כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  תגובות (0)

  נא להתחבר כדי להגיב

  התחברות או הרשמה   

  סדר התגובות :
  ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
  /null/cdate#

  /null/text_64k_1#

  אין רשומות לתצוגה

  0

  פטור מאגרות בניה בשל התקנות החדשות! 1.8.14

  0 תגובות   יום שני, 21/7/14, 09:27
  בתוק# סמכותי לפי סעי# 145 ג לחוק התכנו% והבניה, התשכ"ה & 1965 המועצה הארצית לתכנו% ולבניה, אני מתקי% תקנות אלה: פרק א' – הגדרות ותנאי כלליי לפטור .1 בתקנות אלה & הגדרות "אנטנה" & התק% המיועד לשדר ולקלוט גלי* אלקטרומגנטיי* בתדרי רדיו ; ""אנטנה אנכית למיתק של חובבי רדיו –" אנטנה הכוללת כבל הזנה ומלכודת גלי* (מסוג Traps או Stubs), המורכבת באופ% אנכי על תור%; "אנטנת תיל למיתק של חובבי רדיו" – אנטנה למיתק% של חובבי רדיו הכוללת כבל הזנה ומלכודות גלי* (מסוג Traps או Stubs) וכ% תילי* בקוטר שאינו עולה על 0.5 ס נטימטרי*, התלויי* בי% אלה או עליה*: עצמי*, מבני* קיימי* כדי%, תרני* קיימי* כדי%; "הממונה על הקרינה" – הממונה כהגדרתו בחוק הקרינה; "הרשות הארצית לכבאות " הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב – 2012 2 ; "חומרי קלי " חומרי* שמשקל* אינו עולה על 50 קילוגרמי* למטר מרובע ברכיב מבני מישורי, כגו% גבס, ע/, זכוכית, אלומיניו*, פלדה, פולימרי* למיניה*, או חומרי* דומי* אחרי*; "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק ושידורי*), התשמ"ב – 3 ;1982 "חוק גני לאומיי " חוק גני* לאומיי*, שמורות טבע, אתרי* לאומיי* ואתרי הנצחה התשנ"ח & 1998 4 ; "חוק הקרינה" – חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו – 5 ;2006 0כבל הזנה & 0 מולי1 ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו; "מבנה פשוט" – כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסי* והאדריכלי* (רישוי ייחוד 6 פעולות), התשכ"ז – 1967 ; "מהנדס מבני " – מהנדס רשוי הרשו* במדור להנדסת מבני*, כמשמעותו בתוספת לתקנות 2 7 ק"ת התשכ"ז, עמ' 2400 ; התשס"ח עמ' .77 8 ק"ת התשס"ט עמ' 381; התש"ע עמ' 638. 9 ס "ח התשס"ב, עמ' 55 10 ק"ת התש"%, עמ' 1020; התשע"ג, עמ' 1132. 11 ס"ח השתס"ד, עמ' 540; התשע"א עמ' 747. 12 ק"ת התשמ"ד, עמ' 722 ; התש"ס עמ' 718 13 ק"ת התש"ל, עמ'1841 ; התשע"ג 1469 7 המהנדסי* והאדריכלי* (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז&1967; "מצללה (פרגולה)" – מבנה ללא קירות, הבנוי מחומרי* קלי*, שתקרתו משטח הצללה ובלבד שהמרווחי* בי% החלקי* האטומי* של משטח ההצללה מחולקי* באופ% שווה ומהווי* %40 לפחות ממנו; "מיתק של חובבי רדיו –" כהגדרתו בתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס" – ט 2009 8 ; " ימ תק תשתית –" נמל תעופה, נמל, מעג%, מיתק% להתפלת מי*, מיתקני מי* וביוב לרבות מאגרי*, א1 למעט מיתק% לקידוחי מי שתיה, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, ימ תקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתק% אחסו% גז ודלק, דר1, מיתקני גז ומתקני גט"% כהגדרת* בסעי# 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב –2002 9 , אתרי כרייה וחציבה; "מרחב מוג דירתי" כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטי* לבניית מקלטי*), התש"%& 10 ;1990 "צלחת קליטה", "שידורי טלוויזיה באמצעות לווי" & כהגדרת* בסעי# 6נח לחוק הבזק; " הסביבה החופית" – כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית , התשס"ד – 2004 11 ; "תקנות אבק מזיק" – תקנות הבטיחות בעבודה ( גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדי* באבק מזיק), התשמ"ד – 1984 12 ; "תקנות התכנו והבניה" תקנות התכנו% והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 13 תנאי לפטור מהיתר 2. סוגי בנייני*, עבודות ושימושי* המפורטי* בתקנות אלה פטורי* מהיתר ובלבד שהתקיימו בה*, בנוס# על האמור בסעי# 145ג לחוק, כל אלה: (1) ה* יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעי% או בעל זכות לגביה* המאפשרת ביצוע עבודות; ( )2 ה* יבוצעו באופ% שתובטח יציבות המבנה או המיתק% המוק* לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהי* במבנה או בסביבתו; ( )3 ה* יבוצעו באופ% המפורט ב תוספת השנייה לתקנות התכנו% והבניה ; ( )4 ה* מתאימי* לתכניות, ולהנחיות המרחביות החלות במקו*, וא* נית% היתר הקובע הוראות לגבי הקמת* , ה* תואמי* את הוראותיו; 3 י"פ התשנ"ט, עמ' 14 1936 ( )5 ה* אינ* בתחו* מגרש, אתר , מתח*, או בני% ה מיועדי* לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק . סייגי , תנאי 3 . (א) עד מועד כניסתו לתוק# של סעי# 145ד לחוק רשאית ועדה מקומית לקבוע תנאי* וסייגי* נוספי* לעבודות ולשימושי* המפורטי* בתקנות אלה, וזאת בענייני* המפורטי* בסעי# 145ד לחוק , ובלבד שאלה פורסמו באתר הועדה המקומית. (ב) תנאי* וסיגי* כאמור בתקנת משנה (א) יעמדו בתוק# 180 ימי* לאחר כניסתו לתוק# של סעי# 145ד לחוק; קבעה ועדה מקומית הנחיות מרחביות לפי סעי# 145ד לחוק בענייני* הא ומ רי* בתקנות אלה לפני המועד האמור, יחולו הוראות ההנחיות המרחביות. אחריות המקי , המבצע, או המשתמש 4. ( )א פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקי*, המבצע או המשתמש לפי העניי% . (ב) אי% בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל די% של בעל זכות במקרקעי% או בעל זכות לגביה*, כלפי בעלי זכויות אחרי* במקרקעי% אלה, או בעלי זכויות אחרי* לגבי אות* מקרקעי% . פרק ב' – עבודות ומבני הפטורי מהיתר סימ א' – גדרות ושערי . (א) הקמת גדר או קיר תומ1 , ובלבד שמתקיימי* בה* תנאי* אלה: גדר וקיר תומ% 5 ( )1 גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרי* מפני הקרקע משני צידי הגדר; גובה קיר תמ1 לא יעלה על 1 מטר; ( )2 הקמת* איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח; ( )3 א* בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהי* המחייבי* מעקה כאמור בפרט 2.100 בתוספת השניה לתקנות התכנו% והבניה , יותק% מעל הגדר או הקיר מעקה כאמור בתקנות אלה; ( )4 הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיי*; ( )5 הקמת הקיר או הגדר בתחו* הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור. 14 יחולו הוראות תק% ישראלי ת, "י 4273 : גדרות פלדה (ב) על גדר מפלדה (להל% – ת"י 4273) גדר המוקמת בידי רשות 6. גובה גדר המוקמת בידי רשות מקומית ומיועדת לגידור שטח לצרכי ציבור כאמור בסעי# 188 לחוק לא יעלה על 2.5 מטר י* משני צדי הגדר, ותחול עליה תקנ 5 ה (א) (5), (4 &) ו (ב). 4 מקומית גדר בשטח חקלאי 7. (א) על הקמת גדר בשטח חקלאי יחולו הוראות אלה: ( )1 הגדר תוק* בשטח חקלאי מעובד בלבד; ( )2 גובה הגדר לא יעלה על 1.5 מטרי* מפני הקרקע משני צידי הגדר; ( )3 הגדר תוק* מחומרי* קלי* ולא תהיה אטומה; ( )4 הגדר תוק* באופ% שיבטיח מעבר נגר עילי; (ב) א* הגדר גדר מרעה, התוחמת שטח מרעה לש* החזקת בעלי חיי* בתו1 החלקה ומניעת כניסת* של בעלי חיי* זרי* & גובהה לא יעלה על 1.5 מטרי*, והיא תוק* מעמודי ותילי מתכת. גידור מיתק תשתית 8. (א) על גדר המוקמת בידי גו# המנוי בסעי# 261 )ד( לחוק יחולו הוראות אלה: ( )1 גדר היקפית של מיתק% תשתית ושל מיתק% לקידוח מי שתיה תהיה גדר רשת מפלדה בהתא* לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרי* מפני הקרקע, משני צידי הגדר ; ( )2 גובה גדר פנימית בשטח מיתק% תשתית לא יעלה על 3 מטרי* משני צידי הגדר; ( )3 א* גדר כאמור בפסקאות 2 ( )1( או ) היא בתוואי דר1, נית% לעשותה מחומרי* קלי* ובלבד שלא תהיה אטומה; ( )4 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצועה גדר בתחו ג לאומי ושמורת טבע 9 . הקמת גדר בידי הרשות לשמירת הטבע והגני* הלאומיי* בתחו* ג% לאומי, שמורת טבע ואתר לאומי כהגדרת* בחוק גני* לאומיי*, ובלבד שיתקיימו בה תנאי* אלה: ( )1 היא תוק* מחומרי* קלי*; ( )2 גובהה לא יעלה על 1.5 מטרי* מפני הקרקע משני צידי הגדר; ( )3 הגדר תשמש לצרכי ביטחו% ובטיחות , אקלו* בעלי חיי* או לצרכי מרעה כאמור בתקנה 7(ב) ; ( )4 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תמסר בתו1 45 ימי* ממועד ביצועה לרשות הרישוי , ולמשרד להגנת הסביבה; להודעה על הקמת גדר המשמשת לצורכי אקלו* בעלי חיי*, יצור# אישור אקולוג. מחסו בכניסה לחניה ושער 10. (א) התקנת מחסו* או שער ובלבד שיתקיימו בה* כל אלה: ( )1 א* הוא חשמלי& הותק% בידי חשמלאי מוסמ1 ,& לפי תק% 900 חלק 21.03 – 5 15 י "פ התשע"ב עמ' 1727. מכשירי חשמל ביתיי* ומכשירי* דומי*: בטיחות & דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערי*, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכוני* הנובעי* מתנועת* 15 ; ( )2 יותק % בתחו* המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו; ( )3 יותק% לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדר1 עפר פרטית . (ב) התקנת המחסו* או השער בתחו* הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור. סימ ב' – גגוני וסככות גגו, סככת צל , סוכ% מתקפל 11. (א) הקמת גגו% או סוכ1, המחובר ב אחת מפאותיו לפחות, למבנה ובלבד שיתקיימו בו תנאי* אלה: ( ) 1 לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרי*; ( )2 נבנה מחומרי* קלי* . (ב) הקמת סוכ1 מתקפל (מרקיזה), ובלבד שהסוכ1 במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ & 50 סנטימטרי* . ( ) ג קירוי באמצעות אריג המג% מפני השמש והשפעת מזג האויר (סככת צל), ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרי*, המפתח בי% העמודי* אינו עולה על 5 מטרי* ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמי* למטר מרובע. ( )ד הודעה על הקמת גגו% או סוכ1 ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% הגגו% או הסוכ1 ויציבותו . מצללה 12 . הקמת מצללה, ובלבד שמתקיימי* בה תנאי* אלה: ( )1 שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על 1/4 משטח הקרקע הפנוי ממבני* או הגג & הכל לפי הגדול יותר; ( )2 המצללה תוק* על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא א* כ% נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית לפיה מותרת הקמת מצללה במקו* אחר. ( )3 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע ה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% המצללה ויציבותה . סימ ג' – שימושי נלווי למבנה פרטי עזר למבנה או לשימוש 13 הקמה, הצבה או התקנה של מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה , מיתק% חניה לאופניי* וכל רכיב עזר אחר מעי% אלו, שהוא שימוש נלווה וטבוע לבניי%, או לקרקע ו בלבד 6 י"פ התשנ"ח, עמ' , 16 1260 י"פ התשע"ב, עמ' 17 4988 18 ק "ת התשנ"ג, עמ' ;8 התשע"א עמ' 583 בקרקע שהתקיימו בו כל אלה: )1( אי% בו משו* תוספת שטח בניה ; )2( אינו כולל בניית מבנה נלווה לצור1 הצבתו זולת עמוד נושא; )3( א* הותק% על גבי מבנה, משקל רכיב העזר לא יעלה על ק 50 ילוגרמי*; )4( היה פריט העזר עמוד תאורה, גובהו לא יעלה על 6 מטרי*. שלט 14 התקנת שלט ששטחו אינו עולה על 1.2 מטרי* מרובעי* ומשקלו אינו עולה על 20 קילוגרמי* . מיתק לאצירת אשפה 15 התקנת מיתק% אצירה לאשפה שנפחו אינו עולה על 50 ליטרי*. מכונה לאיסו& מכלי משקה 16 התקנת מכונה לאיסו# מכלי משקה בקיר חיצוני של בניי%, ובלבד שחזית המכונה פונה אל מחו/ לבניי% ואינה חורגת מקו הבני% יותר מ & 10 סנטימטרי*. 16 לפתחי* ולחלונות בבניי% לפי ת"י 1635: סורגי* לפתחי* בבנייני* ( א) התקנת סורגי* סורגי 17 ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניי% יותק% סורג המיועד לפתח מילוט כמוגדר בתק% . (ב) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית מסר לרשות הרישוי ול , רשות הארצית לכבאות בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה. דוד מי , דוד שמש וקולטי 18 (א) הצבת דוד שמש וקולטי שמש על גג מבנה, ובלבד שנפח הדוד אינו עולה על 220 ליטרי* וא* נקבע לכ1 מקו* בהיתר באותו מקו* ; בגג משופע יונחו דוד השמש בחלל הגג במקו* מוסתר, והקולטי* בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוו% שיפוע הגג; (ב) הצבת דוד מי*, לפי תק% ישראלי ת"י 69 חלק 1 : מחממי מי* חשמליי* &מחממי* ובלבד שנפחו אינו עולה על 220 ליטרי*, 17 בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי במיקו* לפי היתר הבניה של הבניי% או במסתור כביסה או במקו* מוסתר על הגג. מזג, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר 19. התקנת מערכת מיזוג אויר לרבות פתח במעטפת הבניי%, בתפוקה שאינה עולה על btu 60,000; או התקנת מערכת לטיהור אויר במרחב מוג% דירתי ובלבד ש יתקיימו אלה : (מניעת רעש ) התשנ & "ג 1( ) 1992 המערכת תעמוד בתקנות למניעת מפגע י* 18 ; ( )2 לא הוגדר מקו* ייעודי להתקנה בהיתר הבניה או שהמקו* כבר נוצל , תותק% המערכת כשהיא מוסתר ת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניי%; ( )3 לא נית% להתקינ ה במסתור הכביסה, או על גג הבניי%, תותק% המערכת בקיר חיצו% של הדירה ובלבד שלא תותק% על קיר חיצו% הפונה לרחוב; ( )4 התקנת מזג% במרחב מוג% דירתי, תבוצע לפי ת"י 994 חלק : 5 מזגני אוויר: התקנה 7 י "פ התשע"ב, עמ' 19 750 י"פ התשע"ב, עמ' 20 60 י"פ התשמ"ח, עמ' 21 701 ק"ת התשס"ו עמ' 740; התשע"א עמ' 22 1256 במרחבי* מוגני* 19 ( ) 5 התקנת מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר במרחב מוג% דירתי תבוצע ל פי ת"י 4570 חלק :1 מערכות לאוורור ולסינו% של אוויר במקלטי*: מפוחי* 20 . החלפת ורכיבי בבני 20 (א) החלפת רכיב בבניי% הנית% להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגו% רעפי*, חלונות, צנרת מי*, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכ% החלפת חיפוי אב% בחזיתות במבנה פשוט, ובלבד ש הרכיב שיוחל# יהיה באותו ימ קו* . (ב) נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבי* אלה יהיו בגוו%, חומר או מרק* ייחודי, תנוחה או כל תנאי אחר בקשר ע* החלפת רכיבי* בבניי%, יותא* ה רכיב המוחל# לתנאי ההיתר לבניי% או להנחיות המרחביות , לפי המאוחר מבי% השניי* . (ג) על א# האמור, החלפת רכיב העשוי אסבסט כהגדרתו בתקנות אבק מזיק מותנית בכ1 שיוחל# ברכיב שאינו עשוי אסבסט , ובקבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה 29(ה) לתקנות אבק מזיק. החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי 21. החלפת מכל גז נייח תת קרקעי, שהותק% לפי היתר ושתחולתו המרבית אינה עולה על 10 טו%, לפי תק% ישראלי ת, "י 158: מיתקני* לגזי* פחמימניי* מעובי*, המסופקי* בתו1 מכלי* מיטלטלי* 21 , ובלבד ש יתקיימו כל אלה: ( )1 לא שונה מיקו* מכל הגז ותחולתו המירבית כפי שנקבעה בהיתר המקורי; ( )2 העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקי* בעבודות גפ"מ), התשס"ו&2006 22 ; ( )3 נית% אישור מפקח עבודה להחלפה כנדרש בחלק כ ' בתוספת השנייה לתקנות התכנו% והבניה; ( )4 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתו45 1 יו* ממועד ביצוע ה ויצור# לה אשור מפקח עבודה כמפורט בפסקה ( ).3 סימ ד' – מבני טכניי מבני טכניי 22 (א) הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אד*, בשטח מיתק% תשתית, ובלבד ששטח המבנה לא יעלה 6 על מטרי* מרובעי* וגובהו לא יעלה 3 על מטר .י* (ב) על א# האמור בתקנת משנה (א), הקמת מבנה טכני ל ניטור אוויר , ומבנה טכני להגנה קטודית מותרת א# בשטח שאינו מיתק% תשתית . (ג) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצועה ו א* נדרש אישור לפי חוק הקרינה, יצור # להודעה ג* אישור זה .8 ס "ח התשס"ח, עמ' 752 ; התשע"ב עמ' 23 450 י "פ התשע"ב, עמ' 24 6145 מיתק לניטור אויר 23 התקנת מיתק% ניטור אויר במקו* שנדרש מיתק% כאמור לפי חוק אויר נקי התשס"ח & 2008 23 , ובלבד ששטחו לא יעלה על 7.5 מטרי* רבועי* . מיתק פוטוולטאי 24. התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית ( מיתק% פוטו&וולטאי ) , ובלבד שיתקיימו תנאי* אלה: מיתק% יותק% ע"פ ת"י 62548 – דרישות תכ% עבור מערכת פוטו וולטאית ( )1 ה 24 ; ( )2 הספק ה מיתק% אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה; ( )3 המיתק% יותק% על גג מבנה שהוק* כדי% ; בגג משופע יונח המיתק% בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוו% שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט ה מיתק% ממעקה ; הגג ( )4 על גג המבנה נותר מקו* להתקנת כל המיתקני* האחרי* הנחוצי* על גג המבנה, לרבות מערכת סולארית לאספקת מי* חמי*; ( )5 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית מסר לרשות הרישוי בתו45 1 יו* ממועד ביצועה ויצור# לה אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמ1 בדבר קיו* התנאי* להתקנת המיתק% הפוטו&וולטאי ואישור מהנדס מבני* כי הגג יכול לשאת את המיתק% וכי המיתק% יציב ; הודעה כאמור תימסר ג* לרשות הארצית לכב .תאו סימ ה' – מבני ועבודות זמניי הצבת או הקמת מבנה זמני כגו%, מכולה, אוהל, סככה, שמתקיימי* בו כל התנאי* מבנה זמני 25. (א) הבאי*: ( )1 המבנה הזמני מוצב על הקרקע ואינו משמש למגורי* או לצרכי ציבור; ( )2 הקמתו או הצבתו נדרשת לתקופה קצובה שאינה עולה על 120 ימי* במש12 1 חודשי* רצופי*, או לתקופה הקבועה בהנחיות מרחביות – הקצרה מבי% השתיי* ובתו* תקופה זו יפונה ויוחזר מצב הקרקע לקדמותו; ( )3 מידותיו אינ% עולות על 50 מטרי* רבועי* ; ( )4 גובה מבנה זמני מסוג אוהל או סככה לא יעלה על 3 מטרי*, המפתח בי% העמודי* לא יעלה על 5 מטרי* ומשקל הקירוי לא יעלה על 3.5 קילוגרמי* למטר מרובע. (ב) הודעה על הצבת מבנה זמני לתקופה רצופה העולה על עשרה ימי*, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי , בתו14 1 ימי* ממועד הצבתו; בהודעה כאמור 9 י "פ. התשמ"ה עמ' 25 1426 יצויי% מועד הצבתו של המבנה , מועד פינויו הצפוי והתחייבות לפינויו עד למועד האמור. הקמת מיתק% עשוי חומרי* קלי*, המג% על היושבי* בבית אוכל מפני השפעת מזג האוויר 26 בחלק מחודשי השנה &סגירה עונתית , בתחו* המגרש או ברחוב, ובלבד שלא יעלה על התקופה שנקבעה להצבת מיתק% כאמור לפי חוק עזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רשיו% עסק. עבודות זמניות 27. (א) ביצוע עבודות זמניות הנלוות לעבודות שאינ% טעונות היתר לפי סעי# 261(ד) לחוק על ידי גו# המנוי בסעי# 261(ד), הכוללות תשתיות זמניות, עירו* עפר, מבני* זמניי*, מכולות, גנרטור ובלבד שאינ* משמשי* למגורי*, למעט עבודות זמניות כאמור המבוצעות בתחו* הסביבה החופית. (ב) על א# האמור בתקנת משנה (א), ביצוע עבודות זמניות כאמור בתקנת משנה (א) בתחו* מיתק% תשתית מותר א# א* הוא בתחו* הסביבה החופית. (ג) הודעה בדבר ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי 15 ימי* לפני מועד ביצועה . מנהרה חקלאית ורשת צל 28 . (א) הקמת מבנה קל זמני ופריק מחומרי* קלי*, שהוא חיפוי קרקע שקו# או חיפוי רשת על גבי קשתות בשטחי* חקלאיי* מעובדי*, לפי תק% ישראלי ת"י 1176 חלק – 1 בתי צמיחה: המבנה 25 , ובלבד שיתקיימו בו כל אלה: ( )1 גובהו אינו עולה על 4.50 מטרי*; ( )2 משקל הכיסוי שלו אינו עולה על 2 קילוגרמי* למטר מרובע; ( )3 משקל כל אחד מהעמודי* או התרני* התומכי* בקרוי אינו עולה על 30 קילוגרמי* . (ב) הקמת רשת צל הפרוסה מעל גידולי* חקלאיי* לקירוי עונתי של גידול צמחי. (ג) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנת משנה (א) , ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית , מסר לרשות הרישוי ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע . ה סימ ו' – מחס ומבנה לשומר מחס 29. הקמת מחס% אחד לכל יחידת דיור, שמתקיימי* בו תנאי* אלה: ( )1 המחס% יוק* מחומרי* קלי* בלבד; ( ) 2 גודלו אינו עולה על 6 מטרי* רבועי* וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרי*; א* המחס% בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מטרי*; ( )3 הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מי* וביוב, חשמל; ( )4 לא יוק* המחס% בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא א* כ% הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות; 10 26 י "פ התשס"ח, עמ' 3240 ( ) 5 הודעה בדבר הקמת מחס% , ערוכה לפי הטופס שבתוספת, ית מסר לרשות הרישוי בתו1 45 ימי* ממועד הקמתו. מבנה לשומר 30. מבנה ל שומר, א* מתקיימי* בו תנאי* אלה: (א) המבנה אהו מבנה יביל; (ב) גובהו אינו עולה על 2.2 מטרי*, וגודלו אינו עולה על 4 מטרי* רבועי* . סימ –' ז עבודות פיתוח ושיפור נגישות ריצו& חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח 31 . (א) ביצוע עבודות פיתוח, לרבות מסלעה, חיפוי קרקע וריצו# חצר ובלבד שעבודות הפיתוח אינ% כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 1 מטר ואינ% פוגעות בניקוז הקיי* ובערכי טבע . (ב) על א# האמור בתקנת משנה (א) עבודות פיתוח בשמורת טבע, ג% לאומי ואתר לאומי לפי חוק גני* לאומיי* יבצעו בידי הרשות לשמירת הטבע והגני* הלאומיי* בלבד ויתקיימו בה* כל אלה: ( )1 הקמת מסלעות וקירות פיתוח כאמור בתקנת משנה (א) המיועדי* לשיקו* צומח ונו# בלבד; ( )2 התקנת אבזרי בטיחות כגו% שבילי*, מעקות, יתדות וסולמות, מחסומי* ובולדרי* . שיפור נגישות לבני ובתוכו 32 . ביצוע דר1 גישה או כבש המיועדי* לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרי* . סימ ח' – אנטנה, צלחת קליטה ותור אנטנה, צלחת קליטה ותור 33 . (א) הצבת תור% לאנטנ ה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו לפי ת"י 799 ימ: תקני אנטנות 26 לקליטה משותפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) (להל% – ת"י 799) ובלבד שגובהו לא יעלה על 6 מטרי* מפני המישור שעליו הוא מוצב, ואינו מותק% על גג מקלט או על גג בריכה למי שתיה. ( )ב הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לווי% על גג בני%, ובלבד שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על 1.2 מטרי* והיא אינה מותקנת על גג בריכה למי שתיה . (ג) על הקמת תור% שגובהו עולה על 3 מטר י* מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לרשות הרישוי , ערוכה לפי הטופס שבתוספת , בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% התור% ויציבותו . הוספת אנטנה למיתק שידור קיי 34. הוספת אנטנה למיתק% שידור קיי* בהיתר כדי% , ובלבד שהתקיימו תנאי* אלה: ( )1 נית% אישור הממונה על הקרינה לפי סעי# 6 או סעי# 7 לחוק הקרינה כי על א# הוספת האנטנה אי% שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למיתק% השידור הקיי*; 11 27 ק"ת התשמ"ז, עמ' 915, התשע"ד עמ' 112 . ( )2 התקנת האנטנה תעשה בידי בעל רישיו % לפי חוק הבזק; ( )3 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי , בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע ה ויצור# לה אישור הממונה על הקרינה. הוספת אנטנה על עמוד חשמל 35. הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיי*, לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד באור1 שאינו עולה על מטר אחד . תור למדידה מטארולוגית 36. הצבת תור% למדידה מטארולוגית , ובלבד שגובהו לא יעלה על 10 מטרי*. תור ומיתק ניטור רעש 37. (א) הצבת תור% ומיתק% לניטור רעש בתו1 מיתק% תשתית, ובלבד שגובהו לא יעלה על 7 מטרי*. (ב) הודעה על הקמת תור% שגובהו עולה על 3 מטר י* מפני המישור שעליו הוא מוצב, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ביצוע העבודה ויצור# לה אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% התור% ויציבותו . אנטנה ותור למיתק של חובבי רדיו 38 . הצב ת אנטנת תיל למיתק% של חובב י רדיו, או הצבת תור% לאנטנה אנכית למיתק% של חובבי רדיו לפי ת"י 799 לעני% מבנה התור% ועיגונו , ובלבד שהאנטנה האנכית והתור% מקיימי* את כל התנאי* האלה: הגובה הכולל של התור% והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרי* מפני המישור שעליו הוא מוצב, קוטר בסיס התור% אינו עולה על 4 סנטימטרי* וקוטר רו* האנטנה אינו עולה על 2 סנטימטרי* , ובלבד שיתקיימו כל אלה: 1( ) נית% למיתק% חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעי# 6 לחוק הקרינה; ( )2 נית% אישור הממונה על הקרינה לפי סעי# 6 לחוק הקרינה ונקבע בו כי טווח הבטיחות האופקי של המיתק% קט% 3&מ מטר .י* ( )3 הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת ית , מסר לרשות הרישוי ולמשרד הבטחו% בתו45 1 ימי* ממועד ביצועה ויצורפו לה המסמכי* הבאי*: ( )א עותק אישור הממונה על הקרינה כאמור בפסקה (2); ( ) ב עותק תק# של היתר הקמה למיתק% חובבי הרדיו שנית% לפי סעי# 3 לחוק הקרינ ;ה ( )ג רישיו% תחנת קשר חובב רדיו לפי תקנה 2 לתקנות הטלגר# האלחוטי (רשיונות, 27 תעודות ואגרות) התשמ"ז & 1987 ; ( )ד להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתק% של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרי* יצור# אישור מהנדס מבני* בדבר עיגו% התור% ויציבותו . סימ ט' – הריסה ופירוק הריסה 39. (א) הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכ% הריסה או פירוק של מבנה המסומ% להריסה או לפירוק לצור1 עבודות מכוח סעי# 261(ד) לחוק .12 (ב) הודעה על הריסת מבנה או פירוקו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת, ית מסר לרשות הרישוי בתו45 1 ימי* ממועד ה ביצוע ויצור# לה אישור על פינוי הפסולת לאתר לסילוק פסולת בניי% או לטיפול בה . תחילה 40.. תחילת% של תקנות אלה ביו* ה' באב התשע"ד ( 1 באוגוסט 2014
  דרג את התוכן:

   ארכיון

   פרופיל

   benklinger
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין