כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  פיד RSS

  תגובות (0)

  נא להתחבר כדי להגיב

  התחברות או הרשמה   

  סדר התגובות :
  ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
  /null/cdate#

  /null/text_64k_1#

  אין רשומות לתצוגה

  0

  חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 66)-קנס על עברות בניה/חלוקת דירות במקום הליך פלילי!

  0 תגובות   יום שבת, 23/7/16, 22:53

   לא כל הרשויות המקומיות מחילות את תיקון 66, ואף לא כל עורכי-הדין העוסקים בתחום מודעים לאפשרות החלתו על עבירות תכנון ובנייה,.

  לאחרונה אף יצאה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה להחיל באופן נרחב את עקרונות תיקון 66 על הליכים פליליים, ובכלל זה על עבירות תכנון ובניה.

   

  קלינגר תשמח לסייע לך להכשיר חריגות בניה ולהימנע מהליך פלילי.

   


   

  להלן חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 66), התשע"ב–2012*:

   

  תיקון סעיף 9

  1.

  בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982‏[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

   

   

  "(ה)    על אף האמור בסעיף קטן (א), נסגר תיק בהסדר לפי סימן א'1 בפרק ד', לא תימנה התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר במניין תקופות ההתיישנות."

  הוספת סימן א'1 בפרק ד'

  2.

  אחרי סעיף 67 לחוק העיקרי יבוא:

   

   

  "סימן א'1: סגירת תיק בהסדר

   

   

  "סגירת תיק בהסדר

  67א.

  (א)      בסימן זה –

   

   

   

   

   

   

  "תובע" – כל אחד מאלה:

   

   

   

   

   

   

   

  (1)       פרקליט כאמור בסעיף 12(א)(1)(א);

   

   

   

   

   

   

   

  (2)       תובע שהוא קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות או תובע משטרתי בכיר שהוא הסמיך לעניין זה (בסימן זה – תובע משטרתי);

   

   

   

   

   

   

   

  (3)       תובע אחר המנוי בתוספת הרביעית;

   

   

   

   

   

   

  "תובע בכיר" –

   

   

   

   

   

   

   

  (1)       בתיק המנוהל על ידי פרקליט – היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או משנהו, מנהל מחלקה בפרקליטות המדינה או סגנו, או פרקליט מחוז, משנהו או מנהל מחלקה בפרקליטות המחוז;

   

   

   

   

   

   

   

  (2)       בתיק המנוהל על ידי תובע משטרתי  – תובע משטרתי;

   

   

   

   

   

   

   

  (3)       בתיק המנוהל על ידי תובע המנוי בפסקה (3) להגדרה "תובע" – תובע שהוא עובד המדינה ומנוי בתוספת הרביעית.

   

   

   

   

   

   

  (ב)       ראה תובע כי קיימות ראיות מספיקות לאישום בעבירה, רשאי הוא, על אף האמור בסעיף 62(א), שלא להעמיד חשוד לדין, ולהציע לו הסדר (בסימן זה – הסדר), אם ראה כי מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור, בנסיבות המקרה.

   

   

   

   

   

   

  (ג)       לא ייערך הסדר אלא בעבירה מסוג חטא או עוון, או בעבירה מסוג פשע המנויה בתוספת השישית, שאינה אחת מאלה:

   

   

   

   

   

   

   

  (1)       עבירה המנויה בסעיף 240 לחוק זה;

   

   

   

   

   

   

   

  (2)       עבירה שהיסוד העובדתי בה מהווה הפרה שבשלה ניתן להטיל עיצום כספי לפי חיקוק או עבירה עם יסוד עובדתי דומה למעשה המהווה הפרה כאמור;

   

   

   

   

   

   

   

  (3)       עבירה שניתן להטיל בשלה כופר כסף.

   

   

   

   

   

   

  (ד)       תובע רשאי לסגור תיק בהסדר בהתקיים שני אלה:

   

   

   

   

   

   

   

  (1)       העונש המתאים לחשוד, לדעת התובע, לפי הוראות סימן א'1 לפרק ו' לחוק העונשין, אינו כולל מאסר בפועל;

   

   

   

   

   

   

   

  (2)       אין פרט רישום כהגדרתו בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א–1981[2] (בסימן זה – חוק המרשם הפלילי), שנרשם בעניינו של החשוד, בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר, לרבות הסדר שנערך בעבר, ואין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים בעניינו במשטרה או באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.

   

   

  הוראות לעניין עריכת הסדר

  67ב.

  (א)      התובע יתחייב להימנע מהגשת כתב אישום נגד החשוד ולסגור את תיק החקירה נגדו אם יודה החשוד בעובדות המהוות את העבירה המפורטות בהסדר ויקיים את התנאים שיפורטו בו.

   

   

   

   

   

   

  (ב)       לפני שידון התובע עם החשוד בתנאי ההסדר –

   

   

   

   

   

   

   

  (1)       יפרט את העובדות והוראות החיקוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות לאישום (בסימן זה – טיוטת כתב אישום);

   

   

   

   

   

   

   

  (2)       יציין בהחלטה מנומקת את הנסיבות לכך שהעונש המתאים לחשוד אינו כולל מאסר בפועל ולכך שמילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור ללא העמדתו לדין.

   

   

   

   

   

   

  (ג)       טיוטת כתב האישום וההחלטה המנומקת יישמרו בתיק.

   

   

  תנאי ההסדר

  67ג.

  (א)      תובע יהיה רשאי לכלול בהסדר תנאים אלה:

   

   

   

   

   

   

   

  (1)       תשלום לאוצר המדינה בסכום שלא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, אף אם ההסדר כולל יותר מעבירה אחת, באופן ובמועדים שיפורטו בהסדר, ובלבד שתקופת התשלום לא תעלה על שנה; נקבעה בחוק הוראה שלפיה ישולמו קנסות בשל עבירה לגורם אחר, יציין זאת התובע, והתשלום ישולם לאותו גורם;

   

   

   

   

   

   

   

  (2)       תשלום פיצוי לנפגע עבירה בסכום שלא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין,  באופן ובמועדים שיפורטו בהסדר, ובלבד שתקופת התשלום לא תעלה על שנה; התשלום יועבר לנפגע לאחר שהתובע סגר את התיק לפי סעיף 67ו;

   

   

   

   

   

   

   

  (3)       התחייבות של החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה;

   

   

   

   

   

   

   

  (4)       עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום שיקבע קצין מבחן, לרבות ביצוע שירות לציבור כהגדרתו בסעיף 71א(1) לחוק העונשין, והימצאות בפיקוח קצין מבחן לתקופה שיקבע קצין המבחן, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 71ו לחוק העונשין, והכל לתקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה, ובמקרים מיוחדים, בהמלצת קצין המבחן – שלא תעלה על 18 חודשים;

   

   

   

   

   

   

   

  (5)       נקיטת אמצעים המנויים בתוספת החמישית לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה, לשם השבת המצב לקדמותו ולמניעת ביצוע עבירה שבהסדר, והכל לתקופה שתפורט בהסדר ולא תעלה על שנה.

   

   

   

   

   

   

  (ב)       לשם קביעת תנאי ההסדר יתחשב התובע בעיקרון המנחה בענישה, בשיקולי הענישה, ובנסיבות, הקבועים בסימן א'1 לפרק ו' לחוק העונשין.

   

   

   

   

   

   

  (ג)       בטרם ייחתם הסדר, יאשר תובע בכיר את תנאיו, אלא אם כן ההסדר הוצע לפי תנאים מפורטים שפורטו בהנחיות ופורסמו.

   

   

   

   

   

   

  (ד)       תשלום או פיצוי ייגבה באמצעות רשות האכיפה והגבייה, ויועבר על ידה לאוצר המדינה או לגורם אחר שנקבע בחוק, או לנפגע העבירה.

   

   

  עיון בחומר חקירה לפני חתימה על הסדר

  67ד.

  בטרם ייחתם הסדר, רשאי החשוד לעיין בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום אם אינה זהה למתואר בהסדר.

   

   

  תוכן ההסדר

  67ה.

  הסדר ייערך בכתב, ייחתם בידי התובע והחשוד, ויכיל את –

   

   

   

   

   

   

  (1)       תיאור העובדות והוראות החיקוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות לאישום;

   

   

   

   

   

   

  (2)       הודאת החשוד בעובדות המהוות עבירה;

   

   

   

   

   

   

  (3)       התנאים שעל החשוד למלא;

   

   

   

   

   

   

  (4)       התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, והיא תהיה חלק מתנאי ההסדר, וכן הדרך והמועד שבהם יוכיח החשוד כי מילא אחר תנאי ההסדר בתקופות שנקבעו לקיומם;

   

   

   

   

   

   

  (5)       הצהרת החשוד כי הוא מבין שהפרת תנאי ההסדר, כולם או חלקם, בתקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, תביא להעמדתו לדין לפי טיוטת כתב האישום, וכי יירשם שהתיק נסגר בעילה של סגירת תיק בהסדר, ברישום לפי חוק המרשם הפלילי.

   

   

  עילת סגירת תיק בהסדר

  67ו.

  (א)      התובע יסגור את התיק בעילה של "סגירה בהסדר" לאחר שווידא כי מולאו תנאי ההסדר וערך על כך רישום בתיק בכתב; התובע ישלח דיווח על סגירת התיק למשטרת ישראל ויודיע על כך לחשוד.

   

   

   

   

   

   

  (ב)       הוראות סעיפים 63 ו-64 לא יחולו לעניין תיק שנסגר בהסדר.

   

   

  סירוב להסדר או הפרת תנאיו

  67ז.

  (א)      לא הסכים החשוד להסדר כולו או לתנאי מתנאיו, יעמידו התובע לדין לפי טיוטת כתב האישום; סבר התובע שאין ראיות מספיקות לאישום או שאין בדבר עניין לציבור, והכל בשל מידע חדש שהובא לידיעתו לאחר סירובו של החשוד להסדר המוצע, יסגור את התיק בהחלטה מנומקת בכתב.

   

   

   

   

   

   

  (ב)       התובע לא יעמיד חשוד לדין בשל עובדות המהוות עבירה שהוא הודה בהן במסגרת הסדר, אלא אם כן החשוד לא מילא את תנאי ההסדר או אם מצא התובע שההסדר הושג במרמה; כתב אישום בשל מרמה כאמור יוגש באישור תובע בכיר.

   

   

   

   

   

   

  (ג)      

  (1)       נוכח התובע כי החשוד לא מילא את תנאי ההסדר, כולם או חלקם, בכלל או בתקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, יעמידו לדין לפי טיוטת כתב האישום; סבר התובע שאין ראיות מספיקות לאישום או שאין בדבר עניין לציבור, והכל בשל מידע חדש שהובא לידיעתו לאחר שהחשוד לא מילא את התנאים, יסגור את התיק בהחלטה מנומקת בכתב.

   

   

   

   

   

   

   

  (2)       לעניין סעיף 67ג(א)(3), יראו הגשה של כתב אישום על עבירה שהחשוד התחייב במסגרת ההסדר להימנע ממנה, כהפרה של ההתחייבות; הוגש כתב אישום אחרי התקופה שנקבעה לקיום התנאי בשל עבירה שבוצעה בניגוד להתחייבות ובתוך תקופת ההתחייבות, יהיה התובע רשאי להעמיד את החשוד לדין ויחולו הוראות סעיף זה, ובלבד שהתובע טרם סגר את התיק והודיע על כך לחשוד.

   

   

   

   

   

   

  (ד)       הועמד חשוד לדין לאחר שנחתם עמו הסדר, יראו את ההסדר כמבוטל והחשוד לא יהיה מחויב למלא אחר תנאי ההסדר שטרם מילא; מילא החשוד חלק מתנאי ההסדר, יתחשב בכך בית משפט בבואו לגזור את דינו; זוכה החשוד לאחר ששילם תשלום לפי פסקה (1) שבסעיף 67ג(א), יוחזר לו הסכום ששילם בדרך שבה מוחזרים פיקדונות וקנסות לפי חוק זה.

   

   

   

   

   

   

  (ה)      הועמד חשוד לדין לאחר שהוצע לו הסדר או לאחר שנחתם עמו הסדר, לא יבקש התובע להטיל עליו עונש של מאסר בפועל, אלא אם כן הובא לידיעת התובע מידע חדש; בקשה כאמור תהיה באישור של תובע בכיר.

   

   

   

   

   

   

  (ו)       הודיית חשוד בעובדות המהוות עבירה, במסגרת הסדר, לא תשמש ראיה נגדו בהליך  פלילי בשל עובדות אלה.

   

   

  פרסום בדבר הסדרים

  67ח.

  הפרטים שלהלן יפורסמו באתר האינטרנט של רשות התביעה הנוגעת בדבר, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול הדעת בקבלת ההחלטה לסגור תיק בהסדר, אך לא תזהה את החשוד או את נפגע העבירה:

   

   

   

   

   

   

  (1)       דבר סגירת תיק בהסדר;

   

   

   

   

   

   

  (2)       מהות העבירה ונסיבותיה, תיאור העובדות שבהן הודה החשוד, וציון הוראות החיקוק שפורטו בהסדר;

   

   

   

   

   

   

  (3)       תנאי ההסדר.

   

   

  הכללת עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום בהסדר

  67ט.

  תנאי לפי סעיף 67ג(א)(4), לא ייכלל בהסדרים אלא לאחר ששירות המבחן, כמשמעותו בפרק ד' לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט–1969[3], באישור שר הרווחה והשירותים החברתיים, הודיע לרשות התביעה כי ממסירת ההודעה ואילך ניתן לכללו כאמור.

   

   

  הנחיות לעניין תחולה

  67י.

  רשות תביעה רשאית להחיל את הוראות סימן זה לעניין סוגי עבירות ובתנאים, כפי שתקבע בהנחיות באישור היועץ המשפטי לממשלה; הנחיות כאמור יפורסמו לציבור.

   

   

  שינוי התוספת הרביעית, התוספת החמישית והתוספת השישית

  67יא.

  שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת הרביעית ואת התוספת החמישית, ובהסכמת השר לביטחון הפנים – את התוספת השישית.

   

   

  דיווח לכנסת

  67יב.

  ׁׁמדי שנה, ב-1 במרס, ידווחו השר לביטחון הפנים, לעניין המשטרה, ושר המשפטים, לעניין רשויות התביעה האחרות, לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בכתב, על כל אלה:

   

   

   

   

   

   

  (1)       מספר התיקים שבהם נעשה הסדר לפי סעיף זה, לפי סעיפי עבירה ולפי רשות התביעה, ושיעורם הכולל מסך התיקים שנסגרו באותה שנה;

   

   

   

   

   

   

  (2)       מספר התיקים שבהם הוגשו כתבי אישום באותה שנה, לפי רשות התביעה."

  הוספת תוספת רביעית

  3.

  אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:

   

   

  "תוספת רביעית

   

   

  (סעיף 67א(א)) 

   

   

  תובע לפי פסקה (3)
  להגדרה "תובע"

  תובע בכיר לפי פסקה (3)
  להגדרה "תובע בכיר"

  1.        מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיך לכך, לפי סעיף 12, ולפי סעיף 258 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, להגיש כתב אישום בעבירה לפי חוק התכנון והבנייה והוא מפוקח בידי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה

  מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה או פרקליט בכיר שהוא הסמיך לכך

   

   

   

   

  תוספת חמישית

   

   

  (סעיף 67ג(א)(5)) 

   

   

  1.        פסילת רישיון נהיגה; הפקיד אדם רישיון שנפסל, יקבל אישור קבלה על הרישיון שהפקיד.

   

   

  2.        הפקדת כלי ירייה המוחזק בידי אדם למשמרת בתחנת משטרה הקרובה למקום מגוריו או למקום עסקיו; הפקיד אדם כלי ירייה למשמרת יקבל אישור קבלה על כלי הירייה שהפקיד.

   

   

  3.        התחייבות שלא להיכנס למקום או שלא להיות בקשר עם אדם מסוים.

   

   

  4.        כתיבת מכתב התנצלות לנפגע העבירה.

   

   

  5.        הסכמה להשמדה או לחילוט של חפץ הקשור לעבירה, האסור בהחזקה לפי כל דין.

   

   

  6.        השבת חפץ בעין לנפגע העבירה.

   

   

  7.        לעניין עבירות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, בתיקים המנוהלים על ידי תובע המנוי בפרט 1 בתוספת הרביעית –

   

   

   

  (1)       הריסה, פירוק או סילוק של הבניין או של חלק ממנו, שנבנו בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית;

   

   

   

  (2)       הריסה, פירוק או סילוק של חלק מבניין שנבנה כדין, אם יש בביצוע פעולה כאמור לגבי חלק אחר, בלבד, מאותו בניין שנבנה שלא כדין, כדי לסכן את הנפש או את בטיחות הציבור אם לא ייהרס, יפורק או יסולק גם החלק שנבנה כדין, והכל למעט לגבי חלק מבניין בבעלותו או בהחזקתו של צד שלישי;

   

   

   

  (3)       הפסקת עבודה או שימוש במקרקעין, הנעשים בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית;

   

   

   

  (4)       התאמת בניין שנבנה בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, להיתר או לתכנית.

   

   

  תוספת שישית

   

   

  (סעיף 67א(ג))"

  תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים
  [מס' 16]

  4.

  בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א–1981[4]‏, בסעיף 11א, אחרי "התשמ"ב–1982" יבוא "מידע על סגירת תיק בהסדר לפי סימן א'1 בפרק ד' לאותו חוק".

  תיקון חוק זכויות נפגעי עבירה
  [מס' 8]

  5.

  בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001[5]‏ –

   

   

  (1)       בסעיף 9 –

   

   

   

  (א)      ברישה, אחרי "לעיין בכתב האישום נגד הנאשם" יבוא "או בהסדר לסגירת תיק כאמור בסימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי, לפי העניין";

   

   

   

  (ב)       בפסקה (1), אחרי "עיון כאמור בכתב האישום" יבוא "או בהסדר לסגירת תיק ";

   

   

  (2)       בסעיף 17 –

   

   

   

  (א)      בכותרת השוליים, אחרי "הסדר טיעון" יבוא "או הסדר לסגירת תיק ";

   

   

   

  (ב)       בסעיף קטן (א), אחרי "הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם" יבוא "או שהתביעה תגיע להסדר לסגירת תיק עם החשוד או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד";

   

   

   

  (ג)       בסעיף קטן (ב), אחרי "הודעה על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם" יבוא "או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד, לפי העניין" ואחרי "לעניין פרטיו של הסדר הטיעון" יבוא "או ההסדר לסגירת תיק";

   

   

   

  (ד)       בסעיף קטן (ג), אחרי "שהתגבש עם הנאשם" יבוא "או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק שמתגבש עם החשוד", אחרי "לעניין הסדר הטיעון" יבוא "או ההסדר לסגירת תיק, לפי העניין," ואחרי "על הסדר הטיעון" יבוא "או על ההסדר לסגירת תיק, לפי העניין";

   

   

  (3)       בתוספת השנייה, אחרי פרט 3 יבוא:

   

   

  "3א.

  סגירת התיק בהסדר עם החשוד, לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי

    התובע;";

   

   

  (4)       בתוספת השלישית, אחרי פרט 3 יבוא:

   

   

  "3א.

  כוונה להגיע להסדר לסגירת תיק עם החשוד, לפי סימן א'1 בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי

    התובע;"

  תחילה ודיווח ראשון

  6.

  (א)      תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו.

   

   

  (ב)       הדיווח הראשון לפי סעיף 67יב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה יוגש ביום כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014).

   

   

   

  בנימין נתניהו

  ראש הממשלה

   

  יעקב נאמן

  שר המשפטים

   

   

   

   

   

   

  שמעון פרס

  נשיא המדינה

   

  ראובן ריבלין

  יושב ראש הכנסת

   

   

    

  * התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 416, מיום ו' בחשוון התשס"ט (4 בנובמבר 2008), עמ' 210.

  [1] ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ח, עמ' 415.

  [2] ס"ח התשמ"א, עמ' 322.

  [3] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312.

  [4] ס"ח התשמ"א, עמ' 322; התשע"ב, עמ' 311.

  [5] ס"ח התשס"א, עמ' 183; התשע"ב, עמ' 94.

      

   

  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il    
  דרג את התוכן:

   ארכיון

   פרופיל

   benklinger
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין