כותרות TheMarker >
  cafe is going down
  ';

  ready2wear

  תקנון השתתפות בתחרות מדיה באז

  2 תגובות   יום חמישי, 22/7/10, 12:46

  תקנון השתתפות בתחרות "מדיה באז"

   

   

   

  א. מהות התחרות

  1. "דה מרקר" באמצעות אתרי האינטרנט café.themarker.com ו- café.mouse.co.il (להלן- "אתר התחרות"), בשיתוף מכללת "מדיה באז" (להלן ביחד ולחוד- "המארגנים") מקיימים תחרות "כשרונות" (להלן- "התחרות").   

  2.       המשתתפים בתחרות יפרסמו באתר התחרות קטע וידאו כלשהו ("קליפ") המציג את כשרונם, כישוריהם או נימוקים מדוע יש להעניק להם מלגת לימודים למכללת מדיה באז. הנחיות מדויקות בדבר אופן הרישום יתפרסמו באתר התחרות.

  3.       המשתתף שיזכה במקום הראשון בתחרות, יהיה זכאי לקבל מלגה ללימודים במכללת מדיה באז, בשווי 7,800 ₪, מתנת  מדיה באז. 

   

  ב. תנאי השתתפות ואחריות המשתתף

   

  4.1               בתחרות זכאי להשתתף מי שרשום באתר עכבר café  ו/או The Marker café תחת פרטי זיהוי אמיתיים ונכונים, לרבות שם מלא ותמונת פרופיל אותנטית, ובתנאי שלא נאסרה עליו ההשתתפות לפי הקבוע בסעיף 4.6 תקנון זה.

   

  4.2               המשתתף אחראי מלא לקליפ המועלה על ידו, ומתחייב כי הקליפ  נערך וצולם על ידו (או מטעמו) בלבד וכי אין בפרסומו ו/או העלאתו לאתר ו/או מסירתו לעורכת התחרות כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו, לרבות לפי חוקי הגנת הפרטיות, זכויות יוצרים ואיסור לשון הרע.

   

  4.3               המשתתף מצהיר ומתחייב על נכונות העובדות והמצגים בקליפ וכי אין בתוכן הקליפ כל הטעיה או מניפולציה או דיווח לא הוגן. 

   

  4.4               המשתתף אחראי מלא לכל נזק אם וכל שייגרם כתוצאה מפרסום הקליפ.

   

  4.5        פרטי המשתתף שיימסרו על ידו לצורך רישום לתחרות יחייבו אותו לכל דבר ועניין ונכונות הפרטים שנמסרו יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות בעניין זה. עורכת התחרות תהיה פטורה מלבדוק את נכונות הפרטים ותוכן הקליפ.

   

  4.6          לא ישתתפו בתחרות עובדי המארגנים, מנהליהם, ובני משפחותיהם.

   

  4.7                על המשתתף לפרסם את הקליפ בגלריית קטעי הוידאו שבתוך קהילת "עושים באזזז" במסגרת אתר התחרות.

   

  4.8                מובהר כי הקליפ יתפרסם באתר התחרות ויהיה נתון לביקורת הגולשים באתר התחרות.

   

  4.9               מובהר כי עשויה להינתן לגולשים באתר התחרות האפשרות לבקר ולדרג את הקליפ  בהתאם להחלטת המארגנים. במקרה כזה אסור למשתתפים להצביע עבור הקליפ שלהם או לנקוט במניפולציות כלשהן, לרבות באמצעות אחרים, כלשהן שעשויות להשפיע על דירוג הקליפים.

   

  4.10            מובהר כי רק הקליפים שיתפרסמו באתר התחרות בין התאריכים 22.7.2010- 31.8.2010 ישתתפו בתחרות. המארגנים רשאים לשנות את מועדי התקופה הנ"ל לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתתף כל טענה בקשר לכך.

  ג. תקופת התחרות

    התחרות תתקיים בין התאריכים 22.7.2010-31.8.2010

   

  ד. תנאים כלליים

  6.       פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה.

  7.       כל ההחלטות הנוגעות לניהול התחרות לרבות, רישום, בחירת זוכים, פרסום והחלטות אחרות תעשנה על ידי המארגנים  ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

  8.       המארגנים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם בנוגע לזוכה בתחרות וכל החלטה אחרת על פי התקנון, ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם.

  9.       המארגנים יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפרסם בתקשורת מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים, ובהם פרטים לגבי התחרות.

  10.       מובהר כי בכל מקרה שתהיה קיימת סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון ובין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, הוראות תקנון זה גוברות ומחייבות.

  11.       המארגנים יהיו רשאים בכל שלב להפסיק ו/או לבטל את התחרות עקב כמות משתתפים נמוכה ו/או איכות נמוכה של קליפים, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש. מובהר כי למי מהמשתתפים בתחרות לא תהא כל טענה בקשר לכך.

  12.       מובהר כי המארגנים יהיו רשאים לשנות את כללי התחרות, כפי שנקבעו בתקנון זה, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שתפורסם על כך הודעה באתר התחרות.

  13.       ההשתתפות בתחרות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.

  14.       המארגנים לא יישאו באחריות לכל נזק, פגיעה בשם הטוב, נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בתחרות.

  15.   מובהר כי המארגנים לא יהיו אחראים בכל מקרה בו יחולו שיבוש ו/או השמטה של פרטי משתתף ו/או קליפ עקב תקלה או טעות כלשהי בין אם נפלה אצל המשתתף ובין אם נפלה אצל המארגנים, גם אם כתוצאה מכך נמנעה ו/או נפגמה השתתפותו של גולש כלשהו בתחרות.

  16.   המארגנים, עובדיהם, {לעניין זה סעיף זה, "עובד" לרבות עובדי "דה מרקר קפה", "עכבר העיר", "עיתון הארץ" ו"מדיה באז" מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בתחרות. דבר איסור זה יצוין בכל הפרסומים הנוגעים לתחרות. {לעניין סעיף זה, "בן משפחה" לרבות בן-זוג, ידוע/ה בציבור, הורה, ילד, אח או אחות.}

   

  ה. ועדת השיפוט

    17.   ועדת השיפוט תבחר את הקליפ הזוכה, מבין 3 הקליפים שיקבלו את מירב הצבעות הגולשים (כוכבים ירוקים המוענקים בקפה לתכנים אהובים וכן, like  של פייסבוק).

  . 18.   ועדת השיפוט תורכב ממנהלי מכללת מדיה באז – אלון גל ויאיר ניצני

   19.   למען הסר ספק יובהר כי ועדת השיפוט אינה מחויבת לבחור בזוכה כלשהו והיא אף יכולה להימנע מבחירה כלשהי בזוכה ו/או בזוכים כלשהם.

   20.   ועדת  השיפוט לא תהא מחויבת לבחור בזוכים על פי דיני המכרזים ו/או החוזים.

   21.   הבחירה בזוכה תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט, וללא צורך בנימוק החלטתה, ולמשתתפים ו/או לאחרים מטעמם לא תהא שום זכות ערעור על החלטת ועדת השיפוט

  . 22.   מובהר כי החלטות השופטים לעניין בחירת הזוכים הן סופיות ובבחינת הכרעה ו/או הערכה כאמור בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 1973.

   

  ו. זכויות יוצרים

  23.   בהעלאת קליפ והשתתפות בתחרות מתחיב המשתתף כי אין בשימוש בקליפ כאמור ובפרסומו כדי לפגוע בזכויות צד ג' כלשהו או כדי להפר כל דין.

   

  24. מובהר כי מארגני התחרות יהיו רשאים לעשות בקליפ ובתוכנו כל שימוש לפי שיקול דעתם, לרבות שימושים מסחריים, שינוי ועריכה, העתקה והפצה.   

  25.   מובהר כי בהעלאת הקליפ לאתר התחרות מוותר המשתתף על כל טענה כלפי המארגנים ו/או מי מטעמם ביחס לכל פעולה שתעשה בקליפ.

   

   

  ז. הפרס

  26. המשתתף שיזכה במקום הראשון בתחרות, יהיה זכאי לקבל מלגת לימודים למכללת מדיה באז בסכום כולל של 7,800 ₪ מתנת מדיה באז.

  המארגנים יהיו רשאים לפרסם את שם הזוכה באתר התחרות ובכל מדיה אחרת לפי שיקול דעתם הבלעדי.

   

  27.   מובהר כי חברת מדיה באז היא מעניקת הפרס ואחראית לטיבו של הפרס ולאיכותו. משכך להוצאת עיתון הארץ בע"מ ו/או לאתר התחרות לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם הפרס, איכותו וטיבו בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ופקודת הנזיקין.

  28.   מובהר כי מימוש הפרס ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי חברת מדיה באז -מעניקת הפרס. מובהר כי חברת מדיה באז תהיה רשאית לקבוע מועד שבו יהיה ניתן לממש את הזכיה ומעבר למועד זה יפוג תוקף הפרס.

  29.   הודעה תימסר לזוכה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני או בפניה טלפונית לפי הפרטים שמסר בעת רישומו לאתר התחרות.

  מובהר כי בחלוף המועד למימוש הפרס, הזוכה לא יהיה זכאי לממש את הפרס ו/או לקבל פרס חלופי וכי לא תהיה כל טענה ו/או טרוניה בקשר לכך.

  30.   לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או טרוניה בקשר עם הפרס לרבות טענות הנוגעות לאיכותו ולטיבו של הפרס.

  31.   המארגנים שומרים על זכותם לעכב ו/או לבטל את זכייתו של זוכה בפרס כאמור בכל אחד מהמקרים הבאים:

  31.1.חשש לזיוף ו/או הפרה ו/או מרמה ו/או מניפולציה ו/או פעולה בחוסר תום לב של המשתתף בקשר לשימוש בקליפ ותוכנו;

  31.2.     חשש לאי עמידה במלוא תנאי תקנון זה;

  31.3.     כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס ו/או לממשו;

  32.     במידה ולא יענה הזוכה להודעת הזכייה תוך זמן סביר (שבעה ימים) תישלל זכאותו לפרס, והפרס יועבר לזוכה אחר שייקבע על ידי ועדת השיפוט.

  33.   הזוכה אינו רשאי להמיר את הפרס בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בפרס חלופי. למארגנים נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר. 

   34.   הפרס הוא אישי לזוכה ואינו ניתן להסבה ו/או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם.

   

   

  ח. לשון זכר ונקבה   

  35. לשון זכר בתקנון ובתחרות גם לשון נקבה במשמע.

  דרג את התוכן:

   תגובות (2)

   נא להתחבר כדי להגיב

   התחברות או הרשמה   

   סדר התגובות :
   ארעה שגיאה בזמן פרסום תגובתך. אנא בדקו את חיבור האינטרנט, או נסו לפרסם את התגובה בזמן מאוחר יותר. אם הבעיה נמשכת, נא צרו קשר עם מנהל באתר.
   /null/cdate#

   /null/text_64k_1#

   RSS
     1/9/10 12:04:
   עבודה עברית
     25/7/10 21:37:
   לאיפה מעלים את הסרטון?

   תגובות אחרונות

   ארכיון

   תגיות

   פרופיל

   מיתר שליידר
   1. שלח הודעה
   2. אוף ליין
   3. אוף ליין