כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  אני ואחרים

  0

  פוסט, עברית, אותיות, יפות לה!!!

  13 תגובות   יום שלישי, 21/10/08, 02:54  חשבתילכתובלכםאתהפוסטהכיארוךבדמרקראבלמשוםמהנדמהלישאולי

  הפוסטהזהיככבגםבספרהשיאיםשלגיניסלמרותשאתםרואיםרקאותיותאם

  תקראותראושישגםמיליםוגםמשפטיםאבלמיישיםלזהלבשמתיכברפוסט

  אחדריקעליוהגבתםאזמדועשלזהלאתגיבוגםבכלאופןנראהאתכםמצוטטים

  משפטנכוןמהפוסטהזהאולילאתשימולבגםאםאכתובאתהדברהבאגנןגידלדגן

  בגןדגןגדולגדלבגןאיךזהמבלבלהאאבלבטחלאראיתםאתזההנהעודאחדשרה

  שרהשירשמחאניאוכללכתובכלכךהרבהדבריםיפיםאוחשוביםטיפשייםאופשוטים

  מצחיקיםוחכמיםמענייניםומסקרניםואתםתסתכלועלהאותיותותאמרואיזהשטויות

  מבלילנסותלקרואאתמהשממולכםאוכללהחמיאלכםאולקללאתכםואתםלאתדעות

  ודושזהקצתמתוחכםנכוןוהכוונהלמישהצליחלקרואהנהאספרלכםבדיחהואםהצלחתם

  לקרואאזלבטחגםתצחקואישהנשואהאחתלאמשנהמאיזהעדההייתהחובבתסקסאבל

  לאסתםסקסאורגיותיוםאחדלפניפסחקראולבעלהלמילואיםהגברתלאפספסהאת

  ההזדמנותוקראהלשלושתהגבריםהקבועיםשלהנכנסולמיטהוהתחילובפעילותלפתע

  הגברתשומעתנקישותבדלתרצהלדלתמסתכלתבעיניתורואהאתבעלהשחזרמהמילואים

  לקחההגברתאתשלושתהגבריםלמטבחהכניסהכלאחדמהםלתוךשקוהכניסהלארונות

  מטבחנכנסבעלהלביתהתחיללחשודוהחלחיפושבכלהביתהגיעלמטבחפתחארוןאחד

  והנההתגלגללוהחוצהשקנתןמכהעםהאלהעלהשקופתאוםשומעממממשואלאתאישת

  ואישהמהזהעונהלוזהכבשלפסחפותחדלתשניהמתגלגללושקשנינותןמכהעםהאלה

  ושומעקוקוריקושואלהבעלאישהמהזהזהתרנגוללפסחכלהכבודאישהאומרלהפותח

  ארוןשלישימתגלגללושקנותןמכהעםהאלהולאשומעכלוםועודאחדועודאחדומרביץ

  ובועטולאמפסיקעדששמעקוליוצאמהשקדגיםיאבןזונהדגיםדגיםנומצחיקהנהעודאחת

  פולנירצהלהיהפךלמרוקאילשםכךהלךלרופאוהרופאאמרלושבכדילהיותמרוקאיצריך

  להורידלוחצימהמחהפולניהתעקשהרופאביצעאתהניתוחאיךשהפולנימתעוררמהניתוח

  הוארואהאתהרופאבוכהמאודשואלאותוהפולנידוקטורלמהאתהבוכהעונהלוהרופא

  חתכתילךקצתיותרמידימהמחהפולנימנחםאתהרופאוטופחעלכתפואיןדברביז`ו

  טובבכלאופןאםקראתםאתהכלוהבנתםשעיינתםבפוסטהיחידישמחובראזלפחות

  תציינואותואותגנואותותודה.


  P  A  F

  דרג את התוכן:

   תגובות (13)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     21/10/08 17:25:

   צטט: ciel 2008-10-21 14:00:40

   צטט: ifat_perlman 2008-10-21 12:43:18

   הרגת לי את העיניים...

   אבל אחלה בדיחות!

    

    


   כל הכבוד יקירתי!!! חזרת מברצלונה? איך היה?

    

   P  A  F

    היהטובוטושהיה

    

     21/10/08 15:12:

   צטט: אנג'ליק 2008-10-21 14:45:15

   לקרואאזלבטחגםתצחקואישה נשואה אחת לא משנה מאיזה עדה הייתה חובבת סקס אבל

   לא סתם סקס אורגיות יום אחד לפני פסח קראו לבעלה למילואים הגברת לא פספסה את

   ההזדמנות וקראה לשלושת הגברים הקבועים שלה נכנסו למיטה והתחילו בפעילות לפתע

   הגברת שומעת נקישות בדלת רצה לדלת מסתכלת בעינית ורואה את בעלה שחזר מהמילואים

   לקחה הגברת את שלושת הגברים למטבח הכניסה כל אחד מהם לתוך שק והכניסה לארונות

   מטבח נכנס בעלה לבית התחיל לחשוד והחל חיפוש בכל הבית הגיע למטבח פתח ארון אחד

   והנה התגלגללו החוצה שק נתן מכה עם האלה עלה שקופת אום שומעממממ שואל את אישתו

    אישה מה זה עונה לו זה כבש לפסח פותח דלת שניה מתגלגל לו שק שנינות ןמכה עםהאלה

   ושומע קוקוריקו שואל הבעל אישה מה זה זה תרנגול לפסח כל הכבוד אישה אומר לה פותח

   ארון שלישי מתגלגל לו שק ונותן מכה עם האלה ולא שומע כלום ועוד אחד ועוד אחד ומרביץ

   ובועט ולא מפסיק עד ששמע קול יוצא מהשק דגים יאבן זונה דגים דגים נו מצחיק הנה עוד אחת

   פולני רצה להיהפך למרוקאי לשם כך הלך לרופא והרופא אמר לו שבכדי להיות מרוקאי צריך

   להוריד לו חצי מהמח הפולני התעקש הרופא ביצע את הניתוח איך שהפולני מתעורר מהניתוח

   הוא רואה את הרופא בוכה מאוד שואל אותו הפולני דוקטור למה אתה בוכה עונה לו הרופא

   חתכתי לך קצת יותר מידי מהמח הפולני מנחם את הרופא וטופח על כתפו אין דבר ביז`ו

   טוב בכל אופן אם קראתם את הכל והבנתם שעיינתם בפוסט היחידי שמחובר אז לפחות

   תציינו אותו אותגנואות ותודה.


   P  A  F

    

    

    

   מקווה שאתה לא כועס, שיפסידו בדיחות טובות? לפסק לא היה לי כבר סבלנות ולנקד.. אין את התוכנה הנדרשת

    

   תודה על האתגרקריצה

    

    

    

   כועס? אין לי על מה, לגבי הבדיחות, הם, לא ידעו' עד שלא יקראו!

   P  A  F

     21/10/08 14:45:

   לקרואאזלבטחגםתצחקואישה נשואה אחת לא משנה מאיזה עדה הייתה חובבת סקס אבל

   לא סתם סקס אורגיות יום אחד לפני פסח קראו לבעלה למילואים הגברת לא פספסה את

   ההזדמנות וקראה לשלושת הגברים הקבועים שלה נכנסו למיטה והתחילו בפעילות לפתע

   הגברת שומעת נקישות בדלת רצה לדלת מסתכלת בעינית ורואה את בעלה שחזר מהמילואים

   לקחה הגברת את שלושת הגברים למטבח הכניסה כל אחד מהם לתוך שק והכניסה לארונות

   מטבח נכנס בעלה לבית התחיל לחשוד והחל חיפוש בכל הבית הגיע למטבח פתח ארון אחד

   והנה התגלגללו החוצה שק נתן מכה עם האלה עלה שקופת אום שומעממממ שואל את אישתו

    אישה מה זה עונה לו זה כבש לפסח פותח דלת שניה מתגלגל לו שק שנינות ןמכה עםהאלה

   ושומע קוקוריקו שואל הבעל אישה מה זה זה תרנגול לפסח כל הכבוד אישה אומר לה פותח

   ארון שלישי מתגלגל לו שק ונותן מכה עם האלה ולא שומע כלום ועוד אחד ועוד אחד ומרביץ

   ובועט ולא מפסיק עד ששמע קול יוצא מהשק דגים יאבן זונה דגים דגים נו מצחיק הנה עוד אחת

   פולני רצה להיהפך למרוקאי לשם כך הלך לרופא והרופא אמר לו שבכדי להיות מרוקאי צריך

   להוריד לו חצי מהמח הפולני התעקש הרופא ביצע את הניתוח איך שהפולני מתעורר מהניתוח

   הוא רואה את הרופא בוכה מאוד שואל אותו הפולני דוקטור למה אתה בוכה עונה לו הרופא

   חתכתי לך קצת יותר מידי מהמח הפולני מנחם את הרופא וטופח על כתפו אין דבר ביז`ו

   טוב בכל אופן אם קראתם את הכל והבנתם שעיינתם בפוסט היחידי שמחובר אז לפחות

   תציינו אותו אותגנואות ותודה.


   P  A  F

    

    

    

   מקווה שאתה לא כועס, שיפסידו בדיחות טובות? לפסק לא היה לי כבר סבלנות ולנקד.. אין את התוכנה הנדרשת

    

   תודה על האתגרקריצה

    

    

     21/10/08 14:00:

   צטט: ifat_perlman 2008-10-21 12:43:18

   הרגת לי את העיניים...

   אבל אחלה בדיחות!

    

    


   כל הכבוד יקירתי!!! חזרת מברצלונה? איך היה?

    

   P  A  F

     21/10/08 12:43:

   הרגת לי את העיניים...

   אבל אחלה בדיחות!

     21/10/08 04:17:

   צטט: ליילית 2008-10-21 04:03:53


   מודה!

   קורה לי לא מעט להתקל בפוסטים שאני יכולה לקרוא אבל לא מבינה מה רוצים מחיי..

   אבל אתה חייב להיות ייחודי, הלכת עוד צעד עם העניין הזה וכתבת פוסט שאי אפשר לקרוא..

    

    


   האמת, מי שתהיה לו, קצת סבלנות, יוכל לקרוא (אלה לא סתם אותיות מוקלדות) יש שם, "משהו" וגם, קצת חיוך.

    

   P  A  F

     21/10/08 04:03:


   מודה!

   קורה לי לא מעט להתקל בפוסטים שאני יכולה לקרוא אבל לא מבינה מה רוצים מחיי..

   אבל אתה חייב להיות ייחודי, הלכת עוד צעד עם העניין הזה וכתבת פוסט שאי אפשר לקרוא..

     21/10/08 04:00:

   צטט: ליילית 2008-10-21 03:52:55

   או שאתה על פטריות הזיות או על משהו אחר,

   אפשרות אחרת שאתה מעמיד את הקוראים שלך במבחנים קשים מדי..

   (ואגב, כשניסיתי לקרוא בהתחלה, אפשר היה לראות רק חצאי שורות, עכשיו מופיעה כל השורה)
   ניסיתי, זה גם משהו לא?

    


   לא מעשן! לא מזריק! לא מסניף! לא שותה הרבה. לא... בעצם רק זה!

   אני מעמיד (את הקוראים), במבחנים קלים מדי, כי הפוסט הזה כתוב, רק, במחובר וזה, מה שמבדיל אותו, משאר הפוסטים, ה"רגילים" תודי שהוא, לא רגיל! קריצה

   P  A  F

     21/10/08 03:52:

   או שאתה על פטריות הזיות או על משהו אחר,

   אפשרות אחרת שאתה מעמיד את הקוראים שלך במבחנים קשים מדי..

   (ואגב, כשניסיתי לקרוא בהתחלה, אפשר היה לראות רק חצאי שורות, עכשיו מופיעה כל השורה)
   ניסיתי, זה גם משהו לא?

    

     21/10/08 03:30:

   צטט: גאיה :) 2008-10-21 03:20:18

   צטט: ליילית 2008-10-21 03:06:11


   על איזה פטריה אתה?

    

    

   גדול!

    התגובה כמובן, והפוסט - מה. השתגעתי לקרוא?

    

    

   תודה

    

   גדול בטח גדול! לא היה גדול להיה נכתב, לא רוצה לקרוא? נבוך בבקשה, נו, אולי בכל זאת, לא.

    

   P  A  F

     21/10/08 03:27:

   צטט: ליילית 2008-10-21 03:06:11


   על איזה פטריה אתה?

    


   מה אתן מתואמות? מי בדיוק על פטריה???

   לשון בחוץ

   P  A  F

     21/10/08 03:20:

   צטט: ליילית 2008-10-21 03:06:11


   על איזה פטריה אתה?

    

    

   גדול!

    התגובה כמובן, והפוסט - מה. השתגעתי לקרוא?

     21/10/08 03:06:


   על איזה פטריה אתה?

    

   ארכיון

   תגיות

   פרופיל

   ciel
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין