כותרות TheMarker >
  ';

  ד"ר איתמר כוכבי

  0

  פרמידת הנורמות בדיני עבודה בישראל, חלק ב'

  0 תגובות   יום שלישי, 2/4/13, 09:42

  צווי הרחבה

  צו הרחבה הוא חקיקת משנה ששר העבודה מוסמך לחוקק מיוזמתו או על פי בקשת צד. מטרתו להשוות את תנאי העבודה בענף ולהעניק גם למי שאינו משתייך לארגונים שהתקשרו בהסכם קיבוצי את היתרונות הנובעים ממנו לבעלי ההסכם.

   

  הסמכות להרחיב הסכם קיבוצי

  סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים: שר העבודה רשאי ביוזמתו או על פי בקשת בעל הסכם קיבוצי כללי, להרחיב בצו, היקף תחולה של כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי. הסעיף מורה לשר לבחון את יחסי העבודה ואת התנאים בשוק העבודה שבקרב ציבור העובדים שלגביהם יורחב הצו, ולאור שיקולים אלה יקבל השר את החלטתו.

   

  סעיפים 27 עד 34 לחוק הסכמים קיבוציים קובעים נהלים שונים לצו הרחבה:

  סעיף 27 קובע ארבעה תנאים להרחבת הסכם קיבוצי:

  1.     אין בהסכם קיבוצי הוראה הפוגעת בזכותו של אדם לעבוד עקב חברותו או אי חברותו בארגון עובדים.

  2.     ההוראות בהסכם הקיבוצי אינן נוגדות הוראות באמנה שמדינת ישראל אישרה אותה.

  3.     חוות דעת של המועצה ליחסי עבודה.

  4.     שר העבודה החליט בערר שהוגש לפי סעיף 26. לפי סעיף זה יש לפרסם חודש לפני מתן הצו ברשומות ובכל דרך נוספת הוראה בכתב על מתן הצו. לפני פרסום ההודעה על השר להתייעץ בארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה (ההסתדרות הכללית) ובארגונים ארציים יציגים של מעבידים הנוגעים בדבר.

  תוקף וזמן תחולת הצו

  סעיף 28 לחוק הסכמים קיבוציים דורש פרסום הצו, פירוט ההוראות המורחבות ועל מי יחולו. הצו חל מרגע פרסומו אלא אם נקבע מועד מאוחר יותר. אולם קיימות הוראות היכולות לחול רטרואקטיבית והן בנושאים:

  א.     תוספת יוקר.

  ב.     פיצוי התייקרות.

  ג.       שכר מינימום.

  ד.      מרגע פרסום הצו אין עליו ערעור (אין עוררין על תוקפו).

   

   

  על מי חל צו ההרחבה

  ההסכם הקיבוצי המופיע בצו ההרחבה יחול על עובדים בענף מסוים, למשל אם מדובר בענף ייצור הנעליים- הצו יחול על כל העובדים במפעלים המייצרים נעליים, לרבות העובדים העוסקים בעבודות פקידות, שמירה ועוד, העובדים במפעלי ייצור הנעליים.

  פעולות צו ההרחבה

  סעיף 30 לחוק הסכמים קיבוציים קובע:

  א.     צו הרחבה הוא חלק מחוזה עבודה שבין עובדים למעבידים.

  ב.     הוראות סעיף קטן אינן גורעות מזכותו של עובד, אם חוזה עבודה או הסכם קיבוצי מעניקים תנאים טובים יותר. כלומר צו הרחבה יכול רק להוסיף זכויות ולא לגרוע מזכויות עובד על פי חוזה עבודה אישי/ הסכם קיבוצי.

  הפסיקה קבעה כי הוראות חוזיות שמקורן בצו הרחבה עדיפות על הוראות שמקורן ישירות בהסכם הקיבוצי שהוראותיו הורחבו. צו הרחבה הוא בבחינת דבר חקיקה.

   

  סיום תוקפו של צו ההרחבה

  צו הרחבה בטל אוטומטית כאשר תם תוקפו של ההסכם הקיבוצי שהורחב.

  גם לשר יש אפשרות לבטלו, במידה וראה שהנסיבות שהביאו להחלטתו לתת את הצו, אינן מתקיימות עוד. השר צריך להיוועץ בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ובארגונים יציגים של מעבידים ורק לאחר מכן רשאי לבטל את הצו.

  כאשר בטל צו הרחבה מוסיפות ההוראות האישיות של ההסכם הקיבוצי שהורחבו בצו לעמוד בתקפן כחלק מחוזי העבודה שהיו קיימים כאשר הצו היה בתוקפו, וזאת כל עוד לא שונו או לא בוטלו בחוזי עבודה חדשים.

  פיקוח על עקיפת הצו

  החוק מאפשר לשר להקים ועדת פיקוח שתדאג לאכיפת צו ההרחבה. ועדת פיקוח תמנה:

  1.     נציג שר העבודה, כיושב ראש הוועדה.

  2.     חבר שהמליץ עליו ארגון העובדים החתום על ההסכם הקיבוצי שהורחב.

  3.     חבר שהמליץ עליו ארגון המעבידים החתום על ההסכם.

  ועדת הפיקוח תיישב חילוקי דעות באותה הדרך שההסכם הקיבוצי יישב סכסוכים. כאשר מדובר בהסכם קיבוצי הרי שהצדדים שיחתמו עליו ידאגו לאכיפתו, ואילו כשמדובר בצו הרחבה יש צורך בגוף ממונה על מנת להבטיח כי אכן יקוים.

   

  הסדר קיבוצי

  הסדר קיבוצי הוא הסדר שאינו עונה על דרישות חוק הסכמים קיבוציים. לדוגמה:

  כל הסכם שנפל בו פגם לגבי התנאים ליצירת הסכם קיבוצי יהיה הסדר קיבוצי.

   

  דוגמאות לפגמים אשר יכולים להפוך הסכם קיבוצי להסדר קיבוצי

  1.     פגם בכשירות הצדדים- הצדדים לחוזה אינם כשירים להיות צדדים להסכם קיבוצי. למשל, הצד המייצג את העובדים אינו ארגון עובדים יציג.

  2.     פגם תוכני- ההסכם עוסק בנושאים שאינם הנושאים שהוגדרו בגדר הסכם קיבוצי.

  3.     פגם פרוצדוראלי- ההסכם לא נעשה בכתב או לא הוגש לרישום.

   

  תוקפו של הסדר קיבוצי

  הסדר קיבוצי אינו אכיף משפטית, לאור חוק הסכמים קיבוציים. עם זאת, נראה להלן כי קיימים סייגים שונים לכך וכי למרות הכל, הסדר קיבוצי הוא גורם בעל משמעות ביחסי עבודה. 

   

  ההסדר במישור האובליגטורי- קיבוצי

  הסדר חד צדדי- זהו הסדר שנקבע במסגרת יחסי העבודה על ידי צד אחד בלבד, ללא הסכמת הצד השני. הסדר כזה ניתן לביטול חד צדדי ואינו מחייב משפטית. נקרא גם "הסכם ג'נטלמני".

  הסכם דו צדדי- בית הדין מבחין בין הסדר קיבוצי שנחתם בין שני צדדים המוסמכים לחתום על הסכם קיבוצי לבין הסדר קיבוצי בין צדדים שאינם כשירים לחתום על הסכם קיבוצי. מתייחסים להסדר דו צדדי באופן שמתייחסים לכל חוזה בין שני גופים ומחילים עליו גם את כללי החוזים הרגילים על מנת לקבוע את תחולתו ואת תוקפו- גמירות דעת, מסוימות, תום לב וכדומה.

  ההסדר הקיבוצי במישור הנורמטיבי אישי

  תניות שנקבעו בהסדר קיבוצי עשויות להיחשב כתנאי מכללא בחוזה אישי, בתנאי שמתקיימות הדרישות הבאות:

  1.     הסדר קיבוצי שאינו מבוצע מלכתחילה, ואחד הצדדים טוען כי מלכתחילה לא היתה ההתקשרות מקובלת עליו- נעדר כל תשתית ליצירת תנאי מכללא בחוזה העבודה האישי של כל עובד.

  2.     הוראות הסכם קיבוצי יתווספו כתניות מכללא לחוזה האישי רק אם הצדדים התכוונו שמה שנקבע בהסדר קיבוצי יהפוך לסעיף בחוזה האישי.

  3.     הוראה מפורשת בחוזה האישי גוברת על הוראה בהסדר.

  שינוי וביטול

  חלוקות הדעות באשר לשינוין או ביטולן של התנאים שנקלטו מההסדר הקיבוצי לתוך חוזה העובדה האישי כהוראות מכללא. בית הדין הארצי פסק שניתן באופן עקרוני לבטלן באופן חד צדדי. ואילו בג"צ קבע כי לא ניתן לבטלן באופן חד צדדי שכן אין לבטל חלק מתנאי העבודה, מבלי לבטל את כל חוזה העבודה. למעשה בג"צ קבע כי כל עוד החוזה לא הסתיים, צד לחוזה אינו יכול לבטל תנאים כאלה ואחרים בחוזה ולשנותן באופן חד צדדי. שינוי יתאפשר רק מתוך הסכמה או במסגרת שינוי חוזה העבודה כולו.

   

  תחולת ההסדר הקיבוצי במגזר הציבורי

  פרק ד' לחוק יישוב סכסוכי עבודה קובע הסדרים ליישוב סכסוכי עבודה במגזר הציבורי. נקבע כי בעת שחל הסכם או הסדר קיבוצי, שביתה לא תהיה מוגנת. מכאן הסיק בית הדין כי הסדר קיבוצי דו צדדי בשירות הציבורי הוא אכיף ומחייב הן את הצדדים והן את העובדים עליהם חל ההסדר. הסיבה נובעת מהעובדה שלא הגיוני שמצד אחד יהיה אסור לעובדים לשבות בגין הפרת ההסדר ומצד שני, לא תהיה להם דרך חלופית משפטית, לאוכפו.

  כללי ברירת דין, קוגנטיות וויתור על זכויות

  קווים מנחים

  תמיד יש לזכור את עקרון העל המנחה את בית הדין בברירת דיני עבודה, והוא עקרון טובת העובד.

   

  קוגנטיות חוקי המגן

  רוב חוקי המגן הם קוגנטיים ולכן הם בראש הפירמידה ולא ניתן לגרוע מהם. יחד עם זאת, לעיתים קיימת הוראה מפורשת המאפשרת התנייה על הכלל שנקבע.

   

  התנגשות בין שני הסכמים קיבוציים

  סתירה בין הסכמים- סעיף 23 לחוק הסכמים קיבוציים:

  היו חלים על העובד יותר מהסכם אחד, הולכים אחר הוראה שהיא לטובת העובד.

  מדובר בהוראה מול הוראה, ולא מכלול הסכם מול הסכם אחר. יש לבדוק הוראה ספציפית מול הוראה ספציפית, ולראות אם ההוראות מנוגדות או שניתן ליישב ביניהן.

  בית הדין פסק כי הוראה בהסכם קיבוצי מאוחר תבטל הוראה בהסכם קיבוצי קודם, רק אם מתקיים אחד מאלה:

  1.     הביטול נעשה באופן מפורש.

  2.     קיים ניגוד כה בולט בין התניות עד שאין ליישב ביניהן ולא ניתן ליישמן במצטבר.

   

  הסכם קיבוצי מול חוזה אישי

  חוזה עבודה והסכם קיבוצי- סעיף 22 לחוק הסכמים קיבוציים.

  הוראה בהסכם קיבוצי גוברת על הוראה בחוזה אישי, אלא אם השינוי בחוזה האישי הוא לטובת העובד.

  סעיף 22 מתיר להסכם קיבוצי לקבוע שאסור למעביד להעניק זכויות יתר בחוזה אישי. כלומר, החוק מאפשר לארגון העובדים לקבוע בהסכם קיבוצי שאסור למעביד להיטיב עם עובד מסוים בחוזה אישי מעבר למה שנקבע לכל העובדים בהסכם הקיבוצי.

  עדיפות ההוראה בהסכם הקיבוצי חלה גם אם ההסכם הקיבוצי מאוחר לחוזה אישי.

   

  צו הרחבה מול חוזה אישי

  סעיף 30 לחוק הסכמים קיבוציים קובע כי הוראות ההסכם שהורחב בצו יהיו חלק מחוזה העבודה בין כל עובד ומעביד שלגביהם הורחב הצו. צו הרחבה יכול רק להוסיף זכויות ולא לגרוע מזכויות עובד על פי חוזה עבודה אישי / הסכם קבוצתי, ועובד אינו יכול לוותר על הזכויות המגיעות לו מכוח צו הרחבה.

   

  הסדר קיבוצי

  הסכם קיבוצי כולל צו הרחבה, אך לא הסדר קיבוצי. ואכן, ההלכה היא שחוזה אישי גובר על הוראה בהסדר הקיבוצי, אף אם החוזה האישי מרע (אינו מטיב) עם העובד.

   

  קוגנטיות ויתור על זכויות

  פירמידת הנורמות היא בעיקרה קוגנטית מעניקה. כלומר, גם לעובד אסור לוותר על נורמה מיטיבה שהיא עליונה לנורמת החוזה האישי, אותה הוא יכול לעצב כרצונו.

  משפט העבודה המגן ומשפט העבודה הקיבוצי בעיקרם עוסקים בהגבלת חופש החוזה במידה רבה. זאת ועוד, קיום תנאי עבודה כמתחייב מצווי הרחבה הוא אינטרס לא רק של הפרט- העובד שבו מדובר, אלא באותה מידה, אם לא במידה יתרה, גם של השותפים ליחסי העבודה הקיבוציים, שהם הצדדים להסכם שהוראותיו הורחבו, ובמיוחד של ארגון המעבידים.

  לעניין ויתור על זכויות בכלל, נקבע כי אין ויתור באין ידיעה על קיום הזכות, ולכן אין השתק, ויתור חייב להיעשות במודע. זכות המוקנית ע"י חקיקת המגן אינה ניתנת לויתור, לא במפורש ובוודאי לא במכללא.

  על כל אלה, לא יכול העובד לוותר בין אם מראש ובין אם בדיעבד. ויתור על זכות שמקנה משפט העבודה המגן או הסכם קיבוצי אינו קביל. לאחר תום תקופת ההסכם הקיבוצי, ההוראות האישיות ממשיכות לחול, אולם ניתן להתנות עליהן, והעובד יכול לוותר עליהן.

  מרגע שנחתם ההסכם הקיבוצי, גם הצדדים החתומים עליו (ארגון העובדים והמעביד) אינם יכולים לוותר בהסכמה על זכויות המגיעות לעובד מכוחו. כלומר, גם לארגון העובדים אסור לוותר על זכויות הנובעות מההסכם עליו הוא חתום.

   

  טענת השתק בגין ויתור

  האם המעביד יכול לטעון להשתק, כאשר עובד לא דרש את הזכויות המגיעות לו מכוח חקיקת המגן?

  בעניין פס"ד צ'יבוטרו, עובדת לא דרשה במשך שנים זכויות המגיעות לה מכוח חוקי המגן. המעביד טען להשתק של העובדת. בית הדין קבע כי טענת השתק לא תפגע בזכות קוגנטית. לא ניתן להתנות על חוקי המגן, ועובד אינו יכול לוותר על זכויותיו מכוחם.

  בית המשפט פסק כי ברור שאין ויתור כאשר העובדת לא היתה מודעת לזכויותיה ולכן לא ניתן להעלות טענת השתק.

  הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

  במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

  מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

  מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

   e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

  דרג את התוכן:

   תגובות (0)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   אין רשומות לתצוגה

   ארכיון

   פרופיל

   איתמרכוכבי
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין