כותרות TheMarker >
  ';

  פיד RSS

  תגובות (0)

  נא להתחבר כדי להגיב

  התחברות או הרשמה   

  סדר התגובות :
  ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
  /null/cdate#

  /null/text_64k_1#

  אין רשומות לתצוגה

  0

  הגשת בקשה לביטול צו הריסה מינהלי

  0 תגובות   יום שלישי, 3/7/18, 18:42

   הבקשה תוגש עפ"י תקנות התכנון והבניה )סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי(, תש"ע- .2010  الطلب هقدم بناءا على أنظوة التنظين والبناء )أوظمت انماوىن فً عهباث نمىضىع أمش هذو إداسي (, لسنة 0202.  יש לעיין בתקנות קודם להגשת הבקשה )ניתן לקבל עותק בעמדת קבלת קהל ולצלמו, או לעיין בתקנות בלוח המודעות במזכירות או באתר בית המשפט באינטרנט(. ٌجب اإلطالع ػهى األَظًت قبم تقذٌى انطهب )ًٌكٍ انحصىل ػهى ًَىرج يٍ يىظف استقبال انجًهىس وَسخه, أو اإلطالع ػهٍه بهىحت اإلػالَاث فً انسكشتاسٌت أو بانًىقغ االنكتشوًَ نهًحكًت(.  הבקשה תוגש בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו. انطهب ٌقذو خالل ثالثت أٌاو يٍ ٌىو يؼشفت انطانب ػٍ األيش בקשה לביטול צו / לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי طهب النغاء أيش أو طهب نتأجٍم تُفٍز االيش תיק ב"ש מס' مهف: ________ תאריך حاسٌخ:___________ המבקש/ים الطالبين:1 __________________ . __________________ .2 א. הצו ניתן ביום ___________ בידי ___________והמועד האחרון לביצועו לפי סעיף 232א)ט( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1691 ,הוא ביום _______________. االمش اعغى بٍىو عهى ٌذ وانمىعذ االخٍش نخخفٍزي حسب بىذ 832أ)ط( نماوىن حخغٍظ وانبىاء ,سىت 5691 ,هى بٍىو ב. דבר קיום הצו נודע לי ביום عشفج عه وجىد االمش بٍىو _______ בנסיבות האלה بهزي انظشوف: ______________________________________________ ______________________________________________ ג. הזכות של המבקש במקרקעין נושא הצו )זכות קניינית/זכות חוזית/אחרת(: حك ممذو انغهب باألساضً مىضىع االمش )حك انمهكٍت/حك حعالذ/غٍش رنك( : _______________________________________________ _______________________________________________ ד. נימוקי הבקשה לביטול או לעיכוב ביצוע حفصٍم انغهب النغاء او نخاجٍم انخىفٍز: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ה. פירוט כל ההליכים המינהליים והמשפטיים בעניין הבנייה שאליהם מתייחס הצו, حفصٍم كم االجشاءاث االداسٌت وانمضائٍت انمخعهمت بانبىاء انخً ٌخغشق إنٍها األمش, ובין השאר, צווי הפסקה מינהליים ושיפוטיים ככל שניתנו. مه بٍه جمهت االمىس , أوامش اٌماف إداسٌت ولضائٍت فً حال اعغٍج. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ תצהיר המבקש )تصشٌح انطانب يشفىع بانقسى( אני הח"מ ___________ ת"ז________ הגר ב_________________ מצהיר בזה כי הפרטים הכלולים בבקשה הם נכונים. תאריך_______ חתימת המצהיר__________ אני הח"מ, עו"ד _____________ מס' רישיון _______ מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע לפני ______________ שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' _____________המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. תאריך___________ חתימת מקבל התצהיר ________________ כאשר הבקשה כוללת טענות עובדתיות ובין השאר טענה ולפיה קיים סיכוי ממשי שהיתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, יצורף גם תצהיר מהנדס/אדריכל/עורך דין: ػُذيا ٌشًم انطهب إدػاءاث ػًهٍت ويٍ بٍٍ جًهت األيىس ادػاء انزي حسبه تىجذ فشصت فؼهٍت فً أٌ سخصت انبُاء ستؼطى خالل فتشة قصٍشة , ٌشفق اٌضاً تصشٌح يشفىع بانقسى يهُذس/يهُذس يؼًاسي/يحايً : תצהיר )تصشٌح يشفىع بانقسى( אני החתום מטה__________ ת"ז __________מס' רישיון מהנדס/אדריכל/עורך דין_____________ הגר ב________________ מצהיר בזה כי טיפלתי בבקשה בעבור המבקש וכי כל הפרטים שנמסרו בבקשה, לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, הם נכונים. תאריך_______ חתימת המצהיר__________ אני הח"מ, עו"ד ____________ מס' רישיון _______ מאשר בזה כי ביום _________הופיע לפני ___________ שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' ____________ המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. תאריך_______ חתימת המצהיר__________ לבקשה מצורפים: نهغهب مشفمٍه : )1 )העתק הצו وسخت مه االمش; )2 )העתק מצווים מינהליים או שיפוטיים שהוגשו בעניין הבנייה נושא הצו, וההחלטות שניתנו בהן; وسخت مه األوامش االداسٌت أوانمضائٍت بخصىص انبىاء مىضىع االمش وانمشاساث انخً اعغىا فٍهه )3 )במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות לרבות טענה כי קיים סיכוי ממשי שהיתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר – העתקי כל המסמכים הנוגעים לעניין. فً حال وأن انغهب ٌشمم ادعاءاث عمهٍت بما فً رنك ادعاء وجىد فشصت فعهٍت فً ان سخصت انبىاء سخعغى خالل فخشة لصٍشة – وسخ عه كم انىثائك راث صهت باألمش .

  קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
   
  השירות בפריסה כלל ארצית
  טל': 03-6990132

  פקס: 6990134 - 03
  נייד- בן קלינגר 0523-888813
  www.klinger.co.il

  דרג את התוכן:

   ארכיון

   פרופיל

   benklinger
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין