו כדין חוזה בין הצדדים לבוררות- הסדר או הסכם קיבוצי.

   

  קיימים מנגנונים פנימיים ליישוב סכסוכי עבודה:

  וועדה פריטטית- וועדה פריטטית זהו גוף המוקם ומורכב על ידי נציגי סכסוך העבודה. רק צדדים להסכם הקיבוצי (קרי ארגוני עובדים, ארגוני מעבידים ומעבידים) יכולים לטעון בה. הוועדה מוקמת ביוזמת הצדדים לסכסוך ומופעלת בניהולם. ההחלטות מתקבלות בוועדה על בסיס הסכמת הצדדים, ורק בנושים שהסמיכן ההסכם הקיבוצי. אם הצדדים אינם מגיעים להסכמה, מסגרת הוועדה הפריטטית לא תספק פתרון לסכסוך, והצדדים יפנו לכל היותר לבוררות.

  המוסד לבוררות מוסכמת- זהו גוף שהוקם על פי הסכם בין הממשלה (כמעבידה) להסתדרות (כארגון העובדים). המוסד מקיים חובת בוררות כשפונים אליו בנושאים כלכליים. בנושאים משפטיים, שני הצדדים צריכים להסכים לפנות אליו. ההסכם נועד להבטיח יחסי עבודה תקינים, ללא זעזועים ובעיות גדולות מדי בסקטור הציבורי. הצדדים המתדיינים במוסד הם רק מקימיו- ההסתדרות והמדינה. הדין החל במוסד לבוררות מוסכמת הוא אותו הדין שחל על בוררות לפי חוק הבוררות
   

  הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

   במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

  מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

   

  מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

   e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

  דרג את התוכן:

   תגובות (0)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   אין רשומות לתצוגה

   ארכיון

   פרופיל

   איתמרכוכבי
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין